STAVELE. Erfgoederen OPENBAER TE VERKOOPEN ¥AM 3 Franks tv f A Berigten Gemeente Stavele. Gemeente Westvleteren. 20 JÜNY 18614,de JAER. «Tl geheele jaergang; buiten het dorp, 13 centime» den regel; alfit het postregt dner boven. gratis. Uitgever D. ALLAERT-CARO.VHandelaer in Kristal, Glas, Purcelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. ALS WOONHUIZEN, SPARRE- en- f A1LL1E- ROSSCUEN MET ZAEILANDEN. staende en gelegen in navermelde gemeenten*, TE MAENDAG 24 JUNY 1861, (St.-Jans-dag) 5 ure namiddag fix, zal den Notaris VANDENBERGHE, te Rousbrugge-Ilaringhe, in het Gemeentehuis bewoond door Charles Carroen-Malneu ter dorpplaets van Slavele, overgaen ia EENE ZITTING, tet de openbare veiling der naerschreven goederen U KOOP. Een WOONHUIS en geriefly kbeden. voorboefdende op de Crombekeslraet,"ter dorpplaet-. Bewoond tol 1 mei naerst, door vrouw de weduwe Demazierc. 2e KOOP. Zuid daeraen een HUISJE, bewoond lot gelyk tydvak door Fredericus Vandevoorde. Benevens bet regt van ceiiis tot 11 November, aen 5 aren 95 centiaren grond, a 9 fr. 's jaers behoorende aen Charles Lahaye. Deze twee koopen zullen mogen verzameld worden. Op kleinen afstand van den Dieuwen steenw eg loopende naer Poperinghe. 5C KOOP. Groote party SPARRE- en- PLANT SOEN-BOSCH, genaemd de Molenwoestyne, groot by titel 5 bektaren 59 aren 91 eent., en by kadaster Seel. C, N™ 452, 486 en 487, 5 hektaren 18 aren 90 cent., palende oost naer den noorden bosch van den heer n n i t.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 1