ïeuws. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 11" Januari 1906. Tweede jaar. Xr 9. Aan de vrienden van de. Weergalm, W DE WEERGALM Onpartijdigheid van Minister de Trooz. De Gentsche klerikalen en M. de Smet de Xaeyer Liberale prolestatie. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des Sïonderdags, Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS: Voor DEN buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 2-50. Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Dixiinidestraat, nr S3, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariaie en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Üijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. vjt Middelbaar onderwijs bezilt,en.Onze Wij doen eenen warmen oproep total onze liberale vrienden om ons blad te helpen verspelden. Deze op- proep spruit geenzins uit geldzucht voort, maar wel uit iever om onze ge dachten te verspreiden en onze pro paganda tegen leugen, bedrogen ver drukking overal te doen doordringen. In den strijd tegen onze volksfop- pers, heeft De Weergalm zich steeds beijverd om zijnen plicht te doen. Wij blijven getrouw aan de blauwe vlag, getrouw aan de liberale grond beginselen van verdraagzaamheid en streven naar vooruitgang. Wij verdedigen in de eerste plaats de rechtvaardigheid voor allen en in alles, rechtvaardigheid voor arm en rijk, voor burger en werkman. De Weergalm is het orgaan van al de vooruitstrevende liberalen van hel arrondissement Yper, die het pro gramma der liberale partij verdedi gen, die onbeschroomd op de bres springen voor het behoud onzer libe rale vrijheden, en die uit al hunne macht zullen strijden om te beletten dat ons land nog langer in de handen blijve der klerikale dwingelanden, slaven der geestelijkheid. De Weergalm verdedigt het ver plichtend onderwijs, omdat het de bron is der grootheid van een volk, en wij een vaderland wenschen, dat door zijn onderwijs eene eereplaats zou hekleeden in de rij der natiën. De Weergalm verdedigt de grond wettelijke vrijheden, waarop de mensch met fierheid mag wijzen als op den triomf der rede over verdruk king en fanatisme. De Weergalm verdedigt den boer en werknian tegen de uitbuiten) der kasteelheeren en geestelijken, die nietsandersdan heerschappijen dwin gelandij beoogen, en onze nederige boeren en buitenlieden onder den hiel der slavernij zouden willen ver pletteren De Weergalm trekt maar ten strij de in hel privaat leven, als wij door lage aanvallen van gemeene schrijve- laars, daartoe gedwongen zijn. Liberale vrienden, wilt gij onze propaganda ondersteunen, wilt gij medewerken lot onze algeheele vrij making, wilt gij helpen strijden voor rechtvaardigheid en waarheid, neemt een abonnement en maakt bij uwe kennissen propaganda voor dat 8leclit8 3 franken 's jaars kost Onze volksgeliefde minister van °Penbaar... klerikaal onderwijs heeft weeral eens getoond dat zijne daden 'miner overeenkomen met zijne woor den. leder die lot het onderwijzend per s°neel h hoort weet da .--edcrt oemge ■la"''n de minister voor grondstel-ei 'ia"gonoin n heelt m de voorbereiden- afdeelmgeo der Middelbare sclio- Uü hechts onderwijzers te benoemen die het diploma van leeraar van het chenende heeft in de Middelbare school van Aalst eenen onderwijzer benoemd, het diploma van regent niet hebbende. En opwelke titels mag die heer zoo al aanspraak maken om dat ambt te bekleeden Op vele, waarde lezer. Oordeel zelf. 1° Hij komt uit de bisschoppelijke normaalschool van S' Ntcolaas 2° Het is een overlooper van 79. 