Hoogeschool Uitbreiding Be wereld rond. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 15® December 1906. 5 centiemen. Derde jaar. Nr 5. Vaccins et Serums. Maxim Gorki. Frédéric Mistral. Een schandelijke parüjaanslag. De Eongokweslie. KIESDRAVERS. Leve het Verplichtend Onderwijs Eendracht maakt Macht.i't'SCËtlJIlCtlflt' f&£oti8§Ct%lÊfMffS. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-OÖ. Voor stad Een jaar, Fr. 3-5© Men handelt bij overeenkomst. Zondag 30 December 1906, om 15 ure. Voordracht van M. Pierre NOLF, curausgelastigde bij de Universiteit van Luik. Onderwerp Zondag 13 Januari (907, om 15 ure'. Voordracht van M. G. DWELSHAU- WERS, professor bij de Faculteit van wijsbegeerte van de vrije Universiteit van Brussel. Onderwerp Zondag 3 Februari 1907, om 15 ure Voordracht van M^juft'er Nelly LECRENIER Onderwerp van van o ln de maand Maart 1907. Voordracht met lichtbeelden, M. WAXWEILER, Bestuurder het Maatschappelijk Instituut. Onderwerp Foarquoi j a-l-ii uiic qiieslion otivrièrc en Belgiquc RUSLAND. De kiezingen voor de nieuwe Doema zullen plaats grijpen binst de derde week van Januari. (Russische jaartelling) Perzie. Da Schah is erg ziek, er zijn opzettelijk twee geneesheeren ge komen uit Duitschland om hem te ver zorgen. De erfprins is reeds op weg naar Te heran. FRANKRIJK. - De groote dag, 11 Decernb. is gekomen. Nu begint de toepassing der wet Briand. Katholieken en Republikeinen met het gouvernement, zijn ten strijde gereed. ENGELAND. Het Lagerhuis heeft het wetsvoorstel aangenomen tot af schaffing van het meervoudig stem recht. Het Kngelsch stelsel liet aan sommige kiezer* toe van in tweo, dr.ie en meer arrondissementen te kiezen. PüLEN De dood van bisschop Stabiowcki is een onherstelbaar verlies voor de zaak der Polen, Stablewski was een hardnekkige voorstander hun ner taal en was geheel zijn leven in strijd tegen de verduitsching. W'j groeten in hem een groot man en betreuren bitterlijk dat onze Bel gische bisschoppon zijn voorbeeld niet volgen. SPANJE. Het Spaansch ministe rie, onder Lopez Dominguez, heeft zijn ontslag gegeven. DUITSÜHLANL). - Op 1 Decemb" 1905 was de bevolking van Duitschland 60.641,278 z.elen, eene vermeerdering van ruim vier rnillioen i p 5 jaar. POLEN. Hierboven hebben wij gemeld de dooit van den Poolscben pa triot bisschop Sablewski. Nu ie de Paus aan het knoeien met den protes- Men schrijft in bij den Uilgever, bixfnudeslraat, or 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Heclilerlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Wen vvordi vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderieekend loe te zenden. tantschen keizer van Duitschland om de Polen een Duitscligezinden bi-i-ch p op t. ringen. SPANJE Zooals wij hierboven meldden moest het Spaansch liberaal ministerie zijn ontslag geven dooi' de kuiperijen der klerikalen. Gelukkiglijk duurde het nieuw mi nisterie Moret slechts vier dagen Een nieuw liberaal ministerie is nu in vorming. Het klerikalisme verliest overal veld. VEREENIGDE STATEN EN JA PAN. -- President Roosevelt heeft eene belangrijke redevoering uitge sproken, waarin hij verklaart voldoe ning rezulieu geven aan de eischen van Japan in de kwestie der scholen van California. OOSTENRIJK. Het Parlement heeft eindelijk, na jaren lange bespre king, de nieuwe kieswet gestemd. Het is een soort van halfslachtig stel sel warin vooral rekening gehouden wordt van de vertegenwoordiging der natio aliteiten. MAROKKO De Franscha en Spaansche oorloogschepen liggen nu voor Tanger met soldateD. De instelling der Europeesclie poli tie wordt nu eiken dag