Politieks voordracht BERICHT LEEST Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Dagorde Het Wilde Meisje. Tweede jaar. Nr 15. Wetgevende kiezing ZONDAG 4 MAART, ZONDAG II MAART, Aan de vrienden van de Weergalm DE WEERGALM De wet van 10 Hei 1900 ouderdoms pensioenen. Eendracht maakt Macht. WerHChijttende tien Miondet'dtilg», Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS: Vooe DEN BUITEN: Ken jaar, Fr. 3-00. Voor STAD Keu jaar, Fr. 2-50. Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Dixtnudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Nolariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Algemeene vergade ring voor de LEDEN der LAberale Associa tie, om 3 tire, in de zaal der Oud-Pompiers. Wetgevende kiezing1. Kandidaturen. ten 3 «re, in de groote zaal van het Gemeentehuis U Ter g-eleg-eiiheid van (larnaval zal de Weergalm Woens dag 28" Februari «iet versehij nen. op de derde bladzijde van heden het 5" vervolg van ons boeiend mengelwerk Wij doen eenen warmen oproep total onze liberale vrienden om ons blad te helpen verspreiden. Deze op- proep spruit, geenzins uil geldzucht voori, maar wel uit iever om onze ge dachten te verspreiden en onze pro paganda tegen leugen, bedrogen ver drukking overal te doen doordringen. In den strijd tegen onze volksfop- Pers, heeft De Weergalm zich steeds beijverd om zijnen plicht te doen. Y ij blijven getrouw aan de blauwe *'ag, getrouw aan de liberale grond beginselen vau verdraagzaamheid en streven naar vooruitgang. Wij verdedigen in de eerste plaats ue rechtvaardigheid voor allen en in a'!ps, rechtvaardigheid voor arm en r'jk, voor burger en werkman. De Weergalm is het orgaan van al de vooruitstrevende liberalen van het arrondissement Yper. die het pro gramma der liberale partij verdedi- §eni die onbeschroomd op de bres spnngen voor het behoud onzer libe- ra e vrijheden, en die uit al hunne toacht zullen strijden om te beletten at ons land nog langer in de handen i'JVe der kb-rikalè' dwingelanden, aven der geeslel jkheid De Weergalm verdedigt het ver- l<jblend onderwijs, omdat hetde bron s der grootheid van een volk, en wij een vaderland wenschen, dat door zijn onderwijs eene eereplaats zou bekleeden in de rij der natiën. De Weergalm verdedigt de grond wettelijke vrijheden, waarop de mensch met fierheid oijg wijzen als op den triomf der rede over verdruk king en fanatisme. De Weergalm verdedigt den boer en werkman tegen al wie ze onder den hiel der slavernij zou willen verplet teren De Weergalm trekt niet ten strij de in het privaat leven, hij bespreekt slechts de openbare daden Liberale vrienden, wilt gij onze propaganda ondersteunen, wilt gij medewerken tot onze algeheele vrij making, wilt gij helpen strijden voor rechtvaardigheid en waarheid, neemt een abonnement en maakt bij uwe kennissen propaganda voor dat slechts 3 frankeu 's jaars kost Terwijl men in Frankrijk, in Duitsch- land, in Engeland, in Zwitserland, in de Vereenigde Staten, sedert tal van jaren wetten maakt in den breedsten zin voor- deelig voor de ontvoogding der arbeiders, steekt België onder die betrekking af te midden der beschaafde volkeren. Het is maar daags vóór de kiezingen dat de klerikale Regeering denkt aan de plich ten die zij te vervullen heeft jegens het volk. Zij maakt toen in der haast wetten die schijnen zekere voldoening en zekere voordeelen te geven en die wezenlijk maar fagade wetten zijn die poeder in de oogen werpen. Onder die facade wetten is er nament- lijk eene welke al de werklieden zonder onderscheid moeten kennen om in hunne hoop niet bedrogen te zijn wanneer voor hen het uur geslagen heeft op welk de menschelijke krachten hun zullen ontbreken om te voorzien in de noodwendigheden hun ner oude dagen, Het is de wet gezegd der ouderdoms pensioenen. Den 10 Mei 1900, toen de wetgevende kiezingen plaats hadden den sy Mei bood M. de Smet de Naeyer aan de Kamers een ontwerp aan dat slecht bestudeerd was en dat hij statig betitelde met den naam van wet op de ouderdoms pensioenen. De oppositiepartijen, willende nuttig werk ma ken en medewerken tot het welzijn der zoo belangrijke klas der arbeiders, hadden ver scheidene amendementen aangeboden, die dat ontwerp verbeterden. Maar al hunne pogingen om eene betamelijke wette maken mislukten voor den slechten wil der meer derheid de tijd was dringend, de kiezin gen