TAN ROUSBRUGGE. ROUSBRUGGE. 6 OCTOBER 1857. N.° 43. 1* JAER. Verslag ROUSBRUGGE-HARINGHE Men betaeld voor DEN DORPSBODE die eiken dinsdag verschyntte Rousbrugge en alien die het blad by den drukker afhalen, perjaerfr. 4-00; zes maendenfr. 2-25met de post fr. 4-75, of fr. 2-50 per zes maendenvoor Frankrijk 7 fr. 's jaers. Berigten en Aenkondigingen 12 centimen den drukregel. Affichen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten vracutvry voor den maendag morgend hg DÉS1RÉ ALLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugge-Haringhe, toekomen. OVER DEN TOESTAND DER GEMEENTE opgemaekt ingevolge het artikel 70 der wet van 30 Maerl 1836. BEVOLKING. De wet van 2 juny 1856 en het koninglyk besluit van 14 july daer op volgende, heeft eene algemeene nieuwe optelling van bevolking op den 31 december lest be volen. Dit nuttig werk die allergrootste zorgen vereischte heeft in bekwamen tyd gcdaen geweest. Volgens deze telt onze gemeente eene wezentlyke be volking van 2001) zielenwaervan 987 van het mannelyk en 1022 van het vrouwelyk geslacht zynen eene wette- bevolking van 2037 zielen, hiervan zyn 1011 van het mannelyk en 1026 van het vrouwelyk geslacht, verdeeld in de volgende wykcn Wezendlyke bevolking. Rousbrügge. IIari.nghe. Oosthoek. Total. M. V. T. M. V. T. M. V. T. 478 552 1030 386 385 771 123 83 208 2009 Wettelijke bevolking. 494 552 1046 395 391 786 122 83 205 2037 Tydens de optelling van 15 October 1846 was de be volking dezer gemeente van 1979 zielen, vervolgens zou dezelve binnen het tydstip van 10 jaren slechts van 58 zielen aengegroeid zyn. Tyd ontbreekt ons om in het nummer van heden meer van het verslag te plaetsen, onze lezers zullen in een eerst komende deszeifs vervolg medegedeeld zyn. Men schryft uit Thourout Zondag lestledcn hebben het meeste getal der veeartsen dezer provintie zich binnen deze stad vereenigd, ten einde eene inaetschappy onder hun op te rigten. Het doelwit dezer maetscliappy zou strekken tot de verbroedering tusschen persoonen het zelfde bedryf oefenende, om de banden die hun echten door meer herhaelde betrekkingen nauwer toe te sluiten. Zy zou tevens voor dryfveer hebben van de weerdigheid van het bedryf te behouden van deszelfs belangen te ver dedigen en vanin den kring van haer vermogenmede te werken tot den voortgang en welvaren van al wat den landbouw aengaet. Wy juichen ten vollen aen ditloffelyk gedacht toe, eu wy twyffelen niet of die maetscliappy samengesteld wit manpen onder alle betrekkingen zoo nuttig aen den landbouw, zal geroepen zyn om in het vervolg, groote voordeelen by te brengen. Mgr de bisschop van Brugge heeft M. Lelieur, on derpastoor van St. Jans te Poperinghe, pastoor in Hout hulst benoemd. Zyne hoogweerdigheid heeft ook als onderpastoor be noemd Te St. Jans te Poperinghe, M. De Bien, verplaetst van Ingoyghem. Telngoyghem, M. Valcke, verplaetst van Ruysselede. Te Ruysselede, M. Tallin, proffessor in het kollegic van Thielt. Te Cortemarcq, M. Yandeghinstc, verplaetst van Waesten. Te Waesten, M. Tonnelle, ver plaetst, van Houthem (distrikt van Meenen). Te Houthem, M. Lambin,bestuerderderDamen van Maria,te Moescroen. Te Thielt, M. De Prez, in vervanging van M Masureel, die in het onderwys terug keert. De heer Hendrik Morael, thans eersteonderwyzer by de middelbare school te Veurne, is vierde regent by de middelbare staetsschool te Brugge benoemd. De as der diligentie welke van Rousselaeae op Yper rydt, is donderdag der verledene week onder wege ge broken. Ilet rytuig is omgekeerd met zyne lading van boven en met de reizigers die er zich in bevonden. Geene menschelyke ongelukken zyn er gebeurd. De dekoratie der St. Ilelena-medalie vindt in de duitsche staten weinig,bvval. M. Leopold Schefer, duitseh dichter van veel talent, heeft zeer geweldige verzen tegen dit eereteeken afgekondigt, welke door al de duitsche bladen worden afgekondigt. De dichter zegt, dat Blucher, Gueisenau en Stem zouden spreken op die inedalie, w elke men aen de galg nagelen moest. Wat er met het indisch opperhoofd Nana-Sahib moet gedaen worden. Een engelsch blad stelt voor de beroem de Nana-Sahib in een yzeren kooi naer Engeland te doen brengen en hem in den dierentuin voor geld te doen zien. De inkooinprys zou op eene halve kroon worden gezet. Ten minste 500,000 menschen zullen het monster komen zien. Dit zou 64,500 pond st. voor de slagtoffers der Indien zyn

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1