Raadpleging vóór middag. Het goedkoopste der wereld. OIGNONS A FLEURS i DB HOLLANDS. i n P.-J.-F. EBEN-DOUSINELLE, HASSELSCHEN GENEVER POSTKAARTEN MEMENTOS ZAKAGENDAS Scheurkalanders BELLE MA1SÖN Koopman in Wijnen en Sterke Dranken Lambin~3i» athée, Visietkaarten C1GARES. État-Civil d'Ypres. op schoon ivoor van af 5-00 fr. de 100 voor 1907. 50 Jacinthes pour carafes, ou 40 Jacinthes pour pots, ou 50 Jacinüies pour pfeine ters e ou une col lection pour la culture en chambre de 150 Oignons pour 45 pols, ou une collection pour le jardin de 250 Oignons, ou une collection pour la culture en cham bre et en pleine terre de 240 Oignons (contenant le premier choix de Jacintbes, de Tulipes de A a reis- ses, de Crocus, de Scillas, de Perce-neige, etc.) Malou-laan24, YPER, SPECIALITEIT VAX COGNACS CHAMPAGNE van alle goede en groote marken Bij Lambin-Matbée, Diksmudeslraat, 55, Yper, ALLERSCHOONSTE van Y per en 't omliggende iV20 MP') der Werkbuizen Ed. de Sa int-Hubert, te Orp-Ie-Örand. Voor hel copieeren van muziek ena! andere hand schriften, zich te wen den hij Arthur MUYLLE Boomgaardstraat19, Yper. Verkrijgbaar bij 55, Dixmudestraat55, YPER, van af 1-50 fr. de 100 Notaire REYNAERT, JK VENÖRE l)E COMMERCE, A YPRES s a fc w s sproot, maar met eene stiptheid die hij als den eersten zijner plichten beschouwde, nam Aulic, de jachtknechten des gravens d'Epinoy leidende, zijne maatregels om het zeldzame wild te drijven waarvan men zich wilde meester maken. Hij hield zich alleen met deze taak niet bezig. Zoodra de tijding zich verspreidde dat de meesters van 't kasteel meenden het wil de Meisje te vangen, maakten de boeren, met zeizens, vorken en stokken gewapend, rond het deel van het bosch van Songy, waar men het arme schepsel het meest ont waard had, een onoverschrijdbaren kring die, op eene merkwaardige wijze vernauwd, niet kon nalaten de ongelukkige in de onbe- plante plaats bij het Ravijn der duizend vogels te brengen. De drijvers, ten getalle van meer dan drij honderd, meesten den nacht in het bosch doorbrengen en de minste uitwegen bewaken. Omtrent den avond begaf Antoninus zich naar de plaats waar hij denzelfden morgend het wilde Meisje met het voortbrengsel zij ner jacht ontwaard had hij vond er Aulic en twee zijner jachtknechten, keurde de genomene maatregelen goed en keerde naar het kasteel terug. De zeeofficier was aan eene groote voorin genomenheid ten prooi. In de zaal hoorde hij nog muziek, zonder er in te gaan bereik te Antoninus zijn vertrek, zond zijnen ka merknecht weg en bleef meer dan een uur op de leuning zijns vensters gesteund. Vanaf den dageraad stapten de paarden in den koer, de jachthoorns schalden de vrouwen, in sierlijk jachtgewaad breede rok, fluweelen bovenlijf met goud omzoomd, vilten hoed met lange pluimen, waarvan de band met edelgesteenten was toegehaakt, stonden op de marmeren stoep, hare satijnen schoenen met den tcp eener dunne karwats slaande, Allen hadden den lach op de lippen en eenen straal van blijdschap in de oogen. Men bood haar te Songy een vermaak aan dat de koning zelf aar nooit in zijne ko ninklijke bosschen verschaft had. Wat waren de tooneeldansen der Missis sipitianen bij het feest tot welk Mev d'Epi noy haar uitnoodigde De vurigheid der mannen was Diet min groot. Zij hielden de vroolijkste gesprekken der wereld iri af wachting dat men het sein des vertreks gaf Het was Stefana die den optocht bevool. De jonge vrouw scheen eer bedroefd dan vroolijk, en men raadde eene zekere terug houding in de bevalligheid van haar onthaal. Wanneer zij voorbij haren broeder ging drükte zij hem de hand. Antoninus steeg te paard na