1AM BOUSBRUG&E. 105 KOOPEN Boomeu, BERIGT BROUWERY 3 Franks TV ft N Berigten II e r b e r g en Woonhuis TE CROMBEKE. VEND1TIE VAN aen de Hoppekweekers^ 14 NOVEMBER 1860. 4.dc JAER. ram voor een gehielejuergang; builett het dor)>, f eentimen den regel; alhier gedrukt, het postregt daer boven. giutis. l'itegver D. ALLAERT-CtlRO.Y, Ramfelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-IIaringhe. openbaerlvk te verkoopen WOENSDAG 28 NOVEMBER I8GO ,0111 twee ure namiddag, in de te verkoopen herberg., zal geboren de openbare verkooping met het houden van eene zitting, van de naerschrevene goederen. Gemeente CROMREKE, in de dorpplaets. 1WC Koop. Een HUIS- ten dienste van herberg gcnaeind St-Aruoldumet Bierbrouwer)-, staende in iiet midden der dorpplaets op 4 aren 16 centiaren bebouwden grond, Kour en Ilovcnierhof daer mede- gaende, bekend op het phin kadastral S. A. nummers 282a, 2826, en 285; palende van oosten het Huis, Herberg. Kour, Houtstal en Boltrade van Franciscus Bulaye, zuid de bierbronwery van den zei ven,, west het huis en hovenierhof van Frederik UreeL Bewoond en gebruikt door Pieler Joannes Ver- brigghe met regl mn pacht tot I Mei 1862, aen den prys van 125 fr. by jare, boven de belastingen.. 2de Koop. Een luiis staende van noorden aen de Provenstraet, beslaende in-twee Woonkamers, Slaep- kamcr, Keuken, Yaute met Kelder, lloulstal en Stecnput, al staende op omtrent 2 aren 19 centiaren grond, daer medegaende, palende het huis, van oos ten aen het huis van de wed. en kinderen Pillaert Franciscus, en den grond paelt, van oosten, aen den grond van gezeide Pillaert, van noorden den grond, toebehoorcnde aen sieur Henri Couttenier, van wes ten grond en hovenierhof van sieur Louis Coeno te Ilaringhc. Bewoond door Pieten Dunton en de wed. Lagatie, met regt van pacht tot 1" Mei 18GI. Deze verkooping zal geschieden voor hetgeen den t" koop betreft krachtens vonnis verleend door de regtbank van eersten aenleg zitting houdende te Veurne, ten overstaeu van den heer vrederegter van liet kanton Rousbrngge-IIaringhe en. door het ambt van den Notaris BANCÖURT te Proven, daertoe gecommitteerd, ter wiens studie te bekomen zyn alle inlichtingen rakendie deze verkooping. ABEELEN, OLMENEIKEN, POPELIEREN EN ANDERE TE BEVEREN, (JEHUCHTE OOST-CAPPEL. Op ZATERDAG 8 DECEMBER 18G0,0.-L. Vrouwdag, ten 12 1;2 ure fix namiddag", te Beveren, geliuchte Oost-Cappel, ter hofsteden gebruikt door sieurs Char les Vandenbrouche en Hertsoenzal er overgegaen worden tot de openbare verkooping van 105 K00PEN Abeclen, Olmen, Eiken, Esschen en Populieren BOOMEN, meest allen dienstig voor alle slach van GROOTE en KLEINE werken en het overige voor brandhout. Op gewoonen lyd van betaling mits borgstellende ter aenveerding van den Notaris CAPELLE ,G W.a lio U". Men vraegl te koopen GEDROOGDE 1IOPPE- STRU1KEN (ranken), zoo veel mogelyk ontdaen van hunno .bladeren, aen den prys van 55 franks de 1000 kilos, geleverd aen de papier-fabriek van Cratnbera-by-Brussel. Verdere inlichtingen kan inen bekomen, té Brussel, Kosrelstraet (me du Boulet), N" 19. Men vraegt verders agenten voor den aenkoop van dit voortbrengsel-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1860 | | pagina 1