Belangrijk bericht. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 5" October 1005. 5 centiemen. Eerste jaar. Nr 47, I erschijètenf/e t/es ëëonfiert/afjs. De kiezerslijsten voor 1906-1907 liggen ter inzage van het publiek lot 51 October, laalslen nut tigen uitstel voor de te maken reciamalièn. Het is de plicht van alle liberaal, na te zien of zijn naam op die lijst voor komt met hei getal stem men waaraan f'Ü recht heeft en evenlueellijk alle vergissing kenbaar te ma ken aan hel Comiteit dei- liberale Associatie, Semi- narieslraat. Een oog in 't zeil. Het een met het ander. Onze vrijheden en onze roem. Een Lokaas. Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fi3-50 Men handelt bij overeenkomst. De klerikalcn in liunne dag- en weekbladen laien reeds de mogelijk heid kennen van de overwinning der liberale partij bij de aanslaande alge- meene verkiezingen van Mei 1906. Vele hunner kleine weekbladen en dit is bijzonderlijk het geval met deze onzer kiesomschrijving trachten door allerlei middelen te bewijzen dal een anli-kierikaal bestuur onmogelijk is en wijzen daarom op hetgene in het naburige Frankrijk omgaat. Laten wij ons door deze loensche schriften niet misleiden en bemoeien wij ons enkel met het bestuur en de toestanden van ons eigen land en volk. Indien wij_ nagaan wat alhier onder de tegen woordige klerikale regeering zooal geschied vinden wij stof genoegoinde noodzakelijkheid te doen uitschijnen, dat hel hoogst noodig is door alle wet tige middelen die ons bij de hand zijn ooi den val van het klerikale goever- nement te betrachten. De groote hervormingen die den wil des volks uitmaken Verplichtend ondeiwijs, persoonlijken dienstplicht, algemeen stemrecht met toepassing der even- re Jige vertegenwoordiging, vermeer dering van' hel werkmanspensioen, meer'gelijkheid in het toekennen der plaatsen in de openbare besturen, enz Ziedaar stof genoeg om ons te doen nadenken op de verplichting die W'J hebben als mcnsch om van onze burgerrechten bij de eerste gelegen heid gebruikte maken om het kleri kale ministerie omver te werpen. En als wij rond ons zien wat al ver- woestingen de lange klerikale over- heersching onderduims begaan heeft bij middel van de zoogezegde doode handhoeveel arme- en andere fatni- lien door toedoen der geestelijkheid of bunne tusschengeplaatste personen prooien mannen van hunne erfenissen beel of gedeeltelijk beroofd zijn toe te 'aten. Sinds eenige jaren wordt dit afschuwlijk werk op grooten voet in °nze sireek gepleegd. Nog onluiigs bood zich een jonge Prester bij een begoeden persoon aan onder voorwendsel hem een bezoek te brengen en kennis te maken. Gezien Men schrijft in bij den Uilgever, Liixfnudeslraat, n1' 53, te Yper. De aankondigingen van gansch Relgië en t buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekénd toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c den drukregel. Reklamen25 c. n Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. de goede ontvangst die hij genoten had, duurde het niet lang of een an dere geschoren bedienaar wat meer ervaren in de kunst bood zich aan bij den zelfden ouderling maar ditmaal om eenc groote som ai' te bedelen voor een zoogezegd goed werk, eene soort van congregatie of tap alwaar men den geest der meerderjarigen tracht te verstompen en door alle slach van middelen schade te berokkenen aan de neringdoeners. Maar. de oude man bezat gelukkiglijk nog zijn vroeger wijs versland en het den valschen be zoeker in opgewondenheid en vol misnoegens vertrekken, de geldkofier bleef gesloten. Wat zouden dezes erf genamen er nu van zeggen, moesten zij met de zaak bekend zijn En zoo zijn er oneindig vele gevallen die, helaas te laat gekend worden van wie hel behoort Zekerlijk moest een liberaal gouvernementheerschen men zoude dit wraakroepend werk zeer beperken, lot voordeel en genoegen der wettige belanghebbenden in het algemeen. Nog sterker, gedurende deze va- cantie is eenen onderpastoor bij zeke re ouders gaan vragen opdat zij hun nekinderen naar de stads lagere scho len niet zouden zenden, zeggen ie dat zij er geen goed onderwijs ontvangen-.