LEEST Hoogeschool Uitbreiding Stadsnieuws. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement Het Wilde Meisje. Mle' Golaert en de schoolsoep. Donderdag, ln Februari 1906. 5 centiemen. Tweede jaar. Xr 12. Zondag 18 Februari Voordracht van ill. Hocart Pasteur Aan de vrienden van de Weergalm DE WEERGALM Kamer der Volksvertegenwoordigers iXieuw klerikaal orgaan. Het laatste ministerieel 4 succes Praatjes der week. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des BBondcrdags. Vxres acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS VoobdEN buiten: Een jaar, Fr. 3-OÖ. Voob STAD Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij ovekeenkomst. Men schrijft in bij den Uilgever, Dixinudestraal, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Uijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. op de derde bladzijde van heden het 2' veroolg van ons boeiend mengel werk om S50 uren, liberale protestant Wij doen eenen warmen oproep total onze liberale vrienden oin ons blad ie helpen verspreiden. Deze op- proep spruit geenzins int geldzucht voort, maar wel uil lever om onze ge dachten te verspreiden en onze pro paganda tegen leugen, bedrog en ver drukking overal te doen doordringen ln den strijd tegen onze volkstop pers, heeft De Weergalm zich steeds beijverd om zijnen plicht ie doen Wij blijven getrouw aan de blauwe vlag, getrouw aan de liberale grond beginselen van verdraagzaamheid en streven naar vooruitgang. Wij verdedigen in de eerste plaats de rechtvaardigheid voor allen en in alles, rechtvaardigheid voor arm en rijk, voor burger en werkman. De Weergalm is het orgaan van al de vooruitstrevende liberalen van hel arrondissement Yper, die het pro gramma der liberale partij verdedi gen, die onbeschroomd op de bres springen voor het behoud onzer libe rale vrijheden, en die uit al hunne macht zullen strijden om ie beletten dat ons land nog langer in de handen blijve der klerikale dwingelanden, slaven der geestelijkheid De Weergalm verdedigt het ver- plichtendonderwijs, omdathetde bron is der grootheid van een volk, en wij een vaderland wenschen, dal door zijn onderwijs eene eereplaats zou bekleeden in de rij der natiën. De Weergalm verdedigt de grond wettelijke vrijheden, waarop de mensch met fierheid mag wijzen als °p den triomf der rede over verdruk king en fanatisme. De Weergalm verdedigt den boer en werkman tegen al wie ze onder den kiel der slavernn zou willen verplet teren. De Weergalm trekt niet ten strij de in het privaat leven, hij bespreekt slechts de openbare daden Liberale vrienden, wilt gij onze Dropaganda ondersteunen, wilt gij ■Medewerken tot onze algeheele vrij making, wilt gij helpen strijden voor rechtvaardigheid en waarheid, neemt een abonnement en maakt bij uwe kennissen propaganda voor dnt slechts 3 franken 's i^ars liost Zitting van Vrijdag 26 Januari 1906. M. Nolf hoeft de volgende vraag gesteld aan den heer Minister van fi nanciën en openbare werken ls het waar dat vijf kantonmers van het arrondissement Yper, oud 65 jaren, komen weggezonden te worden zonder pensioen, toen zij iu 1904 ver plicht zijn geweest het bedrijf van drankslijters te staken, dat hen hielp leven, en zich zonder middels van be staan bevinden. Indien het zoo is, zou hel bestuur niet kunnen maatregelen nemen om die agenten ter hulp te komen, die regel matig benoemd geweest zijn maar, die meer dan 50 jaar oud zijnde in 1892, niet hebben kunnen storten in de pen sioenkas Antwoord van den Minister. Vijf kantonniers van het arrondisse ment Yper hebben moeten weggezon den zijn gezien