Tt? A 1\T r D r ]\T Chirurgien-Dentiste, 11A IN LD Lil24, Boulevard Malou, 24, Ypres, I X Consultations avant midi. Le meilleur marché du monde. KOOPEN P.-J.-F. EBEN-DOUSINELLE, négtenvins&spiritueux GENIÈVRE DE HASSELT UNE MAISON APPELS. E. LAMBIN-MATHÊE li État-Civil cTYpres. ÈL a CHAMPAGNE de toutes grandes marques YPER. MARTIN APPELS-MONKERHEL n: is a 1 2 a s 3 10 2 schoone charrette- karren 2° I campagne camion. Boulevard Malou, 24, YPRES, SPÉCIALITÉ DE COGNACS Slé Ae des Etablissements Ed„ de Saint-Hubert, a Orp-le-Grand. Notaire REYlYAERT, 53, DIXMUDESTRAAT, 53, YPER. Voor de herbergiers Wet op de Dronkenschap iARTIN En vente au bureau de celte feuille grand CHOIX DE CARTES «JOIJER. WHII LI 1 kniën. Een onvrijwillige schrik verwijderde het kind. Wat hebt gij vroeg Kermar op eenen toon die meer droefheid dan misnoegen te kennen gaf. Niets, grootvader, niets. Weet gij niet dat ik u bemin Ja, ik weet het. Zij voegde er bij, het hoofd op des grij saards schouder leggende, zoodanig dat haar strookleurig haar zich met het haar van den grijzaard vermengde Ik zal gelooven dat gij mij bemint, indien gij mij van hier wegleidt. Ah zeide Kermar, hebt gij dat ge dacht gehad Dikwijls. Waarom De Steenuil haat mij, en mijne ooms.... Welaan Mij ne ooms benij den mij 't Is waar, zuchtte de grijsaard, 't is waar En hij voegde er zachtjes bij Ja, als het priemkruid bloeien zal maar wij zullen beide vertrekken. Vloghaver huiverde en dankte den grij- eaard. Hij komt te zeggen als het priem kruid bloeien zal, dacht zij, maar ik zal hem eer overhalenZoohaast de zieke zal genezen zijn, zal ik hem medeleiden indien hij weigert, zal ik alleen vertrekken. Hier ben ik te bevreesd Twee dagen gingen aldus voorbij. De zieke spartelde nog altijd te midden eener hevige koorts. Op haar bed gezeten, zag zij eene opvolging van tafereelen die zij aan Vloghaver met eene zeldzame waarheid uit legde. Oh zeide zij, de zwarten keercn naar de chozas terug de dag is goed ge weestmen heeft veel peerlen gevonden Humbert zal te vreden zijnHij is rijk, zeer rijk wij mogen bij zijnen vader we- derkeeren, zonder te vreezen dat onze liefde hem baatzuchtig schijne.De schoone lucht van Islas del Rey is de lucht van Frankrijk niet waardEen brief leen brief Ah men gebiedt mij te vertrekken ik moet het, voor mijnen echtgenoot, voor mijne dochter.... De abt Regis is onze gids, onze raadsman... Ik zal gaan, ik wil mij opoffe ren, ik alleen zal de bloemrijke eilanden verlaten, ik zal over zee varen, voor mijnen echtgenoot, voor mijn kind. Vloghaver, bij het bed van zeegras der schipbreukelinge geknield, luisterde gretig naar die woorden zonder schijnbaar gevolg, en poogde het aandenken er van in haren geest te printeq. Arme vrouwv! zij heeft zich van haren man gescheiden om naar Frankrijk te ko men.... Zij heeft een kind.... Wat is er van dit kind geworden, mijn God Oh het is zeker in de eilanden gebleven waarvan zij spreekt. Maar eensklaps lichtte de zieke zich nog meer op en strekte de armen wanhopig uit Mijne dochter zeide zij, geef mij mijne dochter weder Laurens, waar hebt gij haar geleid, en wat zult gij met mijne kleine Dolorès doen Zij barste in snikken los en wrong hare vingeren met een hart verscheurend gebaar. Wat peisde Vloghaver, was hare dochter op het schip Arme ongeluk kige vrouw zij heeft haar in de armen ge legd van één der mannen die in het vaartuig gestapt zijn, en van dezen...., van dezen, heeft niet één de kust bereikt. Vloghaver, door schaamte en verdriet verbrijzeld, verborg haar voorhoofd in hare handen. Ik moet mij nochtansherinneren, dacht zij. Misschien zal ik haar eens nuttig kun nen worden.... Zij noemt haren man Hum- bert en hare dochter Dolorès.... een vreem de naam.... Zij bewoonde een eiland waar men peerlen en bloemen vindt.... De abt Regis zij heeft den naam van den abt Ré- gis uitpesproken.... Ik zal aan den pastoor vragen of hij hem kent... Ah dan Lau rens, Laurens aan wien zij hare dochter gaf... 