Aan onze lezers. Hoogeschool Uitbreiding Kiesbedrog te Harelbeke. B E T a O G IN G van Brussel Stadsnieuws. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Het VERPLICHTEND ONDERWIJS'. Donderdag, 15B November 1906, 5 cesiliemen. S ersch ij tiende ties i£oneier(foi@s> L'liUeUigence des Nnimaux, Vaccins et Sérums, Maxim Gorki. Frédéric Mistral. Dc belooging van 18 November. Open bare vergiftiging. Ontleding van het gas van Yper. Derde jaar. N1' 1 Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een.jaai.,,Rr. 3-5Ü Men handelt bij overeenkomst.. Men schrijft in bij der» Uitgever, Dixinud'straat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekeud toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 £r. id. De Weergalm treedt heden zijn 38 jaar in. Om onze lezers te bedanken voor het goed onthaal dat hij geniet, zullen wij trachten ons blad nog aan trekkelijker te maken met niet alleen ons met politiek bezig te houden, maar met nieuwstijdingen te geven uit alle gewesten des lands. Het boei ende feuilleton, dat wij begonnen hebben en dat zooveel bijval geniet, zal voortgezet worden en niets zullen wij verwaarloozen om onzen lezers aangenaam te zijn. Ook durven wij verhopen dat het getal onzer abonnenten merkelijk zal aangroeien en dat de heeren notaris sen, deurwaarders, zaakwaarnemers, enz. ons meer en meer met hun ver trouwen zullen vereeren en ons on dersteunen met hunne aankondigin gen. DE REDAKTIE Donderdagen 15, 22, 29 November 1906, om 18 u. 15. Cursus van M FELSEN EER, toe gevoegde leeraar aan de Faculteit van Wetenschappen van Gent in 3 lessen met lichtbeelden. Zondag 30 December 1906, om 15 are. Voordracht van M. Pierre NOLF, eursusgelastigde bij de Universiteit van Luik. Onderwerp Zondag 13 Januari 1907, om 15 ure. Voordracht van M. G. DWELSHAU- WERS, professor bij de Faculteit van wijsbegeerte, van de vrije Universiteit van Brussel. Onderwerp Zondag 3 Februari 190 7, om 15 ure Voordracht van Mejufl'er Nelly LEORENIER. Onderwerp In de maand Maart 1907. Voordracht met lichtbeelden, van M. WAXWEILER, Bestuurder van het Maatschappelijk Instituut. Onderwerp Potirquoiy a-t-i! uati quest jon oimière cn Belgiquc Na Moorseelo cn geeraardsbergen, is het te Liarelbeke. waar men de kie zerslijsten systematisch vervalscht, cm het getal stemmen der VBIENDJES te vermeerdere 11 Zie hier de bewijzen die men bekwaam is na te zien op hel Stadhuis van Harelbeke en op de kiezerslijsten van verleden jaar on van dees jaar. Twee middels zijn gebruikt door deze die de kiezerslijsten opmaken 1° De kiezers zijn verouderd 2° De.datum der inschrijving op de bevolkingsregisters is veranderd, om ten minste driejaar woonverblijf (gemeenleklezingen van 1907) aan de kie zers le geven. Naam en voornaam der kiezers. Da lu m van de geboorteakte. Datum op de lijst van 1906-1907. Datum op de lijst van 1907- 1908. Laeveris-Dhulst Petrus Matton Octaaf Opbrouck Jutien Vandepulie Alfons 28 September 1872 24 September 1877 18 April 1873 13 Mei 1877 28 September 1872 24 September 1877 18 April 1873 13 Mei 1877 28 September 1870 24 september 1876 18 April 1872 13 Mei 1876 Naam en voornaam dei- kiezers. Datum op de lijst van 1906-1907. Datrim opde lijst van 1907-1908. Deloof Jozef Huysentruyt Jules Maes Arthur Vandertieeren Feiix Vramboudt Honoré Windels Ivo 21 April 1904 21 April 1904 21 April 1904 7 November 1903 7 November 1903 11 Januari 1904 30 December 1903 21 April '1904 21 April 1904 21 April 1904 27 October 1902 7 November 1902 11 Januari 1904 30 December 1903 21 April 1903 12 April 1902 21 April 1903 27 October 1902 7 November 1902 '11 Januari 1903 30 December 1902 Het is onnoodig te schrijven, ten ee.ste dal al de bovenstaande kiezers als kierikalen aanzien worden ten tweede dat, urn het getal stemmen aan de kiezers te geven, deze die de kiezerslijsten opmaken, rekening houden der valsche datums die in de laatste kolom der twee bovenstaande tabellen ge drukt zijn. En dat men niet kome zeggen dat het de drukker is die eene misgreep gedaan heeft Indien het zoo ware, er zou geene betrekking zijn tusschen het getal stem men en de datums der geboorte of de inschrijving op de bevolkingsregisters. Deze die de kiezerslijsten opmaken, ofwel