Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. AAN DE KIEZERS Donderdag, !2n September 1907. BELANGRIJK BERICHT Landbouw en nog wat De miljoenenslikkers. Klerikale zeden. Onderhouden. Eendracht maakt Macht. %€t%8Chijnentle tii'S MM Oil (if t'tffff/SVires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS: Voor den buiten: Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijfi in bij den Uilgever, Dixtnudeslraal, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Bechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten btireele van dit blad.Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Uijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c den drukregel. Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr id. De nieuwe kiezerslijsten zijn ver schenen en zijn neêrgelegrl van heden af tot den 31 Januari 1908, ter inzage der belanghebbenden in het gemeen tesecretariaat en in het .polLtebureel van iedere stad. Deze lijsten zijn insgelijks neerge legd ten bureele der liberale Associa tie en kunnen allo dagen geraad pleegd worden. Wij manen al onze vrienden vurig lijk aan zich te verzekeren of zij op de kiezerslijsten ingeschreven zijn en zulks voor het g^tal stemmen waaraan zij recht hebben. Hel is hunne plicht dc reclamaties te sturen naar bet Secretariaat hun ner gemeente voor den 31 October aanstaande, tegen kwitantie van een bewijsstuk/ofwel hunne reclamaties in te dienen bij het Gom iteitdei libérale Associatie, voor den 15 October toe komende. liet bureel is open in de Semina- nestraat van 8 tot 10 ure 's morgens en van 4 tot 6 ure 's namiddags. Des Zondags van 9 tot li ure 's mor gens Dal zij het doen zonder vertoeven om hel werk der nazieners te verge makkelijken. Om kiezer te zijn, moet men s A. Belg zijn van geboorte of de groote inburgering bekomen hebben om gemeentekiezer te zijn is de ge wone inburgering voldoende B. Ten volle 25 jaar oud zijn, als kiezer voor de Kamer van Volksver tegenwoordigers, en 30 jaar ten volle als kiezer voor den Senaat, de provin cie en de gemeente 0. Sedert een jaar ten minste in de zelfde gemeente gehuisvest zijn om kiezer te zijn voor de Kamer en de Provincie en sedert drie jaren om kie zer te zijn voor de gemeente Eene bijgevoegde stem is toegekend aan den kiezer die ten volle 35 jaar oud is, getrouwd, of als hij weduwe naar is, wettige nakomelingen heeft, die ten voordeele vaa den Staat, ten minste vijf franks personneele lasten betaalt voor het kiazerschap voor de Kamers en du Provincie, en ten minste vijftien franks voor liet kiezerschap voor de gemeente Eene bijgevoegde stem is toegekend aan den kuzer, hetzij eigenaar sedert een jaar, van onroerende goederen die een kadastraal inkomen hebben van ten minste 48 franks, het zij bezitter sedert twee jaren van eene inschrijving op het groot boek der openbare schuld °t van een renteboekje op de algemee ns spaar- eu pensioenkas van ten minste 100 franks rente Twee bijgevoegde stemmen zijn toe gekend aan den gemeentekiezer indien het kadastraal inkomen ten minste van 150 fr. is. Twee bijgevoegde stemmen zijn toe gekend aan den kiezer die zich in één er volgende bevallen bevindt A. Drager zijn van een der diploma's, 'iels en bewijsschriften bepaald in het arhkel 17 der wet -#■ Eene der openbare ambten ver tillen of vervuld hebben, eene der toestanden bekleeden of bekleed lu b b°n, eene der private beroepen uitge oefend -hebben, opgesteld in het arti kei 19, gedurende den voorgeschreven tijd. Ziet «lus na zonder vertoeven De begrooting van het ministerie van Landbouw is verschenen. Het totaal der begrooting beloopt voor 1907 tot twaalf millioen acht honderd en vier duizend 378 frank. 't Is nog de helft niet van hetgeen er aan kerken, kloosters en pastoors wordt gehangen. 