VAN ROUSBRUGGE. 105 KOOPEN Boomen, KERKBOEKEN BOOMEN BERIGT 3 Franks a Berigten BERIGT. Al wie een abonnement op den Dorpsbode voor 1861 neemt, zal van heden tot Nieuwjaer het blad GRA TIS ontvangen. te STA VELE 90 koopen aen de Hoppekweekers. 5 DECEMBER 1860. 4.de JAER. TE BEVEREN, GERUCHTE OOST-CAPPEL. 105 KOOPEN BY DRUKKER DEZER Door den Notaris CAPELLE te Watou. m loirsiin eoor een geheelejaergang; buiten het dorpI j\ 'J[ /J J 15 centimen den regelalhier gedrukt, het poslregt duer boven. J gratis. Uitgever D. ALLAERT-CARONHandelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. V EN Dl TIE VAN ABEELEN, OLMENEIKEN, POPELIEREN EN ANDERE Op ZATERDAG 8 DECEMBER 1860, O.-L. Vrouwdag, ten 12 1/2 ure fix namiddag, te Beveren, geliuchte Oost-Cappel, ter hofsteden gebruikt door sieurs Char les Vandenbrottcke en Hertsoenzal er overgegaen orden tot de openbare verkooping van Abeelen, Olmen, Eiken, Esschen en Popelieren BOOMEN, meest allen dienstig voor alle slach van GROOTE en KLEINE werken en het overige voor brandhout. Op gewoonen tyd van betaling mits borgstellende ter acnvecrding van den Notaris CAPELLE, tc Watou. kan men alle slach van BEKOMEN. MERKWEERDIGEN KOOPDAG van gehucht® het HOEKSKEN. c OP MAENDAG 10 DECEMBER 1860, met den mid dag FIX te beginnen te Stavele, gehuchte het Hóeks- ken, ter hofstede gebruikt door Seraph. I^p^pöry en zuster, zal er overgegaen worden tot de -openbare verkooping van e OLMEN, HOLLANDERS, EIKEN en KLEMMERS van eene buitengewoone LENGTE en DIKTE, dien stig voor alle slach van GROOTE en KLEINE werken en het overig dienstig voor Brandhout. Te vergaderen in den boomgaerd van voormelde hofstede. De voormelde boomen al zeer gemakkelyk voor den transport door de habyheid van den Yzer-vaert en der steenwegen, zullen verkocht worden met tyd van betaling en op gewoone voorwaerden. Men vraegt te koopen GEDROOGDE IIOPPE- STRUIKEN (ranken), zoo veel mogelyk ontdaen van hunne bladeren, aen den prys van 55 franks de 1000 kilos, geleverd aen de papier-fabriek van Crainhem-by-Brussel. Verdere inlichtingen kan men bekomen te Brussel, Kogelstraet (rue du Boulet), N° 19. Men vraegt verders agenten voor den aenkoop van dit voortbrengsel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1860 | | pagina 1