Zeer belangrijk bericht. Herziening der kiezerslijsten. KIEZERSLIJSTEN Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging vè,n Yper en het Arrondissement. Donderdag, 25n October 1906. 5 centiemen. Tweedejaar. !Yr 50. Korts vóór de kiezing van 27 Hei, hebben een aan tal personen zich begeven naar hel Secretariaat der liberale Associatie om te reklameeren tegen hunne niet inschrijving op de kiezerslijsten of de niet toe kenning der bijgevoegde stemmen waaraan zij recht hadden. Vele onder hen hebbenmisgrepen doen kennen ten voordeele van klerikalen. De liberale Associatie doel een dringenden oproep aan al deze burgers zich wel te willen, zonder vertoe ven, hunne reclamaties indienen naar het gemeente bestuur van hunne verblijfplaats. Om zeker te zijn dat er recht zal gedaan worden aan hunne reclamaties is het noodig dat zij zich door den gemeente secretaris een bewijsschrift doen afleveren, bij hetwelk besta- tigd wordt dat hunne reclamaties gedaan zijn ge weest. De kiezerslijsten worden voorloopend gesloten den ln Juli. Zij moeten dienen namelijk voor de geineen- tekiezingen van October 1907. Het is dus van bet grootste belang dat al onze politieke vrienden hunnen plicht doen. De liberale Associatie van Yper welker bureel, Se minariestraat, 1, alle weekdagen open is van 8 1/2 tot 10 12 uren en van 4 lol 6 ure, en s Zondags en de feestdagen van 9 lot 11 1/2 ure, gelast zich kosteloos al de stappen te doen om aan bare vrienden recht te doen wedervaren. Men zegge het voort. HERZIENING Gemeenteraad van Yper. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des Bbonderdags. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS: Voor den buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, bixmudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van ganscb België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen: 15 c. den drukregel Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondig ingen 1 fr. id 1 Mei 490T tot 30 April 4908 Algemeene bemerkingen. Da lijsten worden jaarlijks opgemaakt door het College van Burgemeester en Schepe nen, van den 1" Juli tot deD 81n Au gust! Zij worden van krachte den ln Mei van het volgende jaar. De voorwaarden van ouderdom moe ten vervuld zijn op ln Mei van bet jaar dat volgt op hetgene der herziening der lijsten de andere voorwaarden moeten vervuld zijn op 1" Juli van het jaar der herziening van de lijsten. De lijstenvoorloopig gesloten den 31 Augnsti, zijn, te rekenen van 3" Sep tember, ter beschikking gesteld van het publiek in het gemeente secreta riaat en in het commissariaat van po litie. De reclamatiën met de noodige be wijsstukken moeten gedaan worden vóór den 31 October, voor het Sche pencollege. De beslissende lijsten worden geslo ten den 20 November en ter beschik king van het publiek gesteld te reke nen van 5 December. De reclamatiën voor het Beroepshof boeten neergelegd worden met al de bewijsstukken ten bureele van het arrondissements commissariaat, vóór den 31 December. Om kiezer te zijn, Moet men 1) Belg zijn van geboorte of de groote inburgering bekomen hebben. De kleine inburgering is voldoende voor het kiesrecht der gemeente. 2) Op ln Mei 1907, 25 jaren oud zijn voor de Kamer50 jaren voor den Se naat, de Provincie en de Gemeente. In dezelfde gemeente 'gehuisvest zijn sedert ten minste een jaar op den da tum van ln Juli 1906, voor de Kamer den Senaat en de Provincieen sedert drie jaren ten minste, op denzelfden datum, voor de Gemeente. Eene bijgevoegde stem wordt verleend voor de Kamerden Senaat en de Provincieaan den kiezer van 55 jaar oudgetrouwd of weduwe naar met wettelijk nakomelingschap, en in 1905 reeds ten minste 5 fr. betaald hebbende aan den Staat voor person- neele belastingen, ten ware hij er van ontslagen ware om reden van zijn be roep. Voor de Gemeente is die bij ge voegde stem maar verleend wanneer men aan den Staat betaalden indien men reeds in i905 ten minste 5 fr. be taald heeft in de gemeenten van 2000 inwoners70 fr. in deze van 2000 tot 10,000 inwoners en 15 fr. in deze van 10,000 inwoners en daarboven. Eene bijgevoegde stem wordt verleend voor de Kamerden Senaatde Provincie en de Gemeente, aan den eigenaar, sedert ten minste één jaar op Juli 1906, van onroerende goede ren van een kadastraal inkomen van ten minste 48 fr. of aan den bezitter sedert ten minste twee jaren op 1" Juli 1906. van eene rent van 100 fr. ingeschre ven op het grootboek der openbare schuld of op de algemeene spaar- en lijfrente kas. De kiezer, te gelijk eigenaar, van on roerende goederen en van een rente boekje van 100 fr. heeft maar recht op eene bijgevoegde stem. Voor de Gemeente alleenwanneer het kadastraal inkomen der onroerende goe- dëren, betaald sedert ten minste een jaar op 1" Juli 1906, ten minste van 150 fr., zijn twee bijgevoegde stemmen aan den kiezer toegekend. De kiezer kan de bijgevoegde stem van belastingbetaler huisvader en van eigenaar vereenigen. Twee bijgevoegde stemmen zijn toegekend aan de dragers van di