1 A LEEST TE WAASTEN, TE NIEUWKERKE, Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement, MEETINGEN den 1° April, den 8 April. Het Wilde Meisje. Donderdag, Maart 1906. 5 centiemen. Tweede jaar. i\' 19. Slechte indruk. Kamer der Volksvertegenwoordigers De partij der Orde. Eendracht maakt Macht, Verschijnende den Bèondcrdags* Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voosden buiten: Een jaar, Fr. 'J-OO. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Dixttiudestraat. nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenais de Notariaie en Kechteriijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle boege- naarade artikels uiterlijk tegen Dijosdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. zullen plants hebben Onze kandidaten ztdlen er liet woord nemen. op de derde bladzijde van heden het 78 vervolg van ons boeiend mengelwerk De houding van onze ministers in de Kamer heeft Woensdag eenen slech ten indruk gemaakt die door gansch het, land zal gevoeld worden. Er viel toch Woensdag met meer aan te twijfelen dat de overstrooming van Maandag moet aanzien worden als eene echte nationale ramp, waardoor niet alleen dutzende inwoners erge stoffelijke schade ondergaan, maar waarbij zelfs menige menschenlevens zijn verloren gegaan. Onder het laatste opzicht is de ramp zoo groot niet als degene die een paar dagen te voren onze Fransche broeders getroffen heeft, maar onder stoffelijk oogpunt, en voor de langdurige ellende die er voor velen zal uit voortspruiten, mag zij toch als een groot nationaal ongeluk aangestipt worden. Bij den aanvang der Kamerzitting van Woensdag mocht men dan ook verwachten dat een onzer ministers da delijk het- woord zou nemen om de deelneming van het land uit te druk ken over den amartelijken toestand waarin zoovele van onze medeburgers gebracht zijn en bijzonderlijk om een blinkend bewijs van deze deelneming geven door eene aanvraag neer te leggen voor eeu voorioopig krediet ten einde aan de honderden slachtoffers v»n de overstrooming onmiddelijk ee- u>ge hulp te kunnen bezorgen. Niet alleen hebben onze ministers 'iet woord in dezen zin niet genomen, maar zij toonden zich blijkbaar we erspannig om eeuige uitlegging te geven. Minister Francotte zocht zelfs a°g een paar dagen te winnen om de gedane ondervragingen betrekkelijk overstroomingen onbeantwoord te de 'aten Be Fransche Kamer ging er anders °P te werk. Op staanden voet bracht Z|j eene stemming van sympathie uit v°°r de slachtoffers van de ramp en werd er een krediet van vijf honderd (mizend frank gestemd. Oo Belgische ministers moeten eerst moppen bjj 3tekeu en beramen hoe zij z'ch op de goedkoopste wijze tegau- ,Vet' deze schrikkelijke ramp uit den '5,ag zullen trekken. Voor forten en kanons, voor vette oheidiën aan kerken en kloosters, ge- ■Jk men weet, hebben zij altijd mil joenen over. Maar als het er op aan- °mt ongelukkige slachtoffers van "voorziene rampen bij te springen, houdenonzeministerszooveel mogelijk beurzeken toe. Men heeft het genoeg kernen - dstei:öo,"eenige" maanden' geleden, loen de heer Noli met an- here lib uien een krediet vroegen j voor de talrijke boeren die door bui- i tengewono -tormvlsgen hunne velden hadden zien verwoesten en hunnen oogst hadden zien verloren gaan, zoo- der de groote schade te rekenen aan boomen, schuren, stallingen, enz De liberalen klopten aan doovemans- deur en onze katholieke mpeMers wil den geenen roodeu knop afstaan voor de ongelukkige geruïneerde landbou wers. Gaan zij nu weer dezelfde schande lijke en hardvochtige houding aanne men Of zoeken de ministers er eon mid deltje op om zich edelmoedig te gebaren zonder de beurs te moeten open doen Wij begrijpen nogal hunnen toe stand. Om de kredieten voor de forten van Antwerpen te doen stemmen, hebben zij reeds tot loensche middels hunnen toevlucht