Lantaarnaansteker, Eene redevoering. Mengelwerk. 20 LOTGEVALLEN EENER WEES Do abdij van S'-Jan-len-Berae. No» en allijd de gaz der firma De Brouwer en Cie. Vlaamsch looneel. KERSTFEEST. Société Royale des Francs Arbalélriers. Nieuwstijdingen. heer Bestuurder maar dat deze zegt dat men overdrijft wat hier ook van zijn moge, heeft hij nochtans op zijn verzoek, besloten door den werk- dienst eenen staat te doen opmaken van hetgeen er nog te doen is, en welken hij aan de gasmaatschappij zal zenden. Men ziet van hier hoe weinig ge loof en rechtzinnigheid dit werk zal aanbieden, gemaakt zijnde door de zelfde mannen die aan den Bestuur der der Maatschappij hebben durven verklaren dat de vermaking der stra ten geenszins te wenschen laten, als wanneer iedereen het tegenoverge stelde vaststelt. Nu dan, M. Begerem gevraagd hebbende, dat voor 't geval de gas maatschappij in gebreke bleef aan hare verplichtingen te voldoen, men haar de boeten, voorzien bij het last- kohier, zal toepassen M. Colaert heeft hem geantwoord dat hij zeer streng zal wezen. Onnoodig te zeggen dat deze, even als voorgaandelijk, zich integendeel zeer stil zal houden. De firma De Brouwer, Fraeys en O weten immers te wel dat ons Schepencollege zeer meegaande is met politieke vrienden, om niet bij voortduxing te doen volgens haar behagen maar te handelen in haar belang. Zij vreest M. Colaei-t niet, en acht zijne bedreigingen als weinig ernstig en slechts gedaan om het openbaar gevoelen te verblindeu. Het Schepencollege zal opvolgent- lijk en ten groote koste der stad, al de straten naar mate zij bij gebrek aan onderhoud, ongebruikbaar woi"- den, gansch herleggen of vernieu wen, gelijk het reeds voor eenige gedaan heeft. Op deze wijze zal de gasmaat schappij feitelijk en tot haar voor deel ontslagen wezen, deze straten op te dammen en te onderhouden gedurende twee jaar. Mijnheer Colaert, onze Burgemees ter, heeft zich te buiten gegaan in het banket van het Ste Barbara feest, dat plaats gehad heeft in de Iweins- zaal. Onze eerste magistraat is zoo ver gegaan dat hij heeft durven zeggen dat hij de Yperlingen grondig ver kleefd was en dat hij hen in alles en overal begunstigd had. Dit is vermetelheid hebben en brutaal zijn. DE Uit het Engelsch. Vijftiende hoofdstuk De dienende engel. Ik had het ooit gedacht, vier of vijf ja ren geleden, toen ik dat nietige dingje met hare b'oote voetjes mee naar huis nam, en toen zij in deze kamer ziek lag en ik haar nacht en dag in mijne armen had toen had ik nooit gedacht dat hare beurt zoo spoedig zou komen. O, weinig dacht ik toen, jufvrouw Amelia, hoe de Heer mij zou ne- derleggen hoe diezelfde voetjes heen en weer zouden loopen om mij te dienen, hoe dat teere handje des nachts komen zou om kussens op te schudden, en ik overdag op haar zwakken arm zou leunen. Waarlijk Gods wegen zijn niet gelijk onze wegen, en zijne gedachten niet gelijk onze gedach ten. Och, oom True, sprak Geertje hierop, ik kan niet veel voor u doen. Ik wenschte dat ik u weer s'erk kon maken. Dat zoudt gij zeker wenschen, liefje, maar dat kan in deze wereld nietgeheuren gij hebt mij gegeven wat veel beter is dan kracht van lichaam Ja, jufvrouw Amelia, vervolgde hij, zich naar de blinde keerende. gij zijt. het, wie wij te danken hebben voor al den troost d'en wij genieten. Ik had mijn De wijn, die somwijlen veel slechte perten speelt aan de redenaars die zich niet wel voorbereid hebben, heeft onzen zeemzoeten burgemees ter zijne houding uit het oog doen verliezen welke hij genomen had in de gaskwestie en deze die hij geno men heeft ten propooste der benoe ming van eënen nieuwen bestuurder in de