Stadsnieuws! De wereld rond. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 17" December 1908. Vijfde jaar. i\r 6. Dure lijd. Herbergiers. Wij zullen de gebroken potten mogen betalen. Aangaande bet niet herstellen der straten. Eendracht maakt Macht. V t't'Sf'/iijllt'tlffc f/t'S O tt di't 't/tlf/SVires acquirit eundo. Men schrijfi in bij den Uitgever, biximidestraat, nr S3, te Yper. De aankondigingen van gansch Helgi.ë en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naanide artikels uiterlijk legen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. INSCRIJ VINGSPRIJS ifooR den buiten Eeu jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. m Aanslag van de zwarte hand in Rusland. De misdaden der Zwarte Hand hon den niet op De akelige bende had ge poogd geld van een koopman af te per sen. De poging mislukte. Wat deed de Zwarte Hand Uit wraak wierp zij eene bom in een zooge naamde huurkazerne. De bom ontplof te en kwetste 20 personen, waaronder vijl' zoo vreeselijk dat men voor hun leven niet instaat. Vijf herten en een auto. Bij de Pruisische grensstad Eupen, in het Belgisch Hertogenwald werd de automobiel van een heer uit Mahnedy door vijf herten aangerand. Daar de chauffeur wilde uitsteken, rolde de au to in eene 'gracht langs de straat. De heeren die in de auto zaten werden er uit geslingerd, doch zij hadden enkel lichte wonden. Hierop namen de auti-autoinob.il is- tichte herten de vlucht. N. B. (Vermits de Belgische.regee ring geene maatregels tegen de dood rijders durft nemen, beginnen de her ten er zich mede te bemoeien. Dit zal M. Daens genoegen doen.) Opstand in Venezuela Uit Nieuw-Yot'k wordt gekabeld dat aldaar een kabelgram uit Carcacas, de hoofdstad van Venezuela is aangeko men, meldend dat in Venezuela een opstand uitgebroken is, gericht tegen president Gastro, die thans te Parijs is aangekomen. Anderzijds wordt dit bericht door het gevolg van den lialf-bloed presi dent. Een volksvertegenwoordiger in een herberg krakeel. UitZenta wordt gemeld dat de Hon- gaarsche afgevaardigde Josa Mrksity in eene herberg te Ada in. twist geraakte met een Servischen landbouwer. Ge durende het krakeel sloeg de boer met een pintglas den volksvertegenwoordi ger den schedel in. In Per zie. Gonstantinopel. Men zegt dat de Shah overtuigd is niet langer de kroon te zullen behouden. Hij zal dus de gast vrijheid vragen aan Turkije te verblij ven te Danias. Men denkt d'at een zij ner agenten reeds daarover onderhan delt te Gonstantinopel. Drievoudige terdoodveroordeling Algiers. Drie inboorlingeu, be schuldigd in de misdaad van Daya, waarin drie boschwachters werden ge dood, werden ter dood veroordeeld. In Marokko. Haf id en zijne broeders. Tangiers. Een brief uit Fez meldt dat op papieren, hinderend voor talrij ke Marokaanscheambtenaars en hande laars, beslag is gelegd geworden in de reiskoffer^ van Mouley Mohammed. Uafid besloot dus de samenzweerders streng te kastijden. Uit het paleis verjoeg hij gisteren zij ne drie andere Broeders Mouley, You- saf, Mouley, Othman en Mouley Bel- ghitt, welke in vuile huizen van Fez werden opgesloten. Al de opperambtenaars waarmede de militaire fransche overheid de bevredi ging van het land had bewerkt, vielen dus in ongenade. Gevaarvolle reis. Brest. Tijdens den laatsten storm leed het Duitsclr zeilschip Somati »K varend naar Port Said, zware avarij waardoor het verplicht was te Brest binnen te-varen. De lading; riggels van het schip was verplaatst door het ge weld der baren. Het water drong in de stookkamer en veroorzaakte schade aan machienen en buizen De 3e Officier, Whalen, werd door eene stortbaar omgeworpen en het been verbrijzeld. Over liel huwelijk van den -Koning van Portugal. Berlijn. Sinds eenige tijd loopt het gerucht in diplomatieke