Belangrijk bericht. Stadsnieuws. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement.. Uit den spuwbak Donderdag, 7n Februari 1907. Derdejaar. Nv 13. BERICHT. g Ter gelegenheid van KARNAVAL zal de WEER GALM Woensdag aan staande niet verschijnen. Bet Co rui teil der LI BERALE, ASSOCIATIE waarschuwt al <le kiezers die van deK ATHOLIEKE ASSOCIATIE kennisge ving zouden ontvangen aangaande de verminde ring hunner stemmen of hunne doorschrapping uil de kiezerslijsten, dal het zich kosteloos gelast hun ne kiesrechten te verdedi gen. Schitterende Zegepraal der Liberalen. De onpartijdigheid van voorheen en de partijdigheid van heden. De werken. Tw ee bur gemeesteis. Eendracht maakt Macht. 3 i'l'SCfièJllf'Httff' den Ë&OHdeedttffS. Vires acquirit eundo. Men schrijft in bij den Uitgever, Uixfniidestraat, ur S3, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. INSCHRIJVINGSPRIJS YrooR den buiten: Een jaar, Fr. 3-00. VoOR STAD Een jaar, Fr3-50. Men handelt bij overeenkomst. I)t* Kirzingni in Ütiitst'hlarnl. Verbond lusschen Klerikalen en Socialisten. De kiezingen welke veriedene week in Duitschland plaats hadden, zijneenc schitterende zegepraal geweest voor de liberale partij, welke een twintig tal nieuwe zetels gewonnen heeft, zonder er een enkelen te verhezen. De klerikalen hebben oenige zetels gewonnen en eenige zetels verloren Hun toestand is daaromtrent gelijk gebleven. Maar 't zijn de socialisten die in deze politieke botsing er loege- takeld uil den slag komen Al de zetels door de liberalen veroverd zijn. het geweest ten nadeele der socialisten. Toen wij maandag de klerikale ga zetten openden, scholen wij in eenen luiden lach, toni wij op de eerste bladzijde, in vette letters, gedrukt zagen staan dat de katholieken in Duitschland een groote victorie had den behaald. De lezers der klerikale gazetten zijn goed ingelicht, niet waar In hunne fransehe gazetten zouden onze klerikalen zoo ver hunne schaam teloosheid niet durven dnjven, en de Patrio van maandag bekende, met tranen in de stem, dat de kiezin- gen in Duitschland cene teleurstelling z jn voor de katholieken, die niet den minsten vooruitgang hebben gedaan. Nu, binnen eenige dagen, moeten er tn verschilligesteden balloteeringen plaats hebben, En wat zien wij ge beuren In de; leden waar jle liberalen in strijd staan met socialisten, raden de klerikalen hunneaanhangersaan voor de socialislen te stemmen. Daaraan ziel men dat er, onder de kappe des hemels, geen groolere val- schaards, leugenaars, bedriegers, volksfoppers en grappenmakers le vinden zqn, dan de klerikalen Zij ondersteunen dus opentbjk de socialisten tegen de liberalen zij gov; n geld en houden meetingen ten voorde Ie der hevigste revolution- nairen, zooals Bebel, Liebknecht, enz die zij in llelgie, geheele dagen op de hevigste manier aanvallen in hunne gazelten. Het [publiek ooi-tSecle er over Flet Journal d' Ypres, in zijn nr van 23 Januari jl. daagt onzen medestrij der Le Progrès uit, onder de yper- sche lastenbetalers, twee of drie katholieken te noemen die ten tijde van het liberaal beheer aan de ge stichten leverden. Onze fransehe konfr'ater antwoordt daarop het volgende Is het om.het openbaar gevoelen te bedriegen of om het hatelijk stel sel van partijdigheid en bevoordee ling zijner politieke vrienden te ver- schoonen dat het ons deze uitdaging toewerpt Men zou het wellicht gelooven. Wat hiervan wezen moge, en om onze klerikale konfrater aangenaam te zijn, ziet hier, volgens uit goede bron genomene inlichtingen, eenige kooplieden en winkeliers gekend als katholieken die onder het liberaal bestuur aan de Hospicen leverden te weten MM. Baus-Roussel, Bou- quet-Vandromme, Vanderauwera- Verfaillie, Yanhee, L. Weemaere, Beele-Wybouw, Van den Berghe- Messiaen, J. Lermyte, Gillis-Vanlee- ne, Maes-Werbrouck, Castel (maal- der) onder de bakkers noemen wij M. Vanderghote, Verhaeghe-Cau- lier en menige andere nog wier na men ons ontsnappen. Indien men zich de moeite gaf de rekeningen van de stad en van het armbureel na te zien, men zou er ge wis meer dan een katholieken lasten- betaler aantreffen die zijn deel had in de leveringen of werken voor de openbare gestichten ten tijde dei- liberalen. Men zou aldus het ontegenspreke lijk bewijs hebben dat de liberalen voor dezen niet uitsluitend waren gelijk de klerikalen op onze dagen het zijn overal en in alles. Herinneren wij hier ook te dezer gelegenheid dat M. Jules Capron, bij testament, al zijne hofsteden en lan derijen gegeven heeft aan het Be stuur van Weldadigheid, onder de uitdrukkelijke lasten en met het be paald doel die volgen Ik wil dat de opbrengst (50.000 fr.) dier onroerende goederen, telken jare, en ten eeuwigen dage door het weldadigheidsbureel uitgegeven worde in deelingen van brooden, kolen, beddegoederen en kleederen aan al de armen door den disch on- dersteund. Ik wensch dat al de bakkers, kolenhandelaars en win- LSiers der stad hun aandeel.hebben in het leveren der voorwerpen hiervoren gemeld, onaangezien hunne politieke of godsdienstige overtuiging. Hemel tegenstrijdig aan den rechtveerdigen