VAN ROUSBRUGGE N1' 6. HOEFSMIS, ZAEI LANDEN WATOÜ EN WINNEZEELE. y< 24 OCTOBER 1860. 4.de JAER. 3 Franks Berifften OPENBARE VERKOOPING BINNEN WATOÜ, Yzerwynkel, Woonhuizen, Brykoven, ZAE1LAND, MEERSCH EN BOSCH Schoone Patrimoniele GELEGEN TE WATOU s' voor een geheel ejaargang, huilen hel dorp l^et postregt duer boven. la centimen den regelalhier gedrukt, gratis. üitegver D. ALLAERT-CAROXliandelaer in Kristal, Glas, Poreelein en Gleis, te Rousbrtigge-Haringhe. van eene wel gekalante GELEGEN BINNEN DE GEMEENTEN Met het houden van EENEN zitdag op DONDERDAG 2a OCTOBER 1860, ter herberg en brouwery den gouden Leeuw, gebruikt en geexploteerd door sieur De Block, zal er van wege de erfgenamen-eigenaers, alle meerderjarig, overgegaen worden tot openbare verkooping van Binnen Walou, ter plciels. 1" Koor. YZERWYNKEL, geexploteerd geweest door den overleden heer Carolus Coulicr. Een WOONHUIS, dienende voor gzerwgnkel met verschelde beneden en boven kamers, achterkour, remisen, schoonen hof, bemeurd van noorden alhier mede, bekend per kadaster S. B, N" 26u en 23a, op 6 aren 17 eent. Om in gebruik te komen met de geldtelling. 2" Koop. SMISSE begaen tïoor Üscav-Fnderik Delaire. Een WOONHUIS dienende voor smis se hebbende verscheide beneden plaetsen, achterkour, remise en hovenierhofbekend per kadaster Sv B, N' 24a en 25 a, op 2 aren 70 cent. Gemeente Watou,. digt hg de pluels, langst de Pope- ringheslraet. 5" Koop- WOONHUIZEN. Twee Woonhuizen met verdere gebouwen, onder grond en hovenierhof 44arenbekend per kadaster S. B, N' 114f, H4e, 114d, 1 i4c en 1146. Gebruikt het eene door Au gusts Vanneste en het andere door Baibara Kindis. 4" Koop. ZAEILAND met BRYKOVEN. Een schoon perceel Zaeiland, S. B, N° 114a, met Bryken- oven, inhoudende volgens kadastrale maet 52 aren 90 cent. Gebruikt geweest deels door den over leden en deels nog door sieur Vanneste. Watou, in het gescheid met Proven. a" Koop. BOSCH. Een perceel Bosch met de houtlen daer op staende en. medegaende, bekend per kadaster S. B, N° 678, inhoudende la aren. Waloulangst de Wulfhillestraet. 6" Koop. 1IUIS, BOOMGAERD en ZAEILAND. Een Woonhuis met aenhoorighedenHovenierhof, Boomgaerd en Land, bekend per kadaster S. D, N* 176,176a/2, 176 6/2, 1766/3 en 1766/4, op 23 aren 40 centiaren. Gebruikt door Ludovicus Vermeulen. Gemeente Winnezeele, in het gescheid met Watou. 7" Koop. ZAEILAND. Een perceel Zaeiland getiaemd het Kortegemet, Nr 694, inhondende 34 ar. 7a cent. Gebruikt door Benedictus Klaerehout. 8n en laetsten Koop. MEERSCH. Een perceel Meersshinhoudende 22 aren 94 cent., N° 696. Gebruikt door Benedictus Coulier. De titelen van eigendom, het plan kadastral en hel kohier van voovwaerden berusten ten kantoore van den Notaris CAPELLE Waloumet deze vevkooping belast. aldaer openbaerlyk te verkoopen. OP1 MAENDAG a NOVEMBER 1860, ten 2 ure na middag, te Watou-Abeele, ter herberg bewoond door sieur Xavier Garmgn, zal er overgegaen worden tot de openbare verkooping van GEMEENTE WATOU, BY DEN KATTEMOLEN. Een blok ZAEILAND, inhoudende volgens kaxlas-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1860 | | pagina 1