muziekschool. M. Valcke, de van iedereen be minde en geachte nijveraar, was Yperling, M. Colaei-t heeft hem op beleefde wijze aan de deur gezet om hem te vervangen door M. De Brou wer, een Bruggeling. Dezelfde M. Colaert heeft eenen vreemdeling doen benoemen in de muziekschool, nog eenen Bruggeling, wanneer de Com missie eenen Yperling voorgesteld had, een bekwamen en ernstigen muzikant, een eersten prijs van het Conservatorium van Brussel. De afbreking der twee bovenste verdiepingen van het torentje der oude abdij van Sint-Jan-ten-Berge, te Yper, heeft tamelijk levendige protestatiën verwekt. De Koninklij ke Commissie der monumenten heeft zich ter plaats begeven en heeft on- deiv.ocht of het werk mocht voortge zet worden. Dat onderzoek heeft doen bestati- gen dat de verticale muurspleten van het torentje zoodanig zijn, de samendringing der materialen en opzwelling met afwijking der uit springende hoeken naar het inwen dige zoodanig uitkomen dat alle her stelling onmogelijk is geoordeeld ge weest zonder gedeeltelijke albreking van het gebouw. Al de gebeeldhouwde en met loof werk gesneden steenen, evenals de balken van het dakwerk waar er nog gebeeldhoude hoofden te zien zijn, zijn met zorg bewaard geweest in eenen zolder van het aanhoudende gebouw, alles is er vergaderd ge weest derwijze de herbouwing te vergemakkelijken van dat zeer be vallig monument dat een waar ar tistiek uitzicht heeft en dat "daaren boven eene historische gedenkenis daarstelt. Wij lezen in De Dixmudenaar van 13 December laatstleden kleintje lief maar ik was een onverstandig man en zon haar bedorven hebben Gij wist beter wat goed voor haar was, en voor mij ook. Gij hebt haar gemaakt wat zij nu is. Als iemand mij zes maanden geleden ge zegd had, dat ik een arme kreupele zou wor den, en den geheelen dag op mijnen stoel blijven zitten, zonder te weten hoeik en mijn kleintje aan den kost zouden komen, zou ik gezegd bebben dat ik dat lot nooit mot ge duld kon dragen. Maar ik heb van deze kleine eene les gekregen. Toen ik na dat toeval voor het eerst weer zon ver kwam dat ik kon spreken en zeggen wat er in mijn gemoed was, werd ik zoo ongerust over mijn treurigen toestand en dien van Geertje, dat ik zegde Wat zullen wij nu doen wat zullen wij nu doen En toen fluisterde zij mij in het oor God zal voor ons zorgen, oom True En toen ik den bijbeltekst ver gat, en zegde Wie zal ons nu voeden en kleeden zegde zij weder De Heer zal er in voorzien. En in mijnen diepsten nood, toen ik eens op eenen nacht vol aangstige gedachten over mijn kind was. en hardop zegde Als ik sterf, wie zal dan voor Geertje zorgen legde dat kleine ding, dat ik dacht dat ge rust in haar bed lag te slapen, haar hoofdje naast mij neer en sprak Oom True, toen ik alleen de donkere straat werd opgejaagd, en geene vrienden en geen huis had, zond mijn Hemelsche Vader u tot mij en als hij nu wil dat gij tot hem zult komen, en niet goed vindt om mij ook te nemen, zal hij iemand anders zenden om voor mij te zor gen den overigen tijd dien ik hier blijf. Daarna, jufvrouw Amelia, heb ik niet weer gemord. Hare woorden en de gezegende lessen uit het I-I wi li ge Hoek, dat zij mij da gelijks voorleest, zijn mij diep in het hart gezonken on ik heb nu vrede. Veel wordt er in Dixmude geklaagd over de slechte hoedanigheid der gaz die ons uil Nieupoort geprest wordt, t'ls de verliehtingskrachtendenoodige drukking die ons ontbreken. De stads- lautaarns gelijken aan oordje kaars- kens. Voegen wij erbij dat de gaz die uit Nieuport komt, dezelfde is als de gaz van Yper, vervaardigd door de firma de Brouwer en Cle. Men ziet dus dat die firma, waar