¥AN WOONHUIS, IV'-5. HOFSTEDE, OOSTVLETEREN EN RENINGHE. 3 Franks Berigten WATOU. WATOU, ELSENDAMME, 17 OCTOBER 1861. 5.dc JAER. GROND EN ERVE, TE TVINNEZEELE, Door den Notaris CAPELLE te Watou, ten wiens kantoore de titelen zyn berustende. staende en gelegen te OPENBAER tE KOOPEN. CAPELLE. S c ho one Patrimonieele openbaerlyk te koopen te voor een geheelejaergangf buiten het dorp, het postregt du.er boven. 15 centimen den regel; alhier gedrukt, GRATIS. Uitgever D. ALLAERT-CARONHandelaer in Kristal, Glas, Porcelein én Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. AFIIANGLYKHEDEN, gestaen en gelegen openbaerlyk te koopen te Op DONDERDAG 7 NOVEMBER 1861ten 4 ure namiddag, te Watou-plaets, ter herberg en brouwery bewoond door de weduwe Joseph Debruyne, zal er overgegaen w orden tot de openbare verkooping van naerschreven onroerend goed, afhangende der erfe nissen van Srs. Joannes Lyoen en Franciscus Vanhee, beide overleden te meer gezegde Watou. WINNEZEELE, gescheld met [Vatou, langst de Kasseldreve. EENIGEN KOOP. Een WOONHUIS, SCHEUR, AELPUT, inhoudende onder bebouwden Grond, Erve en Hovenierhof 11 aren. Gebruikt door Franciscus Markey, tot 15 Maert 1862, mits 36 franks 's jaers, vry van lasten. Patrimonieele, behuisde, bebouwde en beplante oost van de plaets, gehuchte den PAUWaldaer OP ZATERDAG 26 OCTOBER 1861, ten 2 ure na middag, ter herberg en brouwery bewoond door Sr. Deblock te Watou-plaets, ten overstaen van den heer Vrederegter vfln het kanton Rousbrugge-Haringhe, krachtens vonnis verleend door de Regtbank van eersten aenleg, zitting houdende te Audenaerde,|in date 10 July 1861, zal er door het Ministerie van den Notaris CAPELLE te Watoudaertoe by gezegd vonnis benoemd, overgegaen worden tot de openbare verkooping van het naerschreven goed GEMEENTE WATOU, oost de Plaets, gehuchte den Pauw. Eene Patrimonieele, behuisde, bebouwde en be plante Hofstede, inhoudende volgens kadastrale maet 8 he'kt, 90 aren 20 cent., bekend per kadaster onder de sectie D; gebruikt door sieur Pieter Deprez-Devos tot 1 October 1872, ten pryze van 442 fr. 20 centim. reductible aen 422 fr. 20 cent., ingeval van beta ling binnen het jaèr, al boven de contributien. Volgens plakbrief verdeeld in 8 koopen. De titelen van Eigendom, Bewyzen en Plan der te verkoopen Hofstede, benevens het kohier van Voor- waerden met de grosse van voren aengehaeld von nis berusten ten kantöore van voornoemden Notaris binnen de gemeenten GEMEENTE HOOGSTAEDE. Óp MAENDAG 21 OCTOBER 1861, ten 2 ure na middag, te Elsendamme, gemeente Hoogstaede,|ler herberg den Gouden Anker, bewoond door Benedict. Dequeker, zal er overgegaen worden door den Notar. CAPELLE, ter residentie van Watou, tot de openbare verkooping van

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 1