Hoogeschool Uitbreiding De wereld rond. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 29n November 1906. 5 centiemen. Derde jaar. N' 5. L'lntelligence des Animaux, Vaccins el Sérums. Fiédéric Mistral. Voor den kwak. DE SCHANDVLEK VIN BELG IE Nalionale betoogiiig verplichtend onderwijs Eendracht maakt Maeht. Verschijnende des SiimdertSngs. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar. Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. Wen schrijft in bij den Uitgever, bixmudeslraai, nr 53, te Yper. - De aankondigingen van ganscii België en't buitenland evenals de Notariale en Bechterlijke. aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Wen wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Üijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Donderdag 29 November 1906, om 18 u. 15 Cursus van M PELSEN EER, toe gevoegde leeraar aan de Faculteit van Wetenschappen van Gent in 3 lessen met lichtbeelden. Zondag 30 December 1906, om 15 ure. Voordracht van M. Pierre NOLF, cursusgelastigde bij de Universiteit van Luik. Onderwerp Zondag 13 Januari 1907, om 15 ure. Voordracht van M. G. DWELSHAU- WERS, professor bij de Faculteit van wijsbegeerte van de vrije Universiteit van Brussel. Onderwerp Maxim Gorki. Zondag 3 Februari 1907, om 15 ure Voordracht van Mej offer Nelly LECREN1ER Onderwerp In de maand Maart 1907. Voordracht met lichtbeelden, van M. WAXWEILER, Bestuurder van het Maatschappelijk Instituut. Onderwerp Pourquoi y a-t-ii unc question ouvrière en Belgique FRANKRIJK. Vermindering der geboorten 1904, 818,001) 1905, 807,000 vermindering 11,000 Vermeerdering der sterfte 1904, 761,008 1905, 770,000 vermeerde ring 9,000. De vermeerdering der Fransche be volking in 1905 beloopt slechts 37,120, het laagst gekende cijfer sedert 100 jaar. Binst hetzelfde tijdstip groeide de bevolking der andere landen met snel heid aan voor 1904 Engeland 475,000 meer dan in 1903; Oostenrijk562,000meer dan in 1903 Italië 387,000 meer dan in 1903 Duitschland 862,664 meer dan in 1903; Frankrijk zakt dus met rasse schre den tot eene mogendheid van tweeden rang. Een eerste gevolg van den toestand in Frankrijk is de vermindering van de waarde der landen en ook de ont volking van den buiten. DUITSCHLAND De geruchtma kende redevoering van kanselier von Bülow is de wereld rond fel besproken en liet een gunstigeu indruk. Opvolgend ïu oogenschouw nemende de betrek kingen met Frankrijk, Engeland, Ita lië, Oostenrijk en Rusland, verklaarde de kanselier niet3 te vreezen. met f>l- keen in vrede te willen leven, mair de rechten van Duitschland op politiek en handelsgebied te willen handhaven Dit is bijzonder gericht tegen de Fransch-Eügelsche overeenkomst. DENEMARKEN. - in 1866 voerde Dnitschland oorlog tegen Denemarken en veroverde de provintie Schleswig. Sindsdien was er geen Deensche koning in Berlijn gekomen. Dinsdag 1.1. eindelijk deed koning Frederik eene plechtige intrede te Ber lijn Een feit van groote beteekenis. MONTENEGRO. Dit land is nu in de reeks Oonstitutioneele gouverne menten getreden. Do eerste Kamers zijn nu vergaderd. Drie partijen hebben zich gevormd. CANADA. De landbouwers van Canada hebben aan het Staatsbestuur eene petitie gezonden om de opheffing te vragen van alle beschermrechten i,n dit land. De boerenvereeniging van Ontario en Manitoba vindt alle bescherming nutteloos. CONGOSTAAT. Belangrijke ont dekkingen van goud, zilver, koper, tin, kolen, zijn in de laatste tijden in den Congostaat. gedaan. Vooratm bet zuidelijk (feel genaamd KATANGA Minister de Smet de Nayer doei door zijne gazetten aan al de hoeken van 4 land verkondigen dat het ver bruik van alcool en sterke dranken nagenoeg met vijftig ten honderd ver minderd is, sedert hij den genever heeft doen opslaan meter nieuwe las ten op te leggen, welke hem alle jaren een schoon getal millioenen in de kas aanbrengen en waardoor hij den on- vcrzadelijken gelddorst van klooster- en kerkratten kan bevredigen. Daarop beginnen al de pastoorsga zetten den grrrrooten minister te