ATEN M A. Dechiè KEURING GEWICHTEN, HET WILDE MEISJE. De partijdigheid onzer meesters. Voor vijf centiemen. Répétition-Uoncert CONCERT STAD YPER twee jarige 5 tot 20 JULI 1906, KLEINE BOTERMARKT. Herinneringsmedalie. Leger. ,,W) de vijanden van onzen God, de vijan- van onzen Christen godsdienst Zondag, 20 dezer, zullen welbekende en r®aarde sprekers in deze gemeente het 'oede woord komen voeren Ieder kiezer 1 0et het als eene plicht aanzien deze verga ring bij te wonen. Wij doen eenen oproep fnt al de menschen van goeden wilKomt, kiezers, naar de lpatste vergaderingen voor jg kiezing In gloedvolle woorden zal men laten zien wat al voordeelen een Katho liek Bestier sedert 22 jaren geschonken heeft aan al de klassen der samenleving vrij en vrank zal men er de goddeloozen, zij ^ogen liberalen of socialisten noemen, ont maskeren Iedereen weze op zijnen post Yoor alle gemak der kiezers heeft de ka- iholieke bond van Yper, in deze gemeente, i kiesvergaderingen belegd op Zondag 20 gei 1906, namelijk 's morgens ten 10JI4 ure te SK Jelijns in de meisjesschool. 's namiddags ten 2 1/2 ure in de Maria- school op den boschkant. 's namiddags ten 4 i\2 ure in het lokaal Ier dorpplaats. Namens het Katholiek Comiteit van Langemarck. De Eere voorzitters F. L.Coevoet P. SOETAERT. De ondervoorzitter De voorzitter C. Vandermeerscii. R. Cotteau de Patin De Schatbewaarder, De Schrijver, H. Vulsteke. PR. Seys. Langemarck, den 15 Mei 1906. En nu is het woord aan het Jour- d'Ypres Dat het ons met dezelfde gelegen heid uitlegge hoe M. L. Biebuyck te gelijk voorzitter der Rechtbank en onder-voorzitter van den katholieken Kring kan zijn. Hoe men beroemd wordt Een liberaal dagblad van Namen, I Opiniony heeft bij vergissing ge schreven dat het kartel te Kortrijk gezegepraald had in den persoon van M. Nolf.... Het klerikale dagblad der plaats, 1'Ami de l' Ordre, doet de vergissing uitschijnen en het Journal d Ypres drukt het artikeltje over met er als titel bij te voegen Ziedaar hoe men beroemd wordt Het is reeds zoo slecht niet dat I'Ami de l' Ordre de vergissing be merkt hebbe. Wij bekennen open hartig dat indien eene vergissing van dien aard in een klerikaal blad ge- f slopen had, ten nadeele der klerikale, volksvertegenwoordigers van Na men, wij het niet zouden bemerkt hebben en met ons niet weinig kleri- kalen. Maar het is van wege het Journal d'Ypres de beminnelijkheid te verre drijven met eensklaps de vermaard heid ervan aan M. Nolf toe te schrij ven. Onze Ypersche confrater zou beter gedaan hebben met zulkdanigen lof voor zijnen meester, M. Colaert, voor tebehouden. Want indien een nede rig blad der provincie zich bezig gehouden heeft met M. Nolf, heeft M. Colaert de eerbewijzingen beko men van aanzienlijker bladen, zooals le Réveil des Flandres, Independence beige, die door de gansche wereld verspreid is. Het verwondert ons dat het Jour nal d' Ypres er geen woord over ge rept heeft. Daar eene beleefdheid eene andere waard is, zullen wij het voor hem doen. Ziehier, inderdaad, wat de Réveil des Flandres van den 22 Juni 1906 schrijft De vereffening van een groot proces. Er is over eenige weken veel sprake ge weest van een proces van eerrooving, inge- spannen door M. Colaert, volksvertegen woordiger-burgemeester van Yper, tegen een liberaal blad der stad, Het Weekblad. M. Colaert vroeg 25,000 fr. schadevergoe ding voor aanvallen aan zijne eer gebracht, be rechtbank van ln aanleg van Yper ver- °°rdeelde den uitgever van het blad en den schrijver der fransche van misdaad beschul digde artikels, den in tot 15,000 fr. schade- Vergoeding of 6 maanden lijfsdwang den 2" tot 5,000 fr. of 3 maanden lijfsdwang en splidairlijk tot de kosten van het proces. M. Colaert bekwam daarenboven verscheidene 'olaschingen van het vonnis in de dagbla den zijner keus. De veroordeelden gingen in beroep tegen dat vonnis vóór het Hof van Gent Het Journal d' Ypres, orgaan der kleri kale partij, heeft ons over eenige dagen laten vernemen dat de veroordeelden van hun beroep afzagen. Onze bijzondere inlichtingen laten ons toe te zeggen dat eene vriendelijke overeen komst ontstaan is tusschen de partijen in de zaak betrokken. De