Hoogescliool Uitbreiding De wereld rond. Vaart van de Lei naar de Yperlee. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 6n December 1906. Vaccins et Sérums. Maxim Gorki. Frédéric Mistral. IN DE KAMER. Kongolanders in de Belgische Kamer. Verschijnende tien SPonderdags. Vires acquirit eundo. Eendracht maakt Macht. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Irixinudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Zondag 30 December 1906, om 15 ure. Voordracht van M. Pierre NOLF, cursusgelastigde bij de Universiteit van Luik. Onderwerp Zondag 13 Januari 1907, om 15 ure. Voordracht, van M. G. DWELSHAU- WERS, professor bij de Faculteit van wijebegeerte van de vrije Universiteit van Brussel. Onderwerp Zondag 3 Februari 1907, om 15 ure. Voordracht van Mej offer Nelly LEGRENIER. Onderwerp In de maand Maart 1907. Voordracht met lichtbeelden, van M. WAXWEILER, Bestuurder van het Maatschappelijk Instituut. Onderwerp Pourquoi y a-l-il une question ouvricrc e» Belgique RUSLAND De socialisten hebben eene groote rol gespeeld in de Rossis- sche revolutie. Wonder genoeg, maar de uitslag der woelingen schijnt juist het tegenovergestelde te zijn van het socialistisch stelsel. GEMEENSCHA.? VAN EIGENDOM In Rusland, nog in vele dorpen, was dit bijna algemeen. De mir of gemeen tevereeniging was eigenaar. Nu onder den drang der omstandigheden wordt de mir ontbonden en het gansche rijk door treedt de boer op en eischt den persoonlijken eigendom, hetgeen nu ook door het hooger bestuur ingevolgd wordt. ENGELAND. De zeeptrust is er totaal om zerp. VEREENIGDE STATEN van NOORD AMERIKA. De beroemde zanger Caruso werd veroordeeld tot 10 dollars boete te New- York. Caruso had volgens een policeman te veel op eene dame gekeken. Over deze veroordeeling, die alles buiten gewettigd is, schrijft de Times De altroggelarij is op grooten voet ingericht onder de politie van New- York deze is de bedorvenste van de wereld. De rechters durven er geen onschul dige vrijspreken uit vree3 voor de po litie. n Wij zullen er bijvoegen dat in Ame rika de rechters gekozen worden en al dus afhangen van talrijke invloeden waarmede onafhankelijkheid en recht niets te maken hebben. GRIEKENLAND. - De koning van Griekenland beeft den koning van iia- lie bezocht en daarna dan paus. Bij Victoria moest bij steun vragen in Macedonië tegen Bulgaria en üos tenrijk, aan Pius steun bij de katholie ke Albaneezen. MARÜUCÜ. - Frankrijk eni Spanje zenden maar altijd versche scjjrpen en soldaten naar Marruceoom den boe! in te palmen. VREDESCONGRES. Engeland vraagt een tweede vredescongres in den Haag. Brazilië, Oliili en Argentina hebben overgroote kredieten gestemd om nieu we oorlogschepen te bouwen. Frankrijk zal binnen kort 19 nieuwe regimenten artillerie vormen. Engeland wil de Gongo inpalmen en Frankrijk Marocco. Serbie, Bulgaria, Gnekenlaud moor den onverpoosd in Macedonië. AUSTRALIË. Laat geene Ohiaee- zen meer bmuen, noch rijk noch arm. 't Schijnt dat voor die heeren de Ohi- neezen geen menschen zijn. Londen. Ondervraagd ter Lagere Kamer over de vier nieuwe vreemde maatschappijen wier oprichting aan gekondigd in het officieel verslag van Congo-Vfijstaat, evenals over den in vloed welke deze grondvergunningen konden hebben op de Engelsche en an dere belangen in Congo, antwoordde sir Edward Grey dat het gouverne ment er over zal waken dat de handels- vrij beid worde gewaarborgd en de verplichtingen der tractaten worden geëerbiedigd, maar hij is niet van mee ning dat er thans protest moet tegen worden aangeteekeud. Belgrado. Eukele