moeten nemen. Zij zullen namelijk een deel van 't noodi- ge geld ontleenen aan de reservekas van miliciens. Wel is waar doen zij hunne gazetten gedurig stoefen over hun bewonderenswaardig finantiel be heer en over hunne fameuze bonis, maar deze bonis zijn zoo broos, zoo nevelachtig, dat zij bij den minsten schok in den niet verdwijnen. Zij dierven de contribution ten laste van burger en boer en neringdoende verhoogen om den onverzadelijken gelddorst van kerk- en kloostervolk te bevredigen, wat zullen zij nu doen lot hulp van zoovele boeren, hwgers en nervng- doendendie door de vreeselijke ramp van Maandag ten onder zijn gebracht Zitting van Woensdag 7 Maart i 906 Vraag van M. Nolf Zou de heer minister ons willen me- dedeeien in welke gevallen znn bestuur een dubbel spoor legt Welke moet daartoe de belangrijkheid van het ver keer zijn, namelijk, het verkeer dat werd vastgesteld op de lijnen waar on langs een dubbel spoor werd vastge steld, beuevens de belangrijkheid van het verkeer der lijnen, waar men zich voorstelt een dubbel spoor te leggen Antwoord van den minister. Daartoe bestaat geene rekenkundige formule. Niet alleen wordt rekening gehouden met het belangrijke van het verkeer op elke lijn, maar ook met de diensten die daaruit kunnen voortspruiten voor de gezamenlijke exploitatie, zoo de tweede lijn werd gelegd (verlichting van naburige, al to drukke lijnen, enz Deze laatste jaren heeft men de vol gende lijnen van een tweede spoor voorzien Waver-Leuven-Aarschot- Mortsel, Lier-Herenthals, Ransart- Court-Samt-Etienne, Pepinster-Spa en Marche-Marloilijnen waarop jaarlijks rondde 19,000, 13,500, 14,000, 11,600 en 14,000 treinen rijden. De werkeD voor het leggen van een tweede spoor zijn aan den gang op de liin^nTamines-Fleurus, Boroai-M&rche en kivage-Combiain-au-Pont, met ie der jaar rond de 11,900, 12,000 en 14,500 treinen. De lijnen waar nog een tweede spoor moet komen, zijn, onder andere, die van Herenshals-Hamont, Antoiog-Pe- ruwelz. Aarschot-Diest en Bomal- Gomblain-au-Pout, waar 13,000,11,500, 0,600 en 14,500 treinen rijden Wij denken wel te doen met onder de oogen onzer lezers het verbaal te leggen dat het Nieuwsblad, orgaan der katholieke partij van Yper, doet over de feiten die gebeurd zijn op den Abeele», den Vrijdag 9 Maart, dag op welken de fransche overhe den den inventaris der kerk moesten maken. Dit artikel is een ware oproep tot den opstand tegen de wetten eener naburige natie. Het is waarlijk ongehoord dat de belgische overheid zulkdanige be toogingen op ons grondgebied heeft kunnen gedoogen. Het artikel meldt, inderdaad, dat de oproer in regel ingericht was. Ah indien de socialisten zich het honderdste deel toelieten van het geen daar gebeurd is..., Wanneer de klerikale gazetten ons nog zullen komen vertellen dat hun ne partij de partij der orde is, zullen wij niet verre moeten zoeken om hen te antwoorden. NOG DE INVENTARISSEN. Gisteren had het volk van den Abee- 18 maatregels genomen om deD inven taris te beletten, die vandage Vrijdag zou plaats hebben, 't Gouvernement of 't geen er nog van overblijft, heeft benauwd gekregen en bevel is toege komen dat men geen inventaris zou maken. Gisteren is de heer gouverneur on zer provincie te Yper geweest om met de heeren Burgemeesters van Poperin- ghe en Watou de noodige schikkingen te nemen voor alle mogelijke voorval len, daar den Abeele voor de drie-vier den bestaat uit Watou en Poperinghe. Sommige oolijke liberale politiekers zijn verwonderd over den tegenstand dien de inventarissen overal tegenko men. Nochtans dat en is zoodanig niet te verwonderen Wie zou er door dieven laten al zijn goed opnemen, zeker zijnde dat die opneming den eersten stap is tot... LAATSTE TIJDINGEN. op den Abeele Van onzen brief wisselaar:) Wij komen daar toe ten 12 en half. Nauwelijks buiten de statie, of wij