VAN ROUSBRUGGE, ZAEI LANDEN, WOONHUIS, KERKBOEKEN 4.d' JAER. 3 Franks N'- 7. Berigten Schoone Patrimoniele GELEGEN TE WATOU, Om alle verdere inlichtingen zich te begeven by den Notaris CAPELLE te Watou. Openbare Verkooping TE WATOfl, met Grond en Erve, Door den Notaris CAPELLE te Watou.. BY DRUKKER DEZER 31 OCTOBER. 1880. voor een geheele jaergang, builen het dorp hel postregt duer loven. la centimen den regel; alhier gedrukt, GRATIS. Uitcgver D. AhLAE.RT-CAItO:V, llandelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Ilousbrugge-Ilaringlie. aldaer openbaerlyk te verkoopen. OP MAENDAG a NOVEMBER 1800, ten 2 ure na middag, te Watou-Abeele, ter herberg bewoond door sieur Xavier Garmynzal er overgegaen worden lot de openbare verkooping van GEMEENTE WATOU BY DEN KATTEMOLEN. Ren blok ZAEILAND, inhoudende volgens kadas trale maet 1 hekl. 4a aren 20 cent., laetst gebruikt geweest door den overleden Francois Désiri, llosdfy, om door den kooper er band aen te slaen met den dag der toewyzing, en verdeeld in de volgende koopen, behouden zauienvoegiug.. F.ersle koop. Eene party ZAEILAND inhoudende 50ar,en 40cent., 8v F, Nr. 513, strekkende oost en west; palende van oosten aea den heer De Handschoen crekcr, van zui den naerst het oosten den zeiven heer, en aldaer nacrst den westen vrouw de wed. en kind van den lieer Francis Revel te Hazelirouck, en ten kleinen dcelc den 3" Jkfibp, van westen Mr. Malou-Vanden- peeneboom, en van noorden joufv. Juliana Cruyplandt rcligieuse te Rousselaefe. Tweede koop, Zuid tegen den voorgaenden koop, een perceel ZAEILAND, groot 58 aren CO cent., S. F, Nr. 550, strekkende zuid en noordpalendevan oosten gezegde vrouwen kind Revel, van zuiden dc Casseldreve, van westen. den> volgenden koop en van noorden den voorgaenden koop.. Derde en laelste koop. Van westen iegens den voorgaenden koop, eene party ZAEILAND inhoudende 56 aren 20 cent., strek kende zuid en noor.d, bekend per kadaster S. E, Nr. 321); palende van oosten naer den noorden koop een, en al'daer naer den zuiden den tweeden koop half dyk, van zuiden de Casseldreve, van westen en van noorden voormelden lieer Malou-Vandenpeereboom, ook op half dyk. van een IN DRIE WOONSTEN, 7 aldaer gestaencn gelegen, gchiichteSt.-Jans-Kappellc. Op DONDERDAG 8 NOVEMBER I860, ten 4 ure namiddag, ter herberg bewoond door sieur Verelytte, te Watou, gehuchte Sint-Jans-Kapelle, zal er over gegaen worden lot de openbare verkooping van WATOU, gehnchte Sint-Jans, by dc Kapelle, Een WOONHUIS in drie Woonsten met Groud en Erve,- uitmakende eenen driehoek, komende met de zuiderhoek aen destraet van Watou naer Poperinghe met de noorderhoek den eigendom van den llr. ridder Desteurs en met de basis aen den overigen grond van den verkooper Ackaert. Gebruikt door Sr. De Caestekcr, de wed. Goussey, en liet overige of derde ledig. kan men alle slach van BEKOMEN..

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1860 | | pagina 1