verwacht. Wij hadden het niet mis op met de inzichten van de clericalen in de Ka mer. Het is wel een partijaanslag die beproefd wordt om hel wankelend kraam van het ministerie nog wat te schragen. En om dit te doen deinzen wijken zij niet terug voor deschreeu- wendstè onrechtvaardigheid. Tot in de Kamers durft de katho lieke partij laten blijken dat zij hare macht zoekt in het kiesbedrog, in de vervalsching der kiezerslijsten, in hel fabrikeeren van valscbe kiezers, en in het omkoopen van ellendelingen die een vijffrankstuk boven hun geweten stellen. De ioensche pogingen aangewend om de kiezmg van Debunne niet gel dig te verklaren en eene clericale creatuur in zijne plaats in de Kamer te foefelen, behooren wel tot eene der smerigste daden waartoe eene partij kan overgaan. Indien wij zoo bekrompen bijge- loovig waren-als onze tegenstrevers, zouden wij mogen zeggen dal de vin ger Gods lot twee maal toe zich in deze zaak vertoond heeft. De tweede commissie, door het lot aangewezen, was niet gunstig aan den door de rechterzijde beraamden konkelfoes. Zij meende gelukkiger te zijn met eene derde commisie en nogmaals wil het lot dat deze in meerderheid sa mengesteld weze uit leden van de an- ti-clerioalê groepen. t'Is een tegenspoed voor de zeur- zakken 1 Het einde der zitting van woensdag heeft, overigens getoond hoe wagge lend het clencaal kraam is. Het ministerie kon niet anders oni snappen aan een blaam dan door enne algemeene vlucht van de leden Oer clericale rechte; z jd Als een regeeringsparlij schampa vie moet spelen om aan eene welver diende berisping te ontsnappen, mo gen wij wel zeggen dat zij op hare laatste beenen loopt. 't Is onbegrijpelijk hoe sommige personen, met eenen ongehoorden aplomb uitspraak doen over de in gewikkeldst» vraagstukken. Voor het grootste paart is 't voldoen de dat zij in hunne gewone gazet een artikel gelezen hebben, om onwankel baar over eene kwestie jaof neen te zeggen, zonder dat zij zich de moei te geven de bewijsRtukkenoptezoeken naar de bronnen te gaan, en de zaak langs alle kanten na te zien, te wikken en te wegen. Zij stellen zich aan als onfeilbaar, brengen ex-cathédra hun oordeel uit en bezien u boos indien gij van een ander gedacht durft zijn. Zoo gaat het met de Congokwestie. Ontelbaar zijn ze die er zich onbewim peld voor of tegen verklaren, maar hoevelen zijn er die de zaak in den grond kennen Bitter weinig, dat durven wij beves tigen. Wij hebben van 't begin af, van over lange jaren, de Congokwestie gevolgd. Wij hebben er ons niet alleen bij be paald de verhalen van talrijke reizigers te lezen voor wat betreft hunne avon turen, de natuurbeschrijvingen, de ze den en gewoonten der inwoners, wij hebben ook tailooze brochuren gelezen om ons een gedacht te kunnen vormen van de politieke en economische be langrijkheid eener landstreek, die tal rijke millioenen inwoners meer telt dan Belgieau oneiudigmeer uitgestrekt is. Wij hebben de besprekingen ge volgd welke meer dan eens reeds, nu in de Kamer zijn ontstaan. Ondanks dit alles b kennen wij rechtuit dat wij nog niet beslist zoudeu durven zeggen of het wol goed voor Belgie zal wezen de aanhechting van den Congo als ko lome door te drijven of er van af te zien. Misschien zijn onze heeren volksver tegenwoordigers en senators beter en meer gedocumenteerd dan wij en wij moeten het aan hunne wijsheid over laten een vraagpunt op te lossen dat voor velen niet alleen duister schijnt, maar hun voorkomt als zwanger te zijn van vele gevaren en bedenkelijke ver wikkelingen Veroordeelen wij vooral met lichtzinnig degenen die na de zaak gowetensxol