Stadsnieuws. Souscription Conversion DE KEMPENAAR Noiï de stadsfinanciën. Het Schrikbewind. Wegenis. Burgerlijke eereteeken. De diefle van 50,000 'fr Theatre tl Ypres. Het is zeker niet te verwonderen dat de stad hare begrooting voor 1906 kan sluiten met een overschot van 9.185-62 fr. en voor 77,584-22 fr. credieten stem men geschikt voor buitengewone wer ken, wanneer men overweegt dat zij beschikt over eene ontvangst van fr. 164,000 voortkomende van het gemeen tefonds en dat zij er nog 7.000 fr. bij voegt van boomen en 10.000 fr. van gronden. Gelijk de andere jaren, zullen waar schijnlijk het meerendeel van al die credieten waarmede men poeier in de oogen der lastenbetaiers werpt, noch benuttigd, noch verteerd worden. Herinneren wij dat in de begrooting van 1901, M. Colaert prachtig een cre- diet van 80.000 fr. ingeschreven had voor het maken eener schietbaan n een ander van 15,000 fr. voor het plaveien der buurtwegen. Noch de eene noch de an dere dezer werken werden uitgevoerd Er werden op die 45 000 fr. maar 79 fr. verteerd, zoo dat het overige 44,921 fr. het overschot ging vergrooten der re kening van hetzelfde jaar. Hot Journalden lof makende van het financieel beheer van M. Colaert, doet opmerken dat na de verwezenlij king van al de ontworpen werken, het nog het gewone zal zijn dar voor 1906, het buitengewone zal vereffenen. In den schijn, ja, maar in de wezen lijkheid neen, en dat is gemakkelijk om verstaan van den eeDen kant be schikt M Colaert over fr. 13,124-60 c. moer dan de vorige jaren, voortkomen de van het gemeentefonds, en van den anderen kant, hij brengt op het volgen de dienstjaar, gelijk hij het alle jaren doet, een groot getal gewone uitgaven die alzoo overgaan tot den buitengewonen dienst. Hij kan er zich dus geene verdienste van toeschrijven. Het publiek en het meerendeel der leden van den Raad, die de gemeente rekenplichtigheid nooit grondig onder zoeken, kunnen bedrogen worden door deze spitsvondigheid, maar,wij zijn het niet. Het officieel orgaan van het Stadhuis vraagt ons welke de gewone uitgaven zijn die in het buitengewone gebracht worden onder den titel van terugroe pingen en regelingen. Dat het de rekeningen raadplege en het zal zien even als wij dat het ten eerste de uitgaven van het jaarlijksch gemeentefeest zijn die, onder de vori ge besturen, en tot in 1893 altijd voor gekomen zijn in de begrootingen en rekeningen als gewone ontvangsten en dan al de gesteunde aanvulsels en de toegestane toelagenin den loop van het jaar en welke men nalaat te voorzien in de begrooting, waarschijnlijk om ze alzoo te kunnen brengen in het buitge wone. De opsomming dpzer gewone uitga ven in den buitengewonen dienst ge bracht, beloopt, volgens de rekening van 1903, tot fr. 15,099-83. In de begrooting van 1904, vinden wij er voor fr. 19,220 48 c. En in deze van 1905, tellen wij er voor fr. 16,404 60 c. overgebracht van het vorig jkar. En alzoo is het alle jaren. Het is het gevolg van de ontoerei kendheid van zekere gewonecredieten. Men kan er de minste - uitgave niet toerekenen gestemd buiten de vooruit zichten die het budjet betreffen. Al de aanvullingen moeten dus in het buiten gewone gebracht worden. Het geloof waardig Journal doet ons zeggen dat meu de buitengewone ont vangsten zou moeten kapitaiiseeren. Neen, niet allen, confrater, maar al leenlijk de prijzen van verkoopingen der onroerende goederen en van de boomen. 