LEEST Stadsfinanciën. DE KEMPENAAR Het Wilde Meisje. Klerikale lakliek. Inschrijving. Eene dielïe mei inbraak. Carrousel-Salon Opilz. Will gij. Théatre d'Ypres. Op den Spoorweg. De kanker. ten den nacht beurtelings te waken en bij het minste teeken de stortnkiokke te luiden. 't Is vier ure voorbij en nog niemand te zien. Geen twijfel meer 't is uitge steld. Mocht het uitgesteld blijven, want moeten de geuzen naar den Abeele komen, t zullen ongelukken ge beuren. Vooraleer te vertrekken gaan wij nog eens de zuster groeten van den on- gelukkigen Gery Ghyaei, die rechtover de kerk wooDt. Da vrouw vertelt ons met alle slag van omstandigheden de dood van haren broeder, die volgens getuigenissen doodgeschoten werd door den Commissaris en niet door het zoon tje van den ontvanger. Volgens de lijkschouwing is de ko gel links iDgegaan boven de borst, heeft den longer doorboord en is blij ven steken in een vlies boven den onderbuik Tijd en plaats ontbreken ons om andere omstandigheden aldaar verno men, vandaag nog mede te deelen. Uit goede bron vernemen wij nog dat alle maatregels genomen zijn om in alle geval de schendig van de grenzen te beletten, het geen op den Abeele zeer moeilijk zou zijn, daar den eenen kant van de straat Belgie en den ande ren kant Vrankrijk is. De woorden en de daden hunner tegenstrevers verdraaienhunne in zichten ontaarden, eerlijke lieden, die niet denken gelijk zij, doen door gaan voor de laatste der ellendelin gen, dit is de politieke taktiek der klerikalen. De klerikale dagbladen die zich katholieke organen noemen keuren de priesters goed die, hunne priesterlijke plichten verge tende, zich met onze politieke twis ten bezig houden. Wie weet niet dat de geestelijk heid zich blindelings in den strijd geworpen heeft en dat de burgers die niet willen verslaafd zijn aan hare overheersching, de ergste verdruk kingen te onderstaan hebben De pastoors willen overal meester zijn. Wij willen dat de priester in zijne kerk blijve en dat de burgemeester al leen meester zij op het Stadhuis. Wij bestrijden de bemoeiingen der gees telijkheid in de openbare zaken. Wij willen niet dat zij zich van den gods dienst bediene om de samenleving te beheerschen. De geestelijke macht en de wereldlijke macht zijn twee zeer ver- schillige dingen. Men beschuldigt ons de vijanden van den godsdienst te zijn. Ik vraag mij te vergeefs af welk punt van ons programma deze denkwijze heeft kunnen doen ontstaan. Is het omdat wij, aanhangers der burgerlijke macht, eene maatschap pij willen waarin allen, welke hunne godsdienstige overtuiging ook zij, kunnen genieten van de vrijheid hun ner rechten tot de vrijheid van denk wijze Hebben wij ooit beproefd te schenden aan de vrijheid van 't is gelijk welken eeredienst Is het omdat wij het verplichtend onderwijs willen, met de vrijheid van den keus der school, die onwaar deerbare waarborg in eene maat schappij waar allen tot de stembus geroepen zijn en waar het bijgevolg geldt bewuste burgers te maken Is het omdat wij nevens de evenre dige vertegenwoordiging, de poli tieke gelijkheid van al de burgers willen Is het omdat wij eene rechtvaardige verdeeling willen der militaire las ten, waarvan al het last weegt op de onterfden der fortuin Is het omdat wij de zedelijke en stoffelijke verbetering willen van het lot der arbeiders Is het omdat wij al dezen die onder het klerikale juk van het scherven- gerecht niet gebukt gaan, waarmede zij getroffen zijn door de huidige regeering in zake van benoemingen Is het omdat wij niet willen dat de vrijheid een ijdel woord zij in ons land Is het omdat wij voor allen en in alles meer rechtvaardigheid willen Is het omdat alles dat men ons beschuldigt de tegenstrevers te zijn van den godsdienst Neen, niet waar Onze beschuldigers zijn maar poli tiekers die zich van den godsdienst eenen voetzuil maken om vooruit te komen en die maar de verdediging van het schoteltje in 't zicht hebben. De liberale partij is van natuur de kampioen der gewetensvrijheid en de getrouive waarneemster der breedste verdraagzaamheid, 't Is daar haar re den van bestaan. In een zijner ns had het Journal aan onzen konfrater Le Progrès, ge vraagd of het hem speet zich te moeten herroepen en