Liberalen, opgelet! Stadsnieuws. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. De Stand van Yper. Donderdag, 22n Juni 1905. 5 centiemen. Eerste jaar. IV' 52. Gemeenteraad van Yper. Eendracht maakt Macht. Verschijnende lles DonderdltfJSVires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS: Voor DEN buitenEen jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, üiiinudeslfaat, nr 33, te Yper. L)e aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk legen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Wij manen al onze vrienden aan zich naar het Stadhuis te begeven voór don ln Juli, om hunne rechten te doen gelden voor wat aan gaat hunne inschrijving op de kie zerslijsten en de vermeerdering van het getal hunner stemmen. Wij vra gen hun dringend naar het bureel der Associatie, Seminariestraat, de namen te komen kenbaar maken der politieke tegenstrevers die ten on rechte op de lijsten gebracht zijn of er op voorkomen met een grooter getal stemmen dan dat waaraan zij recht hebben. Men zegge het voort. Openbare zitting van ZaterdagiO Juni 1905. De openbare zitting wordt ten 5 ure 10 m. geopend. Zijn tegenwoordig de heeren Co- laert, Burgemeester-Voorzitter; Van- denboogaerde, Schepen Begerem, Fraeys, Fiers, Vandergbote, Vanden- peereboom, Bouquet, Vandevoorde, Sobry, Iweins, Lemahieu,Raadsleden M. Gorrissen, Secretaris. Afwezig M. D'Huvettere. M. Struye, onpasselijk, heeft zich doen verontschuldigen. Het proces-verbaal der laatste zit ting, geene aanleiding gegeven hebben de aan eenige opmerking, wordt goed gekeurd. Waterleiding brandstofaan besteding. Er is overgegaan geweest tot de aan besteding der kolen noodig voor het Waterkasteel. Er waren twee aanne mers. M. Dumont heeft 15 62 fr. geboden 8d M. Latour, fr. 15-28. De soumissie van M. Latour in orde gevonden en de laagste zijnde, is deze laatste aannemer verklaard. 2. Lager onderwijis aanvullende lijsten der rechthebbende op het koste loos onderwijs. Er volgt, uit eene beraadslaging vau het weldadigheidsbureel, in dagteeke- ning van 22 November 1904, dat de aanvullende lijst der rechthebbenden op het kosteloos onderwijs, vastgesteld is geweest op 12 kinderen van het man nelijk geslacht en 18 van het vrouwe lijk geslacht. De Raad brengt een gunstig advies nit, na de opmerkingen aanhoord te hebben van den Raadsheer Sobry be trekkelijk de inschrijving van twee hinderen die het grondgebied van Yper niet bewonen en op het antwoord yan den heer Burgemeester dat hij deze misgreep zal doen herstellen. 3. Vervoerdienstopschorsing van dienst tusschen Woumen en Yper. De heer Van Thuyne, verzaakt heb bende aan de uitbating van den dienst bisschen Wonmeu en Yper, brengt de Raad een gunstig advies uit. ^.4 Paarden feestgebruik van cre- De Raad beslist het crediet te gebrui ken op de wijze door het College aan geduid. Het S'Jansfeest zal gehouden worden den 24 Juni aanstaande op de Esplanade. Om er een zeer groot getal mededingers aan te trekken, zal het comiteit eene zeer groote ruchtbaar heid aan dat feest geven M D'Huvettere treedt in de zaal, 5. Wegenis voorlanden Water- kasteelstraat Het College heeft de vraag ontvan gen van verscheidene personen voor het leggen der voorlanden in de Wa terkasteelstraat. Dit werk zal dit jaar gedaan worden. Het bedrag der uitgaven zal zijn van fr. 8.741-48. De aanpalende bewoners zullen moe - ten een derde betalen voor hun aan deel in deze uitgaveD, 't zij 1,496 60 Het aanvulsel der som. 