STAD YPER. Karnaval 1907. Maatschappij ONVERMOEIBARE GROOT BALLET DER HOVENIERS De Weleedle Markgraaf d'ARTAGNAN Groot Gemaskerd BAL ZONDAG 10 FEBRUARI, DINSDAG 12 FEBRUARI De Stand. Het Gas en de gift van blijde komst. Maatschappij Oud-Pompiers. Kunstige Verlichting van de gevel der Zaal. J. DID IER. G. BEES AU. EL. MAILLARD. RCardinael, A. Vandelanoitte, R. Lacante Vlaamscli Tooneel. Sociélé Royale des Francs Arbalélriers. liggen hebben. Dat het hem wel be kome Wij zijn er verre af daar over afgunstig te zijn. Natus. Het 3e linie regiment zal den 21 Mei vertrekken om zijne schietoefeningen te doen op hetkamp van Aarlen. Het zal 36 dagen afwezig zijn Het ware be langrijk uit te cijferen welk verlies de afwezigheid van het garnizoen zal ver oorzaken aan de stad en de overgroote kosten die deze jaar lij ksche verplaat singen veroorzaken. Welnu, die ver plaatsingen zouden geen reden van bestaan hebben, indien, de eeuwig be loofde stand van Yper gemaakt ware Zeggen wij ten dien propooste dat er kwestie is te Antwerpen eener nieuwe zeer belangrijke schietbaan, welke de stadsoverheid reeds rekent te bekomen van het departement van binnenland sche zaken. Het crediet der regoering is verleden jaar opgeslorpt geweest door den Stand van Oostende wedden wij dat Ant werpen dit jaar geheel de brok zal in slokken. Yper, ouder de behendige leiding van M. Colaert, zal nog een keer te meer te laat komen Maar de burge meester zal met overtuiging zeggen dat zijne inzichten altijd uitmuntend blijven, en dat de verwenschte Regee ring stokken in de wielen steekt om de verwezenlijking zijner ontwerpen te beletten De Y perlingen zijn zulke goede dut sen en zouden aan het woord van den burgemeester met durven twijfelen Er werd vroeger gesproken van eene gift van 100.000 fr. van blijde komst, welke de stad Robaais ging verkrijgen van den nieuwen concessionDaris vaD het Gas. Wij vergistn ons het is 250.000 fr. die in de stadskas zullen gestort worden, buiten de 400.000 fr. terug gaaf en andere prachtige voorwaarden Wij dragen die cijfers op aan M Colaert. die de Gaskwestio te Yper ge leid heeft, met de levendigheid welke al de Yperlingen bewonderd hebben. Dat hij zich herinnere dat wij hem gesmeekt hebben aan de groep Yper lingendon uitstel te verleenen welke de ze hem vroeg, overtuigd zijnde, voor het overige, dat de gaskwestie open zijnde te Robaais er heerlijke voor waarden zouden uitspruiten, waaruit wij hadden kunnen voordeei trekken. M. Colaert heeft het niet gewild, hij draagt de zware verantwoordelijk heid zijner lichtzinnigheid. Yper is voor 30 jaren overgeleverd aan de familie De Brouwer-Desclée. Robaais verwerpt de Desclée's als onhandelbare lieden Het aanlokkelijk programma van liet Concert van den 27 Januari had een zeer talrijk publiek aangelokt in de groote zaal der Seminariestraat. Gelijk altijd, is het muzikaal gedeel te op eene meesterlijke wijze g9geven geweest en onze dappere muzikanten even Us hunnen verkleefden muziek- nneitef zijn dippir toegejuicht ge weest. Wij kunaen niet u Gaten de twee sell >oae Marchen Au Drapeau en Marche Llèroïque te vermelden, die ge- kompeueerd waren deer M. Moerman zelf. Di O l-Pompiers weten wat vooruitgang zeggeu wil. M. Marien, kluchtzanger, heeft tra nen ctoun lachen. De hneren Artisten die de vijf stuk jes der tweede partij van het program ma uitgevoerd hebben, verdienen den grootston lof Meester en leerlingen hebben recht op al onze hulde voor de meesterlijke wijze opwelke zijzich van hunne taak gekweten hebben, ook heeft het publiek zijne toejuichingen niet gespaard. Het levende marionetten spel, door M. en Mevr. Marien, dat het derde deel ui: maakte, heeft zoodanig het pu bliek vermaakt, dat men niets hoorde dan schaterlachen van het begin tot het einde. Hop< n wij dat het Comiteit, welk altijd zoo bezorgd is voor de intresten van allen ons van tijd tot tijd nog met zulke verrassingen zal begunstigen. Het bal, heeft als naar gewoonte, den grootsten bijval bekomen. 2 ure namiddag, 3 ure, GROOTE MARKT, Groep i. Tamboer-Majoor en Tamboers der Wacht van 't Paleis der Tuilerijen. XVI* eeuw. Groep 2. De lustige Broeders Harmonie van den Hyppodroom van Chicago. Groep 3. Prachtwagen Raisouli en zijn gevolg in vlucht voor de troe pen van den Maghzen (Les Amis Réunis). Groep 4. Af deeling Postillons der koninklijke stallen. Groep 5. Wit en Zwart. i° De pikzwarte Clowns. 