't Is hetgeeue onze burge meester niet doet en dat wij hem met recht verwijten, denken wij. Hij stort in de loopende fondsen der stad deze producten aie kapitalen zijn, onder havig aan wederbelegging in Belgische Staatsfondsen, en belegt ze rechtstreeks aan uitgaven zonder eene bijzondere toelating. Met alzoo te handelen, overtreedt n hij de wet, die niat toelaat dat de ka ft pitalen afgezonderd zijn van hunne n natuurlijke bestemming, ten waredat 8 de Raad do ir een uitdrukkelijk en stellig besluit de toelating gevraagd a hebben die kapitalen tot eene andere bestemming toe te passen, en ze be ft komen hebbe. n Alle waardekapitaal moet alszulk- »-danig gebruikt worden, alzoo wil n het de wet, aooniet zouden de ge- n meenten volstrekt meester zijn van hun goed te verkwisten Terwijl de kapitalen voorkomende van de verkoopmg van onroerende goe deren verteerd zijn, bestatigen wij dat de koopers van gronden, betalende bij jaarlijksche afkortingen, nog alleen gedurende een bepaalden tijd de bui tengewone ontvangsten zullen spijzen. Het valt niet te lochen, de stad Yper beschikt over aanzienlijke gewone ontvangsten, en heeft, wij herhalen het, geen last van de openbare welda digheid. Zij trekt heden 164,000 fr. van het gemeentefonds, hetzij 50000 fr, meer dan het liberale bestuur ontving. Indien die overmaat van hulp midde len, die men als buitengewone mag aanzien, met voorzichtigheid en spaar zaamheid gebruikt ware, de stad zou, volgens ons, vele werken kunnen on dernemen van openbaar nut, te plaat sen op elkander volgende dienstjaren zonder er kapitalen te moeten aan bes teden. Onze Burgemeester, ofschoon zeer ingenomen met zich zelf, hetgeen de zwakheid niet is der groote mannen, moet noodlottelijk id deze laatste tij den op, eenen terugkeer op zich zelve maken. En ten ware zijn geweten bijzonder lijk verstaald zoude zijn, moet hij sid deringen gevoelen als hij denkt aan zijne rampzalige daden. Gansch Belgieheeft reeds zijn schoo- nen en waardigan veldtocht bewonderd voor het gas. Eene andere zijner vrome daden, in zijnen tijd op hoogdravende wijze aangekondigd, is de Herinrichting der Politie. Hij vond het oude beheer verjaard, men moest het verjongen en beter doen Te dien einde bombardeerde hij eenen deurwaarder der kamer commis saris 't is stellig een uitmuntende jon geling die zeker zeer verwonderd,ge- weest is al met eens bekleed te zien met eene hooge betreuring en eene loopbaan moest beginnen in dewelke hij gansch verbijsterd was. Bij dien overste gelast met er in te richten, voegde hij nog eenen majoor, volmaakte gevangen bewaarder, zegt men, die na zijn leven door gebracht te hebben met deugnieten te bewaken, al met eens moest uitmunten in de kunt ze te vangen Een prachtige vaandeldrager eener muziekmaatschappij volledigde de werving van het personneel. Het korps aldus samengesteld en volledigd, werd getooid met een flik kerenden pruisischen helm, een wel gemaakte vest een sierlijke neerhan genden kraag, een sabel op de linker zij de, opgestreken kneu veis, voltooiden het werk van herinrichting Daar zijn ze dus, de politiemannen, teveas prachtig en schrikkelijk. Zij doen de vruchtbare minnen van begeerte bezwijmen en.de moeders stellen ze aan hunne booze kinderen voor als blauwbaarden. Hunne edele rol moet zich daarbij niet beperken En wij veroorloven ons dat korps van dapperen te verzoeken een weinig te willen wakenover onze persoonlijke veiligheid. Wij zullen hem kenbaar maken, in dien het 't niet weet, dat de heeren die ven en kwaaddoeners van alle slagonze duurbare stad tot verblijf gekozen heb ben. Zij werken erop hun gemak, zich in een land van volkomenerust voelen de en om hunne zwierigheid te doen uitschijnen werken zij bij voorkeur in de nabijheid der permanentie of in de buurt der woning van onzen burgerva der. Het publiek is verlegen, want eiken morgen vertelt men met schrik de inbraken van 's nachts. De verschrikte bevolking grendelt en sluit deuren en vensters de wapen magazijuen worden leeggeplunderd men maakt er voorraad van cartou- chen. 