Eoogeschool Uitbreiding Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 18" Januari 1906. 5 centiemen. Zondag 21 Januari, Voordracht van M. doktor Querton Le Rendement de la machine humaine. Zondag 18 Februari Voordracht van M. Hocart Pasteur Aan de vrienden van de Weergalm liE WËËRGALII Gemeenteraad van Yper. Onze drij hoofdpunten. Tweede jaar. IV' 10. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des /donderdags. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS: Voosden buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een j aarFr3-50 Men handelt bij overeenkomst. om SJO uren, om SO uren, liberale protestant. Wij doen eenen warmen oproep total onze liberale vrienden om ons blad te helpen verspreiden. Deze op- proep spruit geenzins uit geldzucht voort, maar wel uit ïever om onze ge dachten te verspreiden en onze pro paganda tegen leugen, bedrogen ver drukking overal te doen doordringen. In den strijd te^en onze volksfop pers, heeft De Weergalm zich steeds beijverd om zijnen plicht te doen. Wij blijven getrouw aan de blauwe vlag, getrouw aan de liberale grond beginselen van verdraagzaamheid en streven naar vooruitgang. Wij verdedigen in de eerste plaats de rechtvaardigheid voor allen en in alles, rechtvaardigheid voor arm en rijk, voor burger en werkman. De Weergalm is hel orgaan van al de vooruitstrevende liberalen van het arrondissement Yper, die het pro gramma der liberale partij verdedi gen, die onbeschroomd op de bres springen voor hel behoud onzer libe rale vrijheden, en die uit al hunne macht zullen strijden om te beletten dat ons land nog langer in de banden blijve der klerikale dwingelanden,, slaven der geestelijkheid De Weergalm verdedigt het ver plichtend onderwijs, omdat hetde bron is der grootheid van een volk, en wij een vaderland wenschcn, dat door Zljn onderwijs eene eereplaats zou bekleedcn in de rij der natiën. De Weergalm verdedigt de grond wettelijke vrijheden, waarop de mensch met lierheid mag wijzen als °P den triomf der rede over verdruk king en fanatisme. De Weergalm verdedigt den boer en werkman tegen al wie ze onder den kiel der slavernij zou willen verplet teren De Weergalm trekt niet ten strij de in het privaat leven, hij bespreekt s'echts de openbare daden. Liberale vrienden, wilt gij onze Propaganda ondersteunen, wilt gij Medewerken tot onze algeheele vrij making, wilt gij helpen strijden voor rechtvaardigheid en waarheid, neemt een abonnement en maakt bij uwe kennissen propaganda voor ^lechcs 3 Ir.iuïi^u s j Mars kost Men schrijft in bij den Uilgever, üixinudeslraai, nr 53, le Yper. De aankondigingen van gansch België en'i buitenland evenals de Notariale en Kechlerlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Üijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Openbare zilling van den Zaterdag 6 Januari 1906. De openbare zitting wordt ten 5 ure 5 m geopend. Zijn tegenwoordig de heeren Co- laert, Burgemeester-VoorzitterStruye en Vandenboogaarde, Schepenen; Fiers, Vanderghote, Vandenpeereboom. Bou quet, Subry, Iweins, Letnahieu, Raads leden; Boudry, d d. Secretaris. De heeren Begerem en Vandevoorde, onpasselijk, kunnen de zitting niet bij wonen. M. Fraeys heeft zich doen veront schuldigen. M. Gorrissen, onpasselijk zijnde, vaardigt de Raad den heer Boudry af om hem te vervangen. De twee processen-verbaal der laat ste zittingen, niet hebbende kunnen volledigd worden ten gevolge der on passelijkheid van M. Gorrissen. Zij .zullen later neergelegd worden. 