VAN ROUSBRUGGE. ROUSBRUGGE. 13 OCTOBEB 1857. H.° 44. I* JAEB. Verslag ROUSBRUGGE-HARINGHE, Men belaeld voor DEN DORPSBODE die elkm dinsdag verschyntte Rovsbrugge en alien die het blad by den drukker I1ÉSIRÉ ALLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugge-Haringhe, toekomen. OVER DEN TOESTAND DER GEMEENTE opgemaekt ingevolge het artikel 70 der voet van 30 Moert 1836. (Vervolg). HUIZINGEN. Hieronder geven wy Ued. eenen slaet der huizen van 1846 met die van 1836 vergeleken, waer blykt dat het ge tal derzelve van 19 verminderd is. meer. min. verschil in min. 1846. 1856. meer. min Marktplaets 14 14 Kerkstraet 2 2 Engelstraet 6 7 1 Doorgang der potterie 3 2 1 Bergenstraet 42 42 Poperinghestraet 95 90 d Watoustraet 35 37 2 Crombekestraet 13 11 2 Krekelstraet 18 18 Rousbrugge-Oosthoek 37 36 1 Wvk Ilaringhe 159 146 13 424 405 5 22 19 LANDBOÜWOPTELLING. De bewerking om nieuwe inlichtingen te verzamelen op den landelyken opbrengst heeft ten zeiven tyde als de bevolkingsoptelling verrigtgeweest.Deszelfs uitslag geeft te geloven dat dit werk nauwkeurig gedaen is geweest, aengezien volgens kadaster deze gemeente eene uitge strektheid van 1175 hectaren 90 aren land bezit en dat volgens de optelling eene uitgestrektheid van 1188 hec taren 89 aren land, in 1836, bebouwd was. KIEZINGEN. De herziening der kiezerslysten der regthebbenden aen de kiezing en voor de wetgevende kamers, de provin ciale en geme enteraden, bewyst aen deze gemeente 77 kiezers voor de wetgevende kamers82 voor den provin cialen en 177 voor den gemeenteraed. De leden van den gemeenteraed aen de tweede serie toebelioorende, hebben in 1854 erkozen geweest; het mandaet der gene aen de eerste serie behoorende, ein digt met 31 december aenstaende, vervolgens zullen de zelve in het Ioopende jaer 1857 moeten erkozen worden. (Word voort gezet.) By koninglyk beslnit van 14 september zyn de kieskol- legien der gemeente tegen dynsdag 27 der Ioopende maend,ten tien uer des morgens, byeengeroepenoin over te gaen tot de vernieuwing van de helft der gemeente raden. In onze gemeenteraed zyn er vier leden te kiezen; te weten twee uittredende die zyn de heeren Feys en De- smedt; en twee leden in vervanging de heeren vanhoucke, ontslaggever en Despot, overleden. Wy hooren weinig van de aenstaende kiezingen spre ken, hef is net alsof het een allendaegs, onbelangryk werk ware dat men verrigten gaet. Wy hebben nog niet eene kandidaet hooren namen en nogthans zyn er ditmael twee openstaende plaetsen in onzen gemeenteraed te ver vullen. Hoe toch zyn de tyden verschillig by de menschen, het heeft geweest dat toen alle plaetsen van den gemeenteraed vervuld waren, men elkander den stoel betwiste, en nu zyn er twee stoelen beschikbaerniemand vraeg ze. Men hekelt en toont zich zoo dikmaels onvoldaen over gene of ander lid en als men het middel in de hand gegeven word om die plaets dat men meent beter te kunnen bekleden te bekomen, iedereen zwygt.... In het belang onzer gemeente, wiens welvaren wy zoo innig aenkleven, betrouwen wy ons op desz'elfs burgery, aen haer is het van zich te verheffen en het oogenblikis hier om zulks te doen; eene voorafgaendelykebyeenkomst is noodig, daer moet men kandidaten kiezen en niet de gezindheden maer de goede kennissen en bekwaemheden in acht nemen der persoonen dewelke men met deze ge- wigtige bedieningen wilt vereeren; daer moet partyzucht verworpen zyn, katholiek of liberael dat raekt ons niet, die twee namen dienen slechts ten spotte onzer eeuw, onafhanglyk, weldenkend, immers voorwaerts tot het goede, dat is alles. Zorgt eer het te laet is.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1