P I ut De wersld rond. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. 11 Donderdag, 8n April 1909. 5 centiemen. Vijfde jaar. i\r 22, Li de klem. De zwaile broodroovers. Woede van de builenpasloors. kongi es le Mechelen. Eendracht maakt Macht. er Schijnende des ëionderdnt/SVires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. Geen troonsafstand in Servië. Belgrado. Er wordt geloochend door de Oostenrijksche bladen dat de dynastie der Karageorgewitch op het punt zou wezen van den troon af te zien. Plunderaars van kerken. Perpignan. Een goed ingerichte misdadigersbende pleegt tegenwoordig kerkinbraken, en de schurken hebben zich meester gemaakt van voorwerpen die eene zeer groote waarde hebben. De kerken van Fourmignières en Saint-Nazaire werden door hen geplun derd. Een. vergadering van officieren. Konstantinopel. Twee duizend officieren hebben te Stamboel eene ver gadering gehouden om verzet aan te teekenen tegen het ontslaan van een groot aantal officieren. Dit ontslag is geschied met het doel de begrooting te ontlasten. Priester-socialist. Rome. De christen-socialistische afgevaardigde, priester Murri, heeft Maandag voor de eerste maal de kamer zitting bijgewoond. Hij heeft plaats gekozen aan de uiter ste linkerzijde, tusschentwee socialis tische Kamerleden. Sneeuw. Budapest. Uit verschillende stra ten van Hongarije meldt men dat er stormen gewoed hebben, vergezeld van hevige sneeuwbuien. De zaak Renard. Parijs. Het verbrekingshof heeft bepaald dat Pierre Renard, wegens den moord gepleegd op den heer Remy, opnieuw voor het assisenhof verschij nen zal, ditmaal te Versailles, waar schijnlijk in Juni of Augustus. Keizer Wilhem op reis. Berlijn. De Duitsche Keizer zal den 13 April naar Venetië en Corfu vertrekken, waar deGrieksche konink lijke familie eveneens vertoeft. Hongersnood in Algerije. Algiers. Uit Soekharas wordt ge meld dat wegens den hongersnood, onder de inlandsche stammen typhus is uitgebroken. Dagelijks telt men een twintigtal slachtoffers. Vooral te Sidi- fiader is de sterfte buitengewoon groot. In sommige streken is het gebrek zoo vreeselijk dat de Arabieren den grond omwoelen, om zich te voeden met boomwortels. Botsing van treinen Een doode en verscheidene gewonden. Napels. Aan de statie van Catarra, bij Torente, had eene botsing plaats tusschen een reizigerstrein en een trein die soldaten overbracht. De stoker werd gedood. Er zijn nogal verscheidene erg gekwetsten. Een slachtoffer der wetenschap. Bern. M. Ernest Wolfer, de ge teerde Zwitsersche kruidkundige, ver dronk in het meer van Appenzel, ter- jvijl hij de waterplanten van dit meer bestudeerde. Men liet het meer leegloopen en trof het lijk aan, in het slijk. Men schrijft in bij den Uilgever, hixiiiudesiraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van ganscli België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Uijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Eene handelares vermoord. Montauban. De 65jarige G^brielle Martel werd in hare woning vermoord gevonden. De misdaad werd 's avonds gepleegd. Te huis komend uit de kerk, moet de alleenwonende zijn aangeval len geworden in hare woning. Zij werd dood geslagen met een stok. Diefstal was geenszins de drijfveer tot de mis daad. Een kind verhangt zich. Arcachon. Om zijn elfjarigen zoon André te straffen om een uitblijven van drie dagen en nachten, sloot M. Martal hem op in zijne kamer. Toen, eens op gesloten, nam de jongen een stoel, klom er op en verhingt zich aan een nagel. Toen men den knaap vond, leefde hij niet meer. De kien kalen weten niet meer hoe zij hunne samenwerking met de socialisten, de volgens hen gezworen afbrekers van troon en altaar, in de oogen der buitenlieden zullen ver rechtvaardigen. Nog niet lang geleden, schreeuw den zij luide dat men alle betrekking met de socialisten