Raadpleging vóór middag. Het goedkoopste der wereld. BOOMEN BOOMEN. BOOMEN BELLE MAISÖN HOFSTEDE OIGNONS A FLEURS DE HOLLANDS. Julius Holz, P.-J. F. EBEN-DOUSINELLE, HASSELSCHEN GENEVER EZGüOHEIDSPiLLEN Schoone keus Speelkaarten August SOUXDORF, E. LAM3IN-MATHÊF. 7* Vendue op de RIJWIELEN uw www wwww wwwwww wwwww wwww wwww* Koopman in Wijnen en Sterke Dranken GIGABES. Notaris REYNAERT VENDITIE Hollanders en Eiken Merkweerdige Vendilie vasi 8© iioopeis harde iepenHollanders Eiken en Populieren llerkweerdige Venditie Iepen en Eiken Nolaire REYNAERT, DE COMMERCE, A YPRES Nolaris Lhjwers le Yper. 3 ■51 gemaakt met stukken B. S. A. 3 geweren Ik Ik 'k Ik k Ik ;s» k Malou-laan24, YPER, SPECIALITEIT VAN COGNACS CHAMPAGNE van al Se goede en groole marken Ten bureele van dit blad 30 Jacinlhes pour carafes, ou 40 Jacinlhes pour pols, ou 30 Jacinlhes pour pleine terre ou une col lection pour Ia culture en chambre de 130 Oignons pour 43 pols, ou une collection pour le jardin de 230 Oignons, ou une collection pour la culture en cham bre et en pleine terre de 240 Oignons (conlenan- le premier choi* de Jacinlhes, de Tulipes de Nareist ses, de Crocus, de Sciïlas, de Perce-neige, etc.) AtAL AtAiAlAl AiAlAiAlAL AtAiê(iKg Nz0 MP') der Werkhuizen Cd. de Sainl-Huberl, te Orp-le-Grand. Koeimarkt, 24, YPER. Voor het copieeren van muziek en al andere hand schriften, zich te wen- den bij Arthur MUYLLE, Boomgaardstraat19, Yper. 53, OIXMUDESTRIUT, 53, YPER Voor de herbergiers Wet op de Dronkenschap Eu venle au bureau de celle leuille GKAN!> CIIOIX DE GA 1ST ES A JOUEK. STUDIE TE YPER. MAANDAG 11 FEBRUARI 1907, VAN (van 1 m 80 tot 2 m.25 (lik) to VLAMERTINGHE, op de hofstede gebruikt door Augusle Claereboudl, en te ELVERD1NGHË, in den Eiken bosch, bij gemelde hotstede. DINSDAG 12 FEBRUARI 1907 om 1 ure namiddag, te RENINGHE, op <Je hofsteden ge- b-uikt door Polydoor Delva en de weduwe Charles-Lou s Vandeioalle zeer Sclioone en Zware MAANDAG 18 FEBRUARI 1907. om 1 ure namiddag, te D1CKERUSCH, op de hofstede der weduwe Lideel Brutsaert- Ver helst, Tan zeer Sclioone en Zware Tijd van betaling voor de hoopers die goeie borg stellen. ÉTÜDE DU A YPRES. DE LA MAIN A LA MAIN avec porte-cochè, e, cour, vastes remises et c ives a vins, écurie, buanderie, grand jar- d o avec issue sur la Plaine d'Amour, Ie tut cadasiré pour une superfieiu de 10 ares 88 centiares. nu' (l'Evcrdinghe, IV 18 A visiter le Mercredi, de 2 a 4 heures de relevée. KORTOOR UIT DER HAND TE KOOPE V VAN EEN PEERD, gelegen le BHIKLKN, hij hel dorp, N B De hooper mag h(t groot ste deel van den koopprijs in handen houden mits geringen kroois. EISCHT DE VERGULDE PLAAT en U zult Verzekerd zijn Van eene goede fabricatie, goede ban den, zadel, ketting en prima toebehoorten In het Groot In het Klein Bij alle WEDERVERKOOPERS 16- (O UD S rSTEBM) HEIDSJKCK, MOÉT CHANDON, DELBECK, MUM M O LOUIS ROE DER ER, ENZ. REINIGEND - GALAFORIJVEND BLOEDZUIVEREND. De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE, uit zuivere plantaardige zelfstandig heden samengesteld en van eerste keus, pnrgeeren op zaehtwerkende en volledige wiize zonder te volgen regiem Zij verdrijven de zure opwerping der maag en de kwade saö- pen, zuiveren wonderwel het bloed, ontlasten de ingewanden en bevorderen de soiis vertering. 