Stadsnieuws. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Studiekring De Gaskwestie. Donderdag, fn December 1904. Eerste jaar. Nr 5. Universitaire Uitbreiding Voordracht van den Heer JfVerkest. Het Oude Vlaamsehe Volkslied. Leergang vanM. Petrucci: Algemeene Geschiedenis der Kunst, Gemeenteraad van Yper. Liberalen vijanden van den godsdienst. Eendracht maakt Macht. 1 er Schijnende des donderdags. Vires aequirit eundo. Men schrijft in bij den Uilgever, bixmudesiraai, nr §3, te Yper. De aankondigingen van I gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezoncjen worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- j naamde artikels uiterlijk tegen Uijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. INSCHRIJVINGSPRIJS: Voor den buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. Gedurende de Kerstvacantie ONDERWERP Ingangprijs fr. 0-75. in zes lessen, met lichtteekeningen, TE REKENEN VAN 8 JANUARI 1905. Openbare zitting van Zaterdag 26 November 1904. Da openbare zitting wordt geopend ten 5 ure 15 m Zijn tegenwt) irtiig de hoeren (Jo- laert, Burgemeester-VoorzitterStrnye en Vandenboogaerde, Schepenen Be- gerem, Fraeys, Fiers, Vanderghote, D'Huvettere, Vandenpeereboom, Bou quet, Canepeel Sobry, Lemahieu, Raadsleden M. Gorrissen, Secretaris. Afwezig de heeren Iwems en Van- devoorde. Het proces-verbaal der zitting van 12 November 11. geene aanleiding ge geven hebbende aan eenige opmerking, wordt goedgekeurd. 1. Mededeelingen Er zijn geene. Vooraleer de dagorde voort te zetten vestigt if. Bouquet de aandacht van het College op het gevaar dat de toren tjes der Hal le opleveren langs den kant der Neermarkt. Dezen morgen nog, zegt het achtbare Raadslid, heeft een deel dezer torentjes, al vallende bijna voorbijgangers verplettert. Hij ver zoekt het College maatregelen ten dien opzichte te nemen. M. Colaert is van gedacht grondige maatregelen te nemen en de steenbrok- ken weg te nemen die dreigen af te vallen. Deze maatregel zal gehekeld worden waarschijnlijk, maar wij kun nen er niets aan doen. Er zal, het toekomende jaar, over gegaan worden tot de herstelling der Halle. Af. Sobry vestigt insgelijks de aan dacht op het gevaar dat het vallen der steenen alle oogenblikken aanbiedt. M. Colaert. Het zou kunnen een menschenleven kosten en, volgens de rechtspleging valt de verantwoorde lijkheid op de stad. De heer Voorzitten haalt het geval aan der ontrupsing Volgens het Hof van YTerbreking zijn de magistraten verantwoordelijk en het is noodig dat er maatregelen geno men worden opdat die ongevallen niet meer gebeuren Het incident is gesloten. Op de uitnoodiging van den heer ka- nunik De Brouwer, beslist de Raad in korps, vergezeld van de Stadsharmo- nie en van het Pompierskorps, het Te Deum bij te wonen dat zal gezongen worden in de hoofdkerk van Sl Maar- tens den Zondag 4 December aanstaan de, ter gelegenheid van den feestdag der Onbevlekte Ontvangenis. 2. Stadseigendommen. Verkoo- ping van grond. De Raad laat het College toe een per ceel grond te verkoopan op de Alalon- laan, van 7 meters op 30. 't Is het derde perceel, gaande van het huis Vandermeersch naar den Veurneschen steenweg. De twee andere perceelen zijn verkocht geweest aan de heeren Amerlynck en Mortier op eenen instelprijs van 15 fr. den vierkan ten meter. 