plomas vande hoogeschool,der veeartse nijschool, van het middelbaar hooger onderwijs, der militaire school, der school van Gembloers, van het hooger institut van koophandel te Antwerpen, der provinciale school der mijnen van Hènegouwen. De kiezersdie volgende bedieningen, beroepen of ambten vervullen o£ ver vuld hebbenhebben recht aan twee bij gevoegde stem menministers, volks- ve.itegenW\)ordiggrs, magistraten, con suls. advokaten, notarissen, genees- heeren, apothekers, leeraars, gediplo meerde onderwijzers, die vijf jaren in bediening zijn, officieren van 't leger, bedienaars der eerediensten door den Staat vergeld", enz. De kiezer kan niet meer dan drie stemmen vereenigen voor de Kamer, den Senaat en de Provincie. Hij kan er vier hebbeu voor de Gemeente. Openbare zitting van Zaterdag 13 October 1906. De openbare zitting wordt ten 5 u. 35 m. geopend. Zijn tegenwoordig de heeren Co- laert, Burgemeester Voorzitter ;Struye, Vandeuboogaerde,Schepenen; Fraeys, Fiers, Vanderghote, D'fluvettere, Bou quet, Sobry, Lemahieu, Raadsleden M. Gorrissen, Secretaris. Afwezig: de heeren Begerem, Iweins en Vandenpeereboom. Het proces-verbaal der zitting van 29 September 11. geene aanleiding ge geven hebbende tot eenige bemer king, wordt goedgekeurd. Vooraleer tot de dagorde over te gaan, behandigt de heer Voorzitter aan de volgende personen de eereteekens voor daden van moed en zelfopoffering, toegestaan door Z. M. den Koning den 18 Juli 1906 1° aan M. H. Devos, brouwersknecht, het eereteeken van *"3e klas 2° aan M. A. Devos, bode bij het arrondissements - Commissariaat, deze van 2e klas 3° aan M. Moniez, smid, deze van 2e klas en 4° aan M. Vancraenenbrouck sergeant-majoor van politie, insgelijks deze van 2' klas. Na de gelukwenschen van den heer Burgemeester ontvangen te hebben, bedanken de gedecoreerden en verla ten de zaal. Mededeehngen. De heer Voorzitter deelt aan de verga dering eenen brief mede der inrich tingscommissie van den geitenprijs kamp, de stad bedankende voor de toelaag verleend aan gezegde commis sie vpor het inrichten van dezen prijs kamp. Er wordt lezing gegeven van eenen brief van den algemeenen bestuurder der buurtspoorwegen, latende weten dat de Staatsraad der fransche Repu bliek de verlenging van den buurt spoorweg van Yper Nieuwkerke naar Steenwerk van openbaar nut verklaard heeft. M. Colaert-verklaart dat het lang is dat het Schepencollege wacht het is de Staatsraad van Frankrijk, zegt hij, die ten achter is. M. D'Huv&ttere v,raagt eenen kleinen uitleg aan M. Colaert, nopens de kwes tie der waters. Het achtbaar Raadslid verklaart dat verscheidene gedeelten der stad zon der water zijn gedurende den nacht. Dit is eene ernstige hindernis, dit ge brek aan water zou kunnen rampspoe dig zijn. De heer Voorzitter antwoordt dat de stad 's nachts rechtstreeks verbonden is aan den vijver van Dickebusch om het Waterkasteel te vullen. Indien een brand ontstond ware er niet het min ste gevaar, want de klaringekommen zijn altijd gevuld en de pressing zou oogenblikkelijk gedaan worden. In dien een gedeelte der stad 's nachts zonder water is, dat komt voort dat het waterpeil van Dickebuschvij ver te Jaag is. Die toestand zal zich niet meèr voordoen zoohaast de te verrichten werken aan Dickebuschvij ver zullen uitgevoerd worden. M. D'Huvettere deelt de zienswijze niet van M. Colaert omdat er eene zekere misgreep bestaat in zijne voor stelling en dat er geen reden is om geen water te geven. M. Colaert komt terug op zijne vroe gere overwegingen en hij denkt dat zoodra de vijver zal uitgebaggerd zijn, er eene grootere hoeveelheid water naar de stad zal geleid worden. Eene tamelijk onverstaanbare bespreking ontstaat over dat punt tusschen de heeren D'Huvettere en Colaerteindelijk verklaart de heer Voorzitter dat deze zaak zal onderzocht worden in haar geheel, wanneer er spraak zal zijn van leening. M. Sobry zegt dat men dient de pom piers geluk te wenschen over hunnen ijver en hunne zelfopoffering tijdens den brand die uitgebarsten is in het huis van M. Vandoorne. Het achtbare Raadslid drukte den wensch uit dat het College moeite doet bij den belgischen Staat dat hij de kalsijde der Elverdinghestraat, der Vandenpeereboomplaats en der Halle straat overneme op eene zekere breed te sedert 1891 tot heden, heeft de stad 200.000 fr. verteerd voor onder houd der plaveiïng dezer straten. De heer Voorzitter. Wat het eerste punt betreft, ik ben van gevoelen, ge lijk M. Sobry dat het Pompierskorps dient gelukwenscht te zijn, want vol gens de openbare denkwijze hebben onze Pompiers hunnen plicht gedaan. In het geval ware het maar billijk dat de verzekeringsmaatschapij tusschen- kome in den kost der Pompiers. Wat het tweede punt aangaat, M. Colaert heeft geene hoop het voorstel gedaan door M. Sobry te zieD geluk ken aangezien de Staat geene steenwe gen meer overneemt. De Staat doet eerder ruilingen en nieuwe bouwin- gen. IE WEERGALM DER VOOR HET TIJDVAK VAN

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1