overeenkomst be staat hierin de verweerders zullen aan M. Colaert de som van 5,000 fr. betalen. Na dit zal het publiek schatten wie deze is van onze volksvertegenwoor digers die hoop heeft vermaard te worden. Wij zouden volgeerne M. Van Merris in linie gesteld hebben maar ongelukkiglijk geen een orgaan houdt zich met hem bezig al onze opzoekingen zijn vruchteloos geble ven. Men bestatigt eene schreeuwende partijdigheid in al de daden der kle rikale partij Het stadsbestuur, grootendeels samengesteld uit strijdende, weinig nauwgezette leden, die niets anders beoogen dan te behagen aan de in vloedrijke personen, die kunnen be schikken over een zeker getal kie zers, trotseert in alle omstandighe den de openbare denkwijze. Om maar één voorbeeld aan te ha len, wanneer het er op aankomt een ouden gevel te herstellen, aanvaardt zij alles voor den eenen en weigert al wat voorgesteld is voor een anderen. Onze magistraten hebben een pro ces ingespannen tegen den eigenaar der herberg de Trompet, gewetensvol hersteld, omdat hij zijnen pachter toegelaten had in groote letters het uithangbord In de Trompet, te schil deren, wanneer zij den gevel van den Anker laten witten (hetgeen eene afschuwelijkheid is) die, evenals de Trompet, van denzelfden tijd dagtee- kent. Voor de stichting onzer lezers, de twee eigenaars zijn van eene te genovergestelde denkwijze. Een ander voorbeeld van de partij digheid onzer meesters. In den Bok, laat de stad toe eene overtent te bouwen en zij weigert het aan den Sultan. Moet men er de oor zaak van zeggen De twee bazen behooren tot dezelfde partij niet. Wanneer het er op aankomt het reglement op het bouwen op de gronden der stad stipt toe te passen, die den tijd bepalen in welken de kooper moet bouwen, verveelt het stadsbestuur dezen waarvan het niets te vreezen heeft, in tijd van kiezing, maar gebaart zich dood wanneer het denkt te moeten afrekenen met ie mand die zijne tanden durft toonen, en niet bevreesd is zelfs voor den heer Colaert. Inwoners der Meenenpoort, die in geen geur van heiligheid zijn bij on ze meesters, hebben verscheidene keeren het stadsbestuur verzocht de boomen te doen vellen die groeien achter hunne eigendommen om re den dat zij eene groote schade aan hunne planting doen. Onze bewonderenswaardige ma gistraten gebaren zich doof. Een welmeenende pachter huurt aan een belachelijken prijs eenen grond, gelegen achter de zwem school, op voorwaarde dat de stad de boomen doe verdwijnen die langs de dreef staan. Het Schepencollegie heeft op den zelfden stond gehoorzaamd. Het is de gelijkheid voor allen, zoo prachtig in hun kiesmanifest uitge roepen. Zaterdag 11- kwam de landbouwer G. Rosselle van Boesinghe met zijne boter naar de markt van Yper. Op de botermarkt gekomen, gelastte hij eenen boodschaplooper een briefje te gaan vragen aan den agent Rdie daar in dienst was. De boodschaplooper voldeed aan deze vraag en eischte tien centiemen voor het brief'je. RosseiU- weigerde zulks en zei dat de prijs maar vijf centiemen was en dat hij niet meer geven zoude. Er ontstond eene woordenwisseling en de agent R. kwam bij om te verne men wat er gebeurde. De boodschap- "ooper zei dat Rosselle weigerde te be talen. De agent liet den landbouwer den tijd niet om de zaak uit te leggen, hij nam hem bij den arm en leidde hem mede naar het politie bureel, tot gróoto verergernis van al de aanwezi gen. Op het politie bureel gekomen, leg de G- Rosselle de zaak uit aan den heer Kommissaris, die den agent R... wegzond en zegde dat men de men schen moest gerust laten als zij niets misdeden. En zoo kwam het dat een eerlijk man, omdat hij aan de eischen van eenen boodschaplooper niet wilde vol doen, van de markt weggeleid werd als een misdadiger en de schande moest ondergaan door de politie van de markt geleid te worden. Dat de agenten, vooraleer iemand aan te houden, beter naar de ware oor zaak vernamen, zonden zij zich niet in gevaar stellen een blauwe scheen te loopen bij den Kommissaris. G. R. SOCIÉTÉ DES ANCIENS POMPIERS DB LA VILLE D'YPRES. Veudreili procliain 6 Juillet, a 8 1/2 heures du soir, dans les Jardins de M. J. DID IER, rue du Lombard. Dimanclie suivant 8 Juillet, a 5 1/2 heures du soir, dans le pare de M. Em. I WE INS, chaussée de Menin. PROGRAMME 1. Blaze away, marche militaire Holzmann. 