als de pest moest verafschuwen, dat het een christen niet veroorloofd was voor deze gods dienstvervolgers te stemmen, en thans nu er een schepensjerp aan vast is zooals te Gent, aarzelen diezelfde geloofsverdedigers (in schij n) niet met deze volgens hen zoo gevaarlijke kerels een verbond te sluiten, ja, zelfs hunne stem te geven aan die genen, die zij aanzien als de uit roeiers van 't geloof, als de verdel gers van 't Koningdom. In 't nauw gebracht om deze tegen strijdigheden met hunne vroegere beweringen te verklaren, willen zij de buitenlieden wijs maken dat zij zulks enkel deden om de rechtvaar digheid te huldigen. 't Wasnmmers maar, zoo zeggen zij, in eene bijzon dere kwestie dat zij de socialisten hebben gesteund. Maar, heeren klerikalen, hebt gij goed overwogen wat gij nu schrijft Volgens uwe eigene verklaring, keurdet gij voorheen de gedragslijn goed van degenen die het -als eene groote zonde aanzagen een verbond aan te gaan met de afbrekers van den godsdienst Indien deze samenwerking volgens uwe oversten eene zonde is, kan er aan niemand de toelating gegeven worden zulke overeenkomst te slui ten, daar, volgens de leer uwer mees ters, het niemand geoorloofd is eene zonde te bedrijven. Maar, wij weten het wel, en uwe gedwongen lezers beginnen het ook te begrijpen, dat gij klerikalen, in godsdienstzaken niet zoo nauw speurt, als er maar kwestie is voordeel uit uwen toestand te trekken als gij met de hulp der socialisten eenen schepensjerp kunt bemachtigen, dan wordt die zonde eene deugd. Zoo ver- valscht gij de leer van Christus. Uwe handelwijze zal door de dor pelingen, die gij met valsche leerstel sels zoekt te verleiden, streng beoor deeld worden op tijd en stond zullen wij de buitenlieden uitleggen dat al het kwaad, welk de klerikalen over liberalen en socialisten uitstrooien, enkel een verzinsel is, waaraan zij geenszins gelooven, en dat zoodra de klerikalen een plaatsken zoeken te veroveren, zich bereidwillig aanslui ten met diegenen die zij afschilderen als de grootste ondeugden, als de verdelgers van geloof en goede ze den. Het socialism, dat weleer door de klerikalen als een gevaar voor de maatschappij en het land werd afge schilderd, is enkel een musschen- schrik voor de buitenlieden. De kleri kalen bestrijden het enkel wanneer het in hunnen weg staat en juichen het toe wanneer het tot hun voordeel en roem kan bijdragen. Op de laatste lijst van de vreemdelin gen die de naturalisatie vragen in 'Bel gië, vinden wij niet minder dan 22 on derwijzeressen. Onnoodig er bij te voe gen dat zij allen behooren tot geestelij ke corporation. Telkens dat er een bundel naturalisatiën in Senaat of Ka mer aangeboden wordt, kan men vast stellen dat de vreemde kloosterlin gen, vrouwen en mannen, het grootste paart innemen. Men telt ze bij duizen den sedert eenige jaren. Zoo groeit het getal vreemde ratten aan, aangeworven door de schatrijke kloostercongrega- tien, om de openbare kassen te helpen ledigen, het officieel onderwijs te hel pen ontredderen en de plaatsen in te nemen waar menige landgenooten, in betere omstandigheden, een deftig be staan hadden kunnen vinden. Inderdaad, terwijl ai die vreemde ratten hier opgenomen en goed ge plaatst worden, zijn er talrijke gediplo meerden van onze normaalscholen die vruchteloos naar eene plaats in het on derwijs of naar eenige andere brood winning hunkeren. Het is nog niet genoeg dat de Belgi sche belastingschuldigen, in het zweet huns aanschijns moeten slaven en- wroeten om hunne zuurgewonnen cen ten bij den ontvanger te dragen, de vreemde ratten die deze centen komen opstrijken versperren terzelfder tijd aan hunne leerzuchtige kinderen den weg tot een deftig en verzekerd be staan. De officieele macht, de klerikale re geering, in plaats van het officieel on derwijs te beschermen en de kinderen van