Stefana in den zadel geholpen te hebben. De amazon- nen vereenigden z'ch groepsgewijs en maakten er eene eer van hare behendigheid in het te paard rijden te doonen. De oudste der dames en de geheel jonge meisjes moes ten de jacht in eene koets volgen. Wordt voortgezet.) Declarations du 16 au 23 Novembre 1906. Naissances Paeme, Elienne, rue des Chiens. Verschelde, Georges, rue de l'Ecuelle. Billiet, Roger, rue au Beurre Wallaert, Jacques, rue de Dixmude. Cleenwerck, Léopold, rue Longue du Marais. -- Pannekoucke, Esther, rue de la Bouche. Boutens, Margue rite, Basse-Ville. Décès Bauwens, Robert, 22 ans, menuisier, célibataire, Marché au Bétail. Le- roy, Rosalie, 81 ans, sans profession, venve de Roosebeke, Louis, rue de l'Ecuelle. Lafontaine, Julie, 72 ans, imprimeur, célibataire, rue au Beurre. Knockaert, Marie, 31 ans, dectelliè- re, épouse de Masscho, Henri, rue du Lis Bleu. Sinnaeve, Louis, 75 ans, ouvrier agricole. époux de Dooms, Victorine, rue Longue de Thourout. .Pauwels, Romania, 51 ans, sans pro- fession, épouse de Meraïni, Arthur, Marché au Poisson. Gillebert, Ma- thilde, 48 an8,brasseur, veuve de Van- devoorde, Florimond, rue de Lille, Dekien, Julienne, 33 ans, sans profes sion, célibataire, chaussée de Poperin- fhe. Doolaeghe, Michel, 1 mois, ru6 Christophe. Otton, Thérèse, 82 ans, sans profession, épouse de Vano- verschelde, Alois, rue Basse. Depuis que nous arrangeons les ïuati'uifiques produits des environs de Haarlem a bon marché en colis postaux, chacun peul se permetlrece peut luxe si attrayanl Après réeex>tioii do francs 7-75 e. 11. 3-75 nous envoyonsfranco Catalogue ïllustró avec indications dc culture gratis et franco. Etablissement hortieoie Huis tex* Duin, TVoordwyk-l*ïz JRtixo.rleisa, (Hollande.) (O UD S FSTE E M) HE1DSIECK, MOÉT CHANDON, DELBECK, MUMM Cie, LOUIS ROEDERER, ENZ aan 5 centiemen. 1S5 voor 50 centiemen25 voor één frank. Laatste nieuwigheden. Specialiteit Zaaimachien voor alle granen merk de SIMPLEX Brijkepressers met den arm en met motoor. Algemeene verkoopers agent in België der landbouwmaehieneu HORNSBY der melkafroomers a DE PERFECTE der beetraapzaden DIPPE gebroeders. Nieuwe bijval EEN1GÈ EERSTE PR'JS, eere-diploma en gouden aiedalie op den wetstrijd van Ciney, voor hunne zaaimachien voof alle granen DE SIMPLEX Yper, drukkerij LAMBIN-MA THÉ E Dixmudestraat53, DRUKLETTERS VAN DE LAATSTE NIEUWIGHEID op schoon ivoor gesteendrukt Verzorgd werk en spoedige bediening EX alsook een schoone keus van Pour fumer un cigar* exquis et au prix dérisoire de 25 francs le mille, il taut réelamer le petit déchet Havawe, livré frco par la fabrique Van Wilderode, Grammont, contre envoi d'un mandat poste ou rembourse- ment. La nouvelle marque Havane, bonne forme, au prix de 75 francs le mille. Un échantilJonde 100 eiga- res, aux mêmes conditions plus 70 c. pour port. Franco par 500. ÉTUlDE DU A ÏPBF.S DE LA MAIN A LA MA IX avec porte-cochère, cour, vastes remises et caves a vins, écurje, buanderie, grand jar din avec issue sur la Plaitie d'Amour, le tout cadastre pour une saiperficiu de 10 ares 88 centiares. rue d'Everdipghe, K° '18. A visiter le Mercredide 2 d 4 hear es de relevée. ss 0 Ct CL 3 Si vr ie cs ASt L -n s Verkochte kwantiteit. G Tarwe Rogge Haver Erwten Boonen Aardappels Boter Eiers. JAN ËBEN, *4, TN A CJ L Si A SS 0 O N Mg tm CL. w Ai V SS M a O O O t- O 07 o- OOOOOQOOO O VO O O O kO O C£> 03COl-OOïGJC*?j< t— t-< «r-< O O CO yi 07 O SO 20 O O o O <3^ ao<s<ir-ooo<0)^}< s- «3 CL CO CO^OOOjfjO^ •r-< «TH T- O O t— O O O O O O CO O O O O O O O kO i co TH C 07 07 C TS

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 4