bestudeerd te hebben, vrijmoedig er hun gedacht over uit drukken. De Uongokwestie is voor de liberale partij eene vrije kwestie, waai' alle denkwijzen, voor of tegen, moeten g ëerbiedigd worden en zich vrij moe ten kunuen uiten. Do bisschoppelijke Bien public neemt de besluiten over een artikel uit den clerikalen Journal de Bru- xelles» waarin hij bekent dat de priesters de beste kiesdravers zijn om de klerikale partij aan 't bewind te houden. Wij hebben er nooit aan getwijfeld Bisschop Stillemans zei dal zijne twaalf honderd pastoors en onderpas toors in Oost»-Vlaanderen zijn beste steun waren. Hij had hier ook meel de kiesdravers uan de Godsdienaan in het oog. Valt nu te zien of de liberalen het AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. altijd zullen verdragen dat bedienden die zich uit onzen zak laten betalen, over alles den baas gaan blijven spe len. Het vraagstuk van het verplichtend onderwijs bekommert sinds geruimen tijd aide personen die den vooruitgang eo de ontwikkeling van het volk zijn toegedaan. Reeds een eerste groote stap werd op onderwijsgebied door het laatste libe raal ministerie gedaan, maar sinds den val in 1884, is Belgie het eenigste land waar het verplichtend onderwijs niet werd ingevoerd. Thans onstaat in ons land een nieuwe strooming voor dat heerlijk denkbeeld en met vreugde hebben wij over eeni- ge weken de 60.000 manifestanten in de straten van Brussel begroet. De beweging welke in het leven werd geroepen, wordt onuitstaanbaar en wij liberalen, zullen den strijd niet opgeven vooraleer wij ons doel hebben bereikt. Geen armen, geen onwetende meer Het is bedroevend de arme kinderen miskend te zien door de openbare be sturen omdat in ons land het verplich tend onderwijs niet bestaat. Dit werd ook verleden jaar door den gewezen katholieken minister Lejeune tijdens eene vergadering van jonge advokaten herkend. De zedelijkheid van een volk wordt vastgesteld volgens het onderwijs dat het genoten heeft "Wanneer het een der heiligste denk beelden vooreen volk geldt, dan moe ten wij krachtdadig handelen, en zulks is wel het geval voor het onderwijs. Met het verplichtend onderwijs vra gen wij ook de volledige vrijheid van het onderwijs, volgens de keus van den vader, godsdienstig of ongodsdienstig. Zoodoende zal het verplichtend on derwijs geen inbreuk maken op het vaderlijk recht. Ons land dat zoovele vrijheden bezit mag niet langer de vrijheid der onwe tendheid in stand houden. Leeren is recht, En leeren is heilige plicht Het isschandedat wij in de XX1 eeuw nog moeten redetwisten of het noodig is dat een volk geleerdheid bezitte. Het onderwijs i3 geen godsdienst kwestie. Men kan geleerd zijn en niet aan God gelooven en eveneens kan men ook ongeleerd en godsdienstig of on-:; godsdienstig zijn. De katholieken willen niet van het verplichtend onderwijs. Die menschen zijn maar altijd voor de vrijheid als 't iu hun belang is. Wanneer men een misdrijf begaat, wordtmen gestraft. Welnu, indien men het recht heeft iemand te straffen, dan heeft men ook den plicht hem op te voeden. Het onderwijs dat wij hier verdedi gen is eene weldaad, een voorrecht evenals in de middeleeuwen, want het zijn de naties die het verplichtend on- derwijs^ bezitten, zooals Duitschland, die aan het hoofd der beschaving staan. Naast het lager onderwijs willet) wij ook vakscholen. Goede koopwaar krijgt men maar door geleerdheid en bokwa- me werklied- n. Men zegt dat wij het nij verigste volk zijn van Europa. Dat is waar, maar wij DE RGALM uKg» ii jvr-ffirri 4*

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1906 | | pagina 1