1 De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE, gemakkelijk en aangenaam om in lel nemen, bevatten noch ALOE noch prikkelend zijnde, maken zij het ware volksture-a Ref uit. Het is de schat der familie, het onfeilbaar middel om de VERSTOPPING en al de andere ziekten, die van de slechte werking der maag en der ingewanden afhangen te voorkomen ol volkomen te genezen, zoo zijn Buikloop, trage Spiisverterinv Z,nr heid Brakingen, Geraaktheid, Bioed«itstorting/n, SpUnVoeelSf' Schele Hoofdpijn, Zenuwpijnen, Nierpijnon, Steken m de zijde, Jicht, Rhumatism Heuppijn, Huidziekten, enz. JAARLIJKSCHE VERKOOP EEN MILLIOEN DOOZEN. De 30 pillen 1 fr. 1-05 per post) bij Em. IIEFOETV^TT' Apotheker te Florennes en IN A LLE GOEDE APOTHEKEN' aan genadige p**ijzen. Deputs que nous arrangeons les magnifiques produits des environs de Haarlem a hou marché en eolis postaux, chacun peut se permeltre ce petit luxe si attrayant Après réception d© francs 7-75 o. fl. 3-75 nous envoyonsfranco Catalogue illustré avec indications de culture gratis et franco. Etablissement liortïoole Huis ter ïluin, Noordwyk-lex Haarlem, (H.ollande Specialiteit Zaaimachien voor alle granen merk de SIMPLEX Bnjkepressers met den arm en met motoor Algemeene verkoopers agent in België der landhouwmacliienen HOBNSBY der melkafroomers DE PERFECTE der beetraapzaden ÜIPPJE gebroeders. Nieuwe bijval EËN1GE EERSTE pjj jj eere-diploma en gouden medalie op <jen' wetslrijd van Ciriey. voor hunne zaaimachien voor alle granen DE SIMPLEX hoeft do cor he' pnblik kenbaar le maken dat men ter gelegenheid van K a r ii a. v a 1, bij hem een schoon assortiment kostumen kan vinden, in Zij<le, Satinette, I 'fine, enz zooaU: Markies. .Mar kiezin, Pierois, Klowns, nn eene hoe veelheid andere kost urnen aan z er genad'ge prijzen Eén schoon assortiment IVï.A.H- KERS aan prijzen builen alle concurrentie. Daar er eenen bijzonderen uitgang be staat moet men de Café niet doorgaan. Pour fumer un cigar exquis et au prix «lérisoire de 25 francs le mille il la o t ré'lamer le poli r déehet Hava ie, liré fi00 par la fabrique Van Wilderode, Grammonl, contre envoi d'uii mandat poste ou rembourse- lUi'iit. La nouvelle marqué Havane, bunrie forme, au prix de 75 francs Ie mille. Uu échantillon de lOOciga- res, aux mêmes conditions plus 70 c pour port. Franco par 500. BOEKHANDEL PlaTXHSCHRIFT IN KLARE DRUKLETTERS op stevig papier. bureele dez-'H, Déclaralion poor brasser, gereed gedrukt, aan genadig1'11 prijs Yperdrukkerij LA MBIN- MA TB Dixmudestraat, S3, JAN EBEN, 5ffZ?rSrS*TPBIl VAN DEN OM 1 URE STIPT NAMIDDAG, JJg VAN DEN SCHOONE EN GOEDE ï*SAX>VOB&* LA PERLE •^1 59-61, Putterij BRUSSEL E ËLK ZEG HET VOORTS MET DE

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1907 | | pagina 4