LEEST YPER. Politieke vergadering W AI ST E N. Politieke vergadering. POPERINGHE. Politieke vergadering. Elens, w ie lieat er nu Volksgezind weekblad der "Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Liberale vereeniging Het Wilde Meisje. De Forten. Strijdlied. Donderdag, 19® April 1900. 5 centiemen. Tweede jaar. !Vr 25. 1) Nolf Ernest, 2) Vandenbulcke Jules, 5) Titeca Arthur, 1) Victoor Eudoxe, 2) Iweins Emile, 5) llasschelein Valère, M. Mechelynck, M. Persoons, Den 22 April, Den 29 April, Kamer. Zouden de liberalen in Belgie de Eransche politiek inbrengen. De Kierikalen liegen. De liberalen en de boeren. Herbergiers De Leerplicht of hel Verplichtend Onderwijs. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des ijbmnierdags. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voorden buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, bixinudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de NotariaIe en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. van liet arrondissement Yper. WETGEVENDE KIEZING VAN 27 MEI 1906. Titelvoerende kandidaten advokaat, uittredend kamerlid proprietaris te Wervick burgmeester van Nieuwkerke Plaatsvervangers s burgmeester te Meesen advokaat te Yper brouwer te Poperinghe Zontfag 22 AprSI 1 006, om 3 uren 's namiddags, DER OUD-POMPIERS SPREKERS kamerheer van Gent. kamerheer van Sl Niklaas. in den HOOST E!B. DER PUIL HARMONIE, om 3 ure. SPREKER: volksvertegenwoordiger van hel arrondissement Aalsl °P de derde bladzijde van heden het 9° 'ervolg van ons boeiend mengelwerk Vraag door den heer Nolf tot den Iteer minister van Financien en open bare werken gericht Al het regenwater van het bekken der Yperlee stroomopwaarts do stad Yper moet verspoelen door de beek langsheen den linkerkant der vaart van Yper naar Boesinghe. Die vaart kreeg eertijds water van gezegde beek ter plaats de Speye genaamd, waar eene afleiding was aangelegd en ont ving 's winters ook een deel der over tollige waters van den waterloop ter zijde. Sedert verschtllige jaren heeft het beheer van bruggen en wegen die waterleiding afgedamd daardoor wor den de oeverbewoners stroom afwaarts de Speye telkens als het water wast, overstroomd: Zou de heer minister niet willen zeg gen welke maatregelen hij van zins is te nemen om den toestand te verhelpen, die zoo schadelik is voor een aantal inwoners van Boesinghe, Zuidschote en Noordschote jEen woord aan de kiezers. Den 24Jauuari werden de nieuwe forten voor Antwerpen in de Kamers gestemd door de kierikalen Voor de forten hebben gestemd on ze uittredende klerikale representan ten Golaerten Van Marris We zegden het dtkwijIs genoeg aan de kiezers betrouwt die gasten niet hunne daden hebben immers genoeg bewezen dat ze niet -te betrouwen zijn. Wezagden gelooft-ze niet als zo u spreken over den godsdienst de gods dienst is voor hen den mantel waaron der ze alles v-rbergen wat misselijk is gelooft zo niet al ze u spreken van genegenheid want de genegenheid be staat niet gelooft ze niet als ze u be loften doen, want die beloften zijn valsch. Wat zagen we altijd vóór dé kiezing? Onze klerikale Kamerkandidaten lie pen heel het arrondissement plat overal vergezeld, aangeprezen, opge drongen door de politieke pastoors ze hielden meetiagen in scholen en in kloosters, ter wij 1 de pastoors meetingen hielden op hunne preekstoelen. Honderde, duizende malen werd er herhaald, geroepen, gezongen en ge schreven Wij katholieken verwerpen alle vermeer deringen van krijgslasten, alle vermeerde ring van uitgaven voor liet leger. Wij waarschuwden de kiezers tegen zooveel valschheid wij herinnerden hen het aloude vlaam-chespreek woord a Als de vos de passie preekt, b'oerkens wacht uw ganzen s Velen hebben toch geloof gehecht aan de beloften van de klerikale vos sen en wat hebben ze bekomen O, de uitslag is prachtig. Colaert en Van Merris hebben de mil joenen-verbrassing gestemd voor nieuwe forten zij hebben hunne be loften en hun woord verbroken. Maarzij hebben tegen de vijf mil joen gestemd, door de liberalen voor gesteld om de ongelukkige landbou wers ter hulp te komen. Zij zijn tegen het behoorlijk pen sion van den ouden werkman, waar door zoovele ellende zon verdwijnen. Ze zijn tegen de afschaffing van het schandalig vergunningsrecht. Ze zijn tegen het onderwijs, omdat hunne heerschappij gevestigd is op de onwetendheid van het volk. AC de kiezing zal naderen zullen ze weer afkomen met nog andere piket tere van denzelfden kaliber, en met grooten renfort van pastoor en flam baeuwdragersen 'tzal vveêr een geroep zijn voor geloof, van kerk verbranders en priestervervolgers Daarbij weêral karrevrachten belof ten, al wat u aangenaam kan zijn in dit en het toekomend leven. Da onnoozale snullen alleen zullen