mede onzen burgemeester, Mons Colaert alzoo stoefde, overal waar zij zich heeft weten in te wikkelen, slechte gaz levert. Schoon en prachtig was de vertoo ning Zondag laatst door onze wakkere Vlaamsche Ster gegeven. Spijts het on gunstig weder was de schouwburg op gepropt met volk en puik volk was 't. De zaal geleek een ruiker van lieve bloempjes, frisch en geurig als de lente rozen. Ook was liet programma uit muntend samengesteld en allen heb ben er eenen feestavond beleefd, zooais de Ster alleen er ons weet te genieten te geven. Eerst vertolkte men Ik ben vader blijspel met zang in een bedrijf door GDocld, een lief brokje dat ons een kijk je iaat werpen in de studentenwereld en ons doet zien tot waar de loshoof digheid de studeerende jeugd soms leiden kan. liet krioelt van de kluch- tigste tooneelen en lachwekkende toe standen. Men heeft er veel en hartelijk gelachen. Het werd met meesterhand vertolkt ook. Mej. J. Devers, in de rol van Louise en Z. Devers, in die van Emma waren onverbeterlijk. Haar spel getuigde van veel kunst en echte kunst. Mej. J. Windels, in de rol van Fientje, speelde op een uitmuntende wijze en had veel bijval. Een gul bravo voor die bevallige speelsters. De heer ,1. De- groote, met de rol van Jan Droogmans, was wezentlij k onbetaalbaar. Hij heeft zich van zijne taak gekweten, en deze was niet licht, op eene manier, die de moeilijksten meer dan voldeed. De heeren L. Vancampo en G. Pottel, in de rollen van Blijenberg en Vanderstre- penwaren volkomen op de hoogte hunner taak en schetsten hunne per sonages naar de natuur. Een hartelijk proficiat voor allen De luidruchtige en herhaalde toejuichingen waren wel verdiend. Daarna volgde Lina Donders drama in 5 bedrijven door Teirlynck-Styns, een der schoonste stukken, die ooit uitgevoerd werden. Het is doorweven met zielschokkende tafereelen en raak- doende zede lessen. Het werd ook zeer goed weergegeven. Mej. Zulma en Jeanne Devers, in de rollen van Veva en Lina waren opge- Ik placht te denken, dat Geertje, als ik in leven bleef en mijne krachten behield, in staat zqu zijn om te blij ven school gaan en veel te leeren, waritzij heeft altijd lust daar toe gehad en leert met gemak Zij is een tenger kind. en ik kan er niet aan denken dat zij hard zou moeten werken om aan den kost te komen zij schijnt daartoe niet geschikt te zijn. Ik hoopte dat zij, als zij groot werd. eene schoolmeesteres zou worden, zooals jufvrouw Browne, of iets van dien aard, maar ik kwel mij daarover nu niet meer. Ik weet, gelijk zij zegt dat alles ten beste dient, of dat het zoo niet zou wezen. Toen hij ophield met spreken zag Geertje, die haar hoof! op zijnen schouder had lateD leunen, he:ri aan en sprak vol moed Och, oom True, ik ben overtuigd dat ik haast al lerlei soort, van wferk kan doen. Jufvrouw Sullivan zegt dat ik heel goed naai, en ik kan eene wolienaaister of modemaakster worden dat is geen zwaar werk. Baas Flint, zegde Amelia nu, zoudt ge genegen zijn om uw kind aan mij toe te vertrouwen Ais gij van haar afgekomen mocht worden, zoudt gij dan gerust kun nen zijn dat zij onder mijne zorg veilig zou wezen Jnfvrouw Amelia, antwoordde True, zou ik denken dat zij veilig was in de hoede van eenen engel Ik zou denken dat zij in weinig minder zou zijn, als gij over haar kondet waken. O spreek zoo niet, zegde Amelia, of ik zal bevreesd worden om zulk eene ernstige verantwoordelijkheid op mij te nemen. Ik weet maar al te wel dat, mijne blindheid, mijne zwakke gezondheid en mijn gebrek aan ondervinding mij bijna ongeschikt ma ken voor de zorg over een kind als Geertje. Maar daar gij tevreden zijt met het onder wassen