- Hel toezicht nochtans dezer scholen is in handen der kierikalenwant in alles zijn zij onze meesters, en zoo het onderwijs in deze scholen aan de ver- eischten niet beantwoord is het hun ne eigen schuld. Wij liberalen, vragen niet beter dan de noodige verbeteringen te zien verwezenlijken tot de heropbeuring van onze jeugd Maar daaraan valt niet te denken van onze klerikale be heerders moeten wij niets verwachten Den hoogmoed waarin zij gedompeld liggen heeft bij hen alle liefde voor anderdenkenden weggenomen,alleen heerschappij door dwang en verdruk king is in hunne harten geplant daarom moeten wij vrijzinnigen van alle standen uil al onze krachten de zes steunen die het op zich durven nemen den toekomenden strijd aan te gaan om ons in tY|ei 1906 van het klerikaal bewind te verlossen Vlamingen Eendracht maakt macht I Sedert dat de steunpilaren van den godsdienst heer en meester spelen in België en bijna de gansche inrichting en richting van net volksonderwijs in handen hebben, werd het contin gent van de gendarmerie nagenoeg verdubbeld, terwijl haar jaarlijkse!) budget met een paar millioenen moest verhoogd worden. Overal heeft men de gevangenhui- zen, verbeteringscholen en bedelaars gestichten moeten uitbreiden en er zelfs nieuwe bijbouwen. Al deze zon derlinge pensionaten zitten proppens- vol, bij zoover dat sommige veroor deelden soms uitstel bekomen om te moeten gaan zitten bij gebrek aan plaats. In hunne fameuze redevoeringen over den bloei en de ontwikkeling van België waar bij zij al het mooie op den bilan van de katholieke partij zochten te schuiven hebben de m njsters-zaakwaarnemers van 't bis- don] deze droevige keerzijde van do me Salie zorgvuldig verborgen gehou den. De criminaliteit, onder de langdu rige heerschappij van de katholieken, is zoodanig aangegroeid, dat er ge vangenhuizen en gendarmen te wei nig waren. Wat zou het dan wezen indien de daders van alle misdrijven en misda den konden gekend en gestraft wor den. Immers, de statistiek van de crimi naliteit in een land zou niet mogen opgemaakt worden volgens het getal misdaden waarover men de schuldi gen heeft welen te ontdekken en bij - gevolg kunnen straffen, maar volgens l getal misdrijven die werden ge pleegd en vastgesteld en waarvan voor een groot deel de daders aan den straffenden arm van hel gerecht wis ten te ontsnappen..... ondanks de aanzienlijke vermeerdering van het gendarmeriekorps. Welnu, het getal misdaden, waar van de daders onbekend blijven, heeft op onrustbarende wijze toegenomen, sedert dat wij het geluk bezitten onder den invloed en de heerschappij te slaan van de aüergodsvruchtigste der rëgêeringen. Van 1881 a 1885, onder de LIBE RALE PERIODE, beliep het gemid deld gelat der misdaden en misdrij ven, waarvan de daders niet konden gestraft worden, tot 10,236. Van 1886 tol 1890, onder het CLE- RICAAL REGIEM klom het voor elk jaar gemiddeld tot 14,241. Van 1891 a 1895 tot 19,209. In 1896 tot 22,045. In 1897 tot 24,306. In 1898 tot 22,205 ln 1899 tot 21,417. In 1880 (liberale regeering) waren er 3,503 vagebonden in de ofFicteele bedelaarsgestichten en verbeterings huizen. in 1898 (clericaal regiem) waren er 6,568 en sedert dien groeide 'l getal zoodanig aan dat men nieuwe pracht- pensionaten voor dat deftig ras moest bijbouwen. De bevolking van de krankzinnigen gestichten is meer dan verdubbeld