Dunne gevorderde oude en hunne gebrekkehjkheden. Het is onjuist dat zij verplicht ge weest zijn het bedrijf van drankshj- ters te btaken. Ik heb voor regel genom n een jaar lij ksch hulpgeld te bezorgen aan de oude kantonniers welke goede dien sten gedaan hebben, en zich niet op gepasten tijd hebben kunnen aanslui ten aan de Pensioenkas onder den waarborg van den Staat en die zich in nood bevinden Ik* plicht van alle liberaal is van zich te abonneeren aan De Weergalm Het Journal d"1 Ygresin zijn nummer van Woensdag 11., kondigt aan dat de Ypersche klerikale partij een nieuw blad gaat uitgeven, aan eenen prijs die het in het bereik zal stellen van al de beurzen. Dit blad zal ongetwijfeld zooveel waard zijn als al de andere klerikale bladen maar het is niet min belangrijk te bestatigen dat onze tegenstrevers zich bereiden tot den strijd en denkeu hem in te richten met hnune toevlucht te nemen tot de lokale drukpers. Van al de propaganda's, verdient, deze die gedaan wordt bij middel der dagbla den, de meeste aanmoedigingen het dagblad dringt overal binnen, het treft den kiezer ten huize en het treft hem gestadig. Onze vrienden denken er niet genoeg aan onze orgauen te ondersteunen. Zal het voorbeeld dat de klerikalen hungeven hunne werkeloosheid schud den. Hopen wij het Onze lokale liberale pers verdient meer aangemoedigd te worden dan zij het is. Vele onzer vrienden bepalen zich met onze dagbladen te lezen in de koffij huizen. Datzii ei' zich op inschrij ven, de inschrijvingsprijs is klein Dat zij dezelve in lezing geven aan de zen die de middelen met hebben zich dezelve aan te schaffen en zij zullen een nuttig werk doen. Uit eene bijzondere briefwisseling- van Yper naar het dagblad Le Ré veil de Bruges gezonden, nemen wij het volgende over M. Colaert, onze Burgemeester en volksvertegenwoordiger van Pope- ringhe en ommeland, wordt gehe keld sedert men vernomen heeft dat hij in de afdeelingen der Kamers, het wetsontwerp Woeste wegens de schoolsoep, met een klerikalen gloed verdedigd heeft. Iedereen is zeer verwonderd ge weest te zien dat hij vindt dat een schotel soep, gegeven aan de arme kinderen der gemeentescholen van groote volksgemeenten, een vreese- lijk wapen geeft voor den school dwang, een onfeilbaar middel om het geweten der ouders te dwingen Ja, waarachtig, hij heeft daartoe reden, want, sedert jaren reeds, verleent het Bestuur van weldadigheid, eene hulp som van i .ooo frank voor de school soep in de bewaarscholen der nonnen onzer stad ingericht, met het eenvou dig doel deze in staat te stellen hun te ondersteunen in hare concurrentie met de officieele scholen. M. Colaert die de begrootingen en de rekeningen van het weldadig heidsbureel moet goedkeuren, heeft nochtans zich wel gewacht de minste opmerking ten dien opzichte te ma ken, en nooit heeft hij een woord ge rept, om dit middel met welk men het geweten der ouders dwingt, af te keuren, 't Is waar, hier bevoor- deeligen deze matregel de scholen die onze gekruinde lief hebben, en elders zijn het de officiëele scholen die ervan genieten. Daar is het ver schil Daar ook is de klerikale logi- que en loyauteit Men moet waarlijk een Colaert zijn om zich zeiven alzoo in tegen strijdigheid te stellen en om zijne ei gene daden af te keuren. Indien het wetsontwerp Woeste gestemd wordt, de gemeentebesturen die aan de school-eetzalen hulpgelden verleenen, moeten in 't gevang Hier geldt het geene zaak van wel dadigheid maar wel van onderwijs. De Minister van Justitie heeft dit onderscheid volkomen aanveerd, wanneer hij verboden heeft aan de besturen