't Is nog 't vijfde gedeelte niet van hetgeen de soldaterij aan ons land kost. Ten voordeele van den landbouw geeft de klerikale regeering slechts vier millioen meer uit, per jaar, dan voor de gendarmerie. En als wij zeggen voor den land bouw dan is dit maar betrekke lijk. Van die twaalf millioen krijgt den landbouw, voor wat zijne wezenlijke belangen betreft, wel het minste paart. Een groot deel gaat op bedekte wijze, onder voorwendsel van 't landbouwonderwijs aan te moedigen, aan de kloostergestichten, bisschop pelijke collegiën, enz. Maar 't overgrootste paart wordt opgeslorpt door een leger van be ambten en bedienden. Men kan zich niet voorstellen zonder de begrooting te ontleden wat een personeel er in dezen dienst genesteld is. Het ministerie van landbouw is een van de departemen ten waar de katholieke partij tot belooning van klerikale kiesdraverij en favoritisme een aanzienlijk deel harer kreaturen genesteld heeft klerikale kozijntjes en fils a papa's, droge vruchten der Leuvensche al- ma-mater, pedanto landbouw-inge- nieurs die 't verschil niet kennen tusschen vlas en tarwe, bescherme lingen der broerkensscholen, enz., enz. Indien een onzer volksvertegen woordigers, in den warboel der be wijsstukken, eens kon opzoeken hoe er met de zuurgewonnen centen, welke wij bij den ontvanger moeten dragen, wordt omgesprongen, zoo bij voorbeeld, om zekere klerikale kiesdravers te ondersteunen die-sub- sidiën op subsidiën optrekken onder voorwendsel van inspectie, proef velden landbouwvoordrachten enz., zonder twijfel zou hij aardige dingen ontdekken. Ondertusschen blijft de regeering datgene verwaarloozen wat het meest in 't belang van den landbouw noodig is goed onderhouden wegen en waterloopen, beter vervoermate- rieel en lagere tarieven voor de land- bouwprodukten op de ijzeren wegen en buurtspoorwegen, opheffing der tergende formaliteiten en maatrege len aan de grenzen, inrichting van de reeds zoovele jaren beloofde lan delijke politie, beter volksonderwijs, praktisch ingericht volgens de be hoeften van de landbouwers en, ten bate van de arme boerenarbeiders, eene totale hervorming van de lief- dadighudsdiensten, want het roept wraak hoe, in sommige klerikale ge meenten, de behoeftige weeskinde ren, zieke menschen en ouderlingen behandeld worden, de kloosterge stichten het grootste paart opslor pend van hetgeen er ten behoeve van deze ongelukkigen zou moeten be steed worden. Ziedaar waarmede de regeering zich vooral zou moeten bekommeren ten bate van den landbouw, maar dat zou misschien te veel werk leve ren aan hare klerikale troetelkinde ren die in alle openbare besturen aan de kaas zitten, onder voorwendsel van bewezen diensten Op de begrooting van Justitie al leen trekt de katholieke geestelijk heid meer dan acht miljoen frank 's jaars. En uit al de andere begrootingen weten zij ook hunnen honig te zui gen. Op de begrooting van onder wijs alleen meer dan 15 miljoen 's jaars, zonder te sprekemPvan de on telbare miljoenen welke zij putten uit de.pr.Qvintie- en gemeentekassen. Onder voorwendsel van onderwijs zijn er steden en gemeenten waar, sedert 1884, de plaatselijke belastin gen verdubbeld werden door de kle rikale besturen, ten einde den geld dorst van de katholieke geestelijk heid te bevredigen ten koste en nadeele van werklieden en nering doenden. Sedert dat de klerikalen aan 't be wind zijn en zij eenen zoo onverbid- delijken oorlog tegen onze goede officieele scholen gevoerd en zooveel bekwame onderwijzers zonder brood gezet hebben, werd niet alleen de begrooting voor de gendarmerie ook nagenoeg verdubbeld, maar zijn de kosten tot onderhoud van landloo- pers, veroordeelden, verzekerings huizen en gevangenissen ook aan zienlijk gestegen. De gevangenisdienst kost aan de belastingschuldigen 3,200,200 fr. 