hooren reeds 't gezang en geroep der betoogers, die vaste besloten zijn de opteekening te beletten. Aan de eerste herberg zien wij een tiental kloeke mannen gewapend met vorken, met stokken, ijzeren harrenstok ken met ketens aan, stokken met sterke na gels in den hop, anderen met geschut. Aan het dorp, die maar eene straat uitmaakt, zijn op twee honderd meters verre de kalsijdesteenen uitgedaan en zwa re staken te midden geplant, op een meter van malkaar. Wagenskarren, rijtuigen, met de wie len afgedaansleephouteegdentahkebos- schengeheele boomen zelfs beletten alle ge rij, de kalsijstesnen liggen te kante en zul len desnoods ook te passé komen. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen 25c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. ld. Een groep van wel twee-driehonderd kloek gespierde mannen, allen welgewa- im-- v, Mn -Bwenkrijfc trekken de wacht' op, altijd weg en weere van 't een einde van 't dorp naar het ande re. Aan hun hoofd is een man met politie muts op en een savel aan de zijde. Een driekleurig vaandel en trommel en hoorn blazer geven de mate voor den stap. At den kant van Steen voorde op een paar honderd meters buiten de dorp- piaals ligt te midden de kalsijde eene dyna- mielbomme gereed, en verbonden met elek- trieke draden Op 't gepaste oogenblik zal men de bom men doen ontploffen en andere liggen vol gens het zeggen van onzen gids, nog in be waring. Andere wapens zijn gereed, en motten dienen voor de reserve mannen die vast besloten zijn hunne kerke te ver dedigen. Een oud manneken, ten minste ten halven de zestig jaar oud, staat niet verre van t uiteinde van 't dorp, een zwaren knippel aan de zijde, roerloos te kijken al Steenvoordewaart. - Gij staat hier zoo eemg Ja, als die schoelien al hier komen k moet er eerst bij liggen, eer ze voorbij ko men Aan uwen ouderdom -- Ja, mijnheer 'k ben vier en zes tig. In deze kerk bon ik gedoopt, 'k heb er mijne eerste communie gedaan, mijn vrouwe en mijn eenig kind is er gestorven en begraven. :k Ben moeder- mensch alleene, wat scheelt mij nog het leven Voor een jaar of twee Maar de kerke inbeuken Ze'n zullen nooit zoo verre geraken... Binst dat de man spreekt, grijpt hij krampachtig zijnen knippal, en zijne gebaren, meer nog dan zijne woorden, zeg gen duidelijk dat hij 't meent. Bij de kerke, die op een twintig me- ters links van de kalsijde staat, en is er geen middel te geraken. Wagens, kar ren, struiken, eegden, sleephout, ge heele boomen, 't ligt al opeen over den weg tuaschen de twee huizen, daarbij moest men deze eerste hinderpalen overkomen, andere en krachtiger nog wachten de inbrekers, en zouden doen gevoelendat de Vlamingen van Franach tJaanderen nog altijd weerdig geble ven zijn van hunne dappere voorou ders, die over honderd jaar zoo heldhaf tig stierven voor Altaar en heerd. De mare van die welgemeende verdedi ging hunner kerke was overal rondge- spreid ten is dan niet te verwonderen dat honderden en honderden Pope- ringhe.naars, Watounaara, Yperlingan zelfs opgekomen waren, om met eigen oogen te zien Rond den driêa zouden de logeman nen opkomen om den inventaris te ma ken, en hoe meer den oogenblik nader de, hoe vuriger de mannen verlang den Al met eens komt eeu automobiel in volle vlucht aangestormd, 't Geroep weerklinkt ze zijn daar Alleman springt buiten en op een» oogenblik is 't getuig omringd van wel vier honderd man. Men roeptweg met de logemannen weg de casserollen slaat ze dood Maar de mannen uit het rijtuig ant woordden leve de vrijheid 't Is een opsteller van den Journal de Bou- baix 't Gerucht wordt verspreid dat er van hooger hand bevel gekomen is om den inventaris uit te stellen, maar 't volk is mistrouwig en er wordt baslo- rnumnrrnn urmin mi mum mimi mi i m u i i—mm a m n i - r t -- -r"r-~"

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1