3. Kerkfabriek van SlNicolaus budjet 1905. Het College heeft al de stukken overzien betrekkelijk het budjet voor het dienstjaar 1905 der kerkfabriek van Sl Nicolaus. Het beloopt in ontvangsten en in uit gaven tot de som van fr. 6,942-28. De Raad brengt een gunstig advies uit. 4. Lager onderwijslijst der recht hebbenden op het kosteloos onderwijs voor 1904-1905. Vaststelling van het aandeel van tusschenkomst voor het Weldadigheidsbareel. De -Raad brengt een gunstig advies uit over de beslissing der Commis sie van het Weldadigheidsbureel, tus- scheu te komen voor eene som van 10,000 fr. in de kosten van kosteloos lager onderwijs der behoeftige kinde ren in 1904-1905. Deze som zat in de begrooting ge schreven worden om te voorzien in deze uitgave, krachtens het art. 3 der organische wet op het lager onderwijs. De Raad gaat alsdan over tot de be spreking der begrooting van de stad voor het dienstjaar 1905. Wij zullen het verslag dezer bespre king in ons naaste nummer geven. In afwachting dat de wezenlijke cij fers beslissend vastgesteld worden, zie hier voorloopiglijk de algemeene her haling der ontvangsten en der uitgaven. Algemeene herhaling der ontvangsten. Gewone ontvangsten fr. 344-777-75 Buitengewone ontvangsten 84,643-07 Total fr. 429,420 82 Herhaling der uilgaven Gewone uitgaven fr. 343,950 11 Buitengewone uitgaven 85,000-00 Total fr. 428,950-11 Er is dus voorloopiglijk een over schot van fr. 4VO-Vi c. De openbare zitting wordt om 8 u. 15 m. geheven. Meermalen toonden wij aan dat de strijd door het liberalisme voor eenige bedoeling heeft het verwerven van meer gelijkheid en meer vrijheid dat die strijd hoegenaamd van geenen gods- dienstigen aard is. Edoch, wij weten het, 't is daar dat wij ongelukkiglijk telkens den pastoor ontmoeten om ons den weg te versper ren en onze volksgezinde werkiDg te verijdelen. 't Is daar, dat wij hem steeds aan treffen als kampioen van voorrecht, onrecht en ongelijkheid, 't Is daar dat hij zich aanstelt als de beschermer van het gouden kalf, en den verdrukker der kleinen. Hij nochtans, die als zen ding heeft de leering van Christus te prediken, die aan de wereld de 'broe derschap van alle menschen en dege lijke waardigheid van iedereen ver kondigde. En dat nu de priester in die worste ling soms eene kneuzing ontvangt, dat is toch te begrijpen. Hij hoeft er zich niet om te beklagen Immers, op dit terrein is de pastoor de afgezant niet van God, en diensvolgens geen gods dienstbedienaar. Hij is daar een poli tiek man, afgezant van eene politieke partij Als dusdanige afgezant is hij onder worpen aan de wet zooals iedereen. En wie zal ons zeggen, dat het op stand maken is tegen de voorplanting des geloofs als wij betwisten dat de plaats van den priester is, in den schoot eener politieke partij als wij denken en zeggen dat het zijn priester kleed besmeuren is, met het in poli tieke vergaderingen te sleuren. Is het iemands godsdienstige gevoe lens kwetsen, als wij denken en zeggen, dat het misbruik maken is van de kerk, met deze tot metingzalen te her scheppen. Is het den priester versmaden als wij gelooven en openbaren, dat het den predikstoel onteeren is met er politiek eerder dan het Heilig Evangelie op te verkondigen Neen, neen, door dit alles krenken wij memands gevoel, niemand wordt er door in de uitoefening van zijnen godsdienst belemmerd noch gestoord. Indien de pastoor door ons niet wil tegengekant worden, dat hij zich be- pale tot zijne zending, dat hij zich al leen bemoeie met godsdienstige zaken, en iedereen «al hem eerbiedigen en hoogschatten. Wij vragen het aan alle rechtschapen katholieken, of de pries ters voorheen, toen ze nog totaal bui ten de politiek waren en ze zich met niets anders bekommerden dan met het bestuur der kerk, of ze dan niet veel meer achting en aanzien verwierven Te dien tijde was de pastoor de vriend van iedereen, omdat men in hem enkel een zendeling Gods erkende, verre verheven boven ooze politieke be twistingen. Hoe zijn de tijden thans veranderd De partoors en vooral de onderpas toors bemoeien zich veel meer