VAN ROUSBRUGGE. N1' 10. 105 KOOPEN Boomen, BERIGT BROUWERY TE CnOMBEKE. 21 NOVEMBER 1860. 4.de JAER 3 Franks Berigten Herberg en Woonhuis EENDIT1E EAN TE BE VEREN, (JEHUCHTE OOST-CAPPEL. 105 KOOPEN aen de Hoppekweekerfc. voor een geheele jaergung; buiten het dorp het postregt duer boven. 15 eentimen den regel; alhier gedrukt, gratis. Uilegver D. ALLAERT-CARONHandelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringïïe. openbaerlyk te verkoopen WOENSDAG 28 NOVEMBER I860 ,om twee ure namiddag, in de Ie verkoopen herberg, zal geburen de openbare verkooping met het houden van eenc zitting, van de naerschrevene goederen. Gemeente CROAIBEKEin de dorpplaets. l"c Koop. Een HUIS ten dienste van herberg genaemd St-Arnold us, met Bierbrouwery, staende in het midden der dorpplaets op 4 aren 10 centiaren bebouwden grond, Kour en Hovenierhof daer mede- gaende, bekend op het plan kadastral S. A. nummers 282a, 2826, en 285palende van oosten het Huis, Herberg. Kour, Houtstal en Boltrade van Franciscus Butaye, zuid de bierbrouwery van den zeiven, west het huis en hovenierhof van Frederik Ureel. Bewoond en gebruikt door Pieler Joannes Ver- brigghe met regt van pacht tot 1 Mei 1862, aen den prys van 125 fr. by jare, boven de belastingen. 2a' Koop. Een huis staende van noorden aen de Provenstraet^bestaende in tw ee Woonkamers, Slaep- kamer, Keuken, Vaute met Kelder, Houtstal en Steenput, al staende op omtrent 2 aren 19 centiaren grond, daer medegaende, palende het Ruis, van oos ten aen het huis van de w ed. en kinderen Pillaert Franciscus, en den grond paelt, van oosten, aen den grond van gezeide Pillaert, van noorden den grond toebehoorende aen sieur Henri Couttenier, van wes ten grond en hovenierhof van sieur Louis Coene te Haringhc. - Bewoond door Pieter Dumon en de wed, Lagatie, met regt van pacht tot 1" Mei 1851. Deze verkooping zal geschieden voor hetgeen den 1* kooP betreft krachtens vonnis verleend door de regtbraek van eersten aenleg zitting houdende te Veurne, ten overstaen van den heer vrederegter van het kanton Ronsbrugge-IIaringhe en door het ambt van den Notaris BANCOURT te Proven, daertoe gecommitteerd, ter wiens studie te bekomen zyn alle inlichtingen rakende deze verkooping. ABEELEN, OLMENEIKEN, POPELIEREN EN ANDERE Op ZATERDAG 8 DECEMBER 1860,0.-L. Vrouw dag, ten 12 1/2 ure fix namiddag, te Beveren, gehuchtê Oost-Cappel, ter hofsteden gebruikt door sieurs Char les Vandenbroucke en Hertsoenzal er overgegaen worden tot de openbare verkooping van Abeelen, Olmen, Eiken, Esschen en Popelieren BOOMEN, meest allen dienstig voor alle slach van GROOTE en KLEINE werken en het overige voor brandhout. Op gewoonen tyd van betaling mits borgstellende ter aenveerding van den Notaris CAPELLE, te Watou. Men vraegt te koopen GEDROOGDE HOPPE- STRUIKEN (ranken), zoo veel mogelyk ontdaen van htinnp bladeren, aen den prys van-jj^ franks de 10Ó0 kilos, geleverd aen de papier-fabriek van Crainhem-by-Brussel. Verdere inlichtingen kan men bekomen te Brussel, Kogelstraet (rue du Boulet), N° 19. Men vraegt verders agenten voor den aenkoop van dit voortbrengsel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1860 | | pagina 1