1Mededeelingen. De heer Voorzitter geeft lezing van het proces-verbaal eener zittiDg ge houden den 6 Januari op het Stadhuis alhier, onder het voorzitterschap vati M. Golaert, door de acht afgevaardig den der belanghebbende gemeenten in het Jeggen van den buurtspoorweg naar Belle. Er volgt uit dat proces-verbaal dat de maatschappij der buurtspoorwegen het gedeelte Poperinghe-Kemmel ver werpt, maar di lijn Poperiuglie-Re- ninghelst aanneemt. Wat er van zij, de afgevaardigden drukken den wensch uit het gedeelte Poperinghe-Kemmel te zien maken. Indien dat zich kan verwezenlijken, zou men eindigen met een belangrijk net te hebban als eindpunt, rekening houdende van het ontworpen deel Yper- Poelcapelle-Belle en Rousbrugge- Waasten. M. Golaert zal dien wensch mede- deelen aan den heer Minister van spoor wegen, posten en telegrafen en zal hem, desnoods, ondersteunen. M. Merghelynck, Commissaris van het arrondissement Yper, door eenen brief gestuurd aan den Gemeenteraad van Yper. drukt den wensch uit het maken van een geplaveiden weg te zien aannemen, van dé Vier Koningen naar den weg van Gomen en Waasten Het is de oude roomsche weg. De Raad ziet er geen hinder aan. Op het voorstel van M. Golaert zal de raad dien wensch ondersteunen bij de Regeering, in overeenkomst met de belanghebbende gemeenten. M. Vanderghote ondersteunt vurig een verzoekschrift geteekend door ver scheidene inwoners der Veemarkten van het Minneplein, die vragen dat de weg langs den Oostkant en langs den Zuidkant van het Minneplein in goe den staat gesteld worde. M. Vanderghote dringt aan, terwijl hij dat verzoekschrift op het bureel neerlegt, opdat er aan deze vraag recht gedaan worde. M. Vandenboagaerde belooft de zaak binnen kort te onderzoeken. M. Vanderghote zou insgelijks willen dat de stad oumiddelijk de hand aan 't, werk legga voor de planting der boo men op bet Minneplein. Da putten met deze bedoeling gemaakt, zijn een be stendig gevaar voor de voorbijgangers en dé geboren en het is noodig dat er maatregelen genomen worden om zulks te voorkomen. (1) De heer Schepen van openbare wer ken zal het achtbare lid voldoening géven. MSobry maakt zich de tolk der al- gemeene klachten nopens de openbare verlichting. Er was bedongen in het contrakt, zegt het achtbare lid, dat te rekenen van l11 Januari de lantaarns gingen voorzien zijn van eenen Auerbek en dat zij maar 60 meters afstand zouden hebben van de eene tot andere Nu, in zekere straten zijn zij op meer dan 100 meters afstand van malkander. M. Sobry houdt er aan dat de stad de verschilleude schikkingen van het c»>n- trakt doet naleven. De heer Voorzitter geeft de verzeke ring dat binnen weinige dagen de con- ceasionnaris zich naar die schikkingen zal onderwerpen. M. D© Brouwer is geenszins plichtïg, aangezien hij den 5 Januari 11. eenen brief geschreven heeft naar het Stadsbestuur, vragende om verzekerd te zijn op do beslissende plaatsing der nieuwe lantaarns. Van af den 7 September, is een plan der stad opgemaakt en aangeplakt ge weest, dat de aanwijzing der nieuwe plaatsing bevatte, maar de opmerkin genzij n laat gedaan geweestWat meer u, do instellingen van -het nieuwe gas zouden zoo verre niet gevorderd zijn indien de stad het beroep afgewacht bad dat M. Valcke en de groep Yper- lingen gedaan hebben, voor aleer de toelating te verleenen tot de werken over te gaan, zeker dat zij was dat dit beroep zou verworpen zijn. De Raad der mijnen, met dat beroep bekend gemaakt., heeft, over eeniga weken, in rechte en ïu feite het nieuwe contrakt goedgekeurd. 2. Bareel van weldadigheid reke ning 1904 en begrooting 1906 De rekening 1904 en de begroöting 1906 worden op het bureel neergelegd voor ondeizoek. De afdeeliogen zullen den 18 Januari om 4 ure vergaderen. 3. Burgerlijke godshuizen reke ning 1904 en begrooling 1906. De afdeelingen zullen den 13 Januari, om 4 ure, vergaderen om de rekening 1904 en de bfgrooting 1906 van dat weldadigheidsbestuur te onderzoeken. 