dagen geleden verspreidde eena Bulgaarsche bende van 200 man radeloosheid in twee Ser vische dorpen, de dorpen Dovesentra en Beiiakovitch, met het doel de be volking tot het aanvaarden der Bul gaarsche nationaliteit te dwingen. Dertig huizen werden in brand gesto ken. Er zijn 14 dooden, waaronder vrouwen en kinderen. Turksehe troe pen, nabij liggend, wilden niet tus- schenkomen. Tropani. De torpilleerder 137, toehoorend tot de verdediging van Messina, strandde tengevolge van een onweer en zonk tijdens den nacht na bij de haven Ferignana. De bemanning werd gered. S'-Petersburg. Een depot van wa pens, bommen, dynamiet, pyroxiüen en geweerkardoezen werd dooi de poli- tie'van Briansk, goevernement Orel, ontdekt. S'-Petersburg. De Ozaar keurde de echtscheiding goed, voorgekomen tusschen Georges Maximilianovitch, prins Romanovski, hertog van Leuch- tenberg, en zijne echtgenoote Anaata- sia Nicolaïwma, geboren prinses vau Montenegro. Terzelfdertijd stemde hij toe in het huwelijk der prinses met grootvorst, Nicolaas Nicolaïevitch, op perbevelhebber der Keizerlijke troe pen in het distrikt Petersburg. Dit huwelijk werd reeds in stilte gesloten. Beide hadden sinds lang liefdebetrek- kiogen. Boeda Pesth. - Da Hongaarsche uit wijking naar Amerika neemt eene steeds grootere uitbreiding en wordt zelfs onrustwekkend. Meer dan 50,000 mannen en vrouwen verlieten reeds het land, dit jaar, en allen vertrekken naar Amerika. Om deze uitwijking, welke vooral de noord-oostelijke provinciën vau Hongariê ontvolkt, te keer te gaan, heeft de minister van Binnenlandsche Zaken besloten al de uilwijkingsburee- len en agencies te sluiten. S' Petersburg." - Groote opschnd- hearrviit onder 't garnizoen van Wiadivostock, vooral onder de officie ren. Inderdaad, niettegenstaande de tractaten, versterken de Japanneezen het eiland Sakhaliue. Zij zijn er heel- enal meester. Hl. AOLF heeft aan den heer Mini ster vau openbare werken de volgende vraag gesteld Vraag gericht tot den heer Minister van financiën en openbare merken. Op de buitengewone begrooting voor 1906 stemde de minister erin toe het krediet van 250,000 frank, dat er op voorkwam voor werken ter vol tooiing der vaart van de Leie naar de Yperlee, tot 400,000 frank zou ver hoogd worden, in dien zih dat de wer ken eerlang zouden aanbesteed wor den. s Zoude heer Minister ons niet willen zeggen 1° Welke oplossing zijn bestuur heeft aangenomen voor de voltooiing van de vaart n 2° Wanneer de werken in aanbe steding komen Antwoord van den Minister. Ik kan maar de verklaringen staan de houden, welke ik gedaan heb tij dens de bespreking van het buitenge woon budget van dit jaar. Men weet dat die fameuze verklarin gen zich bepaalden bij deze woorden M Golaert, zet u neder hetgeen zeg- gen wil gij verveelt mij. Wij maken eens te meer aan onze medeburgers de Comedie bekend waaraan deRegeeriug zich overlevert daags voor elke kiezing. Voor de adjuncten der genie. Vraag gesteld door M. Nolf aan den heer Minister van oorlog. De officieren van lageren rang en de officieren van de bestuurdiensten, die met de officieren van lagereu rang zijn gelijkgesteld, zullen hunne ver- hooging van jaarwedde ontvangen te rekenen van 1 Januari 1907. Acht de heer minister niet dat hij dergelijken maatregel nemen kan ten gunste van de adjuncten van de genie en tevens de gestelde vereischten voor hunne vordering verbeteren Antwoord van den Minister. De adjuncten van de genie maken geen deel der kaders van het leger zij zijn begrepen inde kategorie der burgerlijke ambtenaars, waarvan