wensch van den edel- moedigen gever en die als heilig zou moeten geëerbiedigd worden, niet één liberaal of voor zulks aanzien, geniet van die groote mildheid. Al len worden stelselmatig daar van be roofd door de klerikale politiekers die het Bestuur van Weldadigheid uitmaken Herinneren wij hier'nog dat onder het liberaal beheer, de geneeskundi ge dienst verdeeld was, tusschen al de Doctoren der stad, zonder onder scheid te maken wegens hunne poli tieke of godsdienstige denkwijze, ter wijl wij onder het klerikaal bestuur dat wij dulden, gezien hebben, jaren lang, een jonge en goede geneesheer, vader van familie, van alle openba ren dienst uitsluitenonder voorwend sel dat hij tot de liberale partij be hoorde. Het is slechts door het toe doen van zijne konfraters van het ge neeskundig syndicaat dat het onrecht hem aangedaan een einde nam en daFhij eindelijk belast werd met eene afdeeling der armen ten huize te ver zorgen Er is niet de minste twijfel meer, wij zullen in het kort groote werken hebben. De leening van 850.000 fr. is met dat doel gestemd geweest. Is het ons toegelaten aan onze stadhuismannen te vragen of de wer ken in openbare aanbesteding zullen gegeven worden en of men in het lastenkohier eene voorwaarde zal schrijven bij dewelke de aannemers zullen gehouden worden werk te ge ven aan de Ypersche werklieden, welkdanig ook hunne politieke denk wijze zij? Wij koesteren de hoop dat onze meesters zullen begrijpen dat het geld der Ypersche lastenbetalers geen politieke kleur moet hebben en dat de kleingeestige en sectarische geest van eenige wraakzuchtige en haarkloövende klerikalen niet kan opwegen tegen het gezond verstand en de billijkheid. Wij verwachten hen aan het werk Zullen zij voor eenen keer onpar tijdig zijn. of zullen zij een keer te meer zich laten beheerschen door de dweepzucht, die altijd zoo wreed is jegens de nederigen en zoo kruipend voor de grooten De overvloed van stoffe belet ons het zeer belangrijk verslag over te nemen van M. Motte. Burgemeester van Robaais. over de kwestie der verlichting. In eene verhevene, vaste en waar dige zaal, doet de Burgemeester van Robaais het verslag der zaak. Na eenen oproep gedaan te hebben tot de mededinging, onderzoekt hij gewetensvol en in volle onafhanke lijkheid al de voorstellen die hem AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. gedaan zijn en besluit ten voordeel® van deze die best overeenkomt met de voordeelen der stad die hij be heert. Hij is gelukkig te mogen zeg gen dat het een kind van Robaais is dat hij de voorkeur mag geven. Het contrakt dat nu in gang is ein digt den 31 December 1909. De rechtzinnige en belanglooze taal van den grooten nijveraar, Bur gemeester van Robaais, steekt zon derling af met de vezelachtige en partijdige redevoering welke de heer advokaat Colaert, Burgemees ter van Yper, uitgesproken heeft in de Gaskwestie. Deze laatste, inderdaad, na gehei me bijeenkomsten met M. De Brou wer van Brugge, komt aan zijnen Raad zeggen dat hij zich verbonden heeft tegenover dezen vreemden nij- veraar en dat er niet dient eenen op roep te doen tot de mededinging. Hij verzoekt den Raad allen uitstel aan den Yperschen Groep te weigeren, die vraagt om vaste voorstellen te doen voor de intercommunale, welke men opdringt ten nadeele der stad. De Burgemeester van Yper eindigt zijne aanspraak met den Raad te smeeken zich te haasten uit vrees van M. De Brouwer te verliezen. Hij oogst de stemmen in van zij nen Raad eenige uren vöör de af wijzing van het loopende contrakt. BESLUIT M. Motte werkt in klaarlichten dag, verwacht de mededinging en bekomt er PRACHTIGE VOOR WAARDEN van voor de stad Ro baais. M. Colaert werkt in het duister, verstoot de concurrentie, spoort zelf eenen aannemer op, wiens SCHA DELIJKE VOORWAARDEN voor de stad Yper hij allen aanvaardt. Een toevallige briefwisselaar schrijft in het Weekblad dat iedereen zeer verwonderd is dat de Weergalm en Le Progrès geene verslagen geven over de vertooningen der Vlaamsche Ster en dat wel doen, in ellenlange ar tikels dan nóg, over deze door vreem de troepen gegeven. Hij vraagt zelfs als wij misschien afgunstig zijn om dat het Weekblad verslagen geeft. De man, die dat schreef, spreekt daar over als de blinde over de kleuren. Hij leest noch Weergalm, noch Pro grès, ofwel hij komt wetens en wil lens met eene valsche aantijging voor den dag. Is hij dus een onwetende of een lasteraar Dat hij kieze Is hij misschien nijdig omdat wij immer den derden dag na elke ver tooning reeds met die verslagen voor den dag kwamen, terwijl het Week blad eene week later die spijs opdis- schen moet Dat ware echt klein geestig en belachelijk, zoo het niet hatelijk is. Het Weekblad wist nochtans heel wel dat wij regelmatig verslag geven over de feesten der Vlaamsche Ster en ware het eerlijk geweest, het zou dat aan dien briefwisselaar dietsch gemaakt hebben. Het houdt er mis schien van de droevige faam te genie ten tot spuwbak te dienen aan - hen allen, die wat venijn op de maag DE WTOCAII ara*"»

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1907 | | pagina 1