4. Siadseigendommen verkooping van grond. De Raad bemachtigt het College over te gaan tot de openbare aanbe steding op den instel van fr. 7-50 den (1) Vooraleer zijn ontslag van raadslid te geven, heeft M. Vanderghote, de nieuwe con troleur der corapteurs, eenegroole redevoering uitgesproken. Men zegde dal hij ging handelen over de puiten in de straten der stad gemaakt ten gevolge der nieuwe canalisatie van het Gis 0 ontgoocheling M. Vanderghote heeft enkelijk de ernstige zaak der p p.... pulten van hel Minneplein behandeid Laten wij hem dat recht wedervaren dat hij het mei eene zeldzame welsprekendheid gedaan heeft, zonder aar... ze... ling Onze achtbaren hebben, terwijl zij den Mira- beau van den Raad gelukwenschten, hunnen spijt uitgedrukt over het vertrek van een zoo onderscheiden collega. Bravo M Vanderghote gij hebl de on- overeenbaarheid gezien dezer twee ambten Gij hebt eindelijk begrepen dal al uwen tijd moest besteed zijn om de mishagen le onder zoeken en de veelvoudige klachten der ahon- nenten van hei nieuwe gas te conlroleeren (N. d. R AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel.- Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. vierkanten meter van een onregelma- tigen grond, gelagen tusschen de Ca- pron- en de Waterkasteelstraten. M. Huvettere Komt in de zitting ten 5 1/2 ure, op het oogenblik dat zij geheven wordt. Men kan het liberaal programma tot drie voorname hervormingspunien samentrekken algemeen stemrecht, persoonlijke dienstplicht en verplich tend onderwijs. Deze drie hervormingen liggen in den geest van de meerderheid der Bel gische natie al de antiklerikalen, de democraten, zelfs verscheidene kleri- kalen treden deze punten bij Algemeen stemrecht is de ge lijkheid van alle burgers, die dezelfde plichten, en bijgevolg ook dezelfde rechten moeten genieten Zoolang het viervoudig stemrecht eenen klassen strijd wil inrichten, is de gelijkheid der grondwet strijdig met de waar heid, daar het aan den eenen burger eene waarde geeft die viermaal groo- ter is dan die van den andere. De partij, die steunt op leugen, be drog en omkoopenj, wil zich halsstar rig verzetten legen de gelijkheid der Belgische burgers Zoo ook verzet zich deze partij, die op vaderlands liefde roemttegen de gelijkheid van alle burgers om hun vaderland te verdigen, tegen den persoonlijken dienstplicht. Arm en rijk hebben dezelfde rech ten z j moeten ook dezelfde plichten vervullen. Is het bloed van den armen man min kostbaar dan dat van den rijke? Mag de rijke zijn leven ten koste van geld kunnen afkoopen Neen, de lagere klas lijdt genoegzaam aan ontberingen en voor 's lands wet ten moet zij kunnen zeggen dat zij niet verdrukt wordt, dat de rijke geen voordeel geniet. Uit deze gelijk heid voor den soldatendienst, moet noodzakelijk verbetering van het ka zerneleven en verheffing der Vader landsliefde volgen. Ouders, gij zijt verplicht uw kroost te voeden en te kleeden waarom zoudt gij uwe kinderen het voedsel mogen weigeren dat hen volgens den geest moet opbrengen tot verstandige 'en ontwikkelde burgers. Zij die hunne kleinen van koude en gebrek laten verkwijnen, zijn onwaardige ouders maar zij, die hun kroost, het voedsel des geestes onttrekken, zijn verachte lijke wezens. Eene partij wil van deze verplich ting, het verplichtend onderwijs niet weten het is de partij, die met wil dat de natie verlicht weze, die uit de onwetendheid hare macht put, die misbruik maakt van de domheid der bevolking om ze des te gemakkelijker tot hare slaven te kunnen maken. Wij willen vrije mannen vormen, mannen die redeneeren, die het goede.van het kwade weten te onderscheiden, mannen die den roem en de grootheid van ons vaderland zullen bevestigen. De plicht van alle liberaal is van zich te abonneeren aan De Weerg-alni GALM

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1