't zij 2 244-48 fr zal door do stad betaald worden. De steenweg zal het toekomende jaar gelegd worden. Eene bespreking oustaat over dat punt tusschen de heeren Vandenboogaer- de en Colaert M. Vandeboogaerde beklaagt zich gee- ne kennis gehad te hebben van dat bestek. M. Colaert dacht dat de heer Schepen der openbare werken het eens was met den iugenieur en den toeziener, maar daar hij geene kennis gehad heeft van de zaak, beslist de Raad deze kwestie naar eene toekomende zitting te ver zenden. 6. Stadseigendommenverkooping van gronden Het College heeft de vraag ontvan gen van aankoop van verscheidene gronden gelegen op den hoek der ver lengde de Stuersstraat en de Foperin- ghestraat. Om zooveel mogelijk schoone gevels te hebben, stelt M. Colaert voor het artikel 8 van het lastenkohier te her zien. Het is noodig dat de koopers zich schikken naar het plan dat zou voorge steld en door de stad aangenomen zijn. Deze kwestie is onderzocht geweest met de collegas van het College en allen zijn van hetzelfde gedacht. Het College heeft verscheidene aan biedingen ontvangen en daar er kwes tie is van personen, zal deze zaak met gesloten deuren onderzocht worden. Eene lange bespreking ontstaat over het punt van te weten, of er mogelijk heid is voor de koopers van gronden zich te schikken uaar de eiscben van het College. MVandevoorde vindt dat dit niet kan gedaan worden. Men moet aan de koo pers het gemak laten zooveel mogslij k de gevels te bouwen zooals zij het be- geeren. Indien het Collega deze eischen behoudt, zal het achtbare Raadslid zich verplicht zien tegen dat voorstel te stemmen. M. D'Huvettere deelt bijna dezelfde gedachten van M. Vandevoorde. Eindelijk wordt deze zaak verzonden om met gesloten deuren behandeld te worden. 7. Vaderlandsch feestvraag van crediet. De heer Voorzitter. - Gelijk gij het weet, in al de steden van het land richt men vaderlandsche feesten in ter gelegenheid der 75" verjaring onzer nationale onafhankelijkheid. Wij moe ten met ten achter blijven, als hoofd plaats van het arrondissement. Wij zijn van gedacht een behoorlijk feest te geven met de medewerking van het leger. De datum van dat vaderlandsch feest zou vastgesteld zijn op 23 Juli opdat de Rijschool er zou kunnen deel aan nemen. Het is niemand onbekend dat de School ons op het einde van Juli verlaat. Dat feest zou gegeven worden op de Esplanade en het zou samentreften met deze van Tuindag. Het 4e linieregiment zou twee con certs geven op de Groote Markt het eene 's morge is en hetandere 's avonds. Het muziek van het 3e linieregiment heeft zijne medewerking niet kunnen verleenen aan dat feest omdat het voor het geheele seizoen te Oostende ver bonden is. Het College stelt u voor een crediet te stemmen van 3.500 fr., cijfer dat niet overtroffen zal worden, hoop ik. M. Vanderghote. Zal er eene alge- meene verlichting zijn der Groote Markt MColaert. Inderdaad, opdat zij algemeen zoude zijn, moet zij door de stad gedaan worden. M. Fraeys denkt met dat het crediet van 3.500 franks voldoende zou zijn hij stelt voor eene aom van 4.000 fr. te stemmen. MColaert. Indien wij een crediet van 4.000 fr. stemmen, zullen wij moe ten sober zijn voor de Tuindag feesten. M. D'Huvettere. Om de meeste aantrekkelijkheid mogelijk te geven aan dat vaderlandsch feest zou men moeten een aanhoudend verzoek doen bij het bestuur der lijn van Yper naar Gheluwe opdat de trams den 23 J uli in gang zouden zijn. M. Colaert vindt dat men zich een weinig verwijdert van het voorwerp dat in bespreking is. M. D'Huvettere is van dat gedacht niet. Het dunkt hem, integendeel, dat het eene oorzaak ware om volk aan te trekken. M. Colaert heeft een onderhoud ge had te Brussel en hij hoopt dat die tram op dat tijdstip zal loopen. M. D'Huvettere houdt er aan dat men dringend zon verzoeken. H Colaert