van weldadigheid, hulpsom men te verleenen aan de school-eet zalen, zeggende dat deze geene weldadigheidsgestichten zijn maar instellingen uitg-aande van het open baar onderwijs en als dusdanig af hangen van de gemeente-overheid. De begrooting van het armbestuur voor 1906, is in zitting van den ge meenteraad van 6 Januari loopende maand neergelegd geweest. Heeft het weldadigheidsbureel rekening gehouden van het verbod van den heer Minister of wel, heeft het, als voorgaande jaren, nogmaals 1000 fr. voor uitdeeling va n soep aan de kin deren der congrejjatiescholen, inge schreven In dit laatste geval wat zal M. Colaert doen vooraleer de begrooting goed t;e keuren Zal hij, om consequent te zijn met zich zel- I ven, deze hulpsom uitschrabben Doet hij het niet, dan zeggen wij dat hij eenvoddeman is, die te Brussel het wetsontwerp Woeste ondersteunt en goedkeurt om enkel toe te passen aan de liberale gemeentebesturen en niet aan klerikale gelijk te Yper. Al tijd en overal twee maten en twee ge wichten, volgens het de belangen der partij vereischen. Ziet daar het jesui- tenstelsel van Mter Colaert Het gebeurt ons niet dikwijls de be vestigingen van het Nieuwsblad te doen uitkomen Het verstand der opstellers van dat blad is zoodanig verheven dat wij bijna nooit naar de eer durven streven iets op hunne proza te weerzeg- gen te vinden. Eenmaal geene gewoonte zijnde, nemen wij de groote vrijheid aau die verstandige lieden te doen opmerken dat zij zich een weinig vergissen, wan neer zij zich inbeelden dat wij het be houd van het huidig ministerie aan zien als van aard zijnde ons te bedroe ven. Wij zijn van h«t gedacht .van M. Neujean, ouzen dapperen volksverte genwoordiger van Luik. In tegenstrij digheid met de meeniug van het Nieuwsbladniets kan voor het oogen- blik ons meer vreng i veroorzaken dan M. de Smet de Naeyer te zien aan het bewind blijven en dat nog dank aan de ondersteuning onzer twee Ypersche afgevaardigden Golaert en Van Merris. Wij hopen zelfs dat hij zal aan het be wind blijven tot de naaste kiezingen en dat onze klerikale volksvertegen woordigers zullen voortgaan met hem op de slaafschte wijze mogelijk te dienen. Hunne wederzijdsche verbintenis zal alzoo geheel blijven met dat ministerie die honderden mülioenen vindt óm ze te doen verdwijnen iu den afgrond der militaire uitgaven en die geen sou vindt voor dringerder werken in ons arron dissement. Dat zal op zonderlinge wijze onzen kiesstrijd vergemakkelijken. De les, welke de engelsche behouders komen te ontvangen, is daar om ons tot voor beeld te dienen, dat dit van aard zal zijn om ons verrassingen voor te be houden die niet zullen kunnen nalaten ons aangenaam te zijn. bat men elkander ontmoet op de straat, op bezoek, iu de koffij huizen, in den schouwburg overal en altijd is het 't zelfde liedje. Welnu het nieuwe Gas, het goede Gas van nichtje Spreken wij er over van de uitba ting die zooveel slapelooze nachten veroorzaakt heeft aau onzen duurbaren Burgemeester Het fameuze brugsche Gas, in de stad vereerd met zulke vurige en aan zienlijke sympathiën het fameuze brugsche Gas waarop een groot getal leden der vermaarde verlichting» com missie groote hoop bonwen,om hun inkomen te zien vermeerderen het fa meuze brugsche Gas dat niettegen staande het gemeenteraadsleden aan zijne soldij heett, het fameuze'brug sche katholiek Gas voldoet de Yper- lingeu met. 't ls dat onze uitstekende burge meester zich vergenoegd heeft met het volgende buitengewoon vraagstuk op te lossen. DE WEERGALM

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1