3° Hij is ge durende 25 jaren katholieke onder wijzer geweest. Maar, zullen mis chien eenige le zers opmerken, er zijn denkelijk lee raars te kort ofgeene plaatsen genoeg in het lager onderwijs om eene bedie ning aan al de gediplomeerden te verschaffen Het laatste kan werkelijk waarheid bevatten, doch laat ons op merken dat er plaatsen genoeg zou den open zijn, indien vreemde gerok- ten, zonder diploma of getuigschrift onze vaderlandsche onderwijzers niet kwamen verdringen. Wat het 1° punt betreft, de katholieken van het minis terie bekennen dat er 250 gediplo meerde leeraars hunne aanvraag tot de vervulling van-een ambt ingediend hebben. Wat zeggen daarvan de heeren re genten die naar eene bediening wach ten Neen nog eomgen tijd geduld. Bijt nog een jaar of twee op uwe vin gers. Misschien zal de hoofdschoolop- ziener alsdan reeds de gelegenheid gevonden hebben, aan al zijne bloed verwanten en politieke vrienden eene plaats te, b 'zorgen. En zeggen dat Mijnheer de Trooz zich de vader van het onderwijzers- korps noemt Nog met tevreden de Staatsscholen ten gronde te helpen met aan hun hoofd mannen testellen, kazakdraaie s, brutale dwingelanden, gedurig bekommerd om tweedracht onder het onderwijzend personeel te zaaien, spelen onze meesters nog den schandigen rol van broodroovers Hulde aan de Trooz Vrijdag namiddag is do klerikale As- suciatie van Gent bijeengekomen om te beraadslagen in afwezigheid van MM. de Smet de Naeyer, Begerem en JuBtien Van Cleemputte over den poli- tieken toestand Men had de buitenaf- gevaardigden den raad gegeven naar de vergadering niet te komen De boe- rennotarisseu »ii paardemeeaters van Gaver, Semmerzaeke, Zwijnaarde, Scheldewmdeke en andere kralen wa ren dus t'huis gebleven. Schildknaap Verhangen heeft met welgevallen gew zou op de tougoviu- gen(!)der regoering in zake van x\nt- werpsche haven- en vestingwerken. Daarna ontstond epne besprekiug en ten slotte werd de volgende motie ge stemd De Klerikale Associatie van het arrondissement Gent, keurt de houding goed van zijne volksvertegenwoordi gers en senators, houdt rekening van de toegevingen die de regeenng ge daan heeft en van do wederzijdeche pogingen om eene overeenkomst be treffende de werken van Antwerpen te bewe-rkeu Drukt den wt nsch uit die overeen komst te zien verwezenlijken door het .akkoord van de parlementaire rechter zij en de regeenng, bijzonderlijk door V"! ér lijk en zonder nevenbedoeling aan eene commissie over te laten het gron diger onderzoek van de veiligheidsom heining. ünnoodig te zeggen dat die maskera de maar dient om de gapers te verbluf ten en dar" de parapluman Verhangen, evenals de Klerikale Associatie, het volkomen eens G met graaf de Smet de Naeyor Wie dit niet gelooft bewijst dat zijne hersenkanmr niet in orde is. Het Journal cT Ypres besteedt twee kolommen in zijn nummer van 30 De cember 11., aan de houding genomen door de Comiteiten der Associatie en der Jonge Liberale Wacht van Yper, die vrijwillig en zonder aan maning geprotesteerd hebben gelijk het behoorde tegen de uitdeeling van een ongodsdienstig manifest, tijdens de meeting gegeven in het lokaal der liberale Associatie, den 17 Decem ber 11. Die protestatie heeft de gave gehad ten hoogste te mishagen aan den Mo- niteur der katholieke Associatie, en om reden. Zij is, inderdaad, eene logenstraffing te meer komen geven aan de legende welke de klerikale leiders, met eene uitnemende kwade trouw beproeven te doen gelooven, te weten, dat de liberale partij vijan dig is aan den godsdienst. Wij hebben die dwaasheid honderdmaal doen uitkomen, welke onze klerikale poli tiekers met eene uitnemende kwade trouw bij alle gelegenheid opdis- schen en heropdisschen. Gelijk het de bovengemelde protestatie zeer wel zegt Het liberalisme heeft niet voor doel, onder andere, de gods- diensten te bestrijden, welke zij ook zijn mogen, dingen van inner- lijk geweten, maar in het belang der vrijheid van allen, dezen te be- strijden die pogen misbruik ervan temaken Dat is de leering die openlijk beleden wordt