VAM ROUSBRUGGE. 27 OCTOBER 1857. N.° 46. l.sle JAER. Verslag ROUSBRUGGE-HARINGHE ONZE GEMEENTE KIEZING- Men betaeld voor DEN DORPSBODE die eiken dinsdag verschijntte Rousbrugge en allen die het blad by den drukker afhalen, perjaerfr. 4-00; zes maendenfr. 2-25; met de post fr. 4-75, of fr. 2-50 per zes maenden-, voor Frankryk 7 fr. 'sjaers. Berigten en Aenkondiaingen 12 centimen den drukregel. Affiche» e i Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten vbachtvrt voor den maendag morgend by DÉSIRÉ ALLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugge-Haringhe, toekomen. OVER DEN TOESTAND DER GEMEENTE opgemaekt ingevolge het artikel 70 der wel van 30 Maert 1836. (Vervolg en- slot). OPENBARE WERKEN. In uwe zitting van 19 Mei lest heeft, de grondteekening met het bestek van den steenweg leidende van het dorp Rousbrugge naer Crombeke aen uwe goedkeuring voorge dragen geweest, voor denwelken Ued. eene verpligling genomen hebt van in het bedrag deszelfs kosten te voor zien, mits de gewoone tusschenkomst van den Staet en van de Provintie en de hulpsoinmen, welke zy van andere gemeenten zou kunnen verkrygen. Deze steenweg die eene groote uitbreiding van landbouw cn koophandel aen deze gemeente moet toebrengen heeft gunstelyk aenveerd geweest. In hare laetsle zitting heeft er eene hulpsom toegestaen gaweest gelyk aen het derde deralgemeene kosten beloopende tot 28,333,34. De stichting van een schoolgebouw is voor ons gemeen te allernoodzakelykst geworden. Tot heden is men al hier aen de wet van 23 september 1842 op het lagere on- derwys,nagebleven; naer luid derzelve is ieder gemeente gehouden ten minsten eene lagare school te hebben, ge plaetst in een behoorlyk lokael en voorzien van de noodige schoolvoorwerpen; ieder gemeente moet bovendien eene wooning aen den onderwyzer verschaffen. Buitengewoone subsidien hebben door den slaet en de provintie voor het maken van schoolgebouwen gestemd geweest om lusschen de dienstjaren 1855, 1854 ert 1855 te verdoelen. Gedurende dat tydstrp was deze gemeente van eenen grond binnen het dorp gelegen, om de vereischte bouwin gen er op te stichten onvoorzien, deze toestand is heden nog niet veranderd; maer zon de gemeente niet konnen be- magtigd worden om eenen grond buiten het dorp gelegen te onteigenen, die voor het bouwen eener school zou kon nen toegepast worden? Deze vraeg durven wy bevestigend oplóssen. Vervolgens vinden wy zeer nuttig van den pro vincialen bouwmeester het plan met bestek der schoolge bouwen te doen opmaken en al de stukken by Circulaire van den heer Gouverneur dezer brovintie van 5 Augusty achtien honderd twee en vyftig voorgeschreven te over leggen. GEMEENTERAED. Gedurende het jaer 1856 heeft de gemeenteraed acht zittingen gehouden, zeven en twintig zaken hebben ter dagorde gebragt geweest die al het voorwerp waren van een grondig onderzoek. Eeuige veranderingen 'zfn gedurende het jaer 1857 in den gemeenteraed voorgevallen. D'hcer Anicet René Arsene Despot, vrederegtcr des Kantons Rousbrugge Haringhe, lid van den gemeenteraed sedert 24 October 1848, is den 7 Juny lest alhier in den ouderdom van 47 jaren overleden. Wy allen hebben zyne vroegtydige dood beweend. Tengevolge van het ontslagvansieurMichielVanhoncke eene tweede opening heeft by Ued. plaets gehad. De gedeeltelyke vernieuwing van den gemeenteraed aenstaende zynde hebt gy niet onmiddelyk de kiezers by eengeropen om de aenstaende plaetsen te vervullen zoo als het artikel 20 der gemeente wet van 50 Maert 1856 Ued. bemagtigd. BRANDSPUITEN. In het jaer 1851 is deze gemeente van dry kleine brand spuiten, vervaerdigd door den geer Augustus Legrand van Bethune in bezit geworden. Deze spuiten die niet aen by- zondere mannen zyn toevertrouwd, zonder in geval van hrand van het allerminste nut zyn. In alle steden, zelfs in de gemeenten vindt men groote brandspuiten onder het geleid van pompieren; wel is waer dat deze gemeente met haer gering inkomen geen korps van pompieren kan inrigtenzoo als in steden maer den aenkoop doen van eene groote brandspuit, de zelve door een zeker getal ambachtslieden alle maende een oftweemaeldoen bezigen en door een kennis hehhend opperhoofd bestierd, zou met eenen kleencn dagloon al- het grootste nut kunnen verschaffen. Gedaen in zitting van het kollegie van Burgmeester en schepenen te Rousbrugge Haringhe den 15 september 1857. UITSLAG. Onafjhanglyk hebben wy den gang onzer gemeentekie- zing nagevolgd die nietzonder plaets betwisting geëindigd

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1