be- wierooken die zeggen zij het alcoolisme met zijne verschrikkelijke gevolgen eenen zoo gevoeligen slag 'heeft toegebracht. Zou 't waar zijn dat de dronken schap in ons land verminderd is Wij gelooven er niets van. Vraagt het eens aan de deftige menschen die op den buiten wonen De geneverplaag woedt er heden ten dage nog zoo sterk als voor het tijd stip waarop de nieuwe lasten op ge never werden ingevoerd. Er is maar iets veranderd 't ls dat men meer vervalschte likeuren drinkt en dat de zatlappen wat meer men gelmoes in hunne maag gieten De geneverdrinkers lappen er wel eenen borrel minder op, maar zij pakken er eene pint bier meer bij en deze men geling van flauw bier met vervalsch- te genever maakt ze soms nog spoe diger dronken, en maakt ze ook meer ziek. Zoo weid het ons door meer dan een boerendoctor verzekerd. Er is nog iets anders waarvan de officieete statistiek over alcoolgebrulk, behendig opgemaakt ter veVheerhj- king van minister de Smet de Naeyer geen rekening houdt. Wat wordt er gefraudeerd in sommige stokerijen En wat br'engen de geheime stokerij en op Het is toch algemeen gekend dat se dert de invoering van SmetdeNayer's fameuze wet op den alcool, de ge- Uoime stokerijen in alle steden en dorpen als paddestoelen uit den grond zijn gerezen of zelfs onder den grond in werking zijn Men heeft sedert eenige maanden een schoon getal van deze geheime stokerijen ontdekt en aangeslagen wie zou durven zeggen dat er niet nog een massa in werking zijn Ziedaar een aicoolproductie waar van Smet de Naeyer's gepatenteerde bewierookers geen rekening houden. Het is nochtans zeker dat zij eene gewichtige rol zou spelen in de bluf- statistiek warmede zij hunne lezers voor den aap houden. Er zijn in Europa maar drij landen waar de leerplicht nog niet ingevoerd is. Rusland, Turkije. en België O wee o schande VOOR TE BRUSSEL. Dé massa betoogers. We zouden graag al de deelnemende maatschappijen vermelden (tie aan de demonstratie voor verplichtend onder wijs deelnamen Maar, waarlijk,'t is eene totale onmogelijkheid Dat men zich rekening geve dat er zeventien groepen waren, al de officieale en an dere organen bevatten die belang stel len in de voor het volk zoo groote zaak er waren daar vereenigd schoolbon den en werken, schoolcomiteiten, onderwijskringen, maatschappijen ter bescherming der jeugd, bestuurlijke bnreelen van onderwijsgestichten, wel- dadigheidsbureelen, godshuizearaden, letterkundige en wetenschappelijke vereenigingen, dramatische en gym nastische maatschappijen, oud-solda tenkringen, waarbij men o a. bemerk te de generaal Chapelié, aide de camp des Konings, verder rationalistische kringen, politieke vereenigingen, be- roepsvereenigingen en syndicaten, menschhevende werken. In den groep der liberale vereenigin gen waren er ruim 350 kriDgen. en 150 jonge Wachten (de maatschappijen). Men begrijpt dat we verder maar niet zullen uitweiden over de deelnemende vereenigingen. Op het Brusselsch Stadhuis. Over middag raakte het hoofd van den stoet op het stadhuis. Daar werden de afgevaardigden der iurichingscommissie in de Gotische zaai ontvangen door M. De Mot, burge meester, omringd van MM. Ch. Graux, Staatsminister, Dupont, ondervoorzit ter van den Senaat, en mandatarissan der beide manifesteerende partijen. De jongelingen komen drie en drie de omslagen, die de verzoekschriften inhouden, nederleggen op eene tafel, 't ls een ware berg dié deze bo kdeolen uitmaken, waarop 200,000 Belgische mannen en vrouwen teekenden. Nauwelijks hebben de knapen zich teruggetrokken o'f M. Buis geeft lezing zij ner rede Redevoering van MKarei Buis. Mijnhoör de B urge meester, Ik dank u, omdat gij ons willen ontvangen hebt in dit oud gemeentepaleis, waar wij op AANKONDIGINGEN Aankondigingen: 15 c den drukregel. Reklamen 25 c. r, Rechterlijke aankondigingen 1 fr.Td. 8 Augustus 1884 gezworen hebben de.gemeen tescholen te verdedigen waarop de stad Brus sel rechtmatig trotsch is. Heden overhandigen wij u, opdat gij ze in het Parlement zoudt neerleggen, vertoogschrif