herkennen, onder andere, dat de gewone ont- vangsten steeds aangroeien, terwijl de uitgaven Min denzelfden aard, in evenredigheid, niet vermeerde- ren. Le Progrés antwoordt daarop, het volgende De gewone uitgaven vermeerderen in schijn, ja, om de eenvoudige reden dat M. Colaert alle jaren, er voor eene aanzienlijke som doet overbren gen op de buitengewone uitgaven van het volgende jaar. Als bewijs daarvan hebben wij ge zegd, dat, ten allen tijde, onder het liberaal bestier de kosten van de jaarlijksche gemeentefeesten, in re kening gebracht waren als gewone uitgaven, terwijl ze tegenwoordig geschreven staan in de afdeeling van den buitengewonen dienst. Het Journalemdigt toch met zulks te bekennen, maar zegt, als ver schooning, dat het reeds alzoo was onder het bestier van M. Surmont. Om het even of het de voorgaande klerikale burgemeester geweest is of zijn opvolger die deze verandering in de begrooting gebracht heeft, het feit bestaat en kan niet geloochend worden. Ook behoudt M. Colaert deze overbrengst omdat het de gewo ne uitgaven van zoo veel vermindert. Merken wij hier in 't voorbijgaan op dat, de uitgave gedaan in 1903, voor het gemeentefeest geschreven staat in de begrooting van 1904, en bedraagt 9,492 fr. 67 c. Het Journal heeft ons nog ge vraagd dat wij de andere gewone uitgaven zouden aanduiden die op de buitengewone afdeeling zijn ge bracht Geheel geerne Konfrater. Zij zijn gemakkelijk om te herkennen, onder kapitel II der buitengewone uitga ven, deze zijn namenlijk de toelagen en bijvoegsels van allen aard die zich alle jaren voordoen. Zij zijn het ge volg van de onvoldoende credieten op de begrooting geschreven en dat nog voor de noodzakelijkste diensten, zooals het onderhoud der gemeente goederen, der hovingen en plantin gen, der openbare plaatsen en voor landen, der buurtwegen, en het kuischen der straten. De ontoereikendheid van menige kredieten gaat zoo ver dat op elke re kening, het krediet gebruikt wordt tot den laatsten duit. Om zich daarvan te overtuigen, hoeft men slechts de rekeningen, se dert 1901 uitgegeven, na te zien. Wanneer men belangrijke geldmid delen bezit en beschikt over 50,000 fr. meer dan de liberale administra tie als aandeel van de stad in het ge meente fonds, men zou op de begroo ting voldoende kredieten behooren in te schrijven om in alle noodwen digheid van verschillende diensten te voorzien, zoodanig dat men niet ver plicht weze gewone uitgaven op de buitengewone over te brengen. Hoeven wij te zeggen dat onze meesters het geheel anders doen Uit hunne manier van beheeren volgt, dat, al de uitgaven in het jaar gedaan in de rekening van hetzelfde niet voorkomen. Op deze wijze kan men met een oogslag niet zien we te de ware geldelijke toestand is van de stad. De groote overschotten op den ge wonen dienst die, zoo als M. Colaert en zijn Journal het beweeren, de buitengewone uitgaven moeten goec maken, zijn volstrekt valsch. Indien men er moest van aftrekken al de gewone ontvangsten welke men werpt op den buitengewonen dienst van het volgende jaar, deze over schotten zouden op zeer weinig uit- loopen. Wij waran voornemens in onze ko lommen eene inschrijvmgslijst te ope nen om ter hulp te komen aan de slachtoffers der ramp van Gourrières, van Oostende en der overstroomingen die zich voorgedaan hebben in ons land, in Vlaanderen,in do provincie Antwerpen en in het Walenland. Wij vernemen dat, op het initiatief van den öycle Club onzer stad, er om halingen ten huize zullen gedaan wor den. In die voorwaarden kunnen wij slechts wenschen dat het milddadig initiatief, genomen door deze maat schappij, met succes bekroond worde en wij verzaken aan ons eerategedacht, het inrichtingscoiniteit berichtende dat wsj ons gansch ter zijner beschik king stellen, indien wij het op de een» of de andere wijze kunnen nuttig zijn. Zondagavond, 11 dezer, zijn dieven gedrongen in de huizen die de Nrs 1 en 3 dragen der Pilkemstraat op het gehucht de Kalf vaart, en bewoond door Karei Waterbley en Jules Leupe. In de twee huizen zijn de meubels opengebroken geweest. Bij Karei Wa ter bley hebben de dieven een uurwerk ketting, twee oorslingers en twee rin gen gestolen, alles in het goud. Bi] Leupe hebben zij de hand gelegd