VAN ROUSBRUGGE. IV'-13. BOOMEN BOOMEN Te GYVERIXCBOV 12 DECEMBER 1860. 4.de JAER. 3 Franks Berigten Schoonen Koopdag TE L00. 63 KOOPEN KOOPDAG VAN buitengewoone zware 25 Koopen voor een geheelejaergang; buiten het dorp, het postregt duer boven. ia centimen den regel; alhier gedrukt, giutis. Uitgever D. ALLAERT-CAROX, Handelacr in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. Van WOENSDAG 26 DECEMBER I860, zyndc den 2" Kersdag, ten 1 ure juist namiddag, zal de Notaris SYOEN, ter residentie van Loo op d'hofsledc en landen gebruikt door Désiré Pillaert en op het hof stedeke gebruiklby FrancisStaes, binnen de gemeente van Loo, weinig noord van het gchuchte den Haze wynd, langst de straet leidende van den Hazewynd naer de Roosendael, openbaerlyk verkoopen, ten verzoeke van den heer Pieter Devjuêre, grondeige- naer te Brugge en vrouw de weduwe van den heer Notaris Floor te Loo, EIKEN,OLMEN, HOLLANDERS, KLEMMERS, ABEELEN, POPELIEREN en WILGEN BOOMEN die door hunne lengte en dikte zeer dienstig zyn voor timmerlieden, wagenmakers, kuipers, voor de con structie en brandhout. Te vergaderen op het hofstedeke van Francis Staes. Onmiddelyk dacr naer, zullen er nog verkocht wor den in d'herberg den Hazewynd bewoond door PieterWavrin, de volgende koopenboomen, te weten: 1" Op de landen der hofstede gebruikt door Fran cis Roose, te Loo, by den Rabbelaer. K. d. I Essche. 2. 1 Abeel, (öm.dik) 3. 1 Olme. (3 in.) 4. 1 idem. K. 6 Olmen. 1 idem. 1 idem. 1 idem. 2° Op de landen der hofstede gebruikt door Fran cis Derave, te Pollinchove, in den Kivithoek. K. d. d Eik. (3 m. dik.) K. 6. d Olm. 2. d Essche. 3. d idem. 4. d Olm. 5. d idem. 7. 1 idem. 8. 1 idem. 9. d idem. (3 m. 25.) dO. d idem. (3 in. 25.) De liefhebbers worden aenzogt de hier boven be schreven boomen, staende op landen van sieurs Roose en Dcrave, te voren te gaen bezigtigen. Op langen tyd van betaling, mies stellende begoede en bekende medekoopers ten aenveerden van den voornoemden Notaris SYOEN en de gewoonc be spreken comptant te voldoen. De Notaris SYOEN te Loo residerende, zal op MAENDAG 31 DECEMBER 1860, ten 2 ure namiddag houden koopdag, ten verzoeke van vrouw de wetf. van den heer Notaris Floor, te Loo, van EIKEN, OLMEN, HOLLANDERS en ABEELEN' BOO MEN, onder dew elke er zieh bevind een EIK (molen as), OLMEN van 2 tot 3 meters dik, zeer diensti" voor timmerlieden, wagenmakers en molenaers, alsook voor al andere zware werken, staende op ecne party Zaeiland gebruikt door sieur Francis Feys en op het hofstedeken digt daeiaen gebruikt door Jean.-Bapt10 Godderis, weinig noord-west der dorpplaets van Hoogslaede en op kleinen afstand van den steenweg leidende van Yperen naer Veurne, dies zeer gemak- kelyk voor den vervoer. Men zal beginnen verkoopen op het land gebruikt door sieur Feys, aen kavel een. Op gewoonc voorwaerden en langen tyd van beta ling, mits stellende begoede en bekende medever pers ter aenveerding van den voornoemden Notaris SYOEN, cn den 10 penning en ander bespreken gereed te voldoen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1860 | | pagina 1