Zeer belangrijk bericht. Herziening der kiezerslijsten. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 5e Juli 1906. 5 centiemen. Tweede jaar. Yr 54. Korts vóór de kiezing van 27 Mei, hebben een aan tal personen zich begeven naar hel Secretariaat der liberale Associatie om te reklameeren tegen hunne niet inschrijving op de kiezerslijsten of de niet toe kenning der bijgevoegde stemmen waaraan zij recht hadden. Vele onder hen hebbenmisgrepen doen kennen ten voordeele van klerikalen. De liberale Associatie doet een dringenden oproep aan al deze burgers zich wel te willen, zonder vertoe ven, hunne reclamaties indienen naar het gemeente bestuur van hunne verblijfplaats. Om zeker te zijn dat er recht zal gedaan worden aan hunne reclamaties is het noodig dat zij zich door den gemeente secretaris een bewijsschrift doen afleveren, bij hetwelk besta- tigd wordt dat hunne reclamaties gedaan zijn ge weest. De kiezerslijsten worden voorloopend gesloten den !n Juli. Zij moeten dienen namelijk voor de gemeen- tekiezingen van October 1907. Hel is dus van het grootste belang dat al onze politieke vrienden hunnen plicht doen. De liberale Associatie van Yper welker bureel, Se minariestraat, I, alle weekdagen open is van 9 ure tot 's middags en van 2 tot 6 ure, en 's Zondags en de feestdagen van 9 ure tot 's middags, gelast zich kosteloos al de stappen te doen om aan hare vrienden recht te doen wedervaren. Men zegge het voort Opgedragen aan alle weldenkende katholieken. Van heden lot morgen. Ëen herderlijke brief. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des donderdags. Vires aequirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den'ruiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Diximidestraat,?n1 S3, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariala en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen 25 c. n Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Het volgende is getrouw en letterlijk vertaald uit een pas verschenen boek (1), geschreven en uitgegeven door monseigneur Fuzet, Roomsch-katholie- ke bisschop van Rennes, in Frankrijk. Wij geven het ter overweging aan alle weldenkende katholieken «De lessen van gematigheid, ons door paus Leo XIII gegeven, eD die ons voor schreven den godsdienst heel en al te onthechten van de politiek, zijn DOOR DE FRANSGHE ÜLERICALE'N bestre den geweest, slecht uitgelegd, nog 8lechter gevolgd, en nochtans, zij WA REN VOOR ONS HEIL EN VERLOS SING. Te midden der puinen die ons, DOOR ONZE EIGENE SCHULD, om ringen, zal het noodig zijn de politiek van den grooten paus te hernemen, om onze verwoeste inrichtingen, herop te beuren, 't Is het eenig vast terrein Waarop wij ons kunoen staande hou den, en wij weten wel dat Paus Pius X GEEN ENKEL VOORSCHRIFT VAN ZIJN VOORZAAT HEEFT INGETROK KEN. De Heilige Stoel verstaat zeer wel, dat, indien wij willen dat het landsbe stuur met gematigheid en vrijzinnig- beid de nieuwe gestemde wetten toe past, wij ons volstrekt moeten onthou- R)De laatste jaren van het Concordaat. den van ons met politiek te moeien, en ons, heel en al, opsluiten in ons gees telijk ambt. WIJ MOETEN EEN OP ROEP DOEN AAN ALLE RECHT ZINNIGE LIBERALEN, AAN DE TREFFELIJKE LIEDEN VAN ALLE PARTIJEN, en geen ander politiek vaandel voeren, dan het vaandel van het vaderland. Wij zullen eindelijk moeten bereid zijn om alles op te offe ren, voor zooveel die opofferingen over eenkomen met d6 stiptste plichten van ons geweten, en een minder