OVER HET VLAEMSCH. MENGELINGEN. Het goud. M1NISTERIEELE CRISIS. BRIEFWISSELING. M. I)wy kunnen uw ingezonden stuk slechts de toekomende week mede- deelen. Het wetsvoorstel van M. Duinortier over den wet tigen loop van de gouden Napoleon's in België is aen- genomen geworden in de Kamer, door 04 stemmen tegen 42, dat is eenc meerderheid van 22 stemmen. De vertegenwoordigers van ons arrondissement, Yper, hebben voor gestemd. Het art. 2 van 't ontwerp voorstellende 't gouver nement magt te geven om gouden stukken van 40, 20, 10 en 5 franks te slagen is insgelyks aengenomen. Persoonen die doorgaens met het politiek wel in gelicht zyn, beweren dat de Senaet tegen dynsdag aenstaenile zal byecngerocpen wordenom over de goudkwestie te beslissen. Indien de wel er zou aen genomen worden, zoo als zy in de kamer gisteren gestemd is zouden al de ministers hun ontslag aen- bieden. Volgens anderen, en reeds loopt er liet gerucht van in Brussel, zouden al de ministers hun ontslag al gegeven hebben. M. Frère-Orban is by den koning ontboden. Bv koninglyk besluit van 25 february wordt een groot getal peerdenposlerycu afgeschaft en gede monteerd verklaerd. Enkel 39 posteryen zullen in geheel het land gehandhaefd worden en nog regt behouden op het heffen van hel regt van 23 centiui. op de afspannende rytuigen. Onder de gedemonteerd verklaerde peerdenposte- ryen, bevinden zich voor Vlaenderen die van Mee- nen, Oostende, Pithem, Rousbrugge en Vyve-St-Eloy. Zyn definitief afgeschaft: l)ie van Avelghem, Dixmude, Veurne, Ghistel, Houttave, Nieuport en Roosebeke. [Vervolg). Wy lezen in den Ecloonaer Men kan niet ontkenken. dat het fransch element ondertusschen overal vasten voet vatte, zonder eenige tegenkanting van de zyde der Vlamingen te ontmoe ten. De bepleitingen der Kamers, de bureelen der verschillende minislerien, de Moniteurde reglemen ten rakende het leger, de gendarmerie, de douane, de besturen der provinciën, de reglspraek zoowel als de pleitdooijen-, alles, alles werd op den franschen leest geschoeid Niemand durfde het w agen, de stem te verheffen en te waerschuwen gy vergeelhee- ren gezagvoerders en wetmakers, dat op de 4,500,000 Belgen, er by de 3,000,000 zyn, die de vlaemsche tael met de moedermelk hebben ingezogen; dat gy hen berooft van een onvreemdbaer erfgoed, de ■I tael; eu dat de onterfde kinders, zoohaest destorin over is, zullen optreden om in hunne erfregten te worden hersteld Men bad hel woord Orangist uitgevonden, om die burgers te bestempelen welke de regten der moeder- tael poogden te verdedigen. Wylen de groote Willems werd wel van de ontvangery te Antwerpen naer die van Ecloo gezonden, omdat hy twaelf jaren te voren zynen welbekenden Brief tot de Belgen had geschre ven. Deze les was weinig aanmoedigend voor de Vlaemschgeziuden. Doch elke onderdrukking vindt vroeg of laet hare verdedigers, hare kampioenen. Kauwelyks waren er vier jaren vcrloopen sedert de omwenteling, of de vlaemsche bew eging begon het hoofd optesteken; in den beginne met eene zekere schroomvalligheid want zy waren dun gezaeid de jonge letterkundigen, die zich onder liet vaendel van Willems scliaerden.Maer Scipio Nasicu was alleen in den romeinschen Senaet, oin de verdelging van Carlhago te eischen, en Scipio hield het vol, tótdat hy de meerderheid met zich hadde, en Carlhago werd tot den gronde toe verdelgd van de aerde De aenklevers voorliet fransch voor allen en in alles legden niet weinig kwade trouw in het gebruik der wapenen, waermede zy de vlaemsche beweging be vochten het is de staert van het orangismus zegden zy tot de Vaderlanders u het is louter pro- testantismus zegde nien tot de Katholyken! Het is de tael der priesters en achlerkruipers zoo waer- schuwde men de Vryzinnigen, om allen tegen het vlaciusch in het harnas te jagen. Indien het ons niet te verre van ons bestek moest afleiden, dan zouden wy door feiten bewyzen, dat geene enkele dezer aentygingen den schyn van ge grondheid heeft. Wy brengen enkelyk hulde aen de waerheid, als wy staende houden, dat de vlaemsche beweging niets anders was dan de losbursting van het nederduitsche volksgevoel dan de protestatie van de verdrukten tegen de verdrukkers dan de noodkreet van den dielschen volkstam, die men staet ten prooi te werpen aen het alles overrompe lende en inpalmende romaensch element En een volkstam, gelyk de vlaemsche, die in over- groote meerderheid isdie eene roemvolle gescliie- nis heeft, die op eene wyze wetgeving mag roemen, die vry en roemryk was; die wereldbefaeiude kun- stenaers in alle vakken heeft opgeleverd, deze zou zich als een vadsige Aziaet laten berooven van zyne moedertael, van het heiligste erfdeel zyner voorouders... van het onmisbare werktuig zyner denkbeelden; van de tael, waerin hy leerde God en zyne goedheid loven; waerin hy de hulp der voorzienigheid aenroeptals eene groote ramp, een groot ongeluk hem bedreigen met vernie ling en dood En men werpe aen de hoofden der flamiganten niet op, dat zy ten gunste van het vlaemsch te velde trek ken, wyl zy der franschc tael niet magtig zyn. De meesten onder hen hebben eene fransche opvoeding genotenzy spreken en schryven de tael van Bossuet en Boileau oneindig beter dan de vlaemschhatende bureelery, welke hier en ginds wat brokken heeft vergaderd uit Monte-Christo en uit de Mystères de Paris van Alexander Dumas en van Eugeen Sue. Indien het al onbetw istbaeris, dat de fransche tael Karakterschetsend is het, dat men eene vlaemsche schilderschool, muziekschool, eenen vlaemschen bouw trant had; de waelsehe provinciën hebben niets derqeluks aen te halen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 3