deze die verantwoordelijk zijn voor hetgeen er 111 staat, kunnen niet genoeg geschandvlekt worden voor de vervalschingen welke zij gedaan hebben. Wij wijzen ze aan het misprijzen van alle eerlijke en treffelijke1 mensehen. ten voordeele van Het bestuur der Liberale Jon ge Wacht heeft besloten aan de betooging van 1 8 Wovembeï" deel te nemen en het wakkert de le den aan zich talrijk te laten inschrij ven op de lijst in het lokaal berusten de. De prijs der reiskaart zal van 4.60 fr. zijn en men -zal met den eersten trein vertrekken. De inschrijvingslijst zal op Woens dag 14" November gesloten worden. Zondag 1 ie November, te 6 ure 's avonds, Algemeene vergadering der Liberale Jonge Wacht. Al dc beschaafde landen van Euro pa hebben aan de ouders de verplich ting opgelegd hunne kinderen ie onderwijzen ol te doen onderwijzen België alleen maakt uitzondering Tusschen de jongelieden van twintig jaren zijn er meer dan 10 ten honderd die volkomen ongeletterd zijn gering is het geiai dergenen die een volledig onderwijs genoten hebben. Die toe stand is eene oneer voor ons land. Het is noodig dat de openbare meening onze regeerders dwinge tol hel eerbiedigen ajer .rechten van het kind,- tol.-hel in acht riemen van het belang en van de waardigheid der natie. Te dien einde zijn door. de zorgen van den Bond voor het Onderwijs door gansch het land verzoekschrif ten onderteekeud geworden vragende de stemming eener wet op het ver plichtend onderwijs de aangenomen formuul is met eenen grooten verzoe ningsgeest doordrongen z.j huldigt hel princiep der vrije keus van de school alleen zij die door de dweep zucht verblind zijn, zij die zich de onweteniieid van het volk ten nutte maken, hebben kunnen weigeren zich bij die beweging aan te sluiten. Ongeveer twee honderd duizend haiidleekens werden ingezameld. De verzoekschriften zullen op 18 November aanstaande, op het stad huis te Brussel, overhandigd worden aan de zich daar bevindende leden der Wetgevende Kamers, voorstaan ders der gewenschte hervorming. Bij die gelegenheid richt de Bond van het Onderwijs eene groote betooging in die met kracht en klem den wil der •matio zal doen uitschijnen. Alle ware vaderlanders, alle vrien den van licht en vooruitgang, de ver dedigers dei- rechten van het land worden ten zeerste uitgënoodigd zich bij deze belooging aan te sluiten dat al de groepen, aide maatschappijen en vereeingirigen waarvan de banier een zinnebeeld is van merischlievende verzuchtingen, zich op den 18 No vember naar Brussel begeven, opdat een ontzagwekkende stoet zich in de straten der hoofdstad ontvouwe en met geestdrift aan onze regeerders verkondige dal zijnen onwrikbaren wil is de Belgen meer onderwezen te zien en bijgevolg hooger in bescha ving,- meer geschikt om bij m.ddel van het onderwijs hun handel en nij verheid uil te breiden. Deze beloogu-g zal in een zelfde streven naar geestesontwikkeling alle rechtgeaarde vaderlanders vereeni gen, alle arbeiders die pon of werk tuig kantoeren en die alzoo aan den voorspoed van het land medehelpen. Op dezen heuglijken dag, die eene gulden bladzijde zal innemen in de geschiedenis der verstandelijke en zedelijke vooruitgang van ons vader land, zullen allen voor ecnige uren hunne politieke of wijsgeerige onee- nigheden vergelen om gezamenllijk de nakende zegepraal van het ver plichtend onderwijs toe tejuichen. Ons artikel van Zaterdag 11. de aanwezigheid aankondigende in het gas van Yper van eene groote ver houding gezwavelde waterstof (hevig vergift), heeft in de stad eene groote en gegronde ontroering verwekt. En nochtans wij waren toen verre van de waarheid te kennen, de ontleding van het gas waartoe le Progrès heeft doen overgaan, op dat oogenblik nog niet geheel voleindigd zijnde. Nu is de -ontleding ons toegeko men. De uitslag er van is verbazend. Wij hebben gevraagd om te weten of vreemde grondstoffen, nog andere dan de gezwavelde waterstof, in het oude gas bestonden. Ziehier deze op zoeking. Wij roepen op dezelve al de aandacht onzer medeburgers. Ons gas bevatte op in November{ WEERGALM Datum <ier inschrijving op den bevolkingsregister van Harelbeke. Vandenbrouoke- De Cock Alfons

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1