ten, waarbij 200,000 burgers den leerplicht vragen en een oproep doen tot de eendracht van alle lasthebbers der Natie om aan 150,000 Belgische hinderen het brood van bet verstand te verzekeren, waarvan zij beden beroofd zijn. Indien, zooals wij bet hopen, de nationale wetgeving reetil schenkt aan onze wensC'hen, dan zal een nieuwe parel gevoegd worden' hij de kroon van geschiedkundige herinneringen waarop het stadhuis van Brussel fier is. Wij vragen den vertegenwoordigers van het land de schandige wonde van de onwetendheid ie heelen, eene wonde die haar nog bevlekt wij vragen hen zich te vereenigen rnet betoog op een werk van menschelijke solidariteit en vaderlandse!) vooruitzicht: Geene Grondwet waarborgt beter dab de onze degelijkheid en de vrijheid van alle bur gers en wij zijn er rechtmatig trotsch om. Doch de gelijkheid is maar een ijdel vvotfrd indien de eenen, door de school gewapend, mogen oprukken tolde verovering van alle toe standen, die een volhardenden en verstandiger] arbeid beloon en, en indien de andere onmach tig geworden door hunne onwetendheid, Ver wezen worden een ëilendig bestaan te leiden. Is bel waarlijk een vrije burger deze welke door zijne onbekwaamheid ongeschikt is zich door zich zelf rekening te geven van zijne bur gerlijke plichten Door welke zonderlinge blindheid men zich onophoudend bezorgt over de verbetering van onze handels- en nijvCrheidsuitrustiogeu, de vervoermiddelen te water en te lande verme nigvuldigen, nieuwe havens openen, oude ont wikkelen en vergeten dat die stoffelijke werk tuigen enkel bun nuttig uitwerksel zullen heb ben wanneer zij ger.cht zullen worden dóór onderwezen hersenen. Van alle wei ktuigen van onzén stoffelijken voorspoed is het de mensHi, dien men het minst denkt te verbeteren. Noch tans, moet do band die bet werktuig gebruikt niet geleid worden door een verlicht verstand Op de vreemde mark ten ontmoeten wij me dedingers,die zich hebben kunnen onderwer pen aan de heilvolle tucht der school, bij wel ke het methodisch aanleertm èn het technisch onderwijs leerlingen vinden voorbereid door den leerplicht. Indien wij onze plaats Uisschen de vrije en eerlijke mededinging der nijve: hëidsnaticb wil len behouden dan zullen wij mannelijke (be sluiten wetap te nemen. Wij zullen den moed hebben dezelfde middelen te gebruiken, 'die heden zegevieren dank aan den verstandelijken voorang Dit zijn, Mijnheerën senators en afgevaardig den, de gevoelens die alle deelnemers aan de manifestatie van dezen dag vereenigen. Zij zijn talrijk aangekomen, uit alle bereken des lands, zonder onderscheid van .partijen. Zijhebben zich enkel laten geleiden door do liefde tot het vaderland, want zij zouden ons land willen overdekt zien van scholen toegankelijk voor allen zooder onderscheid van eerédiènsten of overtuigingen die verdeelen scholen door- orongen van den geest der wetenschap en der broederlijkheid dip vereenigt, om te beant woorden aan alle noodwendigheden van eene werkzame en vreedzame natie. Ook is bet vol vertrouwen in de vaderlands liefde der Kamers, dat de Algemeene Raad van den Ondernchtsbond, bun overhandigt, door uwe tusscheukömst M. de burgemeester, die verzoekschriften door Welke dè burgers, die we vertegenwoordigen, dringend éene-wet eiscben die voor doel heeft den-huisvader aan zijne kinderen (iet onderwijs te geven ol te doen,geven in de school van zijn keus, Een storm van toejuichingen breeki los, ter wijl men in de verte de fanfaren hoort der maatschappijen, die voor het stadhuis' dèfilee- ren Ziehier het antwoord van1'M Da Mot Redevoering van Senator De Mot Burgemeester van Brussel. Mijnheer de voorzitter, Uwen opvolger is liet bijzonder aangenaam u te ontvangen in dit buis, waar de getfêugenis van uw beheer onuitwisclibaar is en er den man te begroeten die het beste, deel vart zijn leven gewijd lie ft aan het onderricht, den man die heden nog aan de edele zaak een nieuwe gelnigenis van zijne standvastige borgen geeft. BE WEERGALM

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1