kringen dat er tusschen Potsdam en Lissabon wordt onderhandeld over 't huwelijk van Koning Manuel van Portugal en prins Victoria Louise, eenige dochter van Keizer Willem en thans bijna 17 jaar oud. Men denkt dat de jonge Portu- geesche Soeverein zich dra naar Ber lijn zal begeven. Over de dgna mie ton tp lo ffing in Middeiw 1 merika. Golon. De ontploffing van 27 ton nen dynamiet voorgekomen aan de werken van het kanaal van Basobispo is toe te schrij ven aan èene toevallige losbranding welke yoorkwam, toen de werklieden eene laatste mijn vulden. Door den schok ging de lading der an dere mijnen af. Er zijn 10 dooden en 50 gekwetste. Op hel graf van Sgveton. Parijs. Twee honderd personen legden Zondag;, op 't kerkhof Montpar- nasse, kronen op het graf van Syveton, ter gelegenheid der verjaring van dezes dood. Eene droeg het opschriftAan den vermoorden Syveton maar zij werd dadelijk weggenomen. Eenige kreten van Dood aan de Joden wer den geslaakt. De menschen klagen bitter over het duur leven, dat bijzonderlijk veroorzaakt wordt door alle slach van rechten, welke de klerikalen se dert 1884 gelegd hebben op alles wat wij dagelijks moeten gebruiken, zooals eetwaren, dranken, kleeding- stoffen, enz. HTaarenbbven werden de lastenbetalers nog dubbel be proefd door de gedurige verhooging der belastingen. Er zijn nochtans zekere klassen van lieden, die niet veel te klagen hebben, bijzonderlijk dezen, welke aan 't schoteltje zitten en zich aan 's lands tafel mogen vet peuzelen alsook dezen, voor welken de open bare geldkassen jaarin-jaaruit open staan en die vette jaarwedden en groote hulpgelden mogen opstrijken. Men weet immers, dat het Gouver nement dagelijks nieuwe middeltjes uitvindt, om vooral aan de kloosters en aan de klerikale maatschappijen en instellingen van allen aard gedu rig meer en meer hulpgelden uit te deelen. Voor nuttige werken, instellingen en doorslaande hervormingen, zooals een voldoend werkerspensioen heb ben zij nooit eenen cent over maar, zij vinden altijd nieuwe middelen om 't geld uit onze zakken te kloppen voor hunne vrienden en voor hunne kiesdravers. Wilt gij nogmaals eenige cijfers In 1884 betaalden wij, onder de liberalen, in 't geheel 155 millioen belastingen. In 1905 reeds deden de klerikalen ons jaarlijks 252 millioen betalen dat is eene jaarljjksche verhooging van 62 t. h. De accijnsrechten stegen onder het klerikaal bestuur van 54 tot 110 mil lioen dus meer dan het dubbel. In 1884 bedroeg de Staatsschuld 1,171 millioen; in 1905 bedroeg zi) reeds 3,498 millioen, dat is bijna 3 milliard en half En wat zal het nu welhaast gaan worden met al die millioenen, welke wij naar Congo zullen te dragen hebben Gedurende dezen tijd steeg de be grooting van den Godsdienst ook op eene onrustwekkende wijze. w In 1884 betaalden we daarvoor maar 4 millioen in 1890 reeds 5 millioen in 1900 reeds 6 millioen en in 1905 reeds 7 millioen Voegt daarbij de millioenen en millioenen die regelmatig verzwol gen worden door de klerikale scho len, waar de kinders in de onweten- heid opgekweekt worden,en ge zultu zei ven afvragen of dat klerikaal gpel zoo lang kan blijven duren Het antwoord is niet twijfelachtig Indien de kiezers de oogen niet ope nen en de liberalen in 1910 niet doen zegepralen, hewel dan zullen de klerikalen in zeer korten tijd het land geheel ten onder gebracht en geruineerd hebben. En wanneer het kwaad gedaan is en dat we voor het bankroet staan, dan zal het te laat- zijn om te klagen en naar reddingsmiddelen te zoeken. Volgens men ons verzekert is een ambtenaar van 't ministerie van finan ciën gelast eene nieuwe studie te doen van het vergunningsrecht, maar hoe genaamd niet in den zin gelijk het aan de lastenbetalende herbergiers werd beloofd. Nu dat de ontvangsten