m. No LEEST POPERINGHE. Politieke vergadering. EI. e n s, COMEN. Politieke vergadering. SE, Ernest if ©If. ROUSBRUGGE. Politieke vergadering ML Bay 1. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Liberale vereeniging Het Wilde Meisje. Donderdag, 26® April 1906. 5 centiemen. Tweede jaar. Nl' 24. Verschijnende des SMonderdttgs. TiteSvoerende kandidaten 1) Xolf Ernest, 2) Vandenbulcke Jules, 5) Titeca Arthur, Plaatsvervangers 1) Victoor Eudoxe, 2) Iweins Emile, 5) Masschelein Valere, Den 29 April, Den 29 April, Den 6 Mei, Kamer. Liberale Vereeniging. Meeting van 23 April. Zouden de liberalen in Bel oie de Fransche poliliek inbrengen. Eendracht maakt Macht. Vires aequirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voorden buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. va» hd asTomtissemeirt Yper. WETGEVENDE KIEZING VAN 27 MEI 1906. advokaat, uittredend kamerlid proprietaris te Wervick burgmeester van Nieuwkerke. burgmeester te Meesen advokaat te Yper brouwer te Poperinghe. DER PH1LHARMONIE om 8 ure. SPREKER: volksvertegenwoordiger van het arrondissement Aalst. in de herberg "Au Soleil 1 Levant, Wervickstraat, 28, bij Emile GRYSON, om 6 ure. SPREKER: Yolks vertegenwoordiger. in de herberg A 1 O in n i b u s, Haringhestraat, bij Emile PORREYE-BASTOEN, om 3 1/2 ure. SPREKERS: Volksvertegenwoordiger van Veurno- Dixmude-Oostende. Volksvertegenwoordiger van Yper. Men schrijft in bij den Uitgever, Dixmudëstraat, nr S3, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen 25 c. n Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. op de derde bladzijde van hedehhet 10" vervolg van ons boeiend mengelwerk Vraag door den heer Nolf tot den heer minister van Financien en open bare werken gericht Al het regenwater van het bekken der Yperlee stroomopwaarts de stad Yper moet verspoeleD door de beek langsheen den imkerkant der vaart van Yper naar Boesmghe. Die vaart kreeg eertijds water van gezegde beek ter plaats de Speye genaamd, waar eene afleiding was aangelegd en ont ving 's winters ook een deel der over tollige waters van den waterloop ter zijde. Sedert verschillige jaren heeft het beheer van bruggen en wegen die waterleiding afgedamd daardoor wor den de oeverbewoners stroom afwaarts de Speye telkens als het water wast, overstroomd. Zou de heer minister niet willen zeg gen welke maatregelen hij van zins is te nemen om den toestand te verhelpen, die zoo schadelijk is voor een aantal inwoners van Boesinghe, Zuidschote en Noordschote Antwoord De vraag is op onderzoek. De groote meeting door do liberale Associatie ingericht, had talrijke toe hoorders uitgelokt. De groote zaal der Oud Pompiers was opgepropt met eene geestdriftige menigte dte aan de twee sprekers het beste onthaal gedaan heeft. De heer advokaat Bossaert zit voor, omringd van de heeren Meehelynck, Brunfaut, Masschelein, Dechièvre, Dalmote, Maleveys, Leon Vermeulen en Gh. Vermeulen. M. Bossaert opent de zitting. Hij verontschuldigt de heeren Ern. Nolf en Victoor, die eene meeting geven te Waasten. Spreker maakt eene korte zinspeling op den tegenwoordigen toestand der liberale partij en zegt ons al de hoop die de liberalen van het arrondisse ment bezielt. Hij verzekert aan M. Ern. Nolf eene groote meerderheid, spijts al de katholieke vertelsels [toe juichingen). De eerbiedwaardige voorzitter be dankt de aanwezigen en stelt den eer sten spreker voor, M. den volksverte genwoordiger Meehelynck van Gent. (Toejuichingen.) M. Meehelynck begroet met fierheid de ontwaking der anti-klerikale par tijen, die in Mei aanstaande de neder laag van het ministerie zullen verzeke ren" (toej.) Hij acht zich gelukkig te bestatigen dat West-VIaanderen in het bijzonder zich onderscheidt in den tegenwoordigen strijd waarvan de toe komst van ons land zal afhangen. Spreker onderbreekt zich om den heer doctor Persoons te groeten, volks vertegenwoordiger van S» Nikolaas, deu vlaamschen propagandist, die in de Kamer een arrondissement verte- aenwoordigt waar de klerikalen zich Redert jaren als meester gevestigd hadden. Hij stelt een hoerah voor ter eere van den sympathieken propagandist. [Uitroepingen Leve Persoons). M. Meehelynckmet eene warm9 en Ovv rtuigende stem, z°gt dat het huidi ge ministerie zal omgeworpen worden in Mei aanstaande, dank aan de zetels welke de vlaamsche liberalen zullen veroveren te Oostende, Roeselaere, Brugge en Kortrijk. De stemming zal ons dus verlossen van die Regeering die ons verdrukt de vereenigde partijen zullen ze ver gruizen en zij zal hare beurt de wet des o verwonnen ondergaan. [Langduri ge toejuichingen Zij zal onvermijdelijk bezwijken ondanks al de middelen welke die vuige partij durft gebrui ken om zich aan het bewind vast te klampen. (Donderende toejuichingen). Tot bewijs, roept hij uit, herinnert u wat de zachtmoedige herder van El- verdinghe deed doen [Langdurige toe juichingen.) Spreker brengt eene warme hulde aan dien ouden strijder, aan den vete raan der Ypersche liberalen, den heer advokaat Bossaert, levende zinnebeeld der eendracht die onder al de liberalen heerscht Donderende toejuichingen.) M. Meehelynck houdt zich dan bezig met het financieel stelsel der klerikale Regeernig dat het land naar den af grond leidt. Wij leven met het ont leend geld. In klare bewoordingen zicht der verhooging van de openbare schuld Belgie, met een minister van financiën gelijk de Smet de Naeyer, loopt naar den ondergang. De ontleen de sommen groeien jaarlijks aan se dert 22 jaren is de verhooging van 130 o/0. Maar gelukkiglijk is de klerikale meerderheid uitgeput Mannen als de heeren Beernaert en De Lantsheere hebben met recht het beheer van dien fameuzen prins der financiën gehe keld. Het is dus hooge tijd dit te ver helpen. [Geestdriftige toejuichingen). Liberalen. 