zich nog door die valsche en bedriege- lijke vertelsels en beloften laten beet nemen alwie de daden van die man nen heeft, onthouden zal zeggen Colaert en Van Merris, ge stemdet voor da forten ge stemdet tegen de boe ren, tegen de werklieden, tegen de ne- ringdoeners, tegen de rechtvaardigheid Trekt er van onder Wij stemmen voor u niet meer. De kierikalen roepen lot al wie het hooren wil, dat, moesten de liberalen hier meester worden, zij de kloosters zouden sluiten, zooals in Frankrijk. Daarop antwoorden wij Wat in Frankrijk gebeurt gaat ons niet aan Van zulke politiek willen wij niet. Daarenboven ware het in België onmogelijk ze in te voeren. Hoe dat Omdat onze grondwet de vrijheid van vereenigingde vrijheid van gods dienst en de vrijheid van on ierwijs waarborgt Rn, om die vrijheden uit de Grond wet teschrabben ofte veranderen moet daartoe de goedkeuring der twee der den der Kamers verkregen worden. Gij ziet dus. beste kiezer,dat de kie rikalen ii vodden wijsmaken want het ware onmogelijk de twee derden der Earners op dit gebied t' akkoord te vinden, ten zij dat de kierikalen zelve tegen die vrijheden zouden stem men De kierikalen pogeu onze vrienden zwart te maken bij de boeren, en toch is dat al boter aan de galg Gij kierika len, ondervindt heden maar al te goed dat uw rijk ten einde is, dat de boer uwe konkelarijen naar den bliksem wenscht. dat gij op de buitengemeen ten oneindig veel van uwe macht hebt verloren door uwe zoogezegde boeren bonden, welke den boer geen voordeel bijbrengen, maar de kleine neringdoe ners eeuen vernietigenden oorlog aan doen in een woord gij kent de boeren slechts om u van hunne kleingeestig heid te bedienen in uw voordeel. Boerenkiezers, onthoudt wel dat de liberalen u 5 miljoen frank wilden ge ven om u te vergoeden voor de schade die gij verleden jaar hebt geleden, en de katholieken stemden als één man tegen zulk menschlievend voorstel, onder voor wendsel dat er geen geld was. Neen, boeren, voor u is er geen geld in kas, maar gij moet de kassen helpen vullen van derijke» die de winsten van uwe ondernemingen opstrijken Door wie wordt gij bedrogen Door de kierikalen. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Voor wien gaat gij stemmen Heeft er ooit een katholiek, sinds de meer dan 20-j trige klerikale regee ring, aan gedacht het wraakroepend vergunningsrecht af te schaffen Heeft M. de Smet de Nayer niet opent lij kin Kamer en Senaat verklaard, dat zoolang hij minister is, die hatelij ke wet zal behouden blijven Om die redens, herbergiers, is uw al lereerste plicht, eendrachtig samen te werken ten einde de kliek de Smet te helpen omverwerpen en dan heeft het vergunningsrecht geleefd. Al de liberale kandidaten hebben de verplichting opgenomen 't hatelijk vergunningsrecht af te schaffen. DAAROM voor de liberale kandidaten gestemd en meteen is uwen wensch volbracht en we zijn van de klerikale dwinglan- dij verlost Na 22 jaren katholiek bestuur is er bij de 200 miljoen overschot in de kas, roept de Gazette van Diest uit En als de liberalen aan Minister de Smet vijf miijoen vragen om de boeren te ondersteunen wier oogst door den hagel vernield is en eenige duizenden franks om de overstroomden van ar moede en ellende te vrijwaren, dan zegt onze groote geldverkwister Onmogelijk Wie mag er nu gelogen hebben Air Naar Wijd en Zijd. I. De tijd vliedt heen en voert ons tot de Mei, Die een heuglijken strijd zal zien strijden. Staat op, gij die het hart draagt hoog en vrij En uw schoudren van 't juk wilt bevrijden, Dat nu twintig jaar lang u verdrukt en [veracht, Uw belangen miskent en uw rechten niet [acht. Moedig vooruit, dappere strijders Eenig en vrij, vast hand in hand. Op, staat op, o gij volksbevrijders, Redt uw land II. Ontwaakt en weest niet langer meer ge- [knecht. Wilt niet langer uw kluisters nog dragen, Het uur breekt aan, het uur, waarin het [recht Als een zon aan de kimme zal dagen Als gij maar, vol van haat tegen den vuigen [tiran, Als één man stemmen zult tegen 't jappers- [gespan. Moedig vooruit, allen ten strijde, Zonder verlet, tot in de Mei. Op, staat op, die onrecht moest lijden, Maakt u vrij III. Ten strijd, vooruitgeen enkel weze laf, Onweerstaanbaar den vijand besprongen Hem neergedolven in een eeuwig graf En dan dreunend verlossing gezongen, En begroet met gejubel een glansrijk ver- [schiet, Dat ons vrijheid, gelijkheid, rechtveerdig- [heid biedt. Moedig vooruit, allen ten strijde, Eenig en vrij, vast hand in hand. Op, staat op, o gij volksbevrijders, Redt uw land Samenspraak tusschen Jan en Sus. Jan. Zeg, Sus, wat verstaat gij door verplichtend onderwijs Sus. Dat is een voornaam punt in het WEERGALM IN DE ZAAL IN DE ZAAL ■»3"ÖÖ*«= n

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1