't Is het schrikbewind..... maar de politie is heringericht Indien de heldendaden der inbrekers met schrik verteld zijn, tot hiertoe zijn deze der politie verzwpcen. Maar iaat ons billijk zijn, er is eene daad van moed aan ons heringericht poiitievolk toe te schrijven. Binnen weinige dagen, zal men in derdaad met luister den blijden ver jaardag vieren zegt men van dien meesterlijken slag. 't Is den 2 Maart aanstaande de ver jaardag van het Groot Proces Men 'zal de Pernod drinken op de gezond heid van den Grooten Meester van hier, die de kieschhoid gehad heeft tot tweemaal toe eenige vrolijke knapen vóór de rechtbank te dagen, wel we- tendende dat eene veroordeeling, hoe zelfs onbeduidende, voor zekere onder hen, ernstige gevolgen kon hébben. De rechters waren streng voor....... de politie en de roem dezer helden daad heeft de gave gehad schilders en dichters to begeesteren, die dezelfde vereeuwigd hebben Maar dringen wij niet aan, verge noegen wij ons aan de heriugerichte politie voor 1906 een weinig meer ijver te vragen voor de veiligheid der in woners, en een weinig min bluff en kleingeestigheid. Er is reeds een geruime tijd verloo- pen dat wij hier, aan het bestier Co laert hebben verweten van jaren lang het onderhoud te laten verwaarlozen van den weg leidende van de Elverdiug- .straat naar de Koeimarkt, aan de zuid en oostzijde, van het Minneplein. De stad heeft tot hiertoe niets ge daan om dien weg to verbeteren, en thans is hij ongebruikbaar geworden tot schande onzer regeering. Men moet denken dat nooit een van den klerikalen trio Colaert-Struye- Vntideuboogaerde langs dien kant van het Miuneplein voorbijgaan of zich er over bekommert. Dit vei zuim van onderhoud heeft se dert lang menigvuldige en herhaalde klachten verwekt van wegehet publiek en vooral van wege de inwoners der aanpalende huizen van deze wijk. Deze hebben eindelijk er toe besloten aan de stad een vertoogschrift te zen den bij welke zij vragen dat den hoo- gerver.melden weg in macadam zou ge logd worden. Dit vertoog is in de zitting van den Gemeenteraad van 6n dezer op het bu reel Deergeiegd geweest, en het raads lid Vanderghote heeft het dringend aanbevolen. De voorzitter Colaert heeft het over handigd aan M. Vaudenboogaerde met verzoek er gevolg aau te geven. Zal de schepen van openbare werken die dikwijls op reis is voor zijne han- delzaken, tijd vinden om zich daartoe de bezig te houden en aan de vertoo- ners voldoening te geven Indien de weg op het Minneplein, iü vollestad gelegen zoo erg verwaarloosd is geweest en aan een modderpoel ge- lijkt in welken staat moeten de-buurt- wegen op het grondgebied van Yper niet wezen Men moet dus niet verwonderd zijn dat de buitenburger Lcmahieu daar over van tijd tot tijd in den gemeente raad klaagt. Van eenen anderen kant heeft M. Sobry er onlangs uiieengedaau dat sommige wel bestierde gemeenten veel beter en met mindere kosten hare buurtwegen onderhoud dan onza stad die nogtans over oneindig meer geldmiddelen beschikken en een inge nieur en een toeziener vet bezoldigen. De medaJlie van 1" klas is verleend aan M. Ferryn, secretaris schatbe waarder van het Weldadigheidsbureel ODzer stad. Al onze gelukwenschen aan dien verdienstelijken ambtenaar. Men herinnert zich nog. den diefstal gepleegd te Yper, op 5" November 1905, bij de weduwe