's jaars, zonder te spreken van nage noeg onderhalf miljoen grootendeels opgeslorpt voor landloopers en jonge misdadigers. Niets zoo welsprekend als cijfers. Ziedaar, goede contribuabelen, hoe uwe lasten aangegroeid zijn, het officieel onderwijs ontredderd, meer kerken, meer kloostergestichten, meer lasten, meer gendarmen, meer gevangenissen De meer dan twintigjarige kleri kale overheersching teekent er zich ten volle in af. Onlangs had M. Pieter Daens, volksvertegenwoordiger, van een liberaal gemeentebestuur machtiging bekomen om de verschillende bur gerlijkehospitalen en weezengestich- ten te bezoeken. De inrichting, de orde, de netheid, de dienst, alles had aan M. Daens zulkdanige voldoening gegeven, dat I hij met de meeste onpartijdigheid den grootsten lof maakte over het geen hij gezien had. Die openhartige handelwijze mishaagde aan eenige fanatieke klerikalen, die besloten er zich over te wreken. M. Daens gaat maandelijks naar Ninove om er met zijne geestver wanten te spreken. Toen hij nu on langs, rond 9 1/2 ure door de Burght- straat te Ninove trok, zat een groep klerikalen voor een koffiehuis. Op grove wijze begonnen zij den achtba ren volksvertegenwoordiger uit te schelden en allerhande beleedigingen na te roepen. Verontwaardigde voor bijgangers zouden zich de zaak aan getrokken hebben, hadde M. Daens zulks niet belet. De zaak zal nochtans gevolgen hebben. De heer Procureur des Ko- nings is van de zaak ingelicht en minister Renkin, die de klerikale stokslagers van het land van Aalst kent, daar hij zelf hun slachtoffer was, zal stellig tusschen komen, om te beletten dat de beleedigingen,een Parlementslid toegebracht, onge straft blijven. Overigens, hij is toch dat ten minste verschuldigd aan de familie Daens, die in den strijd gevallen is, terwijl de heer Renkin er door opge klommen is. Het zijn niet alleen de parochiepas toors en onderpastoors die zich doen oriderhouden ten koste van de belas tingschuldigen zelfs hunne meiden en schuursters willen zij door ons doen betalen. Inderdaad, menige kerkfabrieken brengen den huiselijken onderhond der pastorij in rekening. Komen er dan noodz ikelijke uitgaven voor en is de kas der kerkfabriek ledig, wat maar al te dikwijls gebeurt, dan worden de kassen der openbare bestu ren aangesproken en moeten de con tribuabelen de uitgaven dekken. Sommige permanente deputatiën, die niet onder den*plak der geestelijk heid staan weigeren de aangegeven kosten tot onderhoud der pastoorijen goed te keuren, maar de minister van justitie, die van de bischoppen afhangt, hervormt bunne besluitenen keurt de rekeningen goed in laatsten aanleg 't Zalfde gebeurt met het loon van de predikanten. Heeft de parochiepas toor- lust eens in vacantie te gaan, naar de badsteden of naar 't een of 't ander congres waar er veel plezier wordt ge maakt, of wordt hij gewaar dat zijne sermoenen zijn gewoon publiek verve len, dan laat hij zich vervangen door eenen vreemden prediker, dien hij echter niet uit zijnen eigen zak betaalt gelijk andere beambten en bedienden doen wauneer zij hun werk door ie mand anders laten uitvoeren. Neen, 't kerkfabriek brengt hetin rekening, zoo dat het, voor slot van 't liedje, ook op de kosten van de belastingschuldigen te recht komt. De lijdende Kerk weet op alles geld te kloppen en hoe duurder wij haar moeten onderhouden, hoe meer wil zij ons naar hare grillen doen dansen. Ont moet zij eenig verzet, dan steekt ze hare Dagels uit. Gelukt zij er niet In u eeDige bloedige schartelingen toe te dienen, zij gaat aan 't janken en stelt zicb aan als eene rampzalige verstoote- linge. Volgens de omstandigheden en le malheur des temps weet zij zich als lijdende, strijdende of zegepralende... voor te doen. 1 O

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1907 | | pagina 1