vlij tige burgers en aan te moedigen en te bevoordeeligen, beschermt en begunstigt de schatrijke kloosters en werkt den inval van de vreemde ratten in de hand. Werklieden en burgers, overweegt Hët is alleen door u talrijk aan te slui ten bij de volksgezinde liberale partij, dat er nog redding te verhopen is. Het monsterachtig verbond tusschen de katholieken en socialisten te Gent heeft den toorn der priesters op den klerikalen buiten tegen de Gentsche klerikalen ontstoken. Hoe stom en dom schreeuwde een buitenpastoor tegen eenige Gent sche klerikale kopstukken, een ver bond te sluiten met die welke wij als de ergste vijanden van godsdienst, als revolutionnairen van op onzen predik stoel hebben gebrandmerkt. Uw ver bond is de ondergang van de clericale partij op den buiten. God geve het De Evenredige Vertegenwoordiging Zelden heeft zaakrijkere en beteeke- nisvollere bijeenkomst plaats gehad, bijeenkomst die met meer nadruk ant woordde hoe de geestdrift en het ver trouwen in de liberale rangen herleeft en onze vrienden strijdvaardig staan, om toekomend jaar den beslissenden stormloop tegen het klerikaal gouver nement aan te gaan. Een overgroot getal partijgenooten uit het Vlaamsche en Waalsche gedeel te van het land hadden den oproep van het inrichtingskomiteit beantwoord. Nadat de heer Vande Walle van Mechelen, de kongressisten hartelijk welkom had gewenscht, begonnen de werkzaamheden. In de Vlaamsche afdeeling, voorge zeten door den heer Boels, provincie raadslid van Braband, en in de Fran- sche afdeeling voorgezeten door den heer Masset, ondervoorzitter der Libe rale „Federatie, werd de dringende noodzakelijkheid besproken, zoodra mogelijk door de regeering de volledi ge en eerlijke toepassing der Evenre dige vertegenwoordiging in alle kie zingen te zien invoeren, zoowei voor provincie- en gemeenten als voor Ka mer en Senaat. Aan die bespreking namen deel, in de Vlaamsche afdeeling, de heeren Boels, Buyl, Zech, Gooien, Lamboreile, E. DeGroof, Van de Poel, Adriaenssens en anderen. In de Fransehe afdeeling, heeren Herman, Dumont, Delescluze, Sarton, Gyot, De Gueldre, Rons en Goblet d'Alvieiia. In beide afdeelingen werd men het eens, nog in dezen Kamerzittijd vande regeering de volledige toepassing der E. V. voor al de gemeenten van het land te eischen. De verschillende spre kers deden op doorslaande wijze uit schijnen hoe de klerikalen de ver minkte Evenredige Vertegenwoordi ging thans aanduiden om in de groote steden een kontrooi in de raden uit te oefenen, terwijl ze beletten aan de liberalen van de meeste dorpen eenig toezicht te hebben in het bestuur hun ner gemeenten. Die toestand moet ophouden. Wij moeten aan onze vrienden in den bui ten, wier strijd voor de princiepen bewonderenswaardig is, de voldoening geven hun deel te hebben in de open bare besturen. Is het niet ongehoord dat in ongeveer 2370 gemeenten van minder dan 5000 zielen de Evenredige Vertegenwoordig niet in aanmerking komt. De Liberale Kamerleden moeten krachtdadiger dan ooit eerlijkheid eischen in de kiesregeling. Ofwel móet de regeering de Evenredige Vertegen woordiging volledig toepassen, ofwel zullen de liberalen der groote steden en belangrijke gemeenten overal het kartel aangaan, ten einde de klerika len uit de gemeenteraden te bannen. Sprekers worden geestdriftig toege juicht. De voorzitter legt daarna de volgen de wenschen ter stemming 1. De liberale mandatarissen vragen de afschaffing van het thans bestaande gebrekkig stelsel van E. V. en deszelfs vervanging door een eerlijke toepas sing der E. V. voor alle kiezingen en alle gemeenten 2. De vergadering wenscht overal antiklerikale kiesovereenkomsten te zien sluiten om de klerikalen te dwin gen de E. V. heel en gansch in te voe ren. HEI WEERGALM

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1909 | | pagina 1