1883 Ontvangst fr. 156,000-000 27,50 per hoofd. Intrest leening 1883 fr. 80,000-000 met kroozen van 4 in plaats van 3 zooals nu. Onrechtstreeksche be lastingen fr. 56,500-000 10,20 per hoofd. Katholieken. 1905 Ontvangst fr. 252,000,000 36 fr. per hoofd (8 fr. meer of 30 Intrest leening fr. 102,000-000 Onrechtstreeksche be lastingen fr. 127,500,000 het zij 18 fr. per hoofd of 80 0/° ver- hoogiug. Spreker behandelt de kwestie der inventarissen in Frankrijk waarvan de Ypersche klerikalen in het bij zonder zich meester gemaakt heb ben om tot basis te dienen van hunne domme polemiek. Hij geeft er een over zicht van en toont ons klaarblijkelijk dat het de fanatieke katholieken zijn die opstaan tegen eenen berscherm- maatregel die zij zelve gevraagd heb ben en welken de republikeinen zoo goed geweest zijn toe te staan. Goedkeu ringen M. Meehelynck laakt krachtdadig het Journal d'T'pres en zijne fameuze opstellers. Hij kan niet nalaten de re devoering te herinneren door M. Co- laert te Zuidschote uitgesproken. Hij hoopt dat deze laatste zich zal ver- schoonen wanneer hij zal gedwongen zij u het te doen [geestdriftige en langdu rige toejuichingen.) En nu dat de klerikalen zeggen dat, eens dat de liberalen aan het bewind zullen komen, zij zich verhaasten zul len het combisme in te voeren, zij voe gen er niet bij, de onnoozelen, dat er daarvoor eene herziening van deGrond- wet zal moeten zijn en meer dan da twee derden der stemmen dat bij ge volg dit maar zou mogelijk zijn dan indien de katholieken zelf Gombisten wierden. [Gelach.) In dat geval zonden wij met hen niet zijn [Toejuich.) Spreker heeft geëindigd met eene wonderlijkeslotredeen de vergadering heeft hem met geestdrift toegejuicht. De heer voorzitter geeft alsdan het woord aan den heer Persoons, volks vertegenwoordiger van S' Nikolaas. M. Persoons, die zich in een zeer zuiver vlaamsch uitdrukt, begint met hulde te brengen aan de vlaamsche liberalen, wier onvermoeibaren ijver krachtig zal medehelpen om de kleri- rikale Regeering omver te werpen die ons sedert twee en twintig jaren ver drukt. Hij gro6t de talrijke tegenwoor dige toehoorders en moedigt ze aan om zonder ophouden te strij len. [Toejui chingen) Spreker onderzoekt alsdan de oor zaken die onvermijdelijk den val der Regeering zullen te weegbrengen en ontwikkelt klaar de vier groote punten van het programma der liberale par- tii het zuiver en altremeen stemrecht, de evenredige vertegenwoordiging, den persoonlijken dienstplicht en het verplichtend onderwijs. De eerste en de heilzaamste verbetering is het in voeren van het zuiver en algemeen stemrecht. M. Persoons geeft uitleg gingen over de aanneming der linker zijde van het A. S.en der voorbehou dingen gedaan door zekere leden. [Geestdriftige toejuichingen). Spreker houdt zich bezig met de gouvernementeele politiek, die lafher- tiglifk hetonderwijs aangevallen heeft. Hij toont on3 de onrechtvaardigheid waarmade de benoemingen der lee raars gedaan zijn, de verstandigste zijn dikwijls vervangen door onbe kwame onderwijzers. De Regeering verkiest het geld der lastenbetalers nutteloos te verkwisten en de scholen te vervangen door gendarmerijen. [Langdurige toejuichingen). M. Persoons toont dat het tijd is de Regeering omver te werpen. En dit is geeneijdele zinsnede van propagandist. Hij speekt bij eigen ondervinding. Overal, in alle dorpen, verklaart zich de haattegen de rampzalige katholieke Regeering, overal verlangt men om de teugels der Regeering in de handen van een auti-klerikalen minister te zien [langd. toejuich). Spreker toont ons dat de liberale partij gesteund is op de vrijheid en de rechtvaardigheid. Wij willen de vrij heid voor alles en op alle gebieden. Wat het belachelijk pensioen betreft van 18 centiemen daags dat de klerika le Regeering verleent aan de ongeluk kige werklieden, wij mogen verzeke ren dat wij, eens aan het bewind, ieder werkman die den ouderdom van 60 ja ren bereikt heeft een pensioen van 1 fr. daags zullen geven [geestdriftige en langdurige toejuichingen). De heer Voorzitter Bossaert bedankt de sprekers en de toehoorders, te mid den der geestdriftigste toejuichingen. De klerikalen roepen lot al wie het hooren wil, dat, moesten de liberalen Dl WEERGALM IN DE ZAAL gorVt Lij orxa oon ror^olijlioncl o^ow

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1