door al de hoofdmannen onzer partij en het is stelselmatig hunne lessen miskennen met het tegenovergestelde te bewe ren. Dat men ons niet kome zeggen dat het liberalisme van heden dat niet meer is van over dertig of veertig jaar. Het liberalisme heeft ten alle tijde dezelfde leering verkondigd. Zijn eenig doel is altijd de strijd ge weest voor de onafhankelijkheid van 't burgerlijk recht. Terwijl het klerika lisme getracht en altijd getracht heeft de burgerlijke maatschappij te on derdrukken ten voordeele der ka tholieke kerk, het liberalisme, 't is heden nog zijn reden van zijn, heeft ten alle tijde getracht de burgerlijke samenleving vrij te maken van allen geest van sektarisme het duldt de eppermacht niet van geen eene gods dienstige belijdenis van geen eene wijsgeerige school. Het was de lee ring der Lebeau's, der Deveau's, der Rogier's der Defacqz's; het was deze der Frère-Orban's, het is nog deze welke onze hoofdmannen van heden belijden. De liberale partij, zegt M. Paul Janson, maakt politiek en zij maakt niets dan politiek. Zij valt noch de leeringen, noch den katho lieken eeredienst aan, maar zij strijdt tegen de politieke aanspraken der geestelijkheid. Wij herinnerden, over nauwelijks eenige weken, de denkwijze van M. Paul Hymans, die in volle Kamer verzekerde dat hij zich een punt van eer gemaakt had nooit den gods dienst aan te vallen. Ik val het ideaal niet aan van geen een recht- zinnig mensch, zegde hij, en ik zeg Gelooft wat gij wilt, verkeert in den tempel dien gij wilt, aanbidt uwen God in vrede, uwe vrijheid zal geëerbiedigd worden. Maar ik voeg er bij en hier volledigt en be- vestigt zich onze leering de Staat is onafhankelij k van den godsdienst de openbare macht kan zich de helpster, de schatplichtige niet maken eener Kerk, kan niet ge- bruikt worden voor de zegepraal eener godsdienstige leering, voor de regeering eener sekte of eener geestelijkheid. De zending der bur- gerlijke macht bestaat in den eer- bied der denkwijzen te verzekeren en niet eene denkwijze op te drin- gen. Die woorden verwierven de goed keuring der geheele linkerzijde. Het liberalisme blijft dus wat het in 't verleden was zijne leering heeft niet veranderd en het is eene neder laag te trachten, de liberalen van heden tegen de liberalen van eertijds te stellen, want dezen, zooveel als deze van heden, werden bestreden, veracht en vervloekt in den naam derzelfde klerikale partij die heden hen wil vleien. Het is omdat onze liberale Asso ciatie, en met haar onze Jonge Wacht willen getrouw blijven aan de libera le leering hunner comiteiten dat hun ne comiteiten wel gedaan hebben te protesteeren tegen de handelwijze van dezen die misbruik maken van de herbergzaamheid die hun gege ven was geweest in het lokaal der liberale Associatie, ter gelegen heid eener meeting van liberale pro paganda, grove ongodsdienstige smaadschriften zijn komen uitdeelen zooals het de protestatie zegt waar van er spraak is*. Het kon den Comiteiten der Asso ciatie en der Jonge Wacht niet be vallen de verantwoordelijkheid van dergelijke handelwijze op zich te nemen, handelwijze die het doel tegenwerkt door de voordrachtge vers en de inrichters der vergadering beoogd. Het Journal d' Ypres is verwon derd dat het Comiteit der liberale Associatie niet vroeger tusschen- gekomen zij en niet geprotesteerd hebbe tegen de uitdeeling van vuile schimpschriften die sedert een jaar in de stad uitgedeeld worden. De liberale Associatie zou maar kunnen verantwoordelijk gemaakt worden van hetgeen onder hare be scherming gebeurt. Welnu, door geen een harer daden zou zij kunnen verdacht zijn aan eene welkdanige ongodsdienstige propaganda schul dig te zijn. Overal waar zij hare werking uitoefent houdt zij de hand

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1