met kieszaken, politieke bonden en krin gen, in een woord met de stoffelijke belangen der natie, dan met de geeste lijke en godsdienstige belangen dos volks. Wij zeggen het in volle openhartig heid de priesters zijn een gevaarlij ken weg ingeslagen. Voorheen wierden ze aanzien als de vertroosters der be drukten, als de leuigers der smarten, als de raadgevers en bemiddelaars in alle moeilijke gevallen. Helaas, het volk en vooral de lagere standen beginnen in hem een gewoon man te zien, beladen met kwalen en gebreken heerschzucht, hebzucht, wraakzucht, hoogmoed, gulzigheid en meer andere slechte gevoelens, die in 't hart van den gemeenen sterveling huizen en die de oorzaak zijn van de misdaden, welke in de wereld worden begaan. Om zich daarvan te overtuigen hoeft men maar doorgaans wegde gesprekken na te luisteren vau zeer geringe men schen, wanneer deze vermeenen onge straft hunne denkwijze te mogen uiten. AANKONDIGINGEN AankoDdigingeq 15 c den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Weet het wel, heeren priesters, de achting, welke gij nog in schijn bij het volk geniet, heeft hare bron niet meer in eene weldoende genegenheid, ver wekt door de overtuiging, dat gij de noodige helpers en bewerkers van 's menschen geluk zijt. O neen zij is eene achting veroor zaakt door dwang en vrees, zij berust niet meer in 't harte en wee u, wanneer dit juk van dwang en vrees wordt af geschud de terugwerking in zulke gevallen is soms verschrikkelijk Een verstandig katholiek hoorden wij eens de volgende woorden uitspre ken Wanneer de wil der bisschop pen en priesters strijdig is met het recht van het volk, dan moet die wil onderdoen en buigen voor het recht van het volk, zoo niet leidt de weer stand onvermijdelijk naar de omwen teling. Van de waarheid dezes ge zegden krioelt onze geschiedenis van voorbeelden. Dat oDze kerkdienaars zich bepalen tot het beredderen der godsdienstzaken en hunne wil zal nooit in strijd zijn met ons noch met het recht des volks. Sedert weken reeds vragen wij aan het Journal d'Ypres ons te willen zeggen wat onze meesters wel heeft kunnen doen toe besluiten zich aan te sluiten bij een ontwerp dat tegelijk de verlichting toelaat der steden Yper, Poperinghe en Waasten. Onze confrater blijft zich dood gebarenhij verkiest te zwijgen over hetgeen op het Stadhuis gebeurt, 't Is zijn recht maar men zal bekennen dat het vreemd is het officieel orgaan der partij aan het bewind de stilzwijgend heid te zien behouden over eene kwestie die al onze medeburgers belangstelling inboezemt. Indien de uitgebreide exploitatie wezentlijk zoo voordeelig is waarom zegt men het niet Wij hebben, wat ons betreft, daaraan getwijfeld. Wij zullen in onze zienswijze volharden tot dat men ons het tegenstrijdige zal bewezen hebben. Wij denken dat wij niets te winnen hebben met ons lot te verbinden aan dat van Poperin ghe en van Waasten. Zal het gas van betere kwaliteit zijn Zal het meer pressing hebben? Het is belachelijk dit te vragen de min of meer uitgestrektheid aan de concessie te geven is van weinig be lang. Zal het gas aan een voordeeliger prijs kunnen geleverd worden Het schijnt van neen, aangezien de voor stellen der Heeren De Brouwer en Desclée min voordeelig zijn dan deze door M. Valckè gedaan, die maar soumissionneert voor de verlichting der stad Yper. Wat kunnen de gasverbruikers dan wel te winnen hebben bij eene ex ploitatie tusschen gemeenten. Biedt de beperkte exploitatie het voordeel niet de kosten van eerste inrichting merkelijk te verminderen? Er is niet tusschen te komen in eene kostbaie instelling van mekanieke ill WEERGALM EN

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1904 | | pagina 1