Zeer belangrijk bericht. Herziening der kiezerslijsten. KIEZERSLIJSTEN Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 2e Augustus 1906. 5 centiemen. Tweede jaar. AI' 38. Korts vóór de kiezing van 27 Mei, hebben een aan tal personen zich begeven naar het Secretariaat der liberale Associatie om te reklameereti tegen hunne niet inschrijving op de kiezerslijsten of de niet toe kenning der bijgevoegde stemmen waaraan zij recht hadden. Vele onder hen hebbenmisgrepen doen kennen ten voordeele van klerikalen. De liberale Associatie doet een dringenden oproep aan al deze burgers zich wel te willen, zonder vertoe ven, hunne reclamaties indienen naar het gemeente bestuur vau hunne verblijfplaats. Om zeker te zijn dat er recht zal gedaan worden aan hunne reclamaties is het noodig dat zij zich door den gemeente secretaris een bewijsschrift doen afleveren, bij hetwelk besta- tigd wordt dat hunne reclamaties gedaan zijn ge weest. De kiezerslijsten worden voorloopend gesloten den ln Juli. Zij moeten dienen namelijk voor de gemeen- tekiezingen van October 1907. Hel is dus van het grootste belang dat al onze politieke vrienden hunnen plicht doen. De liberale Associatie van Yper welker bureel, Se minariestraat, I, alle weekdagen open is van 9 ure tot s middags en van 2 tot 6 ure, en 's Zondags en de feestdagen van 9 ure tot s middags, gelast zich kosteloos al de stappen te doen om aan hare vrienden recht te doen wedervaren. Men zegge het voort, HERZIENING Eene dakpan. Wet op de Zondagrust in de Nijverheids- en Handelsondernemingen. Eendracht maakt Macht. 0 evSChl/Hende des tPOHderdUffS. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS: Voor den buiten: Ken jaar, Fr. 3-00. Voor stad Ken jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft iri bij den Uitgever, Ij i x m u d est raat, nr SS, te Yper. De aankondigingen van gansch België en't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Üijnsdag middag vrij en onderleekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. 1 Mei ÏÖOT tot 30 April 1908 Algemeene bemerkingen. De lijsten worden jaarlijks opgemaakt door het College van Burgemeester en Schepe nen, van den ln Juli tot den 51n Au- gusti. Zij worden van krachte den l" Mei van het volgende jaar. De voorwaarden van ouderdom moe ten vervuld zijn op ln Mei van het jaar dat volgt op hetgene der herziening der lijsten de andere voorwaarden moeten vervuld zijn op ln Juli van het jaar der herziening van de lijsten. De lijsten, voorloopig gesloten den 31 Augusti, zijn, te rekenen van 3" Sep tember, ter beschikking gesteld van het pubhefe in het gemeente secreta riaat en in het commissariaat van po litie. De reclamatiën met de noodige be wijsstukken moeten gedaan worden vóór den 31 October, voor het Sche pencollege. De beslissende lijsten worden geslo ten den 20 November en ter beschik king van het publiek gesteld te reke nen van 5 December. De reclainatiën voor het Beroepshof moeten neergelegd worden met al de bewijsstukken ten bureele van het arrondis8ements commissariaat, vóór den 31 December. Om kiezer te zijn» Moet men 1) Belg zijn van geboorte of de groote inburgering bekomen hebben. De kleine inburgering is voldoende voor het kiesrecht der gemeente. 2) Op ln Mei 1907, 25 jaren oud zijn voor de Kamer30 jaren voor den Se naat. de Provincie en de Gemeente. Indezelfde gemeente gehuisvest zijn sedert ten minste een jaar op den da tum van lnJuli 1906, voor de Kamer den Senaat en de Provincieen sedert drie garen ten minste, op denzelfden datum, voor de Gemeente. Eeue bijgevoegde stem wordt verleend voor de Kamerden Senaat en de Provincieaan den kiezer van 35 jaar oudgetrouwd of weduwe naar met wettelijk nakomelingschap, en in 1905 reeds ten minste 5 fr. betaald hebbende aan den Staat voor peraon- neele belastingen, ten ware hij er van ontslagen ware om reden van zijn be roep. Voor de Gemeente is die bijge voegde stem maar verleend wanneer men aan den Staat betaalden indien men reeds tn 1905 ten minste 5fr. be taald heeft in de gemeenten van 2000 inwonersiO fr. in deze van 2000 tot 10.000 inwoners en 15 fr. in deze van 10,000 inwoners en daarboven. Kene bijgevoegde stem wordt verleend voor de Kamerden Senaatde Provincie en de Gemeenteaan den eigenaarsedert ten minste één jaar or, V' Juli 1,906, vaq onroerende goede ren van een kadastraal inkomen van ten minste 48 fr. of aan den bezitter sedert ten minste twee jaren op 1Q Juli 1906, van eene rent van 10Ó fr. ingeschre ven op het grootboek der openbare schuld of op de algemeene spaar- en lijfrente kas. De kiezer, te gelijk eigenaarvan on roerende goederen en van een rente boekje van 100 fr. beeft maar recht op eene bijgevoegde stem. Voor de Gemeente alleenwanneer kei kadastraal inkomen der onroerende goe deren, betaald sedert ten minste een jaar op 1" Juli 1906, ten minste van 150fr., zijn twee bijgevoegde stemmen aan den kiezer toegekend. De kiezer kan de bijgevoegde stem van belastingbetaler huisvader en van eigenaar vereenigen. Twee bijgevoegde stemmen zijn toegekend aan