't Is alles; Humbert, Laurens, de abt Régis, Dolorès. Vloghaver bracht het kopje met melk bij de lippen der zieke. Ik heb gevraagd om een leven te red den in uitboeting van deze die ik heb helpen verliezenMaar zal deze ongelukkige niet duizendmaal meer lijden indien zij het ver stand terug bekomt Het ware beter dat zij stierve, misschien.... Gelijk daags te voren bracht het meisje de koei naar den stal terug. Acht dagen lang leidde zij hetzelfde leven. Na verloop van dien tijd scheen het haar dat de gezondheid der zieke beterde. De koorts was min hevig, het oog vond zijnen glans weder en scheen bekende wezens te zoeken. Maar die eerste poging moest de zieke ongetwijfeld zetr vermoeid hebben, Want zij wierp zich achterwaarts en bedek te hare oogen met hare handen. Vloghaver's zijdeachtig haar raakte heur aangezicht aan zij meende de gekrulde lokken harer dochter te gevoelen en stamel de Dolorès Terwijl zij zich verheugde haar te zien herleven, verschrikte de kleine Vloghaver bij het gedacht dat de ongelukkige allengs- kens haar verstand terugvond. Wat ging zij antwoorden indien de arme moeder hare dochter vroeg Welken troost zou zij aan hare wanhoop bieden Vloghaver gevoelde zich zelfs het recht nmt te beproeven haar te vertroosten, zij die aan de wanhoop van zoovele moeders had medegewerkt. In hare eenzaamheid en haren angst her innerde zij zich de Maagd der kleine kerk, en ijlde naar de kapel. Indien het beeld de lippen niet kon openen, gevoelde zij echter dat het niet geheel stom bleef. Iets zoet, doordringend, steeg van haar onwetend hart tot de goddelijke en glimlachende Moe der, en eene inwendige kracht ontwikkelde zich in haar. Wordt voortgezet.) Declarations du 22 au 29 Juin 1906. Naissances Fenders, Benoni, chaussée de Bru ges. Hof, Madeleine, rue Basse. Tack, Marie, rue des Tuiles. Mi- chiels, Julienne, rue du Canon. Décès Moreel, Emile, 48 ans, sans profes sion, époux de Deltombe, Alixe, rue Longue de Thourout. Boudry, Julia, 70 ans, boutiquière, veuve de Cool- zaet, Pierre, rue Close. Flamey, Rosalie, 58 ans, sans profession, céliba- taire, rue de Lille. Degryse, Jules, 3 1/2 ans, Marché au Bétail. O S tt N Cu cs m - O. Verkochte kwantiteit. Granen, Tarwe Rogge Haver Erwten Boonen Aardappels Boter Eiers. Door uitscheiding van bedrijf Zich te begeven ten bureele van dit blad. Yper, drukkerij LAMB IN-MA THÉ E Dixmudestraat55. VIEUX SYSTÊME. HEIDSIECK, MOÊT1& CHANDON, DELBECK, MUMM C1*, LOUIS ROEDERER, ETC. Rifj-fjfeg\\if- 'M, 5*1*se It SpécialitésSemoir a toutes graines, le SIMPLEX Presses a briques.a bras et a moteur. Agence générale de vente en Belgique des machines agricoles HORNSBY des écrêmeuses centrifuges PARFAIfE des graines de betteraves DIPPE frères. Nouveau succèsSEÜL PREMIER PRIX, di plome d'honneur et médaille d'or au con cours pratique de Ciney, pour leur semoir a toutes graines LE SIMPLEX ÉTUlDH A YPRES. A VENDUE DE GRÉ A GRÉ AVEC DÉPENDANCES et 47 ares 10 cent. de Fonds-bdti et Jar din, A WPRES, le long du canal d'Ypres a Dixmude. Entree en jouissance immédiale. Ten bureele dezes, Declaration pour brasser, gereed gedrukt, aan genadigen prijs. ROEKHANDEL PlaTKKSeMFUFT IN KLADE DRUKLETTERS op stevig papier. gediplomeerden hovenier, Zoimcbeeksclien steenweg recht over het Kerkhof Ik heb de eer Ued. ter kennis le brengen dat er bij mij te bekomen I zijn alle slach van Fruit- en Sieraad- boomen, Rozelaars StruikenBloeien- de of Groenbhjvende planten, Sparren, enz. Ik beveel mij ook aan voor het AANLEGGEN, VERANDEREN, ON DERHOUDEN VAN HOVEN en SKR-1 REN. Snoeijen van FRUIT- en SR RAADBOOMEN in entreprise of n dagloon aan zeer gematige prijzen. Natuurlijke bloemen in alle seizoen, vervaardiging van Kronen, Bloem tuilenGarvenTafelversieringen, enz. Rechtstreekschen invoer van Holisti sche Bloembollen, JacinthenTiilli- pen, Narcisen, Crocusenz. Rij mij ook te bekomen alle slach van Bloem- en Groensel zaden. AARDAPPELEN zonder weergade, voor winter provisie. Er zal eene groote hoeveelheid plaatzaad te be komen zijn van die soort. Kortpendus, Parinnen en dobb Belfleur, appels van eerste soort. Prei- ven op aanvraag. In afwachting met uwe geliefde orders vereerd te zullen worden bied ik u, M mijne beste groeten^ sen aan. v YPER. /Men. vraagt ©eïl bekwamen hoveneir w j3Ê 7 „£L gg "c «Jj tS ■3 Ui a t/3 oaooooooo SO G* 'uO O O O O 2 O O s- O CD -G CL OJCOaOOOJO®! t-y "r-1 GJ O O T* 1-" Cfl G.0 CD -TH 020000000 SO 2.0 O O O O ca: ba ca cl ca 00 30000C009J a nUl O O O O O O O O 00 O O O O O O 00 CD oo" 45 -fl DU POUVANT SERVIR DE CAMPAGNE. MET DE ZONNEBEEKSCHEN STEENWEG,

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 4