waren naar. Zij werden dan genood zaakt het ontwerp te stemmen zooals men het aanbood. La revue catholique de droit in haar nummer van Juni 1900, zegde zelf Wij bekennen dat de wet verre is van vol maakt te zijn, en dat zij blootstelt aan zeer ernstige opmerkingen. Onderzoeken wij die wet. Algemeene regel. De wet is uitsluite- lijk "toegepast aan de werklieden of oud werklieden, t'is te zeggen aan de bezoldig de werklieden, geboren en verblijvende in België, die zich in nood bevinden. De gecrekkelijken zijn uit de voor rechten DER WET GESLOTEN. Dus, de ongelukkige verlamde, wiens gebrekelijkhe- den allen arbeid beletten, op zijn smartbed gekluisterd, ten laste zijner arme bloedver wanten of kinderen die moeite hebben om het noodige te winnen om in hunne eigen noodwendigheden te voorzien, is de zorg der klerikale regeering niet waard t ls eene schande Dezen die voordeel trekken uit de wet zij n a) De personen die op In Januari 1901 den ouderdom van 65 jaren bereikt hebben. Zij hebben te rekenen van dien tijd een jaarlijksch pensioen van 6y fr. ontvangen. b) De personen die op in Januari 1901 ten volle 58 jaar oud zijn. Hun pensioen van 6y fr, zal maar aanvang nemen te rekenen van In Januari 1908, 't is te zeggen wanneer zij den ouderdom van 65 jaren zullen be reikt hebben. Deze twee soorten ran personen moeten niets storten om hunne aalmoes ran 18 cen tiemen daags te bekomen. c) De personen die op ln Januari 1901 55 jaar oud waren en van min dan 58 jaren ten vollen. Deze zullen aan den ouderdom van 65 jaar het pensioen van 65 fr. genieten op voorwaarde na de yy jaren ten minste 18 franks gestort te hebben in de Lijfrent- kas. Dus, de personen die, op in Januari icjol min dan pp jaar oud waren, hebben geen recht op een pensioen. Indien zij hunne ou de dagen willen verzekeren moeten zij zich aan de Lijfrentkas doen aannemen en zul len alzoo voordeel trekken van de premiën die aan de opgenomenen toegestaan zijn Dezen moeten Belg zijn eenverblijf in Bel- gie hebben, titeldragers zijn van eenboekje der algemeene Lijfrentskas, persoonlijke stortingen gedaan hebben binst het jaar dat hetgene voorafgaat in den loop van hetwel- ke de premiën verdeeld worden. De vreem delingen, tien jaar verblijf inBelgie hebben de en toebehoorende aan eene natie die der gelijke voordeelen verleent aan de Belgen, mogen zich ook doen opnemen en van de zelfde rechten genieten, indien zij echter de twee andere voorwaarden vervullen. Zijn gelijkgemaakt met de personneele stortin gen, de stortingen gedaan ten voordeele van den titularis door de Maatschappij waarvan hij lid is of door een derden persoon. De stortingen echter gedaan bij middel der toelagen van de openbare machten maken geen deel meer van de Staatspremiën, wan neer dat vroeger gedaan werd. De personen die voordeel trekken uit de premiën zijn deze die opgenomen zijn bij de lijfrentkasde leden der maatschappijen van onderlingen bijstand. Deze laat sten. dat zij rijk of arm zijn, hebben recht aan de premicn, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat hunne persoonlijke stortingen, 't is te zeggen met hunne eigen penningen gedaan, gestort met de tusschenkomst der maat schappij, de 60 franks per jaar niet over treffen. In tegendeel de opgenomene aan de lijfrentkashunne echtgenooten en hunne kinderen met hun wonende kunnen niet van de premiën genieten indien zijin rechtstreeksche belastingen, patenten me degrepen, ten voordeele van den Staat, meer dan yo fr. betalen in de gemeenten van min dan 10,000 inwoners, meer dan 60 franks, in deze van 10,000 tot 25,000, meer dan jo franks, in deze van 25,000 tot 50,000, meer dan 80 franks, in deze van 50,000 en daarboven. De premiën toegestaan door den Staat zijn a) 60 centiemen per gestorten frank, voor al de klassen van personen geroepen om voordeel te trekken uit de wet. Voor die opgenomene die min dan 40 jaar oud zijn op in Januari 1900, is de premie van 60 centiemen maar toegestaan voor de eer ste vijftien franks jaarlijks gestort voor de oudere opgenomene is de premie van 60 centiemen toegestaan op de vier en twintig eerste franks. b) 2 franks per boekje aan alle herkende maatschappij van onderlingen bijstand die de opnemingen harer ledenaan de lijfrentkas voor doel heeft, op voorwaarde dat eene som van minstens 3 fr., niet inbegrepen de toe lagen der openbare machten, op het