VAN ROUSBRUGGE. LANDSGOEDEREN, 3 Franks AT I A Berigten gratis. Uitgever D. ALLAERT-CARON, Handelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-Haringhe. Csi ÜJ a o z w >- cc cc cC a s >- -J en Z w Q Z Cd Cd afi O) ei Cd H Cd w H O C. CS a. I S s a s H O CS cs O H ut O 3 E li B I. 1*0 fc- C i - - c s* c 5: O - O Sa! J a 5 B .5 o •ög-SJa _3 - 2 2 a; |SS"se •a s-23^j c 2 J 00 E 1 3 2 N 5 to as 2 eet S w ;c 'i J C w~Jc e" "E. 3.2-x a 2 ^3.2 c'5 o:§ s-° s a 3 S.? -8 Sw=1 i-i 25 t^.^53 |^|3. S gt> Sa g£» «<Ss 5?S JS gil =•3» =-1 §S| «II 2^3 1 3 »r o a s-«s el? e*: o*3 c «"5 s sÜ 1 as e"0 p= -SS» ■s is t a g S |£b 2 s «Sc j*3 -gSï Ji s ÏX.SX ü5 o SS 5" S§-g j 5 w .2 g - - s *-8lS«- -> 2.2 c c ss'rl-- xt-fïi 1 LHs' j* 3 13 c e u ill ilf fls-3Li:s ox •- Ïï-i 5 2-2 cd' £^3 "3 °H 1 60 - «o"iS g 1 c 1 S s J 5 S i^-SB J S t-3 5»'°,= c c i VT32 f §1.E"5 2— •S 2 c*?® 2 i .5 2 g.gc» 1 i £.-§= ï«£i.s SsS- s^= sa 0 O S dïu- 5 5 c .r te 2 pa-sS ÏË-lï s-sgs Openbare Verkooping van gelegen te Proven en Oostvleteren alsmede een schoon WOONHUIS, TE ROUSBRUGGE-HARINGHE. Zal op WOENSDAG II DECEMBER 1801, om 2 ure namiddag, ter herberg het WETHUIS, bewoond door sieur Butaye, ter dorpplaets van Crombeke, overgaen tot de openbare Verkooping, in eene enkele zitting, van de naerschreven onroerende goederen. GEMEENTE PROVEN. Ie KOOP. De hoeveelheid van 1 hektare 43 ar. 62 centiar. ZAEILAND, voortyds een be bouwd Hofstedeken, bekend op het kadaster S. C, N" 76, 76 bis, 77, 78 cn 81 a. Verdeeld in de 3 volgende loten, met regt van sa menvoeging. le LOT. 55 aren 80 cent. ZAEILAND, zynde de nummers 76 en 76 bis van het kadaster. 2° LOT. 43 aren 90 centiaren ook ZAEILAND, zynde het nummer 77 van het kadaster. 5° LOT. 45 aren 92 centiaren BQQMGAERD eu ZAEILAND, zynde de Nrs. 78 en 81 a van 't kadaster. Boomprys op de 3 Loten, 60 franks. Laets gebruikt door Pieter Francis Camldele, om handslag met de geldtelling. 21 NOVEMBER 1861. 5.de JAER. voor een geheelejaergang; buiten het dorp, 'X centimen den regel; alhier gedrukt, het postregt duer boven. CC t—H Cd Cd cc -ji üi v. e cc O O r. q a H a "O 3 s v e tc. a •O uil -§ O s*ö ■*J L -o «a.c g 9 E o s o "2 ij's a «a; c. W g s« -a.Ü jr <y a C a o - O C". i'S u ra to O) 0 O C o> «T3 a a r -ï a o—-a s -B -u-g c 3 O 10 c>Zï? ®J2 4j t, tt a o. o, "r o - S3 tea 1- u - a u S.s w a De Notaris SYOEN 'e Loo residerende,

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 1