zoo vermin deren en er nog zooveel nutte- looze prachtwerken te betalen zijn, en dat het ministerie al dieper en dieper in de krot verzinkt, zouden de herber giers meer dan naïef moeten zijn, zich voor te stellen dat de regeering zou afzien van een bron van inkomsten, al hoewel het bewezen is dat het vergun ningsrecht niets heeft bijgedragen tot vermindering van de dronkenschap. Het bestrijden van de alcoolplaag was overigens maar een voorwendsel om op den rug van de herbergiers en van de verbruikers eenige millioenen tneer te kunnen slaan ten einde den nooit verzadigden gelddorst van de schatrijke kloosters en van politieke geestelijkheid te bevredigen. Verre van het vergunningsrecht af te schaffen, denkt men er meer dan ooit aan het algemeen te maken, door het uit te strekken tot enkele kategoriën van herbergiers die er tot hiertoe van ontslagen waren gebleven. Men zou alleenlijk voor den buiten de taks een wenig verminderen, ver mindering welke dubbel en dik zou ingewonnen worden, ter eener zijde door de uitbreiding van het vergun ningsrecht tot de bevoorrechte herber giers en, ten andere zijde door de zware hooge rechten welke zouden geheven worden op alle nieuwe te openen tapperijen. Herbergiers, brouwers, eigenaars van herbergen, een oog in 't zeil. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Kamer en Senaat hebben zich uit drukkelijk tegen 'de overname van de Gongoleesche schuld f verzet. Niette min beweert de regeering dat er geene rekening van die stemming hoeft ge houden te worden. De schuld be draagt meer dan 300 millioen. Bij die som hoeft men nog het fonds van 45 millioen en dit van 50 millioen te voegen. Waar zal het klerikaal ministerie het geld halen, des te meer daar groote werken moeten uitgevoerd worden Bovendien vragende bisschoppen de gelijkstelling van hunne scholen met deze van den Staat voor wat de toela gen betrpft. Al de millioenen en mil lioenen ter wijl de zaken slabakken en wrij de ze ven magere jaren beleven. Nog wat geduld en de belastingen zullen merkelijk vermeerderen. De schatplich tingen zul len de Gongo leesche gebroken potten mogen beta len. En dit zullen wij te danken hebben aan het wijs bestuur der klerika len. Kiezers, vergeet het niet. In de openbare zitting van den gemeenteraad van 19 September jl. hebben vier zijner leden zeer juiste en gegronde opmerkingen gemaakt op den erbarmelijken staat der stra ten. Onze Burgemeester verklaarde alsdan dat de gasmaatschappij in bedwang zou gesteld worden te doen wat haar aangaat en dat voor het overige de stad zou gezorgd hebben. Men moet denken dat er tot nog toe geene maatregels zijn genomen geweest om hieraan betering te brengen en alzoo de kritiek dienaan gaande tegen den Schepen en den werkdienst uitgebracht te doen op houden, vermits in den gemeente raad van 28 November laatst, M. Begerem, die het zij in 't voorbij gaan aangestipt er zijn vrijgezeg heeft, den Burgemeester nogmaals ondervraagde aangaande de wegenis die, volgens dat het achtbaar raads lid persoonlijk vastgesteld heeft, al tijd te wenschen overlaat. Inderdaad, men ziet nog heden in onze omgekeerde straten dezelfde wagenslagen, putten en inzakkingen waarop over drie maanden eenige meer klaarziende raadsleden de aan dacht van het Schepencollege heb ben getrokken. Meester Colaert, antwoordende aan M. Begerem, heeft bekend dat de grachten gemaakt voor het leggen van nieuwe gazbuizen, met geene genoegzame zorge toe gemaakt zijn geweest en dat de damming en op stikking zeer dikwijls niet zijn uit gevoerd zoo als het vereischt wordt. Hij verklaart dat hij er de op merking van gedaan heeft aan den II IIIIlllll III llllll WIWIIIIll BI WEERGALM 1 ■■■ui.nrmimn

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1908 | | pagina 1