V AN ROtrSBRUCGE. Vruchten te velde, BEESTIALEN, Te bekomen alhier BELLA STOCK TE WATOU, BY DE VUYLESEULE. 3 Franks Berigten Zool- en wagenharnas KOOPDAG VAN TE LOO. HENDRIK CONSCIENCE, 1 AUGUS1Y 1861. 4.de JAER. r oor een ge he e le jaergangbuiten het dorpN1' 46. 15 eentimen den regelalhier gedrukt, het poslreqi daer boven. GRATIS. Uitgever D. ALLAERT-CARONHandelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. By uischeiding en verandering van woonst. SCHOONEN KOOPDAG VAN BEESTIALEN, en andere voorwerpen, VRYDAG 9 AUGÜSTY 1861, ten 1 ure namiddag, ter hofstede gebruikt door Louis Vandromme, te Watou by de Vuyleseule, KOOPDAG NAMENTLYK VAN A. h hekt. tarwe, 2 hekt. haver, 1 hekt, 50 ar. boonen, het vlas gestaen hebbende op 60 aren lands, 1 hektare klavers, tweede snede. B. 2 goede w erk peerden, dies een van twee jaren en een van 3 jaren, 4 melkkoeijen, schotter en 2 jaerlingen. C. 2 wagens waeraf den eenen onlangs nieuw gemaekt, eene nieuwe en eene oude karre, 2 ploegs, 1 tolle, 4 eegden, oezelaer en ander. Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling tot I January 1862, mits voldoende borg stellende ter aenveerding van den Notaris CAPELLE te Watou. By uitscheiding van Boerenering. Wagenharnas, Landbouwers-allaemVeldvruchten, en ander Meubel-voorwerpen De Notaris SYOEN te Loo residerende, Zal op DONDERDAG 8 AUGÜSTY 1861, om een urè juist namiddag, ten huize en op de landen gebruikt door de weduwe Francis Vroome, te Loo, in de Haut- pontstraet, houden koopdag van 1° Voilure, wagen metyzeren asse en bastiere, dienende voor voerlieden, driewielkarre,Aploeg, 2 eg gen, tolie en kordewagen. 2° Werk-merriepeerd van 2 diensten met har- nassure, 5 melkkoeijen, 2 jaerling-veerzen en 2 drin- keling-kalvers. 5° Windmolen, dorschallaera, mesthaken, hou wen, spaden, rakels, vorken, schoppen, pekken, graenziften, graenmaten, van, deel ydele vaten, veel abeelen bart, eiken vierkant hout, houtbondcis, peerde- en koeimest, en meer andere voorwerpen aldaer te bevinden. 4" 500 bondels goed meerschooi en 1000 teiv wen bauwelaers. 5* 1 h. 10 ar. lerwe, 88 ar. suerioen, 30 aren haver, 1 h. 20 ar. boonen en kruid, 30 ar. erweten, 15 ar. beeten, 33 ar. aerdappels, - voort den afdrift of nagras tot 11 november naerst, van eene weide ge legen by het hofstede van Pieter Debergh, en tot 1 oclob. van eene andere weide langst de Mannestraet. N. B. Men zal beginnen de vruchten verkoopen op de partie discheland by het hofstedeke van Carol. Dequidt, langst de straet leidende van de palingbrug naer de Coussebooinbrug. Op tyd van betaling mits borgstelling. TAFEREELEN UIT HET LEVEN DER VLAEMSCHF. VISSCHERS door met acht platen door EDWARD DUJARDLN'. 4 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 1