begeert dat dit militair en burgerlij kfeest gegeven zij onder de bescherming van het s'adsbestuur. Men zal er schetsen van 1830 vertoonen met de kostumeu van dat tijdstip. M. Bouquet heeft gemeend dat de al- gemeene verlichting der Groote Markt in deze som begrepen was. Hij vindt het crediet van 4.000 fr. zeer hoog. M Colaert geeft de opsomming der kosten van dat feest. De deelneming van het leger fr. 1,500. Het plaatsen der tribunen en der verhevene plaatsen voor de genoodig- den als ook het plaatsen der kiosk 1000 fr. De twee concerten van het regiment zullen 600 Ir kosten. De plakbrieven (men zal eene groote ruchtbaarheid moeten geven) 300 fr. Voor de verlichting der Groote Markt, 500 frank. Voor de vaandels en bij hoorige on kosten zal men insgelijks eene zekere som moeten hebben. M. D' Huvettere -— Volgens mijne berekeningen kom ik tot deze som niet M. Fraeys. Voor de versieringen der Groote Markt zal er iets beter moeten zijn dan naar gewoonte. M Colaert vraagt dus dat de Raad een crediet van 4 000 fr. ter beschik king stelle van de feestcommissie. Na de opmerkingen van verscheide ne leden stemt de Raad met eenparig heid een crediet van 4000 fr. voor hot vaderlandsche feest van 23 Juli aan slaande,.. De "Raad stelt zich in geheim comi teit en de openbare zitting wordt ten 6 ure geheven om naderhand heropend te worden. M. de Trooz, Minister van Binnen- landsche Zaken en van Openbaar On derwijs, heeft Zondag- nn dezer te Brussel eene groote redevoering uit gesproken ter gelegenheid der ope ning van den wederlandschen Schiet wedstrijd. In eene vervoering van vaderland sche welsprekendheid heeft hij den lof gemaakt van. onze twee groote instellingen de Burgerwacht en het Leger hij heeft de aanmoediging vurig opgehemeld der schietoefening die strekt om de juistheid te verze keren, en, bijgevolg, de werkdadig- heid der wapens en de macht der legers. De Yperlingen die er tegenwoor dig waren hebben dat zeer schoon gevonden en hebben de ministeriëele woorden toegejuicht maar, eilaas te huis gekomen zijnde, hebben zij eens te meer gewalgd als zij dachten aan de ellendige wijze op welke onze stadhuismannen het volbrengen hun ner plichten verstaan. Men moet het schieten aanmoedi gen, zegt de minister, en de Regee ring komt er inderdaad milddadig tusschen in het oprichten der schiet banen. Van eenen anderen kant, eenige zeldzame achteruitkruipende ge meentebesturen verroeren zich niet Yper maakt er klaarblijkelijk deel van. Is het nochtans begrijpelijk dat eene garnizoenstad, zoo belangrijk als de onze eene stad waar de burgerwacht werkzaam is en 250 leden telt wien de schieting is opge legd eene stad die een pompiers korps heeft dat gewapend is met een uitmuntend oorlogswapen, waarvan noch oversten noch mannen bekwaam zijn zich te bedienen Yper, daaren boven, hoofdplaats van een luite nantschap der gendarmerie, waar geheel het korps maandelijks schiet oefeningen te verrichten heeft is het verstaanbaar dat de magistraten, in hunne menigvuldigemiddelen, niet eenige briefjes van duizend vinden, zelfs alleenlijk eenen grond van de stad, die misschien zou voldoende zijn om eenen stand te stichten van grooten afstand Ehwel niets, neen, volstrekt niets wordt gedaan de kwade wil is klaarblijkelijk. Het geldt het on derricht der burgerwacht van Yper en der Ypersche pompiers, het geldt hier in onze muren het garnizoen te kunnen behouden dat verplicht is langen tijd afwezig te blijven voor zijne schietoefeningen. Onze Burgemeester bekommert zich daarin niet, hij heeft vele andere bekommernissen BE WEERGALM

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1905 | | pagina 1