de dragers van di- piotnas van de hoogeschool ,der veeartse nijschool, van hét middelbaar hooger onderwijs, der militaire school, der school van Gembloers, van het hooger institut van koophandel te Antwerpen, der provinciale school der mijnen van Henegouwen. De kiezers die volgende bedieningen, beroepen of ambten vervullen of ver vuld hebben, hebben recht aan twee bijgevoegde stemmenministers, volks vertegenwoordigers, magistraten, con suls, advokaten, notarissen, genees- heeren, apothekers leeraars, gediplo meerde onderwijzers, die vijf jaren in bediening zijn, officieren van 't leger, bedienaars der eerediensten door den Staat vergeld, enz. De kiezer kan niet meer dan drie stemmen vereenigen voor de Kamer, den Senaat en de Provincie. Hij kan er vier hebben voor de Gemeente. i&T-ggf» Ter gek;g'e1x1 ïoioi van TÜÏNDAÖ- zal De WEERGALM W oensdagaanstaande niet versehij tien. Het Nieuws van den dag katho liek dagblad, besprak over eenige dagen het programma (??)derkatholie- ke partij en, sprekende over de mili taire kwesUe, schrijft het onder ande re het volgends, dat niet al te zoet in de ooren moet klinken van onze achtbare katholieke vertegenwoordi gers van leugen, laster en bedrog ln 1884 waren wij allen esnsge- zind om te roepen en te herhalen voor wat de soldaterij aangaat Geen man meer, geen cent meer, geen kanon meer I Er is genoeg duurgewonnen geld en onschatbare «jaren tijds verspild. Eilaas I Nooit meer dan in de iaatstetijden (katho- lieke tijden) heeft men van kanons, van forten en van miljoenen hooren spreken en nooit heeft men er meer gestemd. Maar nu dat de kiesstrijd klaar heeft laten blijken dat het vlaam- sche volkvan zulkegeldverkwisting niet wil weten, zouden wij eindelijk n moeten verstaan dat die buitenspo- nge krijgsuitgaven een einde moe- ten nemen. Ziedaar, vriend lezer, de woorden die zwart op wit gedrukt staan in een katholiek dagblad, en het ware zeer belangwekkend te weten wat de ge kozenen der omkooperij, Colaert en Van JVlerris, die al die mdlioenen voor forten hielpen stemmen, daar zoo al over denken En de onnoozelaars dan, die zich door die heilige bazen eens Ie meer in de doeken hebben laten winden LEOPOLD II, Koning der Belgen, Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. De Kamers hebben aangenomen en Wij be krachtigen hetgeen volgt Art. 1. Deze wet is van toepassing op de uitzondering van 1° De ondernemingen van vervoer te wat»r 2° De visschersondernemingen 3° De jaarmarkt- en foorbedrijven. Art. 2. Het is verboden voor den arbeid andere personen dan de bij bet hoofd der on derneming inwonende leden van zijn gezin en zijne dienstboden of buisgenooten, meer dan zes dagen per week te gebruiken. Deze bepaling bedoelt den arbeid verricht onder het gezag, de leiding en het toezicht van het hoofd der onderneming. De wekelijksche rustdag is de Zondag. Bovenstaande voorschriften laten de hierna voorziene uitzonderingen en vrijstellingen toe. Art. 3. Het in bet eerste lid van het vorig artikel geschreven verbod is niet van toepas sing 1° Op de dringende werkzaamheden, ve- retscht door een geval van overmacht of hoofd- dwang, welke de gewone gang der onderne ming niet deed voorzien 2° Op het toezicht over de lokalen, voor de onderneming bestemd 3" Op de werkzaamheden van schoonmaken, herstellen en in goeden slaat houden, noodig voor de rechtmatige voortzetting van het be drijf, en evenmin op andere werkzaamheden dan die van voortbrenging, waarvan afhangt de regelmatige hervatting van het bedrijf op den volgenden dag 4° Op de werkzaamheden noodig om be schadiging van de grondstoffen of voortbreng selen te voorkomen. De bij dit artikel voorziene werken mogen worden verricht hetzij door de arbeiders van de onderneming waar ze worden uitgevoerd, het zij door die van eene vreemde onderneming. Ze zijn alleen veroorloofd voor zooveel de gewone gang der onderneming niet toelaat ze op een anderen dag der week uit te voeren. Art. 4 Arbeiders en bedienden mogen dertien dagen van iedere veertien of zes en een halven dag van iedere zeven dagen werkzaam zijn m de hierna aangeduide soorten van on dernemingen 1° De bedrijven waarin voedingsmiddelen worden vervaardigd, bestemd om dadelijk voor het verbruik te worden geleverd 2° De bedrijven waarin eetwaren of levens middelen in 't klein worden verkocht 3° De hotels, spijshuizen en drankslijterljen 4° De tabakswinkels en de magazijnen van natuurlijke bloemen o° De apotheken, de drogistwinkels, de ma gazijnen van genees- en heelkunde toestellen 6° De openbare badinrichtingen 7° De ondernemingen van dagbladen en die van openbare vertooningen 8° De ondernemingen voor het verhuren van boeken, stoelen, vervoermiddelen 9° De ondernemingen voor verlichting, wa terleiding of beweegkracht 10° De ondernemingen van vervoer te land de werken van laden en lossen in de havens, losplaatsen en spoorwegstatiën 11° De huur- en verhuurkantoren, de agent schappen voor inlichtingen DE WEERGALM DER VOOR HET TIJDVAK VAN

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1