het traktement' en het pensioen gesteld zijn op andere bazissen van deze aan genomen voor de officieren. Verder wijs ik op het antwoord ge daan te dien opzichte, in de zitting der Kamer van 3 April 1906. In zitting van 23 November legt de minister van oorlog een ontwerp van wet ter tafel, waarbij het legercontin- gent voor 1907 wordt vastgesteld. De minister van spoorwegen legt ter tafel een ontwerp van wet tot vorlen- ging der wetten van .12 April 1835 en 24 Mei 1882, betreffende de vervoer- ptijzen op de spoorwegen. Dezelfde minister Egt ter t.iïèl 1° het verslag over de verrichtingen der spoorwegen voor 1905 2° het verslag van den be heerraad der Nationale Maatschappij AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. van buurtspoorwegen 3° Staats reke ning vQpr 1905, over zijne bijdrage als inschrijver van aandeelen dezer maat- chappij Daarna wordt beraadslaagd over de interpellatie, door den heer Smeets ge richt tot den heer minister van justicie over de onwettelijke of, in elk geval, willekeurige inhechtenisneming van een belgisch burger Die interpellatie is van weinig belang en loopt met hat schoonste gedeelte der zitting weg. In zitting van 27 November opent de voorzitter deze met aan de Kamer het overlijden van M. C. Liefmans, volks vertegenwoordiger voor Oudenaarde, mede te deelen. Daarna antwoorden de verschillige ministers op de talrijke vragen door de leden ingediend. Mits de gewone voorbehouding wor den door da Kamer in overweging ge nomen en naar de afdeelingen verzon den 1° Het wetsvoorstel tot wijziging der wet van 30 Maart 1861, waarbij wordt ingericht eene centrale voor zorgskas voor de gemeentesecretaris sen 2° Het wetsvoorstel waarbij eene vergoeding wordt toegestaan aan de ambtenaren van politie, die bij de po litierechtbanken het ambt van open baar ministerie waarnemen. De zitting eindigt met de beraadsla ging over het verlag der commissie die de geloofsbrieven van den heer De Bunne had te onderzoeken en dezes kiezing goedkeurde met 6 stemmen tegen 1. Na eene lange discussie tus schen rechterzijde en beide linkerzij den, wordt dit verslag verworpen en eene nieuwe commissie wordt aange steld om een nieuw onderzoek te doen Die commissie bestaat uit twee ka tholieken, twee liberalen en drie socia listen. Volgens gemeld wordt heeft die nieuwe commissie nogmaals de kiezing van Da Buune goedgekeurd, toch haar verslag is nog niet door de Kamer bes proken geworden. De heer Pollet brengt verslag uit over de geldigheid der geloofsbrieven van den heer d'Hau wer, plaatsvervan ger van wijlen den heer Liefmans, en besluit tot de goedkeuring In zitting van 28 November gaat de Kamer over tot hot begin der interpel latie des heeren Vaudervelde en die van den heer Hijmans, betreffende 's Konings brief van 3 Juni laatstleden, over Congo. Deze interpellatie die waarschijnlijk twee weken laag zal duren, werd in zitting van 29 November voortgezet. Talrijke vreemde gezanten hebben dinsdag de Kamerzitting bijgewoond, meenende dol de bespreking over den Kongo zou aanvangen. Nagenoeg gansch de zilling werd ingenomen door eene eindelooze woordenwisse ling over de kiezing van Kortrijk, voor wat de bekrachtiging betreft van M. De Bunne 's mandaat" De vreemde gezanten zullen zeker eenen aardigen indruk van onze par lementaire zeden en gewoonten opge daan hebben Misschien zijn er zelfs bij die zich op zekere oogenblikken zullen afgevraagd hebben of zij bij tooverslag niet in den Kongo overge- *m*m■uw—km «swnvsetTOeneoK!»

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1