op eene som van 12 fr., een vrouwen uur- wt>rk en eene zilveren ketting, ee'ne halsspeld en twee oorslingers in goud. De dieven hebben eene ruit uitgesne den om in elkeen der twee huizen te dringen. De diefte moet gebeurd zijn tusschen 6 en 8 ure. Koninklijke Jlaalschappij der Vrije Kruisboogschutters van Ypcr. Vogel en cirkel schieting van Maandag 49 Maart 4906 Aangeboden door de vaandeldrager. Ie prijs, vogel Félix Pintelon. ID prijs, hoog totaal, 12 6 11 10 39 10 Houtekiet G. IIIe prijs, laag totaal, 3 4 11 2 20 8 Podev.yn Aug. lVe prijs, hoog totaal, 12 4 12 11 39 9 Dewancker. Ve prijs, laag totaal, 2 3 3 12 20 9 VannieuwenhuyzeC. Onder de verschillige aantrekkelijk heden der foor, meiden wij in eerste lijn de Carrousel-Salon Opitz, die alle avonden veel volk aanlokt. Den roem der Carrousel-Salon Opitz is niet meer te maken, de Yperlingen en talrijke inwoners van het omlig gende kennen genoeg deze prachtige aantrekkelijkheid opdat wij er lof van zeggen. Donderdag 22 Maart, om 8 ure 's avonds, groot Gala feest. Maandag 26 Maart, groote Tombola. op de derde bladzijde van heden het 78 vervolg van ons boeiend mengelwerk IS A L S A AI, zuivere kina wijn, verwekt eetlust. Wilt gij een tijd beleven Van vrijheid en van recht, Dit doel van 't menschdoms streve In eeuwenoud gevecht 0 Wilt gij dat in onz' oorden Gelijkheid zij voor al In daad en niet in woorden Gelijk 't nu is overal Refrein Dan moet gij zonder dralen 't Zij vlaming of 't zij waal Geen vaan doen zegepralen Tenzij het liberaal. Wilt gij de tijden stichten Die nad'ren in 't gemoet Waar elke Belg zijn plichten Persoonlijk kwijten moet P Wilt gij clat ook de rijke, Hij die in weelde leeft, 't Kazerne niet ontwijke Omdat hij centen heeft 3 Wilt gij voor eeuw'ge dagen Als mannen vrank en vrij D'onwetendheid verjagen De bron van slavernij P Wilt gij door grondig leeren Verplichtend opgeleid Uw kindren zien floreeren In d'harden levensstrijd 4 Wilt gij, werkman versleten Van 't zwoegen vroeg en laat, Toch naar uw honger eten Als 't werken niet meer gaat Wilt gij dat uwe renten, Toch zoo erbarmlijk klein, In plaats van negen centen Een franksken daaglijks zijn 5 Wilt gij dat al de Belgen Gelijk staan in kiesrecht En eene wet verdelgen Waar laag bedrog aan hecht Wilt gij dat af van heden Eén man één stemme geldt En niet trots recht en reden Voordrij zelfs viere telt ELIXIR D'ANVERS stilt maag- en buikpijn La Tournée Mauzin la plus juste- ment réputée pour ses exellentes re- présentations lyriques, qui nous dom l'an dernier Le Domino Noir et le Bouf- fe et le Tailleur si supérieuremeDt in- terprêtés va reparaitre prochaimment sur uotre scène. Le spectacle se composera cette fois du Postillon de Lonjumeau, le légendaire opéra-comique d'Adam, et du Doctcnr Miracle un petit E chef-d'oeuvre, signé Ludovic Halévj, pour le livret et dont Charles Lecocq, l'auteur de Madame Angot et Bizet l'il-l lustre auteur de Garmen écrivirent lal musique. Si nous nous en rapportons a. l'opi-l nion de nos confrères des villes ou. la Tournée Mauzin s'est déja fait entenj dre, il y aura salie comble pour cetteI representation de bon goüt, aussi at- trayante pour les families que pour les amateurs de bonne musique. Het bestuur der ijzeren wegen heeft onlangs in Amerika eene reusachtige F kraan gekocht die duizenden en duizenden kilos gewicht in eenen wrong opheft en verplaatst, en die aan j 't werk gesteld werd nade ontriggeling te Wetteren. Nu is er beslist acht zulke j monsterkranen aan 180,000 frank ieder I te doen maken in de Belgische ijzerfa brieken. Die machtige tuigen rusten op twee lange en breede waggons, en worden in werking gesteld door den j stoom der locomotief zonder de mi"' I ste moeite tillen zij de machtigste ma- j chienen en de zwaarste locomotieven op, die tot 100,000 kilos wegen Een Zwitsersche arts, D'Odier. aan de Academie van geneeskunde Parijs laten vernemen dat hij een del had gevonden om de kankeik te beteugelen bij dieren en de zl te diagnostikeeren bij men8C^^ra op I hoopt zijne geneesmethode wel menschen te kunnen toepassen- Proefnemingen worden voor g in het gesticht Pasteur te Berne. -=-<>3ioo-c.» 2 a.naWWr-r-

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 2