Postdienst BOUSBRUGGE POPERINGHE MARKTEN. De Loting. J Del a no te- Alexander Vertrek-uren. Bureelen. PRYZEN DER PLAETSEN. Per 145 lieters. Tarwe Rogge Sucriocn Haver Boonen Veurne. 30 janu. 30,50 36,00 20,25 22,00 16,00 20,75 10,50 14,00 13,00 26,00 23 janii, Bergen (Frankryk). Per hekt. 1/2 28 jan. 21 jan. '0 toezigl der politie op staelswegen, 111 tyd van dooi- weder, gedurende 1860-61. By koninglyk besluit van gisteren, 2!) January, 1861, zyn benoemd Beveren. Burgmeester Verdonck, 31. Schepenen Vandenbroucke-Jlahieu. i» George, Arsenius. Stavéle. Burgmeester Vranunout, Pieter. Schepenen Recour-Dejonghc. Pollinchove. Burgm. Debruyne, J. Schep. Toulouse, J. B. Lbo. Burgmeester Syoen, notaris. Schepenen Vanbiesbrouck. Hoogstaede. Burgmeester Beesau. Schepenen Rooryck. Rooryck. De milie loting voor het kanton Proven zal al- daer plaets hebben op 7 february aenstaende. Die voor het miliciekanton Alveringhem, op 19 derzelve maend. De Lotingen zyn verboden doch de staet behoud do zyne, nog deze voor mensehenvleesch Dat is eene afschuwelyke loting Eenieder verstoot ze, maer de staet bekroont ze ten koste van het bloed des armen werkmans. Telken jare worden vernieuwde klachten ingebragt doch men hoort ze niet. Nog eens ziet hier wat het Weekblad van Dixmude er over zegt en wy met haer Binnen acht dagen is het wéér loting. Dat onze- delyk schouwspel, die schande van onzen tyd zullen vvy andermael bywoonen. Wy zullen jongelingen hunne toekomst, hun leven, liun geluk en het geluk van jansch eene familie zien verspelen. Men spreekt vanmenschelyke vryheid, men spreekt van den vryen wil, en men roept het noodlot in om over de bestemming der menschen te beslissen. Men spreekt van zedelykheid, men maekt wetten tegen de vaegspelen en men verandert het stadhuis in een speelbal, waer men de kinderen des volks doet tuisciien voor al wat hun dierbaer is 3Ien spreekt van gelyklieid en men doet den armen zyn lyf en zyne ziel verkoopen, terwyl enkel men den rykc een handvol geld vraegt Welke yzelyke spotterny Wanneer dan zal er aen die schandelyke inrigting een einde gesteld worden? Wanneer dan zal men dat afschuw elyk overblyfsel van vreemd despotismus van den zedelyken en vryzinnigen belgischen bodem werpen Wy hebben een oogenblik gehoopt, dat het tegen woordig ministerie de hand aen het werk zou gesla gen en het land die overgroote weldaed zou hebben bewezen, maer helaes hierin gelyk in zoo vele an dere dingen zyn wy te leur gesteld geworden Doch, wy geven daerom den moed niet op. Op tyd en stond zullen wy trachten de beweging tegen de hatelyke bloedbelasting wederom aen den gang te brengen en dit is altoos zeker, dat wy, zoolang wy eene pen kunnen houden, dezelve zullen gebruiken om die afschuwelyke instelling te schandvlekken. van naer IN CORRESPONDENTIE MET DEN YZERENWEG. Te beginnen met 1" September 1860, is er eene nieuwe Déligenccdienst ingerigt lusSehcn Roushrugge en Poperinghe en vice-versa. ROUSBRUGGE naer Poperingheom 8 1/2 ure 'smorg. om 2 l/2urenamidd. POPERINGHE naerRousbruggc, om 6 ure 's morgens. om 12 ure 20 in. nam. ROUSBRUGGE, hotel de Peerden-poster>j e POPERINGHE, hotel den Hert, groote markt. Ten 8 1/2 ure fr. 1-00; ten 2 1/2 ure fr. 0-50 cent.; ten 6 ure fr. 0-50 cent.; en ten 12 ure 20 m. fr. 1-00. Iedere Dcligence zal op haren doortogl 10 minuten stilhouden te Proven, ter herberg van J. Lemahien. 31,00 36,25 22,00 23,50 15,50 21,25 11,00 15,73 18,— 25,50 Er waren te markt 4018 hektoliters. Tarwe 34,85 Rogge Sucriocn 22,24 Haver 16,27 Boonen 26,33 Aerdappels 9,40 Vlasp.il/2kil. 2,21 34,17 21 'ü6 16,06 24,63 2*17

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 4