20 De sneeuwwitte Pierrots. Groep 6. Afdeeling Matrozen der Keizerlijke Japoneesche Marine. Groep 7. Prachtwagen. De reis van de Belgica naar de Zuidpool. Groep 8. De Hofbouwkunde, in prachtige boerenkostumen der XVII6 eeuw. Groep g. Muziekmeester, Tamboers en Trompetten van het regiment der Koninklijke Musketiers, de blijde intrede van hunnen Heer aankondigend. XVe eeuw. Groep 10. Na regen komt er zonneschijn De oorlog is gedaan. Leve de wijn. PRACHTIGE WAGEN zijne zegepralen vierende met de officieren van zijn staf. We eeuw. van 2 tot 5 ure namiddag, zal de Zaal der Onvermoeibare, Semina riestraat, ter gelegenheid van Karnaval, in Engelschen Hof herschapen, aan het publiek toegankelijk zijn. Ten 8 ure, Ten 9 ure, MET BUITENGEWOON ORKEST de Leden en hunne Familie aangeboden. ART. 1. De vermomming is verplichtend, uitgenomen voor de bejaarde personen. ART. 2. Dominos in lustrine en niet deftig gekostumeerden zullen vlakaf geweigerd worden. ART. 3. Vreemdelingen aan de stad, en door een lid voorgesteld, genieten toegang, mits te betalen Heer en, 1 fr. 50 j| Dames, 1 fr. ART. 4. Aan de Dames wordt een bloemtuil aangeboden. HET BESTUUR: De Voorzitter, De Secretaris, De Onder-Voorzitter, De Commissarissen Jl. Zondag gaf' onze moedige Vlaar>l sche Sier hare vierde en laatste vert00. hing van het seizoen. De schouwburg was weeral proppensvol en nogeerh heeft men er zich vermaakt op e8ne uitgelezene wijze. Hei programma was ook zeer aanlokkelijk. Eerst voerde men het Strijkijzer op, drama in 5 be drijven door P. Geiregat. Het is eene alleszins fijne brok, vol roerende too- neelen en indrukwekkende toestanden Het krioelt van treffende zedelessen en bevat veel, oneindig veel leerrijk voor ons volk. Het werd daarenboven op eene meesterlijke wijze weergege ven. Mevrouwen Hebbelynck en Z. Devers wederzijds in de rollen van Tonia en Anna waren volkomen op de hoogte harer taak, schetsten opperbest al de toestanden waarin zij voorkwamen, Mej. Devers vooral beviel den toe schouwersuitmuntend om harenatiiur- lijkheid, hare ongemaaktheid en kundig spel. Kransen en bloemen bij de vleet voor die volleerde speelsters. De heeren J. üssieur, in de rol van La- toucheL. Vancampo, in die van Pau- reel, K. Deweerdt, in die van Van Keer, waren opgewassen voor hunne moeilijkeen lastige rollen. Ook ver tolkten zij ze met eene zekerheid, een ongedwongenheid en een talent, die vele beroepsmannen in do schaduw zouden plaatsen. Een hartelijk bravo voor hen De heeren A. Dehaeoe, met de rol van herbergierK. Wolf en G. Potte!, met die van knechts speelden ook even keurig en hadden hun deel in den ongehoorden bijval dien het stuk verwierf. Een gul proficiat voor die cranige vertolkers De tooneelen wa ren breed en geschikt om veel efïekt te maken. De tooneelschikking en de versiering waren onberispelijk en de :iguratie mag wel gelukt heeten. Na elk bedrijf dreunde de zaal ouder de angdurige bravo's en toejuichingen. Of ze verdiend waren Nu was het de beurt aan Een Liedje van Moederblijspel met zang in één bedrijf door J. Roeland, een heel lief stukje, vol zedelessen en mooie tafe- reelen. De zang is zeer lief en brengt veel bij om het stuk te verheffen, dat om zijne zedelijke strekking reeds van groote waarde is en heel puik heeten mag. Mevr. Hebbelynck en Mej JeaDne Devers, in de rollen van Mie en Clara vertolkten hare rollen meesterlijk en maalden hare personages naar de na tuur. Tuilen en lauweren bij hoopen voor die beminnelijke kunstenaressen! De heeren K. Deweerdt, met de rol van Deneef, J Ossieur, met die van Frans L. Vancampo, met die van Marten A. Dehaene, met die van Ellebot en K. Mallet, met die van Jonas waren heel en al iD hun vak en oprecht ontbetaal- baar. De figuratie was prachtig en opper best geslaagd. Men heeft er veel gela chen en nog meer genoten. Ook kwam er aan het bisgeroep en handgeklap om zoo te zeggen geen ein de. Een welgemeend hip hip hoerah voor al die knappe tooneelisten. Het orkest, ouder de leiding des hee ren M. Tasseel verlustigde ons met mooie en zangerige muziekstukken, die veel bijval hadden en den luister van het feest verhoogden. De grimeering was onverbeterlijk. De heer Allewaert mag er zijn. H'j kent het om elke type voor te stellen en heeft dus ook zijn deel in den bij val. Proficiatheer grimeerder. Het was, om kort te zijn, eeue dier vertooningen, die tijdvak maken in de jaarboeken eener maatschappij en die op al de aanwezigen een onuitwischba ren indruk teweegbrengen. Een diep gevoeld goedheilaan de wakkere Sterrelingen, die den roem hunner maatschappij zoo hoog ophou den De tooneelmeester haalt eere van zijn werk. ]\Tatus. Tir du Lundi 4 Février 1907 Haut total Pinteion Félix. Bas total Mahiéu Louis. Een goed liberaal abon- neert zich aan DE WEER GALM. luiste rliittr iuiM Tm AU BLASON ORDINAIRE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1907 | | pagina 2