Decock. Dinsdag laatst is deze zaak opge roepen geweest voor onze boetstraff'e :jke rechtbank. De gehoorzaal was letterlijk vol. Een dertigtal getuigen zijn onder- hoord geweest De betichten zijn verdedigd door Mers Begerem, Nolf en Sobry. per Nolf, in naam der verdedigd fr. een uitstel gevraagd tot den 23» M' heefteen fflliei gevraagu rot den 23» dezer maand, om de zaak te pleiten en nieuwe getuigen op te roepen. C'est le Vendredi 2 Février qu'aura lieu, sur !a scèue du Théatre d'Ypre^ la représentation extraordinaire dè SAPHO. piece en 5 actes du Maitre g Dandet, et du Député de Bombignac' comédie-vaudoville en 3 actes de Bi8' son, que nous avons annoncée a n0a lecteors. - Qui n'a lu Sapho, l'oeuvre remarqlla. ble de Daudet, dont le retentisBement en France et a l'Etranger fut si graad dans Saphol'on retrouve les scènes si poignantes, si pathétiques, si vécnea du Maitre de Forges, et l'on peut dire de ces deux pieces, qu'elles sont 168 chefs d'oeuvre du genre. Le programme qui sera distribuó en ville, donnera un aperqu du spectacle. Nous étendre sur le Dèputè de Bom,- bignac, serait chose absolument inutile. Ce n'est qu'uu éclat de rire, du com mencement a la fin de la pièce. Elle est d'A. Bisson. l'auteur des Surprises du Divorce et du Contröleur des Wagona- Lits, c'est tout dire. - Pour Sapho, l'on pleure et l'on rit, pour le Député de Bombignac l'on pleure de rire. M. Souchel'impresario, nous promet une représentation de tout ler ordre, tant au point de vue de l'interprétatiön, que des toilettes et décors. Nous sommes sura que ce spectacle sera comme dans toutes les villesoü la troupe de M. Souché a passé, un trés gros succèa. Rien n'a été négligé par la direction et les deux ouvrages sont dignement représentés donnant ainsi pleine et entière satisfaction au public. Pour le röle dé Sapho, M. Souché a eu le bonheur d'avoir le concours de Mme Arriande Leturc du théatre na tional de l'üdéon qui réunit (chose rare au théatre) la beauté au talent, et qui donne au róle de Sapho qu-'elle a joué pi us de 150 fois, un cachet tont parti culier. Nous entendrons également M. Berrier du Palais Royal qui jouera le röle du Dèputè de Bombignacainsi que Mme Garniéry, duègne du Théatre Nal de l'üdéon, qui jouera le role de la marquiBe de Cernois, la fougueuse bel le-mère du député. Quant aux autres roles, lis aeront remplis par des artis tes ayant fait leurs preuvés sur les principals scènes de la Capitals, enfin, chose particulièrement intéressante, il y aura un décor spécial voyageant avec la Tournée Robinson et sou fameux atbre donnant sur les étangs de Ville d'Avray. Ce décor nécessitant 10 minu tes d'entract.e entre le ler et le 2e acte de Sapho, a été peiut par M. Maréchal décorateur du Théatre du Gymnase. Rien n'ayant été sacnfié, c'est la maison Lyon de Paris, fonrnisseur des Cours d'Italie, d'Espagne et d'Angle- terre qui a exécuté les toilettes des da mes. Nons croyons qu'avec de tets élé- ments, ce sera un gros snccès mérité d'ailleurs par le choix du spectacle qui s'adresse a tous, étant donné le genre différent de chacun des deux ou vrages. En un mot Rire et s'amnser, et surtout spectacle de bon goüt. ELIXIR D'ANVERS stilt maag- en buikpijn Dès ce jour et jus* qu'au 8 vrier pro- oliain a l'emprimt Ville dc Bruxelles 1905 Et iusqu'au 15 Fé vrier <le l'empnint Ville de Bruxelles 1886. Verification des tirages. Lè tout, SANS FBAf chez _A_. JDecliièvrc, Oan- quier, 15, rue de Menin, Ypres. Le bureau est öuvert de 0 heurt' a midi. le meilleur El'*" etlemoins chet-

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 2