J;: W 49. VAN ROUSBRUGGE. Berigten SCHOONEN KOOPDAG HUISRAED, POLLINCHOVE. 5 IJ lil li 14 -- ill 0*1 un ®iii 3 Franks 1 11 1 van z se ca a c s - U ill! idi -■v voor een yeheele jaeryung; builen het dorp, het poslreyt duer boven. 15 een timen den regel; alhier gedrukt GRATIS. Uitgever D. ALLAERT-CAROX, Handelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. Door Sterfgeval. Landbouwersgereedschappen, Wagenharnas, Seestialen ingeoogste en ouingeoogsle Veldvruchten en andere meubilaire voorwerpen te Vrydag 23 Augusty 1861, en volgenden dag telkens te beginnen ten 1 ure namiddag, op d'hof- stede en landed alwaer Sr. Ludovicus Denecker on langs overleden is, binneu de gemeente van Pollin- chove, «ligt aen d'herberg den Groenen Boouugaerd, zal de Notaris SYÖÉN te Loo residerende, met tus- sclienkomst van zyneu ambtgenoot de Notaris ROLLY te Wuiveringhem, houden koopdag van al wat ge melde liefstede is bekleedende, bestaeude nameutlyk in Tafels, stoelen, koper,-tin,-yzer,-gleis-en aerde- werk, beddebakken, wollen en plu'inen bedden en hoofdeinden, wolie en katoenesargien, beddelakeus, graenzakken, zwynenvieesch, enz. enz. WAGENHARNAS EN LAflDBÖUWTClG. 5 wa gens, 2 driewielkai-ren, wa^r van eeij pret, breed beslag, 3'ploegs, 1 eggen, Tzóolie, 2? tollé^, berde- wagen, haelkarteel, ^cbuermnlen,' al bet kuip,-kërn- en dorsehallaem, mesthaken, houwen spaden, rakels', schoppen, zeisseu éii pekken, graeninatep en ziften, vans, slypsteen, wagenwyte, dascbkleed met berrie- kleérs, deel gezaegd bout, schuifslaken en regelin gen, houtbondels, busscbeh, droegen darmk eu ander brandhout. BEESTIALEN. 2 werk-merriepeerden, 10 melk- koeijeu, 3 jaerliugen, 4 kalvers, 1 scholier, 1 drie- tander, 2 vette koeijen, 1 overjaersch zwyn én drie sehotelingen, I ezel, het pluimgedierte en de biën. FOURRAG1EN. 500 terwén en roggen gleijeu, 2000 térwen bauwelaers en een hooischelf. ■m cc Ui 13 w O U3 cC a o ui c/3 z; Ui a z; Ui UA cc Ui H C/3 Ui Ui cc Cd X as UI Jt ua H O c. 8 I-s B Is S j g ts o r» 3 ffw V 3 sn« 11 s -- 1) n U L. G~^ "S -Ji 2 Z «■- O v B-S^C tj- 5— it«- Ï.S o"9#» i|ï -.S-f 6S 2-elsE S" a?"t' gSl?s sl?l5 - u Ss - etc 'ÏTC 3 - c v w-oj: S «P t i a» c S Gm J? 3 O V V -_ I g u -3 O «O s js CS v 03 S o - <3 ■i c C s*0 u Ss H |j. g-2" ss i!«3 Co c s.ï 3| SC c"0 Kra .BPc "c ec 2 e~ 15 «S2 g t s c 2 ■ê-2-34 6 w C c a - ï-° E' S. H f 3 C.EP £"°.-g ï-3 JS sIlsS SlMiü J^S 2 Tsi*i I c.£ f CU.J <s5iS uJ a a _j öp »^i '.G- U (3 v 2 ós -ï s-Sij |ï«j :jn= <8 5 5=g^ 3 e i f - -s 5 j ,s us 5 g 1 -I •S»3"g i 2 rj 2 e 11. 4 I?sï-s.s _i - *».S C C a v v ■o c tc ■g 2 W CC ïi'4" S C Cm JA i» *- -8 J 2 S -3 S3 il Z c - ccv S s: o H ac O Q 3 c 3 ojj B ap =J? g 8 L rij S- si* C«- «is w Sng *é"3 J 6 C -= 3 «i CT3 4. .--co SÜ "O CW> O IUjII O k. i C. S-Hïlf JS M s oJt-8 sS 3 - is I «1*2 i^-se a?*5 *t.g 5 Jjb a 2 h a— a êi - T>3, O s -S !ü-3 E --3 ê-£ 6 J» ■srt w >a o.S ec— w «JfS

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 1