sedert dat de zaakwaarnemers van de bisschoppen hier den baasspelen. Dezelfde klimmende evenredigheid heeft men kunnen vaststellen in het getal der gealcooliseerden. Ondertusschen ook steeg het getal kloosters in België van 779 tot bij do 4,000 en het getal kloosterlingen van 15 duizend tot 44 duizend. Het een gaat met het ander De katholieke partij die zoo wei nig op den naam van katholiek mag aanspraak maken zou graag den voorspoed van België, de ontwikkeling van handel en nij vorheid, even als de hooge vlucht van onze letterkundige, artistieke en wetenschappelijke bewe ging op haar boni willen brengen in het grootboek van België, bij gelegen heid van den 75en verjaardag onzer on afhankelijkheid. Diezelfde partij vergeet dat zij geen deel heeft willen nemen aan de viering van den 50en verjaardag onzer onafhan kelijkheid, zoo dat er eigenlijk op ha ren bom reeds vijftig jaren mogen af getrokken worden. lu 1880 waren de liberalen aan 't be wind en onze politieke tegenstrevers zullen toch niet beweren dat de voor uitgang van België op allerlei gebied alsdan niet reeds zeer merkwaardig was. Indien België sedert 1880 zij uen rang op menig gebied heeft weten te hand haven, dan was het veeleer onder den invloed van het verledene en omdat de liberale besturen met milde hand over al het goed zaad hadden geworpen, dan aan de katholieke regeering toe te schrij ven. De katholieke blufverkoopers ver geten te spoedig dat ondanks eene twintigjarige en, hoe men het ook trachte te loochenen, rampzalige cleri- cale regeering, de groote en belangrij ke centrums van handel, nijverheid, kunst en wetenschap, liberaal geble ven zijn, en dat de hooge bloei en ont wikkeling van deze laatsten die den roem van België uitmaken, voor een groot deel op het actief van de vrijzin nige besturen mogen geschreven wor den ludien België zich zoo hoog heeft kunnen houden, dan is het omdat de liberale partij altijd kloek op de bres is blijven staan ter verdediging van onze burgerlijke en grondwettelijke vrijheden en instellingen die door den paus, zoowel als door de Belgische bis schoppen, werden verwenscht en ver vloekt comme unepeste et un délire toen de zelfstandigheid en de onafhan kelijkheid van ons land nog niet ver zekerd waren. Deministerieele tolkeukondigen met eene treffende eensgezindheid de vol gende mededeeling af WERKEN OP DEN LINKEROEVER DER SCHELDE. Naar wij vernemen schikt de regee ring belangrijke werken uit te voeren op den linkeroever dsr Schelde van aan het Vlaamsch Hoofd tot aan Burcht. De gronden of liever de meerschen langsheen den Scheldedijk zijn reeds over eenige maanden aangekocht, om er de aarde of zand, die uit de Schelde gebaggerd worden, in te storten. Daardoor worden die meerschen van zelfs opgehoogd. Eens datze vol zullen geschoten zijn, iets dat men naar beliefte kan ver haasten of vertragen, zou M de Smet de Naeyer, de streek tuschen Ste- Anneken en Burcht tot bouwgrond ge schikt maken, met er straten te trek ken, vorzien van riolen, waterleidin gen, enz. De twee oevers zouden ook door een brug verbonden worden die omtrent Burcht zou gelegd worden. Ze zouden dienen voor eenen spoorweg, rijtuigen en voetgangers. Alzoo zouden de bewoners van het Land van Waas,eene gedeeltelijke vol doening krijgen, om te beginnen. De spoorweg van het Land van Waas, of eene verbinding ermede zuu over de brug naar de statie van Ant werpen Zuid loopen. Geen twijvel dat wij hier staan voor eene officieuse mededeeling. Het is een net dat uitgeworpen wordt door de regeering, maar 't is een net met grof garen gevlochten Minister de Smet de Naeyer brengt zijne vacantie door met te visschen en v,k eï» RMI1 t-\-

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1905 | | pagina 1