voor hare lastige laak. Zij be grijpen, gevoelen en beleven de toe standen, waarin zij voorkomen, Mej. Jeanne vooral muntte uit onder alle opzichten. Kransen en bloemen bij de vleet voor die lieve kunstenaressen De heeren K. Deweerdt, met de rol van Jan Donders.1. Ossieurinet die van Adolf, (1. Pottel, met die van Bosschaert. L. Vancampo, met die van Robert en l\' Wol li', met die van Flip waren allen even bewonderenswaardig in hun spel en maalden personen en toestanden op eene onverbeterlijke wijze. De lieer Fl. Slosse was een Koben zooals liet behoort. Ook zijn spel is ongekunsteld en keurig. De bijrollen, vertolkt door J. Degroote en A. Luyten, lieten ook niette wenschen en de figuratie was talrijk en goed in- en afgerichtde ko ren werden goed gezongen. De taal was zuiver gesprokende tooneelschik- king en de grimeering waren onberis pelijk en de houding, het optreden en cle gebaren geschikt om indruk te ma ken. Een welgemeend proficiat aan allen Hel^stuk behaalde een ono-e- hoorden bijval. Aan de daverende salvo's scheen geen einde te zulten komen. Het orkest, onder de leiding van den heer M. Tasseel, onthaalde ons op me nig lief muziekstuk en verdiende ook ten volle de herhaalde toejuichingen waarmede het zoo vaak begroet werd. Het was een der prachtigste vertoo ningen, die wij ooit genoten hebben zij strekt den Sterrelingen ter eere! Hulde en dank aan allen Natcjs. Op 25" December aanstaande, met Kerstdag, zal het jaarlijks kerstfeest plaats hebben, ingericht door onze moedige Liberale Jonge Wacht: Hoop in de Toekomst. Naar het schijnt zal het program ma aanlokkelijk zijn en het uitdeelen van lekkernijen en speelgoed zal de kinderen der liberale werkende klas groote vreugde aandoen. Lundi tb Décembre i908. P Oiseau V. Nieuwenluiyze. 2e Oiseau L. Vermeulen. Moordpoging te Roeselaere. Sinds 14 dagen had de SOjarige Amelia Van den Broucke, geboortig wijs, dat ik haar tot nog toe gegeven heb, en vriendelijk genoeg zijt om veel beter over mij te denken dan ik verdien, weet ik dat gij ten minste aan de oprechtheid van mijr> verlangen om haar nuttig te wezen zult gelooven en als het u tot eenigen troost kan strekken te weten, dat ik in ge val van uw overlijden Geertje gaarne bij mij in hms wil nemen, zorgen dat zij goed wordt opgevoed en haar zoo lang ik leef van het noodige voorzien, hebt gij zeggende legde zij hare hand op de zijne dat dit ge schieden zal, en dat ik zooveel maar ir. mijn vermogen is zal trachten haar gelukkig te maken. Geertjes eerste neiging was naar Amelia toe t,e stellen en haar om den hals te vallen maar zij bedwong zich toen zij zag dat True als een kind zat te schreien Een oogenblik later leunde zijn hoold tegen hare borst, en wischte hare hand de tranen af, die hem over de wangen rolden. Dit was eene gemakkelijke taak, want het waren tranen van blijdschap enne blijdschap, die hem io zijnen tegenwoordigen zwakken toestand geheel overweldigd had. Amelia s voorstel was zoo geheel vreemd aan zijne gedachten of verwachtingen, dat het hem eene hoop scheen aan te bieden al te schoon om er aan te mogen gelooven en toen er een oogenblik later een denkbeeld bij hem opkwam, dat zijnen twijfel scheen te moeten vergrooten, kon hij het niet laten daaraan woorden te geven. Maar uw vader, jnfvrouw Amelia-' sprak hij, Mijnheer Graham hij is wat nauwziende, en tegenwoordig niet heel jong meer Ik vrees dat hij °niet gaarne zubc een klein meisje in huis zal willen hebben. Mijn vader is voor mij zeer inschik* OF DE tl -fr'IAa^JjWWWWftlBll.1 HI III III 1111—D111UUBgatgBCr -----X"

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1908 | | pagina 2