goed, dat wij terstond kunnen verkrijgen, niet misprijzen, in de onverstandige hoop van een grooter goed dat hoogst twijfe lachtig is. Wij zullen voorzeker het oude Con cordaat niet meer terug zien, en ik be geer zulks ook niet, want de Kerk, zou erbij, nogmaals, DIE KOSTELIJKE VRIJHEID VERLIEZEN DIE ZIJ NU BEZIT IN DE PRIESTERLIJKE BE NOEMINGEN. Maar ik hoop dat er tus8chen Kerk en Staat, middel zal zijn tot eene verstandhouding te geraken, die hoogst voordeelig zou zijn aan de belangen van beide. n Wij zullen alzoo in de vriendelijke betrekkingen, tusschen beide machten, het wereldsche standpunt vinden dat wij noodig hebben voor onze goddelij- kezending, en 'tgenewij verloren heb ben met de stoffelijke schikkingen van het Concordaat, zullen wij, door onze manier van handelen, terugvinden in de liefde van het volk Weldenkende katholieken I Vergelijkt de bovenstaande verkla ringen van eenen godvruchtigen prins der Roomeche Kerk bij de nijdige en leugenachtige ophitsingen onzer cle rical e gazetjes, bij de opruiende predi- catiën der pastoors en onderpastoors, bij de kiesmanifesten en gekleurde beeldekens die in alle gewesten op de kosten der diocesane kassen werden uigedeeld voor de verkiezingen van 27 Mei en gij zult met ons beschaamd zijn over het aanwenden van zulke lage middelen, bedriegelijk voorgebracht in naam eener religie welke zij helpen in minachting brengen. Ik heb hier voor mij eene heele ver zameling liggen van die gekleurde printen zoogezegd volgens de pho tographic welke met duizenden en nog duizenden door de geestelijkheid werden verspreid in de meeste dorpen van West-Vlaanderen, Brabant en de Kempen, tijdens de laatste kiesperiode. Priesters mishandeld en van den pre dikstoel gesleept, O.-L.-Vrouwbeel den in t' vuur geworpen, crucifixen stuk geslagen door de Combisten, de in de kerk biddende geloovig6n door benden stokslagers (liberalen en socia listen overvallen, dit alles is zeer toon jelkundig dramatisch in schrille kleuren afgebeeld. 't Was geschikt om verstaan te wor den, zelfs door boeren die geen A voor eene B zouden kennen. En in alle biechtstoelen werd er ge fluisterd aan het oor van vrouwen en kinderen, die het naar huis moesten voort gaan zeggen, en in alle predik stoelen werd er met de hand op het kruisbeeld verzekerd dat onze Vlaam- sche kristelijke boeren van al zulke gruwelen ook weldra getuigen zouden zijn, dat men ook onze kerken zou sluiten, onze priesters zou mishande len, onze heiligenbeelden zou vertrap pelen en verbranden, indien de kiezin gen ten voordeele van de liberalen moesten uitvallen. Zoo ging het er in Vlaanderen op toe, daags voor de wetgevende verkie zingen van 27 Mei 1906. Ik heb hier voormij,opmijneschrijf- tafel, eene echte .photographic liggen, naar de natuur instantané geno men bij het bezoek van den voorzitter der Fransche Republiek, den heer F^tl- Uères, aan de stad Tourcoing, juist b dagen na de verkiezingen in België. Gelijk men weet is Tourcoing eene Fransche stad, gelegen aan de Belgi sche grenzen. Op de photographie staat afgebeeld de door onzer Belgische katholieke gazetten zoo dikwijls hooggeroemde priester Lemire, eerbiedig buigend met den hoed in de eene hand, de andere hand vriendelijk eerbiedig drukkend in degene van den repubhkeinschen minister Clémenceau, staande nevens Fallières, den voorzitter van de Fran sche Repubiek, van de regeëring, die zoo krachtdadig de wet op de kloos tercongregatiën en op de scheiding van Kerk en