boekje gebracht zij geweest gedurende het verloo- pen jaar. In 1903 stemde de wetgeving een bijge voegd artikel aan de wet dat alzoo luidde Te rekenen van den in Januari 190J is het bedrag der jaarlijksdie premie gebracht der zes eerste gestorte franks. a) 1 frank per frank voor de belangheb benden die den in Januari 1900 een ouder dom bereikt hebben tusschen 40 en 45 jaar. b) ifr.jo per frank voor de belangheb benden die op denzelfden datum den ouderdom begrepen tusschen 40 en 44 jaar overschreden hebben. c) 2 fr. perfrank voor de belanghebben den die, op dezelfden datum den ouderdom vanyo jaren overschreden hebben. De provinciën, de steden, de weldadig- heidsbureelon mogen insgelijks premiën toestaan. Wanneer de titularis van een boekje eene rent van jóo fr. verkregen heeft, trekt hij geene premie meer. Hij mag echter voort gaan te storten maar in alle geval kunnen die stortingen maar 1200 fr. rente ople veren. De personen die voordeel trekken uit de wet en die eene andere gemeente gaan be wonen, zijn gehouden eene nieuwe vraag voor pensioen te doen aan het gemeentebe stuur hunner nieuwe woonst. En ziedaar de wet. Men zal bekennen dat zij al de gunsten en de grootste voor deelen toestaat aan de leden der onderlinge maatschappijen, wanneer zij de opgenome ne der lijfrentkas geheel anders behandeld. Waarom dat verschil en met welk doel Iedereen weet dat sedert 1884 de geeste lijkheid de groot e meester van het land is. Deze heeft geene rechtstreeksche macht op de opgenomene der lijfrentkas. Van dan af zou de wet al de voordeelen niet gegeven hebben die de regeering er van verwachtte onder politiek opzicht. Er was eene andere inrichting noodig meer aanlokkelijk door de gunsten die men haar verleende en gesteld was in de handen der geestelijkheid om ha re overheersching op de massa's nog beter te vestigen. Van daar de talrijke maatschap pijen van mutualiteit onder de bescherming van al de heiligen van den kalander, met de pastoors en onderpastoors van al de dorpen aan hun hoofd, geholpen in hunne taak door de klerikale landjonkers. Onder voor wendsel van weldadigheid en onderstand is de wet op de ouderdoms pensioenen eene wet die schaamteloos ten dienste der kleri kale partij gesteld is. Met eene aalmoes van 18 centiemen daags betaald met het geld van al de schat- plichtigen houdt de geestelijkheid den grijzaard onder zijn juk. te zwak om op te staan tegen dezen die hem aanzien als min waard dan eenen misdadige en eenen landlooper. De Staat acht dat de ongeluk kige, die geheel zijn leven eerlijk man ge weest is, die ontberingen geleden heeft om eene familie waardiglijk op te brengen aan zijne noodwendigheden kan voldoen met 18 centiemen daags, terwijl de landloopers en de misdadigers geherbergd zijn in zijne gevangenissen en zijne verbeteringshuizen hem dagelijksch 1 fr. yo kosten van onder houd. Indien de geestelijkheid zich maar met de wet bezig hield met een doel van mensch- lievendheid, wij zouden ze niet kunnen la ken. Ongelukkiglijk is het niet zoo. De ou derlingen die gerechtigd zijn voordeel te trekken uit de wet, maar die bij hunnen pastoor in geen geur van heiligheid zijn, werden onmeedoogend verwijderd van het gouvernementeel mana. Hoe dikwijls heb ben de liberale en de socialistische leden van het parlement de schandelijke misbrui ken niet kenbaar gemaakt die bedreven worden Er dient opgemerkt te worden dat de re geering den termijn van het ouderdoms pensioen maar betaald wanneer hij verval len is. Indien, bij voorbeeld, de ouderling komt te sterven daags vóór den valdag van zijn pensioen, de regeering steekt alles in haren zak en bekommert zich niet om de noodwendigheden der familie en om het geen den armen ouden aflijvige gekost heeft voor onderhoud. Een nog misprijse- lijker feitde betaling der verschenen ter mijnen wordt dikwijls gedaan verscheidene maanden na den datum van den vervaldag. In afwachting mag de arme oude leven ofsterven. Talrijk zijn de vragen die te dien opzichte gesteld zijn geweest door de Kamerleden aan den verantwoordelijken minister (I) De regeering brak zich na il) Nog Donderdag ij Februari, vroeg M. Pepin aan den minister de oorzaken waarom een groot getal ouderlingen van het kanton van Paturages hunne verleening van 6y frank voor 190J niet ontvangen heb' ben. OP DE

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1