VAN ROUSBRUGGE. Postdienst ROUSBRUGGE POPERINGHE KERKBOEKEN REGT VAN JAGT HOFSTEDEKEN EN WOONHUIS a. I 19 SEPTEMBER 1860. 4.dc JAER. 3 Franks N1 1. Berigten J. Del a note - Alexander. Vertrek-uren. Bureelen. PRYZEN DER PLAETSEN. BY DRUKKER DEZER OPENBARE VERPACHTING de Korte-Wilde, TE WATOÜ. CAPELLE, te Walou. WESTVLETEREN. i i\ roor een geheelejaergang, buiten hel dorp., het postregt duer boven. 15 centimen den» regel; alhier gedrukt, gratis. I'itegver D. ALLAERT-CAROX, Handelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. van naer t\' CORRESPONDENTIE MET DEN YZERENWEG. t >Te beginnen niet 1" September I860, is er eene ^•nieuwe Detigencedienst ingerigt tusschen Rousbrugge en Popennghe en vice-versa. ROlISBRUGGEnaer Poperihghe, om 81/2 ure 'smorg. k i> oni 2 l/2urenamidd. POPERINGHE naci'Rousbrugge, om 0 ure 's morgens. oiu 12ure20m.nam. T ROUSBRUGGE, hotel de Pecrden-posterg. e POPERINGHE, hotel den Hert, groote markt. Ten 8 1/2 ure fr. 1-00; ten 2 1/2 ure fr. 0-50 cent.; ten G ure fr. 0-50 cent.; en ten 12 ure 20 m. fr. T-00. Iedere Deligence zal op baren doortogt 10 minuten stilhouden te Proven, ter herberg van J. Lemahieu. kan men alle slach van BEKOMEN. van het op de hofstede Op DONDERDAG 27 SEPTEMBER 1860, ten 3 ure namiddag, ter herberg bewoond door de weduwe Porrege, te Abeele-Watou, zal er overgegaen worden tot de openbare VERPACHTING VAN IIET REGT VAN JAGT op de hofstede de Korte-Wilde, gebruikt door de weduwe Mostaertinhoudende 45 hektaren. De verpachting zal geschieden voor terniyn, op voorwaerden berustende ten kantoore van den Notaris OPENBAERLYK TE VERKOOPEN TE VRYDAG 28 SEPTEMBER I860, om twee ure na middag, in de herberg den Vgver, bewoond door Fredrik Gheldof, te Westvleteren, langst den steen weg leidende naer Cronibeke, zal gehouden worden de openbare verkooping, IN EENE ZITTING, van de naerschreven onroerende goederen GEMEENTE WESTVLETEREN. Een HOFSTEDEKEN met woonhuis, scheur, koei ea zwynstallen, met verdere gerievelykheden, benevens 2 hektaren 18 aren 57 centiaren bebouwden grond, liofplaets, hovenierhof, gvfts en zaeilandliggende langst de Kruis drevein pacht gehouden door Joan nes Gheldof- Vanbever en, tot lesten september 1865, aen den jaerlykschen pachtprys van 175 franks, bo-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1860 | | pagina 1