Staat,, namelijk voor wat 't opmaken der inventarissen betrof deed handhaven. En weet ge wat pastoor Lemire tot M. Fallières zegde IK ZOU aldus sprak hij GANSCH DE GEESTELIJKHEID VAN FRANKRIJK IN MIJNEN PERSOON WILLEN VEREENZELVIGEN OM U MIJNE EERBIEDIGE HULDE EN MIJNE W ELKOMWENSCHEN IN HET NOORDERDEPARTEMENT AAN TE BIEDEN. En weet gij, wie er, in allereerbie- digste houding, dit tooneel bijwoon den en er zich feitelijk bij aansloten De katholieke gouverneur van Hene gouwen, de Belgische generaal Ducar- ne, de Belgische consul Thaune, enz die gezonden waren, NAMENS DE KATHOLIEKE MINISTERS VAN BELGIE, om aan diezelfde zoogenaam de kerkplunderaars en priesterver- moorders de hulde van onze katholieke regeering aan te bieden En toen 's namiddags, op het banket, door vijf maagdekens den voorzitter der Republiek en minister Clémenceau bloemen werden aangeboden uit dank baarheid voor al wat de Fransche Re publiek gedaan heeft ten gunste van het kosteloos wereldlijk volksonder wijs, weet gij wie daar aan tafel zat Nog een officieuse afgevaardigde van het Belgisch katholiek gouvernement de Belgische KATHOLIEKE volksver tegenwoordiger Van Merris van 't ar rondissement Yper. Boerkens, vergelijkt deze historische ware en echte tooneelen in de Fransche stad Tourcoing eens met de valsche ingebeelde tooneelen die ze u daags voor de kiezingen op die grof gekleur de beeldekens te zien gaven. En uw besluit zal zijn dat de Bel gische clericalen met de politico-katho- lieke priesters de grootste kwakzalvers en de ellendigste volksbedriegers zijn die ooit door de zon werden besche nen. Onze klerikale bladen zwijgen over alles wat hun tegengaatzoo gewagen zij geenszins over de veroordeelingen door hunne aanhangers als Vedastus, van Hougaerden, over den trio van Glabbeek, een woordje te reppen, maar wat ons waarlijk verwondert, is dat zij geene mededeeling geven van den herderlijken brief welke de aarts bisschop van Mechelen als zijne blijde inkomst aan zij ne onderhoorigen zendt. Zou die brief hun niet goed aanstaan Zouden zij de wijze gedachten van de zen kerkvoogd voor de geloovigen wil len verdoken houden, omdat de pries ters immer met deze raadgevingen hebben gespot Wat er ook van zij, de bisschop raadt vooral de naasten liefde aan, die de grondslag van het christendom moet wezen. De ware christen, zegt Z. E., is niet degene die gedoopt is en die zijne godsdienstige plichten goed onder houdt, maar die God als zijnen vader boven alles, en zijnen naaste als zijnen broeder, uit liefde tot God bemint. Deze twee liefden zijn onafscheidbaar, en het laatste oordeel zal over de be oefening dezer plichten uitspraak doen. Alwie de liefde bezit, is een christen. Alwie ze niet bezit, al beleed hij al de leerstelsel der kerk, is geen zoon van Christus familie; hij loochent dezen naam. De liefde voor onze broe ders, wie zij ook wezen, arm of rijk, geleerd of onwetend, vrienden of vij anden, moet werkzaam en grootsch zijn; deze maakt onze sterkte en onze eer uit. Waarom nemen de klerikale bladen dezen brief in zijn geheel niet op Is dit schrijven soms strijdig met de leer stelsels welke zekere ploegdeserteurs belijden, die enkel dezen beminnen, die voor hen gezind zijn, en degenen haten en vervolgen welke hunne ge dachten niet deelen i Wij zijn tot bisschoppen, tot priesters aangesteld om ons toe te wij den aan het welzijn der menschheid voegt de kerkprelaat erbij. Gij moet REALM

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1