VAN M0ÜSBEÜGSE, N1 15. Erfgoederen 26 DECEMBER 1861. 5.dc JAER. 3 Franks Berigten Ver hooping TE R0USBRÜGGE-HAR1NGHE. Gemeente Proven Roushrugge-Haring he. voor een geheele jacrgang; buiten hel dorp, liet poetregl daer boven. 15 cenlimen den regel; alhier gedrukt gratis. Uitgever D. ALLAERT-CARON, Handelaer in Kristal, Glas, Porcelein en Gleis, te Rousbrugge-IIaringhe. BY LICITATIE van MAENDAG 30 DECEMBER 18613 ure fix namiddag, zal M."" TABJixama&mziaj Notaris aldaer, in regte benoemd, met de lusschenkomst van M.' Notaris te Watou, en ten overstaen van den bevoeg den heer Vrederegter, ter herberg de Peerden Postery, bewoond door Joseph Delanote-Alexander, in dorp van Rousbrugge-IIaringhe, overgaen, in eene zitting, tot de veiling der volgende onroerende goederen, als 1" KOOP. Tweewoonstig IIVIS, met 26 aren 46 cent. ZAEILAND, HOVING en bebouwden GROND. De huizen zyn bewoond door Adriaen en Wylleman a elk 56 fr. 's jaers, last vry, tot 1 Mei naerst en het zaeiland door Sr. Debeir, a 15 fr., tot Bavo daerna. Boomprys. fr. 20,00 2° KOOP. 28 aren 89 cent. BOSCH. Om handslag met de geldtelling. Pryzie Taillien en Boomen. fr. 669,00 5« KOOP. 72 ar. 95 c. MAEIGRAS by den Yser. Ook om handslag met de geldtelling. 4" KOOP. 1 hekt. 3 ar. 80 c. BOOMGAERD, IIO- N ING en IIUISGRONDEN met een IIUIS, ten Woonsten, Schuer en verdere gebouwen daerop staendeen oiede- gaende. De schuer niet de oostkant van het huis en hovenierhof is gebruikt door Livin Lazeure a 120 fr 's jaers, en de westersche woonst door Ch. Sockeel, a 56 fr. by jare, wederzydig tot 1 Mei 1862, en het gras door de erfenis van Michiel Delanole. Boomprvs. fr. 1270,60 5° KOOP. Noord daer aen 1 hekt. 56 ar. 70 c. BOOMGAERD. Gebruikt door zelve sterfhuis. Om in gebruik legaen der twee leste koopen met den toeslag. Boomprys 1168 fr. De koopen 4 en 5, zamen groot 2 hekt. 60 ar. 50 c. zullen ook in twee lotén te koop aengeboden worden. 1° LOT. De oostkant langst steenweg en lan ding d'heer Neuville uit te meten op paelstaken en zuid en noordwaert loopende. 2e LOT. Overig ter westkant der geheele party scheidende ook in regte linie op geplante paelstaken. De booinwaerden op ieder lot zullen ter overslag bekend gemaekt worden. Deze loten zullen mo gen verzameld worden. 6" KOOP. 1 hekt. 55 ar. 12 c. BOOMGAERD. Gebruikt door zelve Sterfhuis. Om in te gaen met den toeslag. Boomprys. fr. 511,00 7° Koop. Een ERVEKE, deel van meerderen grond, groot 750 milliaren of lang 35 met. 3 decini. en breed 4 met. 1 decim. In ceins gehouden tot 1 Mei 1867 a 25 fr. 70 cent. 's jaers, boven de lasten. Oin hand te slaen met de toewyzing en de presta tie te genieten met de geldtelling. 8" Koop. Party ZAEILAND, genaemd het Sui kerstuk. Om in gebruik te gaen met 1 Oct. 1862. Boomprvs. fr. 306,00 9° Koop. 87 aren 84 1/2 cent. ZAEILAND. Gebruikt door Charles Louis Delanole-Peene, tot I Oc tober 1862, a 70 fr. 's jaers. Boomprys. fr. 555,00 10° Koop. Een WOONHUIS geteekend n* 22, van twee verdiepingen, keuken, poorte en peerdc- stal. Bewoond door Fr. Gouwy, tot 1 Octob. 1862, a 200 fr. 's jaers. gebruik

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1861 | | pagina 1