ADOLPHE DELHAIZE Cie Adolphe De Ih a en Cie ADOLPHE DELHaIZE 3bolpftc Bcllteti C Adolphe DELHAIZE en C m m Julius Holz, Jan de Lichte NIEUWSTRAflT BRUSSEL MA \\i>AG 21 DECEMBER E:\ VOLGENDE DAG EN GROOTE VERKOOP VAN Talrijke occasiën aan al onze Toogen. PRIX ADOLPHE DELHAIZE EN C ct Callaerts-IJzerenweg-Horioge n m RIJWIELEN gemaakt met stukken B. S. A. 3 jjewüffiH AUX MARIES. VAXEI URE-CUES 1USE EN VDE AU BON MARCHÉ. Beau volume de 560 pages Xomhreuses illustrations Musiques, Tliéatres €hroniques lanlaisisles Plan de Bruxelles, etc., etc. ie PBONOS-CALLAERTS en zijne bende DES GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS HUIS GESTICHT IN 1866 Hel eerste dat in België de firma AU BON MARCHÉ (In den Goeden Koop) stichte voor den verkoop der Koloni.'ile waren, Bieren, Wijnen en Likeuren. Allerbeste Eetwaren Borstels, Sponsen. Matten, Kaatsen, Ingelegde Groenten, Vruchten, Vischsoorten. enz.' (Pour la province peut se'joindre aux envois ou ajouter en plus 0 fr. 35 en liitibres- post e pour recevoir franco Specialiteit van K Hie, Granen van allen aard, E> ideegen, Smout, Spek, Hespen, enz. isa» 0k &C\ i«' 64T Hulpliuizeii in België Het huis sticlii altijd nieuwe hulpbuizen in de plaatsen waar het niel vertegenwoordigd is te Chocoladefabriek en Suikerbakkerij, gewaarborgde waren De Chocolade Adolphe DELHAIZE kan mededingen met de meest gekende merken. Wijnen van alle herkomsien, Stapelplaats altijd meer dan 600,000 (lesschen bevattende. Beroemde Likeuren. te Gie s zen van verknopen van tentoonstelling BRUSSEL, Nieuwstraat, 139-141 (ïelef. 4618) LUjK, Rue du Pont-d'A vroy, 42 (Tel 2565) SERAING, due Cockerill, coin Rue Léopold (Tel. 75 Miihlriibrsluur, 24-26, PK StitlAHPHKLKERSTIt\T, BRUSSEL. BERICHT. De aanvragen voor de plaats van Bestuurder in de Hulphuizen alsook degene voor jonge lieden die ten minste 16 jaren hebben bereikt en die den handel zouden willen loeten, moeien aan bet lioot'besluur 26. De Schnmphelë'rstraai, lïrussel, gedaan worden. in Nikkel, 5 jaar g-ewaarborgd. Aanbevolen vo«r STA TIK O V li RST ENIJZEREN WËG- .en TRAM BEDIENDEN1. LAN UB >6 WERS, AMBACHTEN. WERKLIEDEN, enz. Kost 2o frank met secoudwijzer en SO fr. zonder secondwijzer. Wordt geleverd o frank bij ontvangst en voorts 2-bO frank per maand, bij de. talrijke Agenten ui België en Holland, of n-iderstaand fin letijn invullen en sturen, onder geslo ten envelop, naar de Inreden der fabriek, De 13, Brussel. z De onder gelet kende verklaart de GalIiAerts- IJzbumnweg Horlogie mei second van 25f'Jank af zonder second van 20 frank, in nikkel, 5 jaar waarborgie koopen 5 frank bij ontvangst en voorts 2-50 fr. op den ,a der maand, met Pos tkw itanci'en door den Fabrikant te ontvangen Ha h dieeken Straal en nummer Gemeente of Stad N. B. Aanduiden second of zonder second. Spreektnachiencn, de beate gekende der wereld 41. 88, 150 fr. enz kennendalle marken, tweezijdige ronde schijven spelen, (disquen) Gewaarborgd geen geruisch. De Phonographeo zijn prachtig, maar men betaalt de pracht ntel gelijk elders. Vraagt de Kataloog of komt de Phonos-CALLAERTS hooren spelen in onze bu celen, i)c Lorhlslmal, 13, BRUSNLL. EiSCHT DE VERGULDE PLAAT fc en U zult verzekerd zijn Van eene goede fabricatie, goede ban den, zadei, ketting en prima toebehoorten In het Groot; Bij alle WEDERVERKOOPERS f par r\ z DE-PNEU E.NGLEBERT IS DE STERKSTE TE KOOP OVERAL !f t» v TE BEKOMEN TEN BUREELE VAN DIT BLAD de nieuwe uitga oe onthoofd te Aalst den 17 November 1847. Boekdeel van 368 bladz. groot formaat. PRIJS: 3 FR. Articles intimes et indispensahles, de 'out genre et de tont prix. Pour obtenir franco, sous envelop,ie ferrnée Ie catalo gue illustré envoyez I fr. en bon ou tim bres-posies, boite 132, Bruxelles Centre. Fjoer, drukkerij LAM BIN- MA THÉ E i G 55. l'Almanaeh-Mémento Au Bon Marehé .50 e del: Huizen O. O ca •.i. In het Klein 59-81, Putter!) BRUSSEL s C,Tt ATlONS SISCHT OEMERS ££NGL£B£BT„ OP AL DE PM EUS VAN

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1908 | | pagina 4