¥AN ROUSBRUGGE. Postdienst Nr 2. ROUSBRUGGE POPERINGHE KERKBOEKEN REGT VAN JAGT HOFSTEDEKEN EN WOONHUIS 26 SEPTEMBER 1860. 4/e JAER. 3 Franks Berigten J. Del anote-Alexander. Verf rek-uren. Bureeïen. PRYZEN DER PLAETSÈN. BY DRUKKER DEZER OPENBARE VERPACHTING de Korte-Wilde, TE WATOU. CAPELLE, te Watou. WESTVLETEREN. öt. voor een geheelejaergang, builen hel dorp het poslregt duer boven. 15 centimen den regel; alhier gedrukt, gratis.- Uitegver D. ALLAERT-CAROY, llandelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, tc Rousbrugge-IIaringhe. van naer IX CORRESPONDENTIE MET DEN YZERENWEG. Te beginnen jnct I" September 1800, is er eene nieuwe Deligencedienst ingerigt lusschen Rousbrugge en Popcringhe en vice-versa. ROUSBRUGGEnaerPopcringhe, om 8 1/2 ure 'smorg. om 2 l/2urenamidd. POPERINGIIE naerRousbrugge, om 0 ure 's morgens. oui 12ure20m. nam. T ROUSBRUGGE, hotel de Peerden-poslery. 0 POPERINGIIE, hotel den Hertgroote markt. Ten 8 1/2 ure fr. 4-00ten 2 1/2 ure fr. 0-50 cent.; ten 6 ure fr. 0-50 cent.; en ten 12 ure 20 m. fr. 1-00. Iedere Deligence zal op haren doortogt 10 minuten stilhouden te Proven, ter herberg van J. Lemahieu. kan men alle slach van BEKOMEN. van het op de hofstede Op DONDERDAG 27 SEPTEMBER I860, ten 3 ure namiddagter herberg bewoond door de weduwe Porreyete Abeele-Watouzal er overgegaen worden tot de openbare VERPACHTING VAN HET REGT VAN JAGT op de hofstede de Korte-Wilde, gebruikt dooi de weduwe Mostaert, inhoudende 43 hektoren. De verpachting zal geschieden voor termyn, op voorwaerden bernstende ten kantoore van den Notaris OPENBAERLYK TE VERKOOPEN TE VRYDAG 28 SEPTEMBER 1860, om twee ure na middag, in de herberg den Vyver, bewoond door Fredrik Glieldof, tc Westvleteren, langst den steen weg leidende naer Crombeke, zal gehouden worden de openbare verkooping, IN EENE ZITTING, van de naerschreven onroerende goederen GEMEENTE WESTVLETEREN. Een HOFSTEDEKEN niet woonhuis, scheur, koei en zwynstallen, met verdere gerievelykheden, benevens 2 heklaren 18 aren 37 centiaren bebouwden grond, hofplaets, hovenierhof, gras en zaeilandliggende langst de Kruis dreve; in pacht gehouden door Joan nes Gheldof-Vanbeveren, tot lesten september 1865,. aen den jaerlykschen pachtprys van 175 franks,, bo-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1860 | | pagina 1