2. Fèle champêlre, ouverture Labory. 3 Suiteprintanière, Wesly. (a Aubade, menuet (b Fleurs et Papillons, valse lente 4. Kaisermarsch, "Wagner. Transcrite par M. H. Moerman. 2me PARTIE 1The Soldiers ofte Queen, marche mili taire J. Ord. Hume. 9 (a Concert de Tziganes, X. (b Silhouettes hongroises, X. D'après des motifs hongrois. Transcrits par M. 11. Moerman. 3. Les Saltimbanquesfantaisie Ganne. YAN EN VtkN IN DE De herinneringsmedalie der regee ring van Z. M. Leopold II is toegekend aan MM. E Froidure, ingenieur-prin cipaal, te Yper V. Feneau, conduc teur-principaal, teYper A. Deboutte, kantonier, te Boesinghe A. Deweirdt, kantonier, te Komen Van Isacker, kantonier, te Dickebusch A. Ver- haeghe, kantonier, te Voormezeele Gerfez, kantonier, te DranoutreC. Braem, kantonier, te Reninghelst A. Van Isacker, kantonier, te Elverdin- gbe H. Delannoo, kantonier, te Wyt- schaeteJ. Deboutte, kantonier, te Komen J. Delporte, kantonier, te Poperinghe A. Breyne, kantonier, te Yper. De herinneringsmedalie der regee ring van Z. M. Leopold II is toegekend aan M. C. Van Praat, eerste voorzitter van het Beroepingshof van Gent. ELIXIR D'ANVERS stilt maag-P en buikpijn. De volgende benoemingen hebben in ons garnizoen plaats gehad In de gezondheidsdienst M. J. Bos8aert, adjunkt-doktor van 1® klas bij het hospitaal van Yper, van het 3® linie, is bataljon's doktor van 2® klas genaamd. Bij het voetvolk. M. Constant, 2e kapitein bij het 3® linie, adjunkt van den staf, is kapitein bevelhebber genaamd. M. Ruth, luitenant bij het 3" linie, voorloopig bij het Instituut, telegra fisch is 2e kapitein genaamd. M. Yanvreckom, luitenant bij het 3® linie, gedetacheerd bij het ministerie van oorlog, is 2® kapitein genaamd. M. J. Debbaut, onder-luitenant bij het 3d linie, is luitenant genaamd. M. 0. Lagneaux, adjudant onder officier bij het 3® linie, is onder-luite nant genaamd. In de gendarmerie. M. Goffaux, onder-luitenant van het korps der gendarmerie, bevelhebber van het luitenantschap van Yper, is luitenant genaamd. BBanque et Biecourrement. Achat et lente de Blonds publics Échange de coupons Conversion eiSouscription a tons emprunts Beiges et étrangers. BBëlivrance sur tous pays de lettres de crédit, traites et chèques. Avances de fonds. Depót de fonds. Comptes-courants de Dépots de fonds avec carnet de cheques. 15, rue de Menin, 15 YPRES .liaison fondéc en 1873. AVIS IMPORTANT. Verification des tirages de titres remboursables. Les listes qui me sont présentéea doivent être dressées par ordre numé- nque. Le bureau est ouvert de 9 a TA hresmalin. BALSAM, zuivere kinawijn, verwekt eetlust. (16de VERVOLG.) V. De Schipbreukellng'e. Deze was eea edel hart. Zij had zijn aan gezicht niet kannen zien, maar indien zijne stem ooit in hare ooren weerklonk, was zij zeker hem te herkennen. Indien ik hem eens op mijnen weg ontmoet, moet ik hem niet kunnen antwoor den Ik heb deze genezen die gij gered hebt. k Neen neen ik ben niet vrij te vertrekken, herhaalde Vloghaver wan neer de vreemdelinge kloek genoeg zal zijn om te gaan, zal ik haar bidden mij met. haar mede te nemen en wij zullen gaan waar zij zal willen, op voorwaarde dat het verre, zeer verre van hier zij zoo verre dat ik voor altijd den weg ervan vargete. Met den dageraad stond zij. op en liep naar de zieke. Zij bleef er bij tot op het oogenblik dat het tijd werd om naar de hut te komen. De Steenuil reikte haar een stuk brood toe, waarvan Vloghaver de helft bewaarde, dan plaatste zij zich in den hoek van den haard, langs den kant waar haar grootvader gewoonlijk zat. Wanneer deze binnen kwam, legde hij zijne ruwe hand op's meisjes haar. Zijde, sprak hij, schoone goudgeele zijde Hoe wel zou het blauw met dat bleek kleur overeenkomen Gij zijt schoon, zeide hij, zoo schoon dat gij mij Micheline herinnert, de eenige der vrouweD mijner zonen die ooit toegestemd heeft mij een weinig te beminnen. De grijsaard nam Vloghaver op zijne Li.* _J lre P ARTIE. co Om tb C O a <T> Na 05

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 3