VAN ROUSBRUGGE. BOOMEN B O O M E N STAVELE, TE ROUSBRUGGE HARINGHE, 2 JANUARY 1861. 4.de JAER. 3 Franks l\T4 A Berigten SCHOONEN KOOPDAG taris CAPELLE tc Watou. MERKWEERDIGE VEND1T1E van op stam, binnen Gehuchte Elsendammc. Op DINGSDAG 12 FEBRUARY 1861, zynde Vastenavond, om 12 uren 's middags precies te beginnen zal er ten verzoeke en behoeve van den EDELEN HEER MINISTER BARON DE VRIERE, by venditic verkocht worden onder de directie van den Notaris HUYGHEBAERT tot Merckem, op de hofstede Eversam, gebruikt door sieur Boucquey, binnen de gemeente Stavele, ge huchte Elsendamme, juist 84 Koopen schoone zuivere cn langstammige BOOMEN, bc- staende in 14 koopen Abeelen, 3 koopen Oc'kcr- nootboomen, 33 koopen Iepen, 7 koopen Eiken en Esschen en 27 koopen Populieren. De nabyheid van den Yservaert en den steen weg van Veurne op Yper maekt bet vervoer zeer gemakkelyk. De venditie geschied door 't ministerie van den Notaris VANDENBERGHE, resideerende tot Rousbrugge op Haringhe. De vergadering en de verborging ter herb'rg van sieur Leroy-Vaneecke, op Elzendamme. Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling welke moet geschieden ten kanloore van den ge noemden Notaris HUYGHEBAERT. voor een gelieelejaergang; buiten het dorp, 40» 1® centime» den regel; alhier gedrukt het postregt duer boven. GRATIS. Uitgever D. ALLAERT-CAROXIlandelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-IIaringhe. van tussclien de gehuchten de dry Koningen en het Haendekot. OP ZATERDAG 2G JANUARY 1861, ten 1 ure fix namiddag te beginnen, te Rousbrugge-IIaringlie, tussclien de gehuchten de dry Koningen en het Haen dekot, Ier hofstede gebruikt door sieur Seraphinus Vandenbussche na Franciscus Camerlynck, en op de landen gebruikt door Pieler Jacobus Haesebaert, zal er overgegaen worden tot de openbare verkooping van 62 koopen hoornen dies den aenwys volgt 1 Eik en 10 Hollanders in den bilck van sieur Van denbussche, waeronder van 2 niet. dik, 9 Hollanders en 1 Olme in den boonigaerd van den zelven. 1 Wilge, dik 2 met. 50 cent., en een Eik, op het borrcsluk van sieur Haesebaert, by d'hofsteden Srs. Coene, Leys en Dehaene. Langst de dreve leidende na den Wyngaerdmolen en in eene vlooge la Wilgen, waeronder van 2 niet. 40 cent. 1 Popelier, 2 niet. 75 cent., 2 Iepen, 1 Abeele en 1 Hollander. Op dc dry gemeten 8 Wilgen, meest allen boven de 2 met. dik, een van 2 met. 60 cent. Op de twee genieten 6 Wilgen waeronder van 2 met. 50 cent. In den Bilck 2 Esschen en 5 Olmen. Te vergaderen